Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2113(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0094/2015

Pateikti tekstai :

A8-0094/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.52
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0161

Priimti tekstai
PDF 436kWORD 103k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2113(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(5), ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0094/2015),

1.  patvirtina Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 308.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 308.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 349, 2004 11 25, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2113(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(5), ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0094/2015),

1.  pažymi, kad Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 308.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 308.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 349, 2004 11 25, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2113(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0094/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2013 finansinių metų biudžetas buvo 93 950 000 EUR, t. y. 4,88 proc. didesnis nei 2012 m.;

B.  kadangi, remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Agentūros 2013 m. biudžetą buvo 85 500 000 EUR, t. y. 1,79 proc. didesnis negu 2012 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, tačiau negalėjo gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų dėl jose atspindimų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl keturių Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, buvo imtasi taisomųjų veiksmų ir kad dabar 2013 m. Audito Rūmų ataskaitoje viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kitos trys vis dar pažymėtos žyma „vykdoma“; taip pat pažymi, kad dėl šešių Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų taip pat buvo imtasi trijų taisomųjų veiksmų ir dabar trys pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o kitos trys – žyma „vykdoma“;

2.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad:

   pradėta taikyti keletas priemonių siekiant valdyti interesų konfliktų situacijas ir užkirsti joms kelią ir, be kita ko, nustatyta išsami drausminė procedūra; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie tai, ar bus ar nebus priimta konkreti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika, pagrįsta Komisijos gairėmis;
   informacija apie Agentūros veiklos rezultatus ir poveikį Sąjungos piliečiams viešai skelbiama jos interneto svetainėje, visų pirma pateikiant metinę veiklos ataskaitą, taip pat naudojantis ryšiais su žiniasklaida ir pilietinės visuomenės organizacijomis;
   tikrintose įdarbinimo procedūrose buvo nustatyta reikšmingų skaidrumą ir vienodų sąlygų kandidatams taikymą paveikiančių trūkumų; palankiai vertina tai, kad Agentūra įgyvendino procedūras, kuriomis buvo siekiama sumažinti tų trūkumų;

Sąlyginės nuomonės dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

3.  apgailestauja, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai negalėjo gauti pagrįsto patikinimo dėl Agentūros operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad Agentūra, siekdama patikrinti bendradarbiaujančių šalių deklaruotas išlaidas, prieš išmokėdama su bendromis grąžinimo operacijomis ir bendromis žemėje, jūroje ir ore vykdomomis operacijomis susijusias išmokas, atliko pagrįstumo patikras; reiškia savo didelį susirūpinimą dėl to, kad iki 2013 m. birželio mėn. pasirašytų susitarimų dėl dotacijų atveju Agentūra paprastai neprašydavo pateikti dokumentus, pagrindžiančius bendradarbiaujančių šalių teisę į išmokas; pabrėžia, kad reikia atlikti atidžią Sąjungos lėšų naudojimo vykdant bendras operacijas žemėje, jūroje ar ore analizę;

4.  pažymi, kad 2013 m. didžioji dalis operacijų atlikta remiantis iki 2013 m. birželio mėn. pasirašytais susitarimais dėl dotacijų; taip pat pažymi, kad 2013 m. dotacijų operacijų ex post kontrolė nebuvo atliekama, nes minėtu būdu kontroliuojamos tik su ankstesnių metų operacijomis susijusios dotacijos;

5.  susirūpinęs pažymi, kad dėl to, jog nesama pakankamai tinkamų su 2013 m. dotacijų operacijų ex ante ir ex post patikrų veiksmingumu susijusių įrodymų, Audito Rūmai nustatė, kad patikinimas dėl 2013 m. su bendromis žemėje, jūroje ir ore vykdytomis operacijomis susijusių dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo yra nepakankamas;

6.  palankiai vertina tai, kad, kaip patvirtino Audito Rūmai, įdiegta sustiprinta ir išsamesnė po 2013 m. birželio mėn. pasirašytų susitarimų dėl dotacijų ex ante patikrų sistema; remdamasis Agentūros pateikta informacija, taip pat pažymi, kad Audito Rūmų 2013 m. atliekant auditą naudota statistinė imtis neapėmė operacijų, kurioms taikoma sustiprinta ex ante kontrolės sistema; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ex ante patikrų, atliktų taikant pagerintą patikrų sistemą, ataskaitą kartu su išsamia sistemos patobulinimų analize;

Sąlyginė nuomonė dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

7.  pažymi, kad Audito Rūmai mano, jog, išskyrus prieš tai išdėstytus klausimus, 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

8.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog metų pabaigoje buvo labai sudėtinga suderinti tiekėjų žiniaraščius; atkreipia dėmesį į būtinybę reguliariau stebėti tiekėjų sąskaitų likučius ir greičiau išanalizuoti skirtumus;

9.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad visgi suderinimas – tai ilgas ir daug laiko užimantis procesas, kurį vykdant reikia, kad abi pusės bendradarbiautų ir turėtų apskaitos informacijos sistemas; taip pat pažymi, kad dauguma su Agentūra bendradarbiaujančių valstybės sektoriaus subjektų neturi centralizuotų apskaitos sistemų ir nevykdo kaupiamosios apskaitos; pažymi, kad 2014 m. Agentūra inicijavo papildomą suderinimo procesą siekdama pagerinti suderinimo kokybę;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas

10.  apgailestauja, kad Agentūra nepriėmė aiškios, išsamios ir objektyvios interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos; pripažįsta, kad, nors Agentūra nepasirašė susitarimo dėl savo būstinės, tai netrukdo jai priimti vidaus taisykles, kodeksus ir gaires, kuriose būtų pateiktos reikalingos apibrėžtys, principai ir esminiai su interesų konfliktais susijusios politikos reikalavimai; be to, primygtinai ragina Agentūrą imtis konkrečių veiksmų siekiant išspręsti ir valdyti interesų konfliktų atvejus; ragina Agentūrą priimti tas priemones iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie konkrečius jos su interesų konfliktais susijusios politikos įgyvendinimo rezultatus;

11.  pripažįsta, kad Agentūra veikia nuo 2005 m. ir vis dar nepaskelbė valdybos narių, darbuotojų ir ekspertų gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų; pabrėžia, kad reikia paskelbti tuos dokumentus, kurie leistų nustatyti ir atskleisti privačius interesus, kurie galėtų prieštarauti pareigūnų pareigoms;

12.  primygtinai ragina Agentūrą iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos skubiai, visiškai ir išsamiai atskleisti gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;

13.  ragina Agentūrą priimti išsamias politikos priemones, kuriomis būtų valdomi tokie interesų konfliktų atvejai kaip viešo pareigūno interesų pašalinimas, viešo pareigūno nušalinimas nuo dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, atitinkamo viešo pareigūno teisių susipažinti su tam tikra informacija apribojimas, viešo pareigūno pareigų perskirstymas ar jo atleidimas šių pareigų;

Biudžeto ir finansų valdymas

14.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,75 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 63,98 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

15.  susirūpinęs, kad 2013 m. į 2014 m. perkelta 32 mln. EUR arba 35 proc. įsipareigotų asignavimų; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta informacija, patvirtina, kad daugiametis Agentūros operacijų pobūdis ir išaugusi nenumatytų įvykių rizika yra ypač didelis iššūkis planuojant metinį biudžetą ir jį vykdant ir kad vėluojančių taisomųjų biudžetų Agentūra kaip ir anksčiau negali kontroliuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad visgi dar yra galimybių pagerinti biudžeto stebėseną siekiant padėti sumažinti perkėlimų lygį; prašo Agentūros imtis skubių veiksmų tam, kad pagerintų daugiametės operacinės veiklos finansavimo kontrolę;

16.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį apima bendruosius įsipareigojimus, siekiančius 5 200 000 EUR, ir ši suma yra papildomos 8 200 000 EUR subsidijos likutis; pažymi, kad šią subsidiją biudžeto valdymo institucijos suteikė 2013 m. pabaigoje, kad būtų galima patenkinti netikėtus ir neatidėliotinus su veikla susijusius poreikius; pastebi, kad, nors bendrasis įsipareigojimas buvo prisiimtas siekiant įtraukti susijusias 2014 m. operacijas, Agentūros finansiniame reglamente nepateiktas aiškus tokių perkėlimų pagrindas; apgailestauja, kad Agentūros finansinis reglamentas, parengtas pagal persvarstytą finansinį pagrindų reglamentą, ir po 2013 m. atliktos peržiūros išliko neaiškus;

Perkėlimai

17.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad 2013 m. atlikta 20 biudžetinių perkėlimų, kurie siekia 12 200 000 EUR; pažymi, kad šį faktą iš dalies paaiškina tai, kad, kol nebuvo suteiktos papildomos subsidijos, operacijoms reikalingos lėšos buvo perkeltos iš kitų biudžeto eilučių; taip pat pažymi, kad, palyginti su 2012 m., Agentūra 30 proc. sumažino perkėlimų skaičių ir toliau stengsis tai daryti; pastebi, kad nuo veiklos poreikių ir toliau priklausys asignavimų skyrimas į tas biudžeto eilutes, kur jų labiausiai reikia;

Vidaus auditas

18.  pažymi, kad 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba Agentūroje neatliko jokių naujų audito užduočių; taip pat pažymi, kad Vidaus audito tarnyba stebėjo, kokia yra patvirtintų rekomendacijų, pateiktų Vidaus audito tarnybai atlikus dotacijų valdymo ir veiklos planavimo remiantis vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų indėliu auditus, įgyvendinimo padėtis; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba padarė išvadą, kad keturios iš penkių iš rekomendacijų, apie kurias pranešta, jog galima vykdyti su jomis susijusią peržiūrą, yra tinkamai įgyvendintos, ir kad vienos rekomendacijos, įvertintos kaip „labai svarbi“ ir pateiktos atlikus dotacijų valdymo auditą (2009 m.), svarba sumažinta iki „svarbi“;

Kitos pastabos

19.  pabrėžia, kad, nors Agentūra savo veiklą pradėjo jau 2005 m., iki šiol ji dirbo tik keisdamasi korespondencija ir informacija su priimančiąja valstybe nare užuot, kad Agentūra ir priimančioji valstybė narė būtų pasirašiusios visapusišką susitarimą dėl būstinės; todėl sutinka su Audito Rūmais, kad sudarius tokį susitarimą sąlygos, pagal kurias dirba Agentūra ir jos darbuotojai, taptų skaidresnės; prašo priimančiosios valstybės narės valdžios institucijų ištaisyti padėtį ir ragina Agentūrą į savo kitą metinę veiklos ataskaitą įtraukti išvadas dėl trūkstamo susitarimo;

20.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad jos ne kartą teikti prašymai priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms nebuvo sėkmingi ir kad 2011 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1168/2011(1) situacija nepasikeitė; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad priimančiosios valstybės narės valdžios institucijos neseniai pareiškė, kad nori pradėti derybas, ir kad pradėta keistis informacija; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai naujausią informaciją apie derybų padėtį;

o
o   o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1168/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 304, 2011 11 22, p. 1).
(2) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika