Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2100(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2015

Pateikti tekstai :

A8-0076/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.46
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0155

Priimti tekstai
PDF 426kWORD 90k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2100(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0076/2015),

1.  patvirtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktorei, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 340.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 340.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 216, 1994 8 20, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2100(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0076/2015),

1.  pažymi, kad Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 340.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 340.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 216, 1994 8 20, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2100(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0076/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 17 682 338 EUR, t. y. 4,50 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

B.  kadangi bendras Sąjungos įnašas į Agentūros 2013 m. biudžetą buvo 15 614 775 EUR, t. y. 3,77 proc. mažesnis, palyginti su 2012 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.  kadangi Agentūros užduotis – kaupti ir skleisti informaciją apie nacionalinius ir Sąjungos prioritetus sveikatos ir saugos darbe srityje, remti nacionalines ir Sąjungos organizacijas, dalyvaujančias formuojant ir įgyvendinant šios srities politiką, ir teikti informaciją apie prevencines priemones;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“ arba „neįvykdyta“, imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų ataskaitoje abi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi vieno taisomojo veiksmo ir dabar viena susijusi pastaba pažymėta žymą „užbaigta“, o kita – „vykdoma“;

2.  patvirtina, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad:

   2013 m. rugsėjo mėn. sėkmingai sudarytas susitarimas su Ispanijos Karalyste dėl Agentūros būstinės;
   informacija apie jos veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama Agentūros interneto svetainėje skelbiant bendrus Agentūros vertinimus, metinę ataskaitą, direktorės metinės veiklos ataskaitą ir valdybos atliktą veiklos ataskaitos analizę ir vertinimą;
   visų pirma padaryti dideli patobulinimai kalbant apie metinės darbo programos įgyvendinimą, veikla grindžiamo biudžeto sudarymo 2013 m. išdėstymą ir su įdarbinimu bei atlyginimais susijusius klausimus;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos buvo pasiektas 98,94 proc. biudžeto įvykdymo lygis ir 70,19 proc. mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  susirūpinęs pažymi, kad buvo didelis pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) į 2014 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis – 601 426 EUR (30 proc.), o pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 3 693 549 EUR (46 proc.);

5.  pažymi, kad pagal II antraštinę dalį didelį perkėlimų lygį lėmė metų pabaigoje planuojamas prekių ir paslaugų pirkimas, susijęs su Agentūros persikėlimu į naujas patalpas, taip pat metinių IT sutarčių atnaujinimas; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad didelį perkėlimų į kitą laikotarpį lygį pagal III antraštinę dalį iš esmės lėmė 2013 m. pradėtų didelės apimties projektų daugiametis pobūdis;

Lėšų perkėlimai

6.  pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita ir Audito Rūmų audito išvadomis, 2013 m. lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis atitiko finansinėmis taisyklėmis nustatytas ribas;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje 2013 m. nei dėl atrinktų audituoti operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų;

8.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, nurodo, kad jos valdyba 2014 m. lapkričio mėn. patvirtino Agentūros interesų konfliktų politiką; be to, pažymi, kad ši politika apima nuostatas dėl direktorės ir vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų; pažymi, kad didžioji dalis šių dokumentų buvo skelbiama viešai; primygtinai ragina Agentūrą iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos pateikti informaciją apie visus interesų konfliktų atvejus; susirūpinęs pažymi, kad prievolė skelbti gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas netaikoma ekspertams; ragina Agentūrą šią prievolę taikyti ir ekspertams;

10.  prašo Agentūros priimti išsamias politikos priemones, kuriomis būtų valdomi interesų konfliktų atvejai imantis tokių veiksmų kaip viešo pareigūno interesų pašalinimas, viešo pareigūno nušalinimas nuo dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, atitinkamo viešo pareigūno teisių susipažinti su tam tikra informacija apribojimas, viešo pareigūno pareigų perskirstymas ar jo atleidimas iš pareigų;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad esamos Agentūros darbuotojų interesų konfliktų prevencijos procedūros yra persvarstomos ir jos bus baigtos rengti 2015 m.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio persvarstymo rezultatus, kai tik jis bus baigtas;

Vidaus kontrolė

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. 100 proc. Agentūros biudžeto buvo atliktos ex ante patikros;

Vidaus auditas

13.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją, nurodo, kad 2012 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko išsamų rizikos vertinimą ir pateikė savo galutinį strateginį 2013–2015 m. audito planą, kurį patvirtino Agentūros direktorė ir jos valdyba;

14.  pažymi, kad VAT taip pat atliko auditą dėl ataskaitų teikimo ir (arba) patikinimo pagrindo, kurį užbaigus buvo pateikta viena rekomendacija, priskiriama labai svarbioms rekomendacijoms, ir septynios svarbios rekomendacijos; pažymi, kad Agentūra pateikė veiksmų planą, skirtą nustatytiems trūkumams sumažinti; VAT šį planą patvirtino;

15.  pažymi, kad 2013 m. VAT patikrino, kaip buvo įgyvendintos jos anksčiau pateiktos rekomendacijos, ir padarė išvadą, kad visos esminės rekomendacijos įgyvendintos, kad viena labai svarbi rekomendacija baigta įgyvendinti, o antra labai svarbi rekomendacija įgyvendinama;

Kitos pastabos

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. buvo paskutiniai Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2009–2013 m. strategijos įgyvendinimo metai; palankiai vertina Agentūros šio laikotarpio pasiekimus, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos elektroninės interaktyviosios priemonės propagavimą darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad priimta naujoji Agentūros 2014–2020 m. daugiametė strateginė programa;

17.  džiaugiasi, kad Agentūra 2014 m. sausio 1 d. pagaliau persikėlė į naujas patalpas ir atkreipia dėmesį į labai sumažėjusias nuomos išlaidas po to, kai su Ispanijos valdžios institucijomis buvo sudarytas susitarimas dėl būstinės;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika