Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2128(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0099/2015

Indgivne tekster :

A8-0099/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.45
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0154

Vedtagne tekster
PDF 183kWORD 78k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA)
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 (2014/2128(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 (2014/2128(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2015),

1.  noterer sig, at de endelige årsregnskaber for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EFT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 (2014/2128(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for regnskabsåret 2013 for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ifølge dets regnskab var på 61 345 072 EUR; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU's budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at agenturets hovedfunktion er at løse de operationelle forvaltningsopgaver for anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac;

1.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at selv om agenturet har påbegyndt sine aktiviteter i december 2012, gav Kommissionen det først finansiel uafhængighed den 22. maj 2013, og derfor løber den reviderede periode for regnskabsåret 2013 fra den 22. maj 2013 til den 31. december 2013; bemærker endvidere, at 2013 var det første år, hvor Revisionsretten gennemførte en revision af agenturets regnskaber;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

2.  bemærker med bekymring, at Revisionsrettens beretning understreger spørgsmålet vedrørende værdiansættelsen af systemerne SIS II, VIS og Eurodac i agenturets regnskaber; bemærker endvidere, at Revisionsretten – selv om værdiansættelsen ikke indeholdt væsentlig fejlinformation – mente, at disse spørgsmål er af grundlæggende vigtighed og gjorde opmærksom herpå; bemærker, at den operationelle forvaltning af disse systemer er agenturets kerneopgave, og at disse systemer blev overført fra Kommissionen til agenturet i maj 2013 ved en transaktion uden modydelse; bemærker endvidere, at i mangel af pålidelige og fuldstændige oplysninger om, hvor meget det har kostet at udvikle systemerne, opføres de i agenturets regnskaber med nettobogføringsværdier som i Kommissionens bogholderi, og at beløbene ajourføres ved udgangen af året; er bekymret over, at disse værdier navnlig vedrører IT-materiel og kommercielt software, men ikke omkostninger ved udvikling af software;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at Kommissionen havde ansvaret for oprettelsen af agenturet og den indledende drift, indtil det fik finansiel uafhængighed i henhold til forordning (EU) nr. 1077/2011(1); bemærker med bekymring, at en forsinkelse i forbindelse med afslutningen af Agenturets regnskabssystemer indvirkede på agenturets planlægning af betalingerne og udarbejdelsen af dets foreløbige regnskab;

4.  bemærker, at en mere detaljeret analyse pr. budgetafsnit ikke kunne gennemføres af Revisionsretten som følge af, at budgettet blev gennemført af Kommissionen;

5.  anerkender, at budgetgennemførelsen var 96 % for forpligtelsesbevillingerne og 67 % for betalingsbevillingerne i agenturets endelige årsregnskab;

6.  noterer sig, at i medfør af forordning (EU) nr. 1077/2011 bidrager de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, til agenturets budget; bemærker endvidere, at selv om de associerede Schengenlande brugte de systemer, der blev forvaltet af agenturet i 2013, var Kommissionens forhandlinger endnu ikke afsluttede; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvor langt man er kommet i forhandlingerne;

Forpligtelser og fremførsler

7.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,95 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 28,94 %;

8.  noterer sig med bekymring, at det høje niveau af forpligtede bevillinger, som blev fremført til 2014, hovedsageligt skyldes bevillingerne under afsnit II og afsnit III og det forhold, at agenturet har indgået en række flerårige kontrakter i forbindelse med sine hovedfunktioner;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

9.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogle bemærkninger til agenturets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter

10.  udtrykker sin dybe bekymring over, at agenturet ikke har besvaret dechargemyndighedens spørgeskema for så vidt angår spørgsmålet om interessekonflikter; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de politikker, der er indført med hensyn til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; opfordrer agenturet til senest ved udgangen af december 2015 at offentliggøre CV'erne og interesseerklæringerne fra den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen og de nationale eksperter i det rådgivende organ;

Intern kontrol

11.  noterer sig, at projektet for gennemførelsen af agenturets standarder for intern kontrol (ICS) stadig var under udvikling ved udgangen af 2013, og at bestyrelsen godkendte ICS i juni 2014;

12.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke har nogen forsikringsdækning af materielle anlægsaktiver, bortset fra multirisikobrandforsikring af sine lokaler i Tallinn; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af eventuelle afhjælpende foranstaltninger truffet i den anledning;

Intern revision

13.  noterer sig, at Agenturets interne revisionsfunktion begyndte at fungere i oktober 2013;

14.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en foreløbig risikovurdering af agenturets større administrative procedurer med henblik på at forberede fremtidige interne revisionsplaner; påpeger, at IAS identificerede en række mulige højrisikoområder, som var omfattet af revisionsaktiviteterne i 2014, herunder forretningskontinuitet, indkøb, ledelse, facilitetsforvaltning og andre; noterer sig, at agenturet har iværksat gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at imødegå de identificerede risici;

Resultater

15.  anerkender, at agenturet har hjemsted i Tallinn (med 46 besatte stillinger), mens de operationelle aktiviteter gennemføres i Strasbourg (med 79 besatte stillinger), og forretningskontinuitetsfaciliteterne er placeret i Sankt Johann im Pongau (Østrig); bemærker Revisionsrettens synspunkt om, at forvaltningen sandsynligvis ville blive mere effektiv, og administrationsomkostningerne lavere, hvis alle ansatte blev samlet på ét sted; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage fordelene og ulemperne ved at have tre forskellige hjemsteder i sin evalueringsrapport, som skal udarbejdes i henhold til artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet, herunder navnlig de forventede budgetbesparelser og overvejelser om praktiske foranstaltninger og omkostninger ved en eventuel centralisering af dets aktiviteter;

16.  noterer sig, at forhandlingerne mellem agenturet og værtsmedlemsstaten (Estland) med henblik på at nå frem til en hjemstedsaftale, der ville kunne klarlægge betingelserne for agenturet og dets ansattes funktion, stadig fandt sted på tidspunktet for Revisionsrettens revision; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvor langt man er kommet i forhandlingerne indtil slutningen af december 2015 og til at indgå hjemstedsaftalen så hurtigt som muligt;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige tværgående bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af 29. april 2015(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1)Jf.artikel 32.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik