Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2118(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0080/2015

Ingivna texter :

A8-0080/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.50
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0159

Antagna texter
PDF 179kWORD 75k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol)
P8_TA(2015)0159A8-0080/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 (2014/2118(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(5), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0080/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 290.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 290.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 (2014/2118(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(5), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0080/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 290.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 290.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 (2014/2118(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0080/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska polisbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 82 520 500 EUR, vilket utgör en minskning med 1,94 % jämfört med 2012.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 (nedan kallad revisionsrättes rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att när det gäller de sju kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” eller ”har inte genomförts” i revisionsrättens rapport för 2012, har korrigerande åtgärder vidtagits och fyra är nu markerade i revisionsrättens rapport som ”har genomförts”, en som ”har genomförts/pågår” och två som ”ej tillämplig”. Parlamentet noterar vidare att för de sex kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits för fem kommentarer som nu är markerade som ”har genomförts”, medan en är markerad som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från byrån:

   a. Godkännandet av byråns redovisningssystem betraktas som klart i revisionsrättens rapport. Det är oroväckande att revisionsrätten fortfarande betraktar de korrigerande åtgärderna avseende undantag som pågående och byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av genomförandet av de korrigerande åtgärderna.
   b. Genomförandet av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendation att offentliggöra hur många säkerhetsklassificerade dokument som byrån behandlar pågår, eftersom byrån har vänt sig till sin säkerhetskommitté och konsulterat den underliggande säkerhetsklassificerade informationens upphovsmän om hur man ska ställa sig till ett offentliggörande av denna information. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende samt om den planerade tidsplanen för när det ska vara klart.
   c. Byrån tillhandahåller offentlig information, främst på sin webbplats där unionsmedborgarna har möjlighet att anmäla sig till en sändlista för automatiska utskick av nyheter om dess verksamhet.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat från revisionsrättens rapport att upphandlingsförfarandenas ändamålsenlighet år 2013 påverkades av vissa beslut som inte grundades på tillräckligt specifika urvalskriterier eller på realistiska prisanbud och inte heller fattades i enlighet med vedertagna yrkesmässiga krav, trots att byrån förbättrat utarbetandet, genomförandet och dokumentationen av upphandlingsförfaranden under årens lopp. Parlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att den efter det att revisionsrättens granskningsresultat lagts fram, inledde en organisationsövergripande översyn av sina upphandlingsförfaranden 2014, med målet att förbättra den interna organisationen och dess underliggande processer. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av översynen och planerade förbättringar av upphandlingsförfarandena.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,60 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 87,20 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att andelen åtagandebemyndiganden som fördes över minskade från 19,64 % år 2012 till 11,60 % år 2013. Parlamentet noterar med oro att andelen åtagandebemyndiganden som fördes över fortfarande var så stor som 41 % inom avdelning II (administrativa utgifter). Parlamentet noterar att överföringarna främst gällde planerade ändringar av byggnaden sent på året och andra administrativa kostnader för vilka fakturor inte hade mottagits vid årets slut. Parlamentet uppmanar byrån att utöka sina insatser för att minska överföringarna i framtiden.

6.  Europaparlamentet noterar att andelen annullerade åtaganden som fördes över år 2013 utökade det totalt överförda beloppet med upp till 8,9 %, vilket utgjorde en minskning på 8,4 % jämfört med samma belopp år 2012. Parlamentet noterar vidare de korrigerande åtgärder som vidtagits av byrån för att rätta till denna situation och att revisionsrätten betraktar frågan som avslutad.

7.  Europaparlamentet konstaterar utifrån byråns uppgifter att revisionsrätten, efter de åtgärder som byrån vidtagit för att utarbeta och utvärdera de tekniska kraven för automatiska överföringar, inte hade några kommentarer i detta avseende i samband med 2013 års revisionsarbete.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån uppdaterade sina riktlinjer för rekrytering och beskrivningen av rekryteringsprocessen liksom dithörande dokumentation i enlighet med de ändrade tjänsteföreskrifterna(1), som trädde i kraft 2014. Parlamentet konstaterar vidare att byrån lät sin nya uppförandekod träda i kraft i syfte att öka insynen och oberoendet i samband med genomförandet av byråns uppgifter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet påpekar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för styrelseledamöterna och högsta ledningen inte har offentliggjorts, och inte heller verkställande direktörens intresseförklaring. Parlamentet uppmanar byrån att omedelbart åtgärda detta.

Internrevision

10.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS), tillsammans med byråns internrevisionsfunktion, genomförde en fullständig riskbedömning 2013 avseende den organisatoriska strukturen som täckte den administrativa, finansiella, informationstekniska och operativa dimensionen av byråns verksamhet. Parlamentet konstaterar att efter revisionen lades resultatet av riskbedömningen tillsammans med en strategisk plan för internrevision för 2014–2016 fram för byråns styrelse. I rapporten fastställdes rekrytering, hantering av intressenter, upphandling och datahantering, däribland informationssäkerhet, som kommande granskningspunkter.

11.  Europaparlamentet noterar från byrån att IAS har gjort skrivbordsgranskningar av genomförandet av sina tidigare rekommendationer och att varken några kritiska eller mycket viktiga rekommendationer återstod att åtgärda den 31 december 2013.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet noterar att man i linje med revisionsrättens riktlinjer och byråns styrelse planerar att Europols pensionsfond ska konsolideras med byråns årliga räkenskaper från och med den 1 januari 2016. Parlamentet noterar utifrån byråns uppgifter att ett lagstiftningsinstrument håller på att utarbetas så att nödvändiga ändringar ska kunna göras i tid.

13.  Europaparlamentet påminner om revisionsrättens kommentar i sin årsrapport för 2011 att byråns budgetförordning hänvisar till detaljerade bestämmelser och förfaranden som fastställs i dess genomförandebestämmelser, trots att dessa ännu inte har antagits. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att vidta korrigerande åtgärder i detta avseende.

o
o   o

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15).
(2) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy