Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2100(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0076/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0076/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.46
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0155

Pieņemtie teksti
PDF 502kWORD 91k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2100(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0076/2015),

1.  sniedz Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 340. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 340. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2100(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0076/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 340. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 340. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2100(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0076/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 17 682 338, t. i. par 4,50 % lielāks nekā 2012. gadā,

B.  tā kā 2013. finanšu gadā Savienības kopējā iemaksa Aģentūras budžetā bija EUR 15 614 775, t. i., par 3,77 % mazāka nekā 2012. gadā,

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

D.  tā kā Aģentūras uzdevums ir vākt un izplatīt informāciju par dalībvalstu un Savienības prioritātēm attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī atbalstīt tās dalībvalstu un Savienības organizācijas, kas ir iesaistītas politikas izstrādē un ieviešanā, un sniegt informāciju par profilakses pasākumiem,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem, attiecībā uz kuriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā tika norādīts, ka to ieviešana ir vai nav sākta, tika veikti koriģējoši pasākumi un Revīzijas palātas ziņojumā norādīts, ka tie abi ir ieviesti; turklāt ņem vērā, ka attiecībā uz Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem diviem komentāriem ir veikts viens koriģējošs pasākums un par vienu komentāru ir norādīts, ka tas ir ieviests, bet par otru — ka tā ieviešana ir sākta;

2.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka:

   tā 2013. gada septembrī ir veiksmīgi noslēgusi līgumu par mītni ar Spānijas Karalisti;
   informācija par tās darbību ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir sniegta Aģentūras tīmekļa vietnē, kurā tiek publicēti Aģentūras vispārējie novērtējumi, gada ziņojums, gada darbības pārskats, kā arī valdes izstrādāta darbības pārskata analīze un novērtējums;
   īpaši ievērojami uzlabojumi tika veikti saistībā ar gada darba programmas īstenošanu, uzskaitījumu budžeta līdzekļu sadalei pa darbības jomām 2013. gadā un jautājumiem par pieņemšanu darbā un algām;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,94 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 70,19 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  ar bažām konstatē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) un III sadaļā (darbības izdevumi) bija augsts to apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības un kuras ir pārnestas uz 2014. gadu, — attiecīgi EUR 601 426 (30 %) un EUR 3 693 549 (46 %);

5.  ņem vērā, ka augsto pārnesumu līmeni II sadaļā izraisīja gada beigās plānotā preču un pakalpojumu iegāde, kas bija saistīta ar Aģentūras pārcelšanos uz jaunajām telpām, kā arī ikgadējo IT līgumu atjaunošana; turklāt ņem vērā, ka augsto plānoto pārnesumu līmeni III sadaļā lielākoties izraisīja galveno 2013. gadā sākto projektu daudzgadu raksturs;

Pārvietojumi

6.  ņem vērā, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2013. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  ņem vērā, ka ne pārbaudei atlasītie darījumi, ne citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

8.  ņem vērā, ka Revīzijas palāta savā revīzijas ziņojumā par 2013. gadu nav iekļāvusi komentārus par Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tās valde 2014. gada novembrī pieņēma Aģentūras interešu konflikta politiku; turklāt ņem vērā, ka šajā politikā ir iekļauti noteikumi par direktora un augstāko amatpersonu CV un interešu deklarāciju publiskošanu; konstatē, ka lielākā daļa šo dokumentu bija publiski pieejami; mudina Aģentūru līdz 2015. gada septembra beigām iesniegt sarakstu ar visiem reģistrētajiem interešu konflikta gadījumiem; ar bažām konstatē, ka prasība publiskot CV un interešu deklarācijas netiek piemērota ekspertiem; aicina Aģentūru piemērot šo prasību arī ekspertiem;

10.  prasa, lai Aģentūra pieņemtu visaptverošas politikas pamatnostādnes interešu konflikta situāciju pārvaldībai, piemēram, attiecībā uz civildienesta ierēdņa atbrīvošanos no attiecīgajām interesēm, civildienesta ierēdņa atteikšanos no iesaistīšanās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar viņa interesēm, konkrētas informācijas pieejamības ierobežošanu attiecīgajam civildienesta ierēdnim, civildienesta ierēdņa pienākumu pārveidošanu vai viņa atteikšanos no ieņemamā amata;

11.  ņem vērā, ka Aģentūras personāla interešu konflikta novēršanas procedūras pašlaik tiek pārskatītas un 2015. gadā tiks pabeigtas; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs pārskatīšanas rezultātiem, tiklīdz tā tiks pabeigta;

Iekšējās kontroles mehānismi

12.  ņem vērā, ka 2013. gadā ex ante pārbaudes veica par visu Aģentūras budžetu;

Iekšējā revīzija

13.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka 2012. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica padziļinātu riska novērtēšanu un iesniedza stratēģiskā revīzijas plāna 2013.−2015. gadam galīgo versiju, ko apstiprināja Aģentūras direktors un valde;

14.  ņem vērā, ka IAS veica arī paziņošanas/ ticamības deklarācijas pamatelementu revīziju, kuras rezultātā tika formulēts viens ļoti svarīgs un septiņi svarīgi ieteikumi; ņem vērā, ka Aģentūra iesniedza rīcības plānu atklāto nepilnību mazināšanai un ka IAS to apstiprināja;

15.  ņem vērā, ka 2013. gadā IAS veica pārbaudi par savu iepriekšējo ieteikumu īstenošanu un secināja, ka ir īstenoti visi ārkārtīgi būtiskie ieteikumi, ir pabeigta viena ļoti svarīgā ieteikuma īstenošana un otra ļoti svarīgā ieteikuma īstenošana norit saskaņā ar plānu;

Citi komentāri

16.  norāda, ka 2013. gads bija EU-OSHA 2009.–2013. gada stratēģijas pēdējais gads; atzinīgi vērtē Aģentūras sasniegumus minētajā periodā, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzēto tiešsaistes interaktīvo instrumentu veicināšanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā; ņem vērā Aģentūras jaunās daudzgadu stratēģiskās programmas pieņemšanu 2014.–2020. gadam;

17.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2014. gada 1. janvārī beidzot pārcēlās uz jaunām telpām, un norāda uz īres izmaksu ievērojamo samazinājumu pēc tam, kad ar Spānijas iestādēm tika noslēgts līgums par Aģentūras atrašanās vietu;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika