Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2103(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0091/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0091/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.49
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0158

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 78k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
P8_TA(2015)0158A8-0091/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2103(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä Eurojust-yksikön vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust‑yksikölle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0091/2015),

1.  myöntää Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 282.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 282.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2103(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä Eurojust-yksikön vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust‑yksikölle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0091/2015),

1.  toteaa, että Eurojust-yksikön tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 282.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 282.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2103(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0091/2015),

A.  toteaa, että Eurojust-yksikön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 33 828 256 euroa;

B.  ottaa huomioon, että unionin rahoitusosuus Eurojust-yksikön talousarviosta varainhoitovuonna 2013 oli 32 358 660 euroa, mikä merkitsee 1,85 prosentin laskua vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Eurojust‑yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Eurojust-yksikön tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  ottaa huomioon, että Eurojust-yksikkö perustettiin, jotta voidaan torjua tehokkaammin vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, ja että Eurojust-yksikön tavoitteena on parantaa paitsi jäsenvaltioiden välisen myös jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välisten rajatylittävien tutkinta- ja syytetoimien koordinointia;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä", toteutettiin korjaavia toimia ja toinen huomautus on vuoden 2013 kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja yksi on nyt ”toteutettu” ja toisen tilanne on ”ei relevantti”;

2.  panee Eurojust-yksikön antamista tiedoista merkille, että se on ottanut käyttöön useita toimenpiteitä maksusitoumusmäärärahojen ilman eri toimenpiteitä tehtävien siirtojen vähentämiseksi, mukaan lukien uusi ennakkoarviokertomus ja menosykliin liittyvä pakollinen koulutus kaikille talousarvion toteuttamiseen osallistuville toimijoille;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen osuus kokonaismäärärahoista vaihteli eri osastoissa 99 ja 98 prosentin välillä, mikä osoittaa, että oikeudelliset sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

4.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden mukaan talousarvion suunnittelussa ja toteuttamisessa on parantamisen varaa; huomauttaa samalla, että tutkintatyön ominaisluonne eli se, että sitä ei aina pystytä suunnittelemaan etukäteen ja se voi monesti jatkua vuoden loppuun asti, vaikuttaa useimmiten suoraan siihen, milloin yhteisten tutkintaryhmien kustannusten korvaamista, mihin Eurojust-yksikkö myöntää avustuksia, koskevat pyynnöt esitetään;

5.  panee kuitenkin tässä yhteydessä merkille tilintarkastustuomioistuimen toteamat perustelut sekä Eurojust-yksikön jo toteuttamat toimet tilanteen korjaamiseksi ja toteaa Eurojust-yksikön noudattavan jo tilintarkastustuomioistuimen ohjetta vähentää budjettikohtien lukumäärää 26,4 prosenttia varainhoitovuonna 2014;

6.  katsoo yleisesti, että talousarvion vuotuisuuden periaatteen mukaisesti Eurojust-yksikön olisi kiinnitettävä enemmän huomiota varainhoidon moitteettomuuden periaatteeseen, erityisesti siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti se on käyttänyt määrärahoja hoitaessaan tehtäviään;

Sitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  panee huolestuneena merkille, että osastossa 3 (toimintamenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri, 2 341 825 euroa eli 32 prosenttia; toteaa, että korkea osuus aiheutui pääasiassa sisäisen ohjelmistonhallinnan siirtämisestä vuoden lopussa uudelle palveluntarjoajalle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

8.  on erittäin huolestunut siitä, että vuonna 2013 Eurojust-yksikkö suoritti 49 määrärahasiirtoa, jotka liittyivät 101 budjettikohtaan, mikä kertoo vakavista puutteista talousarvion suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä heikosta hallinnoinnista; kehottaa Eurojust-yksikköä pääsemään tavoitteeseensa vähentää budjettikohtien lukumäärää ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle edistymisestään asiassa;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

9.  panee Eurojust-yksikön antamista tiedoista merkille, että sen palvelukseenottomenettelyjä on muutettu tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti; panee merkille, että menettelyillä varmistetaan nyt, että kokeiden ja haastattelujen kysymykset on laadittu ennen kuin valintalautakunta tutkii hakemukset ja että kirjallisten kokeiden ja haastattelujen painotukset on määritetty ennen hakijoiden seulontaa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.  panee merkille Eurojust-yksikön vakaan aikomuksen tarkistaa eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia järjestelyjään eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta EU:n erillisvirastoissa annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti;

11.  pitää kuitenkin valitettavana, että tarkistamisprosessia ei saatettu päätökseen, ja epäilee Eurojust-yksikön sitoumusta ottaa käyttöön vankat toimintaperiaatteet eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi; katsoo, että asiassa ei saada aikaan konkreettisia tuloksia, koska eturistiriitojen vastaisia toimintaperiaatteita ei hyväksytty;

12.  kehottaa Eurojust-yksikköä hyväksymään pikaisesti eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat tarkistetut järjestelynsä, ilmoittamaan asiasta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja julkistamaan konkreettiset tulokset lokakuun 2015 loppuun mennessä;

13.  panee Eurojust-yksikön antamista tiedoista merkille, että Eurojust-yksikön hallintoneuvoston jäsenten ja hallinnollisen johtajan ansioluettelot ovat julkisesti saatavilla Eurojust-yksikön verkkosivustolla; panee merkille, että Eurojust-yksikön hallintoneuvosto ei ole vielä hyväksynyt etunäkökohtia koskevan ilmoituksen mallia; pyytää Eurojust-yksikköä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa aikaansaadusta edistyksestä mahdollisimman pian; pitää valitettavana, että hyväksyminen on yhä kesken, ja kehottaa hyväksymään mallit heinäkuun 2015 loppuun mennessä; kehottaa Eurojust-yksikköä julkistamaan henkilöstönsä ja asiantuntijoidensa täyttämät etunäkökohtia koskevat ilmoitukset lokakuun 2015 loppuun mennessä;

14.  pitää valitettavana, että Eurojust-yksikkö ei ryhtynyt merkityksellisiin toimiin eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi eikä avoimuuden varmistamiseksi;

Sisäinen tarkastus

15.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti vuonna 2013 tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli saada varmuus siitä, että Eurojust-yksikön valvontajärjestelmät riittävät olennaisten riskien hallintaan;

16.  on huolissaan siitä, että IAS havaitsi riskinarvioinnissa tiettyjä prosesseja, joihin liittyy suuri riski ja joita ei voitu pitää tarkastussuunnitelman puitteissa tarkastuskelpoisina, koska tarkastettua valvontaa ei ollut tai se oli riittämätöntä; panee merkille, että Eurojust-yksikön johto toimitti toimintasuunnitelman näiden puutteiden korjaamiseksi, mitä pidetään asianmukaisena, ja toteaa, että IAS tarkastelee toteutettuja toimia seuraavassa perusteellisessa riskinarvioinnissa;

17.  panee merkille, että vuonna 2013 IAS tarkasteli asiakirjojen perusteella myös aiempien suositustensa täytäntöönpanoa; toteaa, että kahdesta erittäin tärkeäksi luokitellusta suosituksesta yhden täytäntöönpano oli viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, kun taas toisen erittäin tärkeän suosituksen täytäntöönpano oli saatu päätökseen, ja että vuoden lopussa yhdenkään kriittisen suosituksen täytäntöönpano ei ollut kesken;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille, että vuonna 2011 tilintarkastustuomioistuin otti esille ongelman, joka koskee Eurojust-yksikön hallinnollisen johtajan ja kollegion vastuiden päällekkäisyyttä; panee merkille, että ongelma on edelleen olemassa, koska kollegio ei ole ryhtynyt korjaaviin toimiin harkitakseen uudelleen hallinnollisen johtajan ja kollegion roolien ja vastuiden määrittelyä, jotta voitaisiin välttää tämä päällekkäisyys; pyytää Eurojust-yksikköä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän asian ratkaisemisesta mahdollisimman pian;

o
o   o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö