Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2100(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0076/2015

Texte depuse :

A8-0076/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.46
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0155

Texte adoptate
PDF 351kWORD 94k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2100(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0076/2015),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 340.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 340.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2100(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0076/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 340.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 340.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2100(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0076/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 17 682 338 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 4,5 % față de bugetul pe 2012;

B.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 15 614 775 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,77% față de 2012;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât Agenția are drept misiune colectarea și difuzarea de informații referitoare la prioritățile naționale și la cele ale Uniunii din domeniul sănătății și securității în muncă, sprijinirea organizațiilor naționale și a celor existente la nivelul Uniunii implicate în formularea și punerea în aplicare a politicilor, precum și furnizarea de informații în ceea ce privește măsurile preventive;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” sau „restante” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și cele două observații sunt marcate în prezent în raportul Curții ca fiind „finalizate”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, a fost întreprinsă o acțiune corectivă și observația aferentă este marcată în prezent ca fiind „finalizată”, în timp ce cealaltă este marcată ca fiind „în desfășurare”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că:

   acordul cu Regatul Spaniei privind sediul Agenției a fost încheiat cu succes în septembrie 2013;
   informațiile despre impactul activităților sale asupra cetățenilor Uniunii sunt furnizate pe pagina de internet a Agenției prin publicarea unor evaluări generale ale Agenției, raportul anual, raportul anual de activitate al directorului, precum și analiza și evaluarea raportului de activitate de către Consiliul de conducere;
   s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în special la punerea în aplicare a programului anual de lucru, prezentarea unui buget bazat pe activități în 2013 și aspectele legate de recrutare și de salarii;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,94 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 70,19 %;

Credite angajate și reportări

4.  constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate în 2014 a fost ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), atingând 601 426 EUR (30 %), precum și pentru titlul III (cheltuieli operaționale), atingând 3 693 549 EUR (46 %);

5.  subliniază că nivelul ridicat al reportărilor aferente titlului II a fost determinat de achiziția planificată pentru sfârșitul anului a bunurilor și serviciilor legate de mutarea Agenției în noul sediu, precum și de reînnoirea contractelor anuale din domeniul informatic; remarcă, de asemenea, că nivelul ridicat al reportărilor planificate aferente titlului III au rezultat în principal din caracterul multianual al unor proiecte majore lansate în 2013;

Transferuri

6.  constată că, în conformitate cu raportul anual de activitate, precum și cu constatările auditului Curții, nivelul și natura transferurilor în 2013 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  constată că, pentru 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Agenției în raportul Curții;

8.  constată că, în raportul său, Curtea nu a făcut nicio observație cu privire la procedurile de recrutare ale Agenției;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că Consiliul de conducere al acesteia a adoptat politica Agenției de gestionare a conflictelor de interese în noiembrie 2014; constată, de asemenea, că politica include dispoziții legate de publicarea CV-urilor și a declarațiilor de interese ale directorului și ale personalului de conducere de nivel superior; observă că majoritatea acestor documente au fost, în mare parte, puse la dispoziția publicului; îndeamnă Agenția să pună la dispoziție o evidență a tuturor cazurilor de conflicte de interese până la sfârșitul lunii septembrie 2015; constată cu îngrijorare că obligația de a publica CV-ul și declarația de interese nu se aplică experților; solicită Agenției să extindă această obligație la experți;

10.  solicită Agenției să adopte politici cuprinzătoare de gestionare a conflictelor de interese, cum ar fi dezinvestirea intereselor funcționarului public, interzicerea participării funcționarului public la procesul decizional respectiv, restricții privind accesul funcționarului public respectiv la anumite informații, reconfigurarea atribuțiilor funcționarului public sau demiterea din funcție a funcționarului public;

11.  ia act de faptul că procedurile existente referitoare la prevenirea conflictelor de interese ale personalului Agenției sunt în curs de revizuire și vor fi finalizate în 2015; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele procesului de revizuire de îndată ce acesta va fi finalizat;

Controale interne

12.  ia act de faptul că, în 2013, 100 % din bugetul Agenției a fost supus verificărilor ex ante;

Auditul intern

13.  remarcă, pe baza informațiilor prezentate de Agenție, că, în 2012, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a realizat o evaluare aprofundată a riscurilor și și-a prezentat planul final de audit strategic pentru perioada 2013-2015, care a fost aprobat de directorul Agenției și de Consiliul de conducere;

14.  ia act de faptul că IAS a efectuat și un audit privind „raportarea/elementele de bază ale asigurării”, în urma căruia o recomandare a fost clasificată ca fiind „foarte importantă”, iar șapte au fost clasificate ca „importante”; ia act de faptul că Agenția a prezentat un plan de acțiune prin care se urmărește remedierea deficiențelor identificate, iar acesta a fost aprobat de IAS;

15.  constată că, în 2013, IAS a monitorizat recomandările sale anterioare și a conchis că nicio recomandare de importanță critică nu a rămas deschisă, că una „foarte importantă” a fost închisă și că punerea în aplicare a celei de a doua recomandări „foarte importante” este în curs;

Alte observații

16.  constată că 2013 a fost ultimul an al strategiei 2009-2013 a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă; apreciază realizările Agenției din această perioadă, îndeosebi promovarea instrumentelor interactive online pentru întreprinderile mici și mijlocii în domeniul gestiunii sănătății și securității în muncă; ia act de adoptarea de către Agenție a noului program strategic multianual pentru perioada 2014-2020;

17.  salută faptul că Agenția s-a mutat în sfârșit în noul său sediu la 1 ianuarie 2014 și ia act de importanta reducere a costurilor cu chiria, ca urmare a încheierii cu autoritățile spaniole a acordului privind sediul;

o
o   o

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate