Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2117(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0119/2015

Texte depuse :

A8-0119/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.47
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0156

Texte adoptate
PDF 334kWORD 77k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2117(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(4), în special articolul 8 alineatul (9) din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0119/2015),

1.  acordă directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 267.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 267.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2117(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(4), în special articolul 8 alineatul (9) din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0119/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 267.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 267.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2117(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0119/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției de Aprovizionare a Euratom („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 104 000 EUR, o sumă egală cu cea din 2012;

B.  întrucât Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată, din raportul Curții privind conturile anuale ale Agenției, că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcată ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, iar observația este marcată în prezent ca fiind „finalizată”; remarcă, de asemenea, că o observație din raportul Curții pentru 2012 este marcată acum ca fiind „nedemarată încă”;

Observații cu privire la fiabilitatea conturilor

2.  constată că, în notele Agenției la conturile sale anuale, se arată că toate salariile și unele costuri suplimentare pentru servicii administrative au fost plătite direct din bugetul Comisiei; ia act de faptul că sunt indicate costurile salariale, dar nu sunt prezentate detalii cu privire la costurile pentru serviciile administrative; își exprimă preocuparea că, din cauza acestei situații, nu este clar în ce măsură Agenția depinde de Comisie; subliniază că Agenția ar trebui să dispună de autonomie financiară, așa cum este prevăzut în Statutul Agenției;

3.  ia act de angajamentul Agenției de a prezenta autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport mai detaliat privind nevoile sale care sunt acoperite în mod direct de Comisie;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 95% pentru creditele de angajament și la o rată de execuție a creditelor de plată de 59,22%;

Controale interne

5.  remarcă, din raportul Curții, că nu există o documentație suficientă cu privire la elementele principale ale controalelor interne ale Agenției, cum ar fi o strategie de gestionare și de control al riscurilor, proceduri de monitorizare a performanței, o evaluare a funcționării sistemului de control intern sau un cod de standarde profesionale;

o
o   o

6.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate