Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2117(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0119/2015

Předložené texty :

A8-0119/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.47
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0156

Přijaté texty
PDF 479kWORD 75k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013 (2014/2117(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a zejména na čl. 8 odst. 9 přílohy tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2015),

1.  uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013 (2014/2117(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a čl. 8 odst. 9 přílohy tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Zásobovací agentury Euratomu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013 (2014/2117(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 104 000 EUR, což je stejná výše jako v roce 2012;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky agentury byla v případě jedné připomínky ze zprávy Účetního dvora za rok 2011, jež byla ve zprávě za rok 2012 označena jako „probíhající“, přijata nápravná opatření a připomínka je nyní označena jako „dokončená“; konstatuje dále, že připomínka uvedená ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 je nyní označena jako „zatím neprovedená“;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

2.  konstatuje, že podle připomínek agentury k její roční účetní závěrce byly veškeré platy a některé další dodatečné náklady na správní služby uhrazeny přímo z rozpočtu Komise; konstatuje, že platové náklady jsou uvedeny, ale k nákladům na správní služby nejsou uvedeny žádné podrobnější informace; je znepokojen tím, že míra, v níž je agentura na Komisi závislá, tudíž není zcela zřejmá; zdůrazňuje, že agentura by měla být finančně nezávislá, jak to předpokládají její stanovy;

3.  bere na vědomí informaci agentury, že předloží orgánu příslušnému k udělení absolutoria podrobnější zprávu o tom, jaké její potřeby hradí přímo Komise;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že výsledkem monitorování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 je míra prostředků na závazky ve výši 95 % a míra čerpání prostředků na platby ve výši 59,22 %;

Vnitřní kontroly

5.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že nejsou dostatečně zdokumentovány hlavní prvky vnitřních kontrol agentury, jako řízení rizika a kontrolní strategie, postupy pro monitorování výkonnosti, posouzení fungování systému vnitřní kontroly a kodexu profesních norem;

o
o   o

6.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí