Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2088(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0092/2015

Ingediende teksten :

A8-0092/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.48
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0157

Aangenomen teksten
PDF 179kWORD 78k
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
P8_TA(2015)0157A8-0092/2015
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2088(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van de Stichting(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan de Stichting te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(5), en met name artikel 16,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0092/2015),

1.  verleent de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2013;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 275.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 275.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(4) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(5) PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(7) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2088(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van de Stichting(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan de Stichting te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(5), en met name artikel 16,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0092/2015),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 275.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 275.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(4) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(5) PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(7) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3.Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2088(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0092/2015),

A.  overwegende dat de begroting van de Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (hierna "de Stichting") voor het begrotingsjaar 2013 volgens haar financiële staten neerkwam op 20 624 300 EUR, hetgeen een daling met 3,76 % ten opzichte van 2012 betekent;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van de Stichting betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2012

1.  verneemt van de Stichting dat op haar website informatie over de impact van haar activiteiten op de burgers van de Unie wordt verstrekt, hoofdzakelijk door middel van de jaarlijkse publicatie van strategische documenten zoals het jaarlijks activiteitenverslag van de Stichting en veel beleidsdocumenten van de Unie in verband met leven en arbeid;

Opmerkingen over de betrouwbaarheid van de rekeningen

2.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat de Stichting aan het einde van 2013 en begin 2014 een uitgebreide materiële inventarisopname heeft verricht, en dat het verslag van de fysieke inventaris in februari 2014, toen de controle van de Rekenkamer plaatsvond, nog niet afgerond was; stelt met bezorgdheid vast dat de door de Rekenkamer verrichte tests aan het licht brachten dat niet alle vaste activa van een barcode voorzien en in het register en de rekeningen ingeschreven waren, dat bepaalde apparatuur bij de uitgaven geboekt in plaats van gekapitaliseerd was en dat voor sommige activa de juiste uitgangsdatum voor de berekening van de afschrijvingskosten niet kon worden achterhaald;

3.  begrijpt van de Stichting dat de materiële inventarisopname afgerond en gepubliceerd is nadat de controle van de Rekenkamer plaatsvond, en dat de fouten op het gebied van inschrijvingen en barcodes zijn gecorrigeerd; stelt daarnaast vast dat de Stichting de vereiste documentatie nu inschrijft om de daadwerkelijke tracering van de juiste aanvangsdatum voor de berekening van de afschrijving van de activa te waarborgen;

4.  verneemt van de Stichting dat de gebreken op het gebied van registratie en boeking van vaste activa voornamelijk te wijten waren aan de overgangsperiode naar een nieuw boekhoudkundig systeem; neemt er nota van dat de vastgestelde gebreken werden verholpen dankzij de invoering van het nieuwe systeem en wijzigingen in de interne werkprocedures;

Financieel en begrotingsbeheer

5.  verneemt van de Stichting dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 99,50 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 78,10 % bedroeg;

Vastleggingen en overdrachten

6.  stelt met bezorgdheid vast dat het niveau van naar 2014 overgedragen vastgelegde kredieten hoog was, namelijk 35,60 % voor titel II (administratieve uitgaven) en 48,60 % voor titel III (beleidsuitgaven);

7.  verneemt van de Stichting dat de overdrachten voor titel II vooral te wijten waren aan IT-aankopen (hardware en software), dringende en onverwachte reparatiewerken, en reeds aangenomen en voor begin 2014 geplande renovatiewerken, en dat de overdrachten voor titel III vooral voortvloeiden uit meerjarige projecten waarvoor de activiteiten al waren uitgevoerd, en uit niet-geplande overdrachten, zoals een grotere begroting voor verscheidene projecten met een betere reikwijdte en kwaliteit, op het einde van het jaar bestelde vertaaldiensten en laattijdige facturering door contractanten;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

8.  constateert dat er geen steekproefsgewijs gecontroleerde verrichtingen noch andere controlebevindingen zijn geweest die aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen over de aanbestedingsprocedure van de Stichting in het verslag van de Rekenkamer, waarin evenmin opmerkingen over haar aanwervingsprocedures voorkomen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

9.  onderkent dat de Stichting in de loop van 2014 haar beleid inzake belangenconflicten heeft aangenomen; is tevreden dat de belangenverklaringen, alsook de cv's van de directeur en het hoger management, op haar website zijn gepubliceerd; merkt op dat de cv's van de leden en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur nog steeds niet openbaar beschikbaar zijn hoewel de Stichting had verzocht ze op haar website te publiceren; verzoekt de Stichting dit op zo kort mogelijke termijn te verhelpen;

Interne audit

10.  verneemt van de Stichting dat de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) in 2013 een controle van de tweerichtingscommunicatie tussen de Stichting en haar gebruikers en belanghebbenden heeft uitgevoerd om vast te stellen of zij haar doelstellingen doeltreffend en efficiënt verwezenlijkt; neemt er kennis van dat uit die controle is gebleken dat de beheers- en controlesystemen van de Stichting doeltreffend en doelmatig functioneerden; merkt op dat de IAS bij zijn controle de Stichting drie aanbevelingen heeft gedaan, waarvan er één als "zeer belangrijk" was aangemerkt;

11.  begrijpt van de Stichting dat alle aanbevelingen die de IAS in 2012 en de voorgaande jaren had gedaan, zijn uitgevoerd en in januari 2014 door de IAS als afgerond zijn beschouwd;

Overige opmerkingen

12.  stelt met bezorgdheid vast dat hoewel de Stichting in 1975 operationeel werd, er tussen de Stichting en de gastlidstaat nog geen alomvattende zetelovereenkomst is gesloten;

13.  verneemt van de Stichting dat in februari 2014 onderhandelingen met de gastlidstaat zijn begonnen; constateert dat er aan de Stichting een ontwerpovereenkomst is voorgelegd waarin de meeste eerdere geschillen zijn opgelost, en ziet uit naar de laatste onderhandelingsronde en vervolgens de ondertekening van een overeenkomst die de transparantie bevordert met betrekking tot de voorwaarden waaronder de Stichting en haar personeel opereren; verzoekt de Stichting de kwijtingsautoriteit in te lichten over de uitkomst van deze onderhandelingen;

14.  merkt op dat 2013 het eerste jaar was van het vierjarige programma van de Stichting voor de periode 2013-2016; waardeert de activiteiten van de Stichting in dit verband, namelijk de verstrekking van kwalitatief hoogwaardige, tijdige en relevante kennis ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, waarvan bijvoorbeeld de Internationale Arbeidsorganisatie gebruik heeft gemaakt; wijst voorts op de verbetering met betrekking tot de meeste kernprestatie-indicatoren in vergelijking tot 2012;

15.  is tevreden met de toegenomen bijdragen van de Stichting aan de beleidsontwikkeling, het grotere gebruik van haar expertise voor essentiële beleidsdocumenten van de Unie en de toenemende erkenning van de wetenschappelijke waarde van het door de Stichting verrichte onderzoek;

o
o   o

16.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 29 april 2015(1) over de prestaties en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1)Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0130.

Juridische mededeling - Privacybeleid