Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2100(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2015

Esitatud tekstid :

A8-0076/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.46
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0155

Vastuvõetud tekstid
PDF 204kWORD 76k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2100(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta(5), eelkõige selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0076/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 340.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 340.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2100(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta(5), eelkõige selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0076/2015),

1.  märgib, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 340.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 340.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2100(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0076/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 17 682 338 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 4,50 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus agentuuri eelarvesse oli 2013. aastal 15 614 775 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 3,77 % suurust vähenemist;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et agentuuri ülesandeks on koguda ja levitada informatsiooni riiklike ja liidu tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna prioriteetide kohta, toetada poliitika väljatöötamise ja elluviimisega tegelevaid riiklikke ja liidu organisatsioone ning anda informatsiooni ennetavate meetmete kohta;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas aruandes märgitud kui „pooleli” või „alustamata”, on võetud parandusmeetmeid ning nende kahe kommentaari seisuks on kontrollikoja aruandes märgitud nüüd „lõpetatud”; märgib veel, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud üks parandusmeede ning sellega seotud kommentaar on nüüd märgitud kui „lõpetatud”, kuid teine kommentaar on märgitud kui „pooleli”;

2.  võtab agentuuri esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et:

   kokkulepe agentuuri asukoha üle sõlmiti Hispaania Kuningriigiga 2013. aasta septembris;
   teave tema tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on kättesaadav agentuuri veebilehel, kus avaldatakse agentuuri üldhinnangud, iga-aastased aruanded, direktori iga-aastased tegevusaruanded ning haldusnõukogu analüüsid ja hinnangud tegevusaruannete kohta;
   toimus märkimisväärne edasiminek iga-aastase tööprogrammi rakendamisel, tegevuspõhise eelarvestamise loetellu lisamisel 2013. aastal ja töölevõtmist ning palku puudutavates küsimustes;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,94 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 70,19 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib murelikult, et 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli suur – II jaotises (halduskulud) 601 426 eurot (30 %) ning III jaotises (tegevuskulud) 3 693 549 eurot (46 %);

5.  märgib, et II jaotise vahendite ülekandmiste suur määr oli tingitud sellest, et aasta lõpus osteti kaupu ja teenuseid seoses agentuuri kavakohase kolimisega uutesse ruumidesse ning samuti uuendati iga-aastaselt IT-lepinguid; märgib lisaks, et III jaotise vahendite kavandatud ülekandmiste suur määr oli tingitud peamiselt 2013. aastal käivitatud suurprojektide mitmeaastasest iseloomust;

Ümberpaigutamised

6.  märgib, et agentuuri tegevuse aastaaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäi 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et kontrollikoda ei ole esitanud oma aruandes agentuuri hankemenetluste kohta ühtegi kommentaari seoses 2013. aasta valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega;

8.  märgib, et kontrollikoda ei ole auditiaruandes kommenteerinud agentuuris rakendatavat töölevõtmise korda;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  võtab agentuuri esitatud andmete põhjal teadmiseks, et selle haldusnõukogu võttis 2014. aasta novembris vastu agentuuri huvide konfliktide poliitika; märgib ühtlasi, et see hõlmab sätteid direktori ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamise kohta; täheldab, et suur osa nendest dokumentidest tehti avalikkusele kättesaadavaks; nõuab tungivalt, et agentuur esitaks 2015. aasta septembri lõpuks dokumenteeritud tõendid kõigi lahendatud huvide konflikti juhtumite kohta; märgib murega, et elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamise kohustust ei kohaldata ekspertide suhtes; kutsub agentuuri üles laiendama nimetatud kohustust ka ekspertidele;

10.  nõuab, et agentuur võtaks vastu kõikehõlmavad meetmed huvide konflikti olukordade haldamiseks, nagu nõue, et ametnik asjaomasest huvist loobuks, ametniku tagandamine huvide konfliktiga seotud otsustusprotsessis osalemisest, asjassepuutuvale ametnikule konkreetsele teabele juurdepääsu piiramine, ametniku tööülesannete ümberkorraldamine või käsk ametnikul ametist lahkuda;

11.  märgib, et agentuuri personali huvide konfliktide ennetamisega seotud kehtivad menetlused vaadatakse läbi, millega jõutakse lõpule 2015. aastal; kutsub agentuuri üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbivaatamise tulemustest niipea, kui see on lõpule viidud;

Sisekontroll

12.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal kohaldati kogu agentuuri eelarve suhtes eelkontrolli;

Siseaudit

13.  võtab agentuurilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et 2012. aastal korraldas komisjoni siseauditi talitus põhjaliku riskihindamise ja esitas aastateks 2013–2015 lõpliku strateegilise auditikava, mille kinnitasid agentuuri direktor ja haldusnõukogu;

14.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ka aruandluse / kinnitamise ülesehituse auditeerimise, mille tulemusena esitati üks soovitus, mis märgiti väga oluliseks, ja seitse soovitust, mis märgiti oluliseks; võtab teadmiseks, et agentuur on esitanud leitud probleemide lahendamiseks tegevuskava, mille siseauditi talitus heaks kiitis;

15.  märgib, et 2013. aastal kontrollis siseauditi talitus ka oma varasemate soovituste täitmist ning jõudis järeldusele, et täitmata ei ole ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust, üks väga oluline soovitus oli samuti täidetud ning teise väga olulise soovituse rakendamine toimus vastavalt ajakavale;

Muud märkused

16.  märgib, et 2013. aasta oli aastaid 2009–2013 hõlmava EU-OSHA strateegia viimane aasta; tunnustab agentuuri selle ajavahemiku saavutusi, eelkõige VKEdele mõeldud interaktiivsete veebipõhiste vahendite edendamist tööohutus- ja tervishoiualase juhtimise valdkonnas; võtab teadmiseks agentuuri uue mitmeaastase strateegilise programmi vastuvõtmise aastateks 2014–2020;

17.  väljendab heameelt asjaolu üle, et agentuur kolis 1. jaanuaril 2014 lõpuks uutesse ruumidesse, ja märgib, et üürikulud on pärast tegevuskoha lepingu sõlmimist Hispaania ametiasutustega märkimisväärselt vähenenud;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika