Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2128(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2015

Внесени текстове :

A8-0099/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.45
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0154

Приети текстове
PDF 570kWORD 99k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA)
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година (2014/2128(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(5), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година (2014/2128(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(5), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година (2014/2128(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0099/2015),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 61 345 072 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и „Евродак“;

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че, въпреки че Агенцията е започнала работа през декември 2012 г., Комисията и е предоставила финансова автономност на 22 май 2013 г., и по този начин одитираният период за финансовата 2013 година е от 22 май до 31 декември 2013 г.; отбелязва освен това, че 2013 г. е първата година, през която Сметната палата направи одит на финансовите отчети на Агенцията;

Коментари относно надеждността и точността на отчетите

2.  Отбелязва със загриженост, че в доклада на Палатата се изтъкват проблеми във връзка с оценката в отчетите на Агенцията на ШИС II, ВИС и „Евродак“; отбелязва освен това, че въпреки че оценката не представлява съществена неточност в отчетите, Сметната палата счита тези проблеми за съществени и обръща внимание на този въпрос; отбелязва, че оперативното управление на тези системи е основната задача на Агенцията и че системите са прехвърлени от Комисията на Агенцията през май 2013 г. чрез операция без размяна; отбелязва освен това, че поради отсъствието на надеждна и пълна информация относно общия размер на разходите за разработването на тези системи те са вписани в отчетите на Агенцията със своите нетни балансови стойности от отчетите на Комисията и са актуализирани в края на годината; изразява загриженост, че тези стойности се отнасят предимно за хардуерните и стандартизираните софтуерни компоненти и не включват разходите за разработка на софтуер;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2011(1) Комисията отговаря за създаването и първоначалното функциониране на Агенцията до получаването на финансова автономност; отбелязва със загриженост, че забавяне на завършването на счетоводната система на Агенцията е засегнало нейното планиране на плащанията и изготвянето на нейните предварителни отчети;

4.  Отбелязва, че за Сметната палата не е било възможно да бъде направен по-подробен анализ по бюджетни дялове, тъй като бюджетът се е изпълнявал от Комисията;

5.  Потвърждава въз основа на окончателните годишни отчети на Агенцията, че степента на изпълнение на бюджета е 96% за поетите задължения, а за бюджетните кредити за плащания тя е 67%;

6.  Отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2011 държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, следва да предоставят вноски в бюджета на Агенцията; отбелязва освен това, че въпреки че асоциираните към Шенген държави са използвали през 2013 г. управляваните от Агенцията системи, процесът на преговори на Комисията все още не е приключил; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за напредъка по преговорите;

Поети задължения и преноси

7.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,95% и че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 28,94%;

8.  Отбелязва, че високият размер на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения е основно свързан с бюджетни кредити по дял II и дял ІІІ и се дължи на факта, че Агенцията има множество многогодишни договори, свързани с нейната основна дейност;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари в доклада на Сметната палата относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси

10.  Изразява дълбока загриженост, че Агенцията не е дала отговор във въпросника на органа по освобождаване от отговорност на въпросите относно конфликтите на интереси; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно прилаганите политики за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси; настоятелно призовава Агенцията да публикува до края на декември 2015 г. автобиографиите и декларациите за интереси на своя изпълнителен директор, членовете на управителния съвет и националните експерти, които са в състава на консултативните групи;

Вътрешен контрол

11.  Отбелязва, че проектът за въвеждане на стандартите за вътрешен контрол на Агенцията все още не беше приключил в края на 2013 г. и че въпросните стандарти са били одобрени от управителния съвет през юни 2014 г.;

12.  Отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията не разполага със застрахователно покритие за дълготрайните материални активи, с изключение на застраховката срещу множество рискове, включваща риска пожар, за сградите в Талин; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултата от действията, предприети по този въпрос;

Вътрешен одит

13.  Отбелязва, че структурата за вътрешен одит на Агенцията е започнала работа през октомври 2013 г.;

14.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила предварителна оценка на риска на основните административни процеси на Агенцията, с цел да се подготвят бъдещите планове за вътрешен одит; посочва, че Службата за вътрешен одит е установила няколко области с потенциално висок риск, които са били включени в планираната за 2014 г. одитна дейност, в т.ч. непрекъснатост на работата, обществени поръчки, управление, управление на съоръженията и др.; отбелязва, че Агенцията е започнала да въвежда мерки за смекчаване на установените рискове;

Резултати от дейността

15.  Потвърждава, че седалището на Агенцията се намира в Талин (с 46 заети длъжности), а оперативните дейности се извършват в Страсбург (със 79 заети длъжности), докато звеното за осигуряване на непрекъснатост на работата е в Санкт Йохан им Понгау (Австрия); отбелязва становището на Сметната палата, че ефективността на управлението би се увеличила и административните разходи биха се намалили, ако всички служители бъдат събрани на едно място; призовава следователно Комисията да включи предимствата и недостатъците, свързани с наличието на три места на работа, в доклада за оценка, който следва да изготви съгласно член 31 от Регламента за създаване на Агенцията, и по-специално очакваните бюджетни икономии, коментар относно практическите условия и разходите за евентуална централизация на нейната дейност;

16.  Отбелязва, че по време на одита на Сметната палата все още не са били приключили преговорите между Агенцията и държавата домакин (Естония) за сключване на споразумение за седалището с цел поясняване на условията, при които ще работят Агенцията и нейните служители; призовава до края на декември 2015 г. Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка по преговорите и да сключи споразумение за седалището възможно най-бързо;

o
o   o

17.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Вж. член 32.
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност