Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2089(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0093/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0093/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.51
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0160

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 76k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2089(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(5) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2015),

1.  myöntää Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 301.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 301.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2089(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(5) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2015),

1.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 301.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 301.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2089(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2015),

A.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston, jäljempänä 'perusoikeusvirasto', tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 21 348 510 euroa, mikä merkitsee 4,77 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan perusoikeusviraston tilinpäätöksestä saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että perusoikeusviraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja kaksi kolmesta on nyt ”toteutettu” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”;

2.  panee perusoikeusviraston antamista tiedoista merkille, että

   se hankki vuonna 2012 kahdelta palveluntoimittajalta siivouspalveluja porrastettujen puitesopimusten avulla ja tarjouksia arvioitaessa tapahtuneen merkitsemisvirheen vuoksi toimeksisaajien järjestys oli virheellinen; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sopimus peruttiin, järjestys korjattiin ja uusi sopimus allekirjoitettiin oikeasti voittaneen palveluntoimittajan kanssa;
   tiedot perusoikeusviraston toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat saatavina sen verkkosivustolla monien välineiden ja strategisten asiakirjojen, kuten vuotuisen toimintakertomuksen, välityksellä;
   se noudattaa edelleen johtokunnan tekemän päätöksen johdosta epäkohtien paljastamista koskevia komission suuntaviivoja; toteaa, että suuntaviivat korvataan uusilla, kun perusoikeusvirasto hyväksyy epäkohtien paljastamista koskevat sääntelyvirastojen malliohjeet;
   yhteistyösopimukset tiiviimmästä koordinoinnista tehtiin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, yliopistollisen Eurooppa-instituutin, Euroopan tasa-arvoinstituutin ja Euroopan neuvoston kanssa;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 70,27 prosenttia, mikä merkitsee 11 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoitti, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  toteaa huolestuneena, että sidottuja määrärahoja siirrettiin suuri määrä vuodelle 2014: 27 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot) ja 69 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot); panee merkille, että osaston 2 määrärahasiirrot liittyvät lähinnä suunniteltuihin tietotekniikkatarvikkeiden ja -palveluiden ostoihin; toteaa lisäksi, että osaston 3 määrärahasiirrot kuvastavat lähinnä perusoikeusviraston operatiivisten hankkeiden monivuotista luonnetta, joiden hankemaksut suoritetaan suunniteltujen aikataulujen mukaisesti; toteaa perusoikeusviraston antamien tietojen perusteella, että alle kahden prosentin peruuntumisaste osoittaa siirtojen hyvää suunnittelua ja hyvää hallintoa;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee merkille, että vuodelta 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta perusoikeusviraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa; toteaa lisäksi, että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt kertomuksessaan huomautuksia perusoikeusviraston palvelukseenottomenettelyistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

6.  panee perusoikeusviraston antamista tiedoista merkille, että se on ottanut käyttöön väliaikaiset säännöt ennen kuin se arvioi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta EU:n erillisvirastoissa annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti; toteaa, että perusoikeusviraston hallintoneuvostoa koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisprosessi on käynnissä ja sen on vahvistettava henkilöstöä koskevat säännöt; kehottaa perusoikeusvirastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin ja yhdenmukaistamisen tuloksista heti, kun ne ovat saatavilla;

7.  pyytää jälleen kerran kaikkia erillisvirastoja ja yhteisyrityksiä liittämään julkaistuun lopulliseen tilinpäätökseensä järjestelmällisesti vakiomuotoisen tekstin, joka sisältää talousarvion toteutusta ja talousarvio- ja varainhallintoa koskevien selvitysten tiedot; kehottaa perusoikeusvirastoa yhdenmukaistamaan tilinpäätöksensä esitystavan muiden unionin virastojen tilinpäätösten kanssa;

8.  panee merkille, että kaikkien palvelukseenottomenettelyssä mukana olevien valintalautakunnan jäsenten on allekirjoitettava eturistiriidattomuutta ja luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus;

Sisäinen tarkastus

9.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti riskinarvioinnin määritelläkseen vuosia 2013–2015 koskevan uuden IAS:n strategisen tarkastussuunnitelman; panee merkille, että riskienarvioinnin jälkeen IAS piti kaikkia prosesseja tyydyttävästi valvottuina eikä yksikään prosessi sijoittunut korkean riskin alueelle; toteaa viraston antamien tietojen perusteella, että sen hallintoneuvosto tuki IAS:n strategista tarkastussuunnitelmaa toukokuussa 2013;

10.  panee merkille, että IAS toimitti syyskuussa 2013 henkilöstöhallintoa koskevan tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida henkilöstöhallintoon liittyvä sisäisen valvonnan järjestelmä ja antaa riippumaton lausunto sen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta; toteaa, että tarkastuksen jälkeen IAS toi esiin kuusi suositusta, joista kaksi luokiteltiin ”erittäin tärkeiksi” ja neljä ”tärkeiksi”; toteaa lisäksi, että perusoikeusvirasto esitti yleisen toimintasuunnitelman, jonka IAS hyväksyi ja jonka tarkoituksena on lieventää havaittuja ongelmia, ja että perusoikeusvirasto ryhtyy kaikkia suosituksia koskeviin toimiin;

11.  panee merkille, että IAS toimitti lokakuussa 2013sopimusten hallintaa koskevan rajoitetun tarkastuksen ja se esitti kolme suositusta, joista yksi luokiteltiin ”erittäin tärkeiksi” ja kaksi ”tärkeiksi”; toteaa lisäksi, että perusoikeusvirasto esitti yleisen toimintasuunnitelman, jonka IAS hyväksyi ja jonka tarkoituksena on lieventää löydettyjä sopimusten hallintaa koskevia ongelmia, ja että perusoikeusvirasto ryhtyy kaikkia suosituksia koskeviin toimiin;

12.  panee merkille, että IAS teki vuonna 2013 aiempien suositustensa seurantatarkastuksen asiakirjatarkastuksen avulla eikä aiempia kriittisiä suosituksia ollut vuoden lopussa panematta täytäntöön;

o
o   o

13.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö