Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2100(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0076/2015

Ingivna texter :

A8-0076/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.46
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0155

Antagna texter
PDF 179kWORD 77k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 (2014/2100(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0076/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 340.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 340.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 (2014/2100(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0076/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 340.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 340.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 (2014/2100(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0076/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2013 till 17 682 338 EUR, vilket är en ökning med 4,50 % jämfört med 2012.

B.  Unionens bidrag till byrån för budgetåret 2013 uppgick till 15 614 775 EUR, vilket innebär en minskning på 3,77 % jämfört med 2012.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Byråns uppgift är att samla in och sprida information om nationella prioriteringar och unionsprioriteringar när det gäller arbetsmiljö, stödja nationella instanser och unionsinstanser vid utformningen och genomförandet av politik samt att upplysa om förebyggande åtgärder.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att avseende två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011, och som markerades som ”pågår” eller ”ej genomförd” i revisionsrättens rapport för 2012, har korrigerande åtgärder vidtagits och dessa kommentarer är nu i revisionsrättens rapportmarkerade som ”har genomförts”. Parlamentet noterar vidare att för de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har en korrigerande åtgärd vidtagits och den därtill kopplade kommentaren är nu markerad som ”genomförd” medan en är markerad som ”pågår”.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande baserat på uppgifter från byrån:

   Avtalet med Spanien om byråns säte ingicks framgångsrikt i september 2013.
   Information om hur dess verksamhet påverkar unionsmedborgarna finns tillgänglig på dess webbplats, där man offentliggör allmänna utvärderingar av byrån, årsrapporten, direktörens årliga verksamhetsrapport och styrelsens analys och bedömning av verksamhetsrapporten.
   Man gjorde framför allt avsevärda framsteg när det gäller genomförandet av det årliga arbetsprogrammet, översikten över den verksamhetsbaserade budgeteringen under 2013 och rekryterings- och lönefrågorna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2013 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,94 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 70,19 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar med oro den höga nivån på anslag för vilka åtaganden gjorts som fördes över till 2014, dvs. 601 426 EUR (30 %) för avdelning 2 (administrativa utgifter) och 3 693 549 EUR (46 %) för avdelning 3 (driftsutgifter).

5.  Europaparlamentet konstaterar att den höga nivån på överföringar för avdelning 2 berodde på de planerade inköp av varor och tjänster som gjordes i slutet av året och som var kopplade till byråns flytt till nya lokaler samt på förnyelsen av årliga it-kontrakt. Parlamentet noterar dessutom att den höga nivån av planerade överföringar i avdelning 3 främst berodde på att stora projekt som inletts under 2013 var fleråriga.

Överföringar under budgetåret

6.  Europaparlamentet konstaterar att nivån på och typen av överföringar 2013 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet konstaterar att varken utvalda transaktioner eller andra granskningsresultat har lett till några kommentarer om byråns upphandlingsförfaranden i revisionsrättens rapport.

8.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport inte lämnat några kommentarer om byråns rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att dess styrelse i november 2014 antog en politik för byrån avseende intressekonflikter. Parlamentet noterar även att denna politik omfattar bestämmelser avseende offentliggörandet av direktörens och högsta ledningens meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet konstaterar att merparten av dessa handlingar offentliggjordes. Parlamentet uppmanar byrån att tillhandahålla ett register över samtliga fall med intressekonflikter fram till slutet av september 2015. Parlamentet är oroat över att experter inte är skyldiga att offentliggöra sina meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar byrån att se till att även experter omfattas av denna skyldighet.

10.  Europaparlamentet uppmanar byrån att anta övergripande strategier för hanteringen av situationer med intressekonflikter, t.ex. att en tjänsteman fråntas sina förmåner eller nekas deltagande i ett beslutsfattande där han eller hon är jävig, att en jävig tjänstemans tillgång till vissa uppgifter begränsas, att en tjänstemans offentliga uppgifter omorganiseras eller att tjänstemannen entledigas.

11.  Parlamentet noterar att man håller på att se över befintliga förfaranden för förebyggande av intressekonflikter för byråns personal och att detta kommer att avslutas under 2015. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna översyn så fort den har avslutats.

Internkontroll

12.  Europaparlamentet konstaterar att 100 % av byråns budget förhandskontrollerades under 2013.

Internrevision

13.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en ingående riskbedömning under 2012 och lade fram sin slutliga strategiska revisionsplan för 2013−2015, vilken godkändes av byråns direktör och styrelse.

14.  Europaparlamentet noterar att IAS även granskade de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen, och att detta resulterade i en rekommendation som klassificerades som ”mycket viktig” och sju som klassificerades som ”viktiga”. Parlamentet noterar att byrån lade fram en handlingsplan för att åtgärda de svagheter som konstaterats och att denna godkändes av IAS.

15.  Europaparlamentet konstaterar att IAS under 2013 följde upp sina tidigare rekommendationer och drog slutsatsen att inga kritiska rekommendationer kvarstod att åtgärda, att en ”mycket viktig” rekommendation har genomförts och att den andra rekommendationen som var ”mycket viktig” höll på att genomföras.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet noterar att 2013 var det sista året för Europeiska arbetsmiljöbyråns strategi för 2009–2013. Parlamentet uppskattar de resultat som byrån uppnått under denna period, i synnerhet främjandet av interaktiva verktyg för små och medelstora företag på arbetsmiljöområdet. Parlamentet noterar att byrån antagit sitt nya fleråriga strategiska program 2014–2020.

17.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån slutligen flyttade till de nya lokalerna den 1 januari 2014, och noterar den avsevärda minskningen av hyreskostnaderna, till följd av ingåendet av avtalet om byråns säte med de spanska myndigheterna.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1)Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy