Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2128(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0099/2015

Texte depuse :

A8-0099/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.45
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0154

Texte adoptate
PDF 352kWORD 97k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2128(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție(5), în special articolul 33,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2015),

1.  acordă directorului executiv al Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 326.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 326.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 286, 1.11.2011, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2128(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție(5), în special articolul 33,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 326.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 326.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 286, 1.11.2011, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2128(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 61 345 072 EUR; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C.  întrucât misiunea de bază a Agenției este de a îndeplini sarcinile privind gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a EURODAC;

1.  constată, din raportul Curții, că, deși Agenția și-a început activitatea în decembrie 2012, aceasta a primit autonomie financiară din partea Comisiei abia la 22 mai 2013, astfel că perioada auditată pentru exercițiul financiar 2013 începe la 22 mai 2013 și se încheie la 31 decembrie 2013; în plus, ia act de faptul că 2013 a fost primul exercițiu în care Curtea a procedat la realizarea unui audit al situațiilor financiare ale Agenției;

Observații cu privire la fiabilitatea conturilor

2.  ia act cu îngrijorare de faptul că raportul Curții subliniază probleme legate de evaluarea sistemelor SIS II, VIS și EURODAC în conturile Agenției; în plus, ia act de faptul că, deși evaluarea nu este denaturată în mod semnificativ, Curtea a considerat aceste problemele ca fiind esențiale și a atras atenția asupra lor; constată că gestionarea operațională a acestor sisteme reprezintă sarcina principală a Agenției și că sistemele au fost transferate de la Comisie către Agenție în mai 2013, printr-o operațiune fără contrapartidă; constată că, în lipsa unor informații fiabile și complete cu privire la costul total de dezvoltare a sistemelor menționate, valoarea sistemelor a fost înregistrată în conturile Agenției la valoarea lor contabilă netă, potrivit registrelor Comisiei, și actualizate la sfârșitul exercițiului; este preocupat de faptul că aceste valori sunt legate în special de componente hardware și software gata pentru a fi utilizate și nu includ costurile de dezvoltare a softurilor;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1077/2011(1), Comisia a fost responsabilă de înființarea și de funcționarea inițială a Agenției până când aceasta a dobândit autonomie financiară; ia act cu îngrijorare de faptul că o întârziere în finalizarea sistemului contabil al Agenției a afectat planificarea plăților și întocmirea conturilor sale provizorii;

4.  constată că o analiză mai aprofundată a fiecărui titlu bugetar în parte nu a putut fi efectuată de către Curte, deoarece rezultatul bugetar a fost executat de către Comisie;

5.  ia act de faptul că, potrivit conturilor anuale finale ale Agenției, ratele de execuție a bugetului au atins 96 % pentru creditele de angajament și 67 % pentru creditele de plată;

6.  ia act de faptul că, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, țările asociate la punerea în aplicare, la respectarea și la dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la EURODAC trebuie să aducă o contribuție la bugetul Agenției; în plus, ia act de faptul că, deși țările asociate spațiului Schengen au utilizat sistemele administrate de Agenție în 2013, negocierile Comisiei erau încă în curs de desfășurare; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul negocierilor;

Angajamente și reportări

7.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,95 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 28,94 %;

8.  constată că nivelul ridicat de credite angajate reportate în 2014 provine în special din creditele de la titlul II și titlul II și se datorează faptului că Agenția a încheiat o serie de contracte multianuale pentru activitățile sale de bază;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

9.  constată că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Agenției în raportul Curții;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese

10.  își exprimă profunda preocupare cu privire la lipsa unui răspuns din partea Agenției la chestionarul adresat de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aspectele legate de conflictele de interese; solicită Agenției să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la politicile instituite în legătură cu prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; îndeamnă Agenția să publice, până la sfârșitul lui decembrie 2015, CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv, ale membrilor consiliului de administrație și ale experților naționale care sunt membri ai grupurilor consultative;

Controale interne

11.  constată că proiectul de aplicare a standardelor de control intern ale Agenției se afla în curs de desfășurare la sfârșitul exercițiului 2013 și că standardele de control intern au fost aprobate de consiliul de administrație în iunie 2014;

12.  ia act, din raportul Curții, că Agenția nu dispune de o asigurare care să acopere imobilizările corporale, cu excepția asigurării multirisc pentru incendii pentru sediul său de la Tallinn; cere Agenției să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele oricăror acțiuni corective realizate în acest sens;

Auditul intern

13.  ia act de faptul că serviciul de audit intern al Agenției și-a început activitatea în octombrie 2013;

14.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat o evaluare preliminară de risc pentru principalele procese administrative ale Agenției pentru a pregăti planurile viitoare de audit intern; subliniază că IAS a identificat un număr de domenii cu un risc potențial ridicat, care au fost incluse în activitățile de audit pentru 2014, printre care se numără continuitatea activității, achizițiile publice, guvernanța, gestionarea facilităților și altele; ia act de faptul că Agenția a început să pună în aplicare măsuri menite să atenueze riscurile identificate;

Performanță

15.  constată că sediul agenției se află la Tallinn (cu 46 de posturi ocupate), dar activitățile sale operaționale se desfășoară la Strasbourg (cu 79 de posturi ocupate), iar amplasamentul pentru continuitatea activității se află la Sankt Johann im Pongau (Austria); ia act de opinia Curții potrivit căreia, dacă toți membrii personalului și-ar desfășura activitatea într-un singur loc, eficacitatea managementului ar crește, iar costurile administrative s-ar reduce; solicită, prin urmare, Comisiei să includă în raportul de evaluare care trebuie întocmit în conformitate cu articolul 31 din regulamentul de înființare a Agenției, avantajele și dezavantajele acestei distribuții în trei locuri diferite, în special economiile preconizate la buget și considerații privind detaliile practice și costurile legate de o potențială regrupare a activităților;

16.  ia act de faptul că, la momentul auditului Curții, erau în curs de desfășurare negocieri între Agenție și statul membru gazdă (Estonia), cu scopul de a semna un acord privind sediul, care să clarifice condițiile în care își vor desfășura activitatea Agenția și personalul acesteia; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul negocierilor până la sfârșitul lunii decembrie 2015 și să finalizeze acordul privind sediul cât mai urgent cu putință;

o
o   o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) A se vedea articolul 32.
(2) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate