Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2100(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0076/2015

Teksty złożone :

A8-0076/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.46
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0155

Teksty przyjęte
PDF 499kWORD 92k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 (2014/2100(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0076/2015),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 340.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 340.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 (2014/2100(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0076/2015),

1.  stwierdza, że końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 340.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 340.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 (2014/2100(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0076/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2013 wyniósł 17 682 338 EUR, co stanowi wzrost o 4,50 % w porównaniu z 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Agencji na rok budżetowy 2013 r. wyniósł 15 614 775 EUR, co stanowi spadek o 3,77 % w porównaniu z 2012 r.;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

D.  mając na uwadze, że zadaniem Agencji jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat krajowych i unijnych priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, wspieranie organów krajowych i unijnych przy określaniu i wdrażaniu strategii politycznych oraz informowanie o działaniach prewencyjnych;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do dwóch uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” lub „pozostające do realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i obydwie oznaczone są teraz w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z dwiema uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto jedno działanie naprawcze, a związana z nim uwaga oznaczona jest teraz jako „zrealizowane”, natomiast jedna uwaga jest oznaczona jako „w trakcie realizacji”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że:

   we wrześniu 2013 r. zawarto umowę z Królestwem Hiszpanii w sprawie siedziby Agencji;
   informacje na temat skutków działalności Agencji dla obywateli Unii są dostępne na stronie internetowej Agencji w postaci publikowanych ogólnych ocen sporządzanych przez Agencję, sprawozdania rocznego, rocznego sprawozdania dyrektora z działalności oraz analizy i oceny sprawozdania z działalności przez zarząd;
   w szczególności w odniesieniu do realizacji rocznego programu prac, sporządzania budżetu zadaniowego w 2013 r. oraz kwestii związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem dokonano znacznej poprawy;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  stwierdza, że monitorowanie budżetu w roku budżetowym 2013 zaowocowało wskaźnikiem wykonania budżetu w wysokości 98,94 % i wskaźnikiem wykonania w odniesieniu do środków na płatności w wysokości 70,19 %;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  z niepokojem zauważa, że poziom środków przeniesionych na 2014 r., na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 601 426 EUR (30 %), i w tytule III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 3 693 549 EUR (46 %);

5.  zwraca uwagę, że wysoki poziom przeniesień w tytule II był spowodowany planowanym na koniec roku zakupem towarów i usług związanych z przeprowadzką Agencji do nowej lokalizacji, a także odnowieniem rocznych umów o usługi informatyczne; zauważa ponadto, że wysoki poziom planowanych przeniesień w tytule III wynikał głównie z wieloletniego charakteru ważnych projektów, których realizację rozpoczęto w 2013 r.;

Przesunięcia

6.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności i ustaleniami w ramach kontroli przeprowadzonej przez Trybunał poziom i charakter przesunięć w roku 2013 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

7.  zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia poczynione w ramach kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał w swoim sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji;

8.  zauważa, że Trybunał w swoim sprawozdaniu nie zawarł żadnych uwag dotyczących procedur rekrutacyjnych Agencji;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w listopadzie 2014 r. zarząd Agencji przyjął strategię zapobiegania konfliktom interesów; zauważa ponadto, że strategia obejmuje przepisy dotyczące publikowania życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów przez dyrektora i kadrę kierowniczą wyższego szczebla; odnotowuje, że większość tych dokumentów była publicznie dostępna; wzywa Agencję do przedstawienia do końca września 2015 r. rejestru wszystkich przypadków wystąpienia konfliktu interesów; odnotowuje z zaniepokojeniem, że obowiązek publikowania życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów nie ma zastosowania do ekspertów; wzywa Agencję, by objęła tym obowiązkiem również ekspertów;

10.  zwraca się do Agencji, aby przyjęła kompleksową politykę zarządzania takimi sytuacjami konfliktu interesów jak zrzeczenie się interesu przez urzędnika publicznego, odsunięcie urzędnika publicznego od procesu podejmowania decyzji, którego konflikt dotyczy, ograniczenie urzędnikowi publicznemu, którego konflikt dotyczy, dostępu do określonych informacji, zmiana zakresu obowiązków urzędnika publicznego lub rezygnacja urzędnika publicznego ze sprawowania urzędu;

11.  odnotowuje, że obowiązujące procedury dotyczące zapobiegania konfliktom interesów pracowników Agencji są poddawane przeglądowi, który zostanie zakończony w 2015 r.; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tego przeglądu, gdy tylko zostanie on zakończony;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

12.  odnotowuje, że w 2013 r. cały budżet Agencji (100 %) był objęty weryfikacją ex ante;

Audyt wewnętrzny

13.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji uznaje, że w 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego Ko misji przeprowadziła dogłębną ocenę ryzyka i przedstawiła swój ostateczny strategiczny plan audytu na lata 2013–2015, który został zatwierdzony przez dyrektora i zarząd Agencji;

14.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła również kontrolę w zakresie sprawozdawczości i podstawowych elementów wiarygodności, w wyniku której wydała jedno zalecenie „bardzo istotne” oraz siedem zaleceń „istotnych”; zwraca uwagę, że Agencja przedstawiła plan działania mający na celu usunięcie zidentyfikowanych uchybień, zatwierdzony przez Służbę Audytu Wewnętrznego;

15.  odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego zweryfikowała wdrożenie swoich wcześniejszych zaleceń i ustaliła, że bez odpowiedzi nie pozostawiono zaleceń o zasadniczym znaczeniu, jedno „bardzo istotne” zalecenie zostało wdrożone, a wdrażanie drugiego „bardzo istotnego” zalecenia jest w toku;

Inne uwagi

16.  zauważa, że rok 2013 był ostatnim rokiem strategii agencji na lata 2009-2013; docenia osiągnięcia agencji w tym okresie, w szczególności promowanie internetowego interaktywnego narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; odnotowuje przyjęcie nowego wieloletniego programu strategicznego agencji na lata 2014-2020;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że agencja ostatecznie przeprowadziła się do nowej siedziby w dniu 1 stycznia 2014 r. i zauważa znaczny spadek kosztów najmu w następstwie zawarcia z władzami hiszpańskimi umowy w sprawie siedziby;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności