Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2100(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2015

Внесени текстове :

A8-0076/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.46
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0155

Приети текстове
PDF 567kWORD 95k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година (2014/2100(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0076/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година (2014/2100(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0076/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 340.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година (2014/2100(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0076/2015),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 17 682 338 EUR, което представлява увеличение с 4,50% спрямо 2012 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 15 614 775 EUR, което представлява намаление с 3,77% спрямо 2012 г.;

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.  като има предвид, че Агенцията е натоварена със задачата да събира и разпространява информация относно приоритетите на отделните държави и на Съюза в областта на безопасността и здравето при работа, да подпомага националните организации и организациите на Съюза, които се занимават с формулиране и осъществяване на политики, и да предоставя информация за превантивните дейности;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „предстоящи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата двата коментари са маркирани като „завършени“; освен това отбелязва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., е предприето едно корективно действие и че съответният коментар сега е маркиран като „завършен“, а другият – като „текущ“;

2.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че:

   споразумението с Кралство Испания относно седалището на Агенцията е било успешно сключено през септември 2013 г.;
   информацията относно въздействието на неговата дейност върху гражданите на Съюза е осигурена на уебсайта на Агенцията чрез публикуването на общи оценки на Агенцията, годишния доклад, годишния отчет за дейността на директора, както и анализа и оценката на отчета за дейността от съвета;
   по-специално, бяха направени значителни подобрения в изпълнението на годишната работна програма, описването на основаното на дейности бюджетиране през 2013 г. и въпросите, свързани с набирането на персонал и заплатите;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 98,94% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 70,19%;

Поети задължения и преноси

4.  Отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения е високо в размер на 601 426 EUR (30%) за дял II (административни разходи) и 3 693 549 EUR (46%) за дял III (оперативни Разходи);

5.  Отбелязва, че причината за високото равнище на преносите за дял II е планираното закупуване на стоки и услуги в края на годината във връзка с преместването на Агенцията в нейните нови помещения, както и подновяването на годишните договори за ИТ услуги; освен това отбелязва, че високото равнище на преносите за дял III се дължи главно на многогодишния характер на стартираните през 2013 г. големи проекти;

Трансфери

6.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността, както и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в доклада на Сметната палата;

8.  Отбелязва, че в своя годишен одитен доклад за 2013 г. Сметната палата не е направила забележки относно процедурите за набиране на персонал на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че нейният Управителен съвет е приел политиката на Агенцията относно конфликтите на интереси през ноември 2014 г.; освен това отбелязва, че политиката съдържа разпоредби относно публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на директора и членовете на висшето ръководство; отбелязва, че повечето от тези документи са публично достъпни; настоятелно призовава Агенцията да предостави досие с резултатите от всички случаи на конфликти на интереси до края на септември 2015 г.; отбелязва със загриженост, че задължението за публикуване на автобиографиите и декларациите за интереси не се прилага за експертите; призовава Агенцията да разшири това задължение, така че то да обхваща и експертите;

10.  Изисква от Агенцията да приеме всеобхватни политики за управление на ситуации на конфликт на интереси, като например освобождаване на длъжностното лице от съответния интерес, неучастие на длъжностното лице в съответния процес на вземане на решение, ограничаване на достъпа на съответното длъжностно лице до определена информация, промяна на задълженията на длъжностното лице или оставка на длъжностното лице;

11.  Отбелязва, че съществуващите процедури за предотвратяване на конфликтите на интереси за персонала на Агенцията са в процес на преразглеждане, който ще приключи през 2015 г.; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от това преразглеждане веднага след приключването му;

Вътрешен контрол

12.  Отбелязва, че през 2013 г. 100% от бюджета на Агенцията е обхванат от предварителните проверки;

Вътрешен одит

13.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че през 2012 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила задълбочена оценка на риска и е представила своя окончателен стратегически план за одит за периода 2013 – 2015 г., който е бил одобрен от директора и Управителния съвет на Агенцията;

14.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит също така е извършила одит относно докладването / градивните елементи от декларацията за достоверност, в резултат на което една препоръка е оценена като „много важна“, а седем – като „важни“; отбелязва, че Агенцията е представила план за действие, насочен към смекчаване на посочените слабости, който е бил одобрен от Службата за вътрешен одит;

15.  Отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки и е стигнала до заключението, че няма неизпълнени критични препоръки, че една „много важна“ препоръка е приключена и че втората „много важна“ препоръка е в процес на изпълнение;

Други коментари

16.  Отбелязва, че 2013 г. беше последната година от стратегията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода 2009 – 2013 г.; оценява постигнатото от Агенцията през този период и по-специално разпространението на онлайн интерактивни инструменти за МСП в областта на управлението на безопасността на работното място и рисковете за здравето; отбелязва приемането на нова многогодишна стратегическа програма на Агенцията за периода 2014 – 2020 г.;

17.  Приветства преместването на Агенцията в нейните нови помещения на 1 януари 2014 г. и отбелязва значителното намаление на разходите за наем след сключването на споразумение относно седалището с испанските органи;

o
o   o

18.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност