Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2117(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0119/2015

Predložena besedila :

A8-0119/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.47
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0156

Sprejeta besedila
PDF 329kWORD 75k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 (2014/2117(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (ES, Euratom) št. 2008/114 z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8(9) Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

1.  podeli razrešnico generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 267.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 267.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 (2014/2117(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (ES, Euratom) št. 2008/114 z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8(9) Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 267.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 267.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 (2014/2117(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0119/2015),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 104 000 EUR, kar je predstavljalo enak znesek kot leta 2012;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih agencije ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki je bila v poročilu za leto 2012 označena z „se izvaja“, sprejet popravljalni ukrep in pripomba je zdaj označena z „zaključeno“; opaža tudi, da je pripomba, ki jo je sodišče navedlo v poročilu za leto 2012, sedaj označena z „se izvaja“;

Pripomba o zanesljivosti računovodskih izkazov

2.  opaža, da so bile glede na opombe agencije k svojim letnim računovodskim izkazom vse plače in nekateri dodatni stroški za upravne storitve plačane neposredno iz proračuna Komisije; ugotavlja, da so stroški za plače objavljeni, manjkajo pa podrobnosti o stroških za upravne storitve; izraža zaskrbljenost, ker spričo takšnega položaja ni razvidno, na kakšni ravni je agencija odvisna od Komisije; poudarja, da bi morala biti agencija finančno avtonomna, kakor je določeno v njenih statutih;

3.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da bo organu za podelitev razrešnice predstavila podrobnejše poročilo o svojih potrebah, ki jih neposredno krije Komisija;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja obveznosti 95 %, stopnja izvrševanja plačil pa 59,22 %;

Notranje kontrole

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je ni zadostne dokumentacije o glavnih elementih notranjih kontrol Agencije, kot so obvladovanje tveganj in strategija kontrole, postopki za spremljanje uspešnosti, ocena delovanja sistema notranje kontrole in kodeks o strokovnem ravnanju;

o
o   o

6.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov