Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2100(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0076/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0076/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.46
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0155

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2100(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0076/2015),

1.  myöntää Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 340.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 340.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2100(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0076/2015),

1.  toteaa, että Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 340.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 340.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2100(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0076/2015),

A.  toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 17 682 338 euroa, mikä merkitsee 4,50 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  toteaa, että unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 15 614 775 euroa, mikä merkitsee 3,77 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  toteaa, että Bilbaossa sijaitsevan viraston tehtävänä on koota ja jakaa tietoa työterveys- ja työturvallisuusalan kansallisen ja unionin tason toimien painopistealoista, tukea toimintapolitiikkojen laadintaan ja täytäntöönpanoon osallistuvia kansallisia ja unionin elimiä ja tiedottaa ennalta ehkäisevistä toimista;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja molemmat on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen johdosta yhdessä tapauksessa toteutettiin korjaavia toimia ja kyseinen kommentti on nyt ”toteutettu” ja yhden tilanne on ”kesken”;

2.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että

   viraston päätoimipaikasta tehtiin sopimus Espanjan kuningaskunnan kanssa syyskuussa 2013
   tiedot viraston toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat luettavissa sen verkkosivustolla, jolla julkaistaan virastoa koskevia yleisiä arviointeja, viraston vuosikertomus, johtajan vuotuinen toimintakertomus sekä johtokunnan laatima arviointi kyseisestä toimintakertomuksesta
   erityisesti huomattavia parannuksia tehtiin vuotuisen työohjelman täytäntöönpanossa, toimintoperusteisen budjetoinnin luetteloinnissa vuonna 2013 ja palvelukseen ottamista ja palkkoja koskevissa kysymyksissä;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,94 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 70,19 prosenttia;

Sitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuodelle 2014 siirrettiin suuri määrä sidottuja määrärahoja: 601 426 euroa (30 prosenttia) osastossa 2 (hallintomenot) ja 3 693 549 euroa (46 prosenttia) osastossa 3 (toimintamenot);

5.  panee merkille, että osaston 2 siirtojen suuri määrä aiheutui vuoden lopussa toteutetuista suunnitelmien mukaisista tavaroiden ja palveluiden hankinnoista, jotka liittyivät viraston muuttoon uusiin toimitiloihin sekä vuotuisten IT-sopimusten uusimisesta; panee merkille myös, että osastossa 3 suunniteltujen määrärahasiirtojen suuri määrä johtui pääasiassa siitä, että vuonna 2013 käynnistettiin suuria hankkeita, jotka olivat luonteeltaan monivuotisia;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että vuodelta 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei kertomuksessaan esittänyt huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä;

Eturistiriitatilanteiden ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

9.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että sen johtokunta hyväksyi vuoden 2014 marraskuussa viraston eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet; panee merkille myös, että toimintaperiaatteisiin sisältyy johtajan ja ylimmän johdon ansioluettelojen ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten julkaisemista koskevia määräyksiä; toteaa, että suurin osa näistä asiakirjoista on asetettu yleisön saataville; kehottaa virastoa antamaan selvityksen kaikista ratkaistuista eturistiriitoja koskevista tapauksista syyskuun 2015 loppuun mennessä; panee huolestuneena merkille, että ansioluettelojen ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten julkaisemista koskevaa velvoitetta ei sovelleta asiantuntijoihin; kehottaa virastoa ulottamaan tämän velvoitteen myös asiantuntijoihin;

10.  pyytää virastoa hyväksymään kattavia toimintaperiaatteita sellaisten eturistiriitatilanteiden hallintaa varten kuin virkamiehen luopuminen edustaan, virkamiehen jäävääminen niin, ettei hän voi osallistua päätöksentekoprosessiin, jossa hän on esteellinen, tiettyjen tietojen käyttöoikeuden rajoittaminen jääviltä virkamieheltä, virkamiehen tehtävien uudelleenjärjestely tai virkamiehen eroaminen virastaan;

11.  panee merkille, että voimassa olevien viraston henkilöstön eturistiriitojen ehkäisemistä koskevien menettelyiden meneillään oleva uudelleenarviointi saadaan päätökseen vuonna 2015; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uudelleenarvioinnin tuloksista heti sen päättämisen jälkeen;

Sisäinen valvonta

12.  panee merkille, että vuonna 2013 viraston talousarvio kuului kokonaan ennakkotarkastusten piiriin;

Sisäinen tarkastus

13.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti vuonna 2012 perusteellisen riskinarvioinnin ja toimitti vuosia 2013–2015 koskevan lopullisen strategisen tarkastussuunnitelman, jonka viraston johtaja ja johtokunta hyväksyivät;

14.  panee merkille, että IAS toteutti myös raportointia ja varmuuden osatekijöitä (Reporting/Building Blocks of Assurance) koskevan tarkastuksen, jonka seurauksena se antoi yhden erittäin tärkeän suosituksen ja seitsemän tärkeää suositusta; panee merkille, että virasto esitti toimintasuunnitelman todettujen puutteiden korjaamiseksi, ja että IAS hyväksyi suunnitelman;

15.  panee merkille, että vuonna 2013 IAS teki lisäksi aiempien suositustensa seurantatarkastuksen ja totesi, että yhtään kriittistä suositusta ei ollut panematta täytäntöön, yksi erittäin tärkeä suositus oli saatu päätökseen ja toisen erittäin tärkeän suosituksen täytäntöönpano oli edennyt aikataulun mukaan;

Muita huomautuksia

16.  panee merkille, että vuosi 2013 oli viimeinen viraston strategiaan 2009–2013 kuuluva vuosi; pitää arvossa viraston saavutuksia tällä ajanjaksolla, erityisesti pk-yrityksille tarkoitettuja verkossa toimivia interaktiivisia työkaluja työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän hallinnoinnin alalla; panee merkille viraston uuden monivuotisen strategiaohjelman hyväksymisen vuosiksi 2014–2020;

17.  pitää ilahduttavana, että virasto siirtyi lopulta uusiin tiloihin 1. tammikuuta 2014, ja panee merkille, että vuokrakulut laskivat huomattavasti, kun Espanjan viranomaisten kanssa tehtiin toimipaikkasopimus.

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö