Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2113(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0094/2015

Esitatud tekstid :

A8-0094/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.52
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0161

Vastuvõetud tekstid
PDF 180kWORD 83k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2113(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 30,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0094/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 308.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 308.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2113(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 30,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0094/2015),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 308.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 308.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2113(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0094/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 93 950 000 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 4,88 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et agentuuri finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus agentuuri eelarvesse 2013. aastal kokku 85 500 000 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 1,79 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne, kuid ei saanud piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses nelja kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud kui „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning nendest ühe seisuks on 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud nüüd „lõpetatud”, samas kui ülejäänud kolme seisuks on endiselt „pooleli”; võtab lisaks teadmiseks, et seoses kuue kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, võeti samuti parandusmeetmeid ja kolme kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, samas kui ülejäänud kolme seisuks on märgitud „pooleli”;

2.  võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et

   agentuur kehtestas mitu meedet huvide konfliktide haldamiseks ja ennetamiseks ning sealhulgas töötas välja üksikasjaliku distsiplinaarmenetluse; palub agentuuril teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni, kas võetakse vastu komisjoni suunistel põhinev huvide konfliktide ennetamise ja haldamise üksikasjalik poliitika või mitte;
   agentuuri töö tulemused ja mõju liidu kodanikele avalikustatakse agentuuri veebisaidil, peamiselt iga-aastases tegevusaruandes aga samuti meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega loodavate kontaktide kaudu;
   vaadeldud töölevõtmismenetlustes esines märkimisväärseid puuduseid, mis mõjutasid menetluste läbipaistvust ja kandidaatide võrdset kohtlemist; tunneb heameelt asjaolu üle, et agentuur on võtnud kasutusele menetlusi nimetatud puuduste vähendamiseks;

Põhjendus märkusega arvamuse esitamiseks raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.  peab kahetsusväärseks, et kahel järjestikusel aastal ei ole kontrollikoda saanud piisavat kindlust agentuuri tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; märgib, et koostöös osalevate riikide deklareeritud kulude kontrollimiseks tegi agentuur enne makse tegemist põhjendatuse kontrolle ühiste tagasisaatmisoperatsioonide ning ühiste maismaa-, mere- ja õhuoperatsioonide suhtes; väljendab sügavat muret selle pärast, et enne 2013. aasta juunit sõlmitud toetuslepingute puhul ei küsinud agentuur tavaliselt tõendavaid dokumente koostöös osalevate riikide toetusõiguste kohta; rõhutab, et vaja on tulemuslikku analüüsi liidu vahendite kasutamise kohta ühistes maismaa-, mere- ja õhuoperatsioonides;

4.  märgib, et suurem osa 2013. aasta tehingutest põhines enne 2013. aasta juunit sõlmitud toetuslepingutel; märgib lisaks, et 2013. aasta toetustega seotud tehingute suhtes ei kohaldatud järelkontrolli, kuna sellist kontrolli kohaldatakse vaid varasemate aastate tehingutega seotud toetuste suhtes;

5.  märgib murega, et kuna puudub piisav ja asjakohane auditi tõendusmaterjal 2013. aasta toetustega seotud tehingute eel- ja järelkontrollide mõjususe kohta, ei saanud kontrollikoda ka piisavat kindlust 2013. aasta toetustega seotud ühiste maismaa-, mere- ja õhuoperatsioonide tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et pärast 2013. aasta juunit sõlmitud toetuslepingute puhul võeti kasutusele tõhustatud ja põhjalikum eelkontrollide süsteem, nagu märkis kontrollikoda; võtab agentuuri andmetele tuginedes lisaks teadmiseks, et kontrollikoja 2013. aasta statistiline auditivalim ei hõlmanud tehinguid, mille suhtes kohaldati tõhustatud eelkontrolli; palub agentuuril esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tõhustatud kontrollisüsteemi raames teostatud järelkontrollide aruanne ja süsteemi täiustuste üksikasjalik analüüs;

Märkusega arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7.  märgib, et kontrollikoja andmeil on 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed kõigis olulistes aspektides, välja arvatud eespool kirjeldatud punktides;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

8.  väljendab muret asjaolu pärast, et kontrollikoja aruande kohaselt oli tarnijate aasta lõpus esitatud dokumentide kooskõlastav võrdlemine keeruline; juhib tähelepanu vajadusele teostada tarnijate bilansi üle regulaarsemat järelevalvet ja analüüsida erinevusi õigeaegselt;

9.  võtab agentuuri andmetele tuginedes siiski teadmiseks, et kooskõlastav võrdlemine on pikaajaline protsess, mis nõuab mõlema poole koostööd ja raamatupidamissüsteemide kaasamist; võtab lisaks teadmiseks, et enamik agentuuriga koostööd tegevatest avalikest asutustest ei kasuta tsentraliseeritud raamatupidamissüsteemi ega tekkepõhist arvestust; võtab teadmiseks, et kooskõlastava võrdlemise tõhustamiseks korraldas agentuur 2014. aastal täiendava kooskõlastava võrdlemise;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine

10.  tunneb kahetsust, et agentuur ei võtnud vastu selget, ulatuslikku ja objektiivset huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikat; tunnistab, et kuigi agentuur ei ole veel sõlminud oma peakorterilepingut, ei takista see tal võtmast vastu sise-eeskirju, reegleid ja suuniseid, milles sätestatakse huvide konflikte käsitleva poliitika jaoks vajalikud määratlused, põhimõtted ja põhilised nõuded; nõuab lisaks tungivalt, et agentuur astuks konkreetseid samme huvide konfliktide juhtumite lahendamiseks ja haldamiseks; palub agentuuril võtta need meetmed vastu enne 2015. aasta septembri lõppu ja teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika konkreetsetest tulemustest;

11.  märgib, et agentuur tegutseb aastast 2005 ja ei ole siiani avaldanud ühtegi haldusnõukogu liikme, töötaja ega eksperdi elulookirjeldust ega huvide deklaratsiooni; rõhutab, et need dokumendid on vaja avalikustada, et teha kindlaks ja avaldada erahuvid, mis võivad potentsiaalselt olla ametnike ametiülesannetega vastuolus;

12.  nõuab tungivalt, et agentuur avaldaks viivitamatult täielikud ja põhjalikud elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning viiks selle tegevuse lõpule 2015. aasta septembri lõpuks;

13.  palub agentuuril võtta vastu kõikehõlmav poliitika huvide konfliktidega seotud situatsioonide haldamiseks, nõudes, et ametnik asjaomasest huvist loobuks, tagandades ametniku huvide konfliktiga seotud otsustusprotsessis osalemisest, keelates asjassepuutuvale ametnikule juurdepääsu konkreetsele teabele, korraldades ümber ametniku tööülesanded või käskides ametnikul ametist lahkuda;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

14.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,75 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 63,98 %;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringud

15.  tunneb muret selle pärast, et 32 miljonit eurot ehk 35 % kulukohustustega seotud assigneeringutest kanti 2013. aastast 2014. aastasse üle; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuuri tegevuse mitmeaastase iseloomu ning ettenägematute sündmustega seotud kõrgendatud riski tõttu on iga-aastase eelarve kavandamine ja rakendamine keeruline ning hiliste paranduseelarvete vastuvõtmine ei sõltu agentuurist; juhib samas tähelepanu sellele, et eelarve jälgimist annab siiski parandada, et vähendada ülekandmiste määra; palub agentuuril võtta kiirelt meetmeid, mille eesmärk on parandada oma mitmeaastase operatiivtegevuse rahastamise kontrolli;

16.  võtab teadmiseks, et ülekantud assigneeringud hõlmavad üldiseid kulukohustusi summas 5 200 000 eurot, mis on ülejääk 8 200 000 euro suurusest täiendavast toetusest; märgib, et eelarvepädevad institutsioonid eraldasid toetuse 2013. aasta lõpus, et rahastada ettenägematuid ja kiireloomulisi operatsioone; leiab, et kuigi üldised kulukohustused nähti ette 2014. aasta asjaomaste operatsioonide katmiseks, ei anna agentuuri finantseeskirjad selliseks ülekandmiseks selget alust; peab kahetsusväärseks, et agentuuri finantseeskirjad, mis järgivad läbivaadatud raamfinantsmäärust, on isegi pärast 2013. aastal toimunud läbivaatamist ebamäärased;

Ümberpaigutamised

17.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2013. aastal tegi agentuur eelarves 20 ümberpaigutust summas 12 200 000 eurot; võtab teadmiseks, et see on osaliselt tingitud asjaolust, et operatsioonide jaoks vajalikud vahendid paigutati ümber teistelt eelarveridadelt, kuni täiendavad toetused tehti kättesaadavaks; võtab lisaks teadmiseks, et agentuur vähendas 2012. aastaga võrreldes ümberpaigutuste arvu 30 % ja püüab seda veelgi vähendada; leiab, et agentuur võib tegevusvajadustest tulenevalt suunata ka edaspidi vahendeid eelarveridadele, kus neid napib;

Siseaudit

18.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal ei viinud komisjoni siseauditi talitus agentuuris läbi uut auditit; võtab lisaks teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis nende soovituste rakendamise seisu, millega nõustuti siseauditi talituse auditite raames, mis käsitlesid toetuste haldamist ning tegevuse planeerimist sisemiste ja väliste sidusrühmade panuse põhjal; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus jõudis järeldusele, et viiest soovitusest, mille kohta agentuur andis teada, et need on ülevaatamiseks valmis, neli on nõuetekohaselt rakendatud ja ühe soovituse märkega „väga oluline”, mis esitati toetuste haldamist käsitleva auditi (2009) tulemusel, tähtsusastest alandati (nüüd „oluline”);

Muud kommentaarid

19.  märgib, et kuigi agentuur alustas tegevust juba 2005. aastal, on ta siiani tegutsenud asukohariigiga peetava kirjavahetuse ja suhtluse alusel ning laiaulatuslikku peakorterilepingut agentuuri ja asukohariigi vahel ei ole sõlmitud; nõustub seetõttu kontrollikoja arvamusega, et selline leping parandaks veelgi agentuuri ja selle personali töötingimuste läbipaistvust; palub asukohariigi ametiasutustel kõnealust olukorda parandada ja palub agentuuril puuduva lepinguga kaasnevaid aspekte oma järgmises aastaaruandes kajastada;

20.  võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et korduvad taotlused, mille agentuur esitas asukohariigi ametiasutustele, ei andnud tulemusi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1168/2001(1) jõustumine 2011. aasta detsembris ei muutnud olukorda; võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et asukohariigi ametiasutused väljendasid hiljuti valmisolekut alustada läbirääkimisi ja teabevahetus on pooleli; palub agentuuril teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste seisust;

o
o   o

21.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1168/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri asutamise kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 1).
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika