Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2113(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0094/2015

Texte depuse :

A8-0094/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.52
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0161

Texte adoptate
PDF 360kWORD 106k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2113(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene(5), în special articolul 30,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0094/2015),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 308.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 308.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2113(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene(5), în special articolul 30,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0094/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 308.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 308.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2113(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0094/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 93 950 000 EUR, în creștere cu 4,88% față de bugetul pe 2012;

B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 85 500 000 EUR, în creștere cu 1,79% față de 2012;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curteaˮ), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției, dar nu a fost în măsură să obțină probe de audit suficiente cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată din raportul Curții că s-au întreprins acțiuni corective în ceea ce privește cele patru observații formulate în raportul pe 2011 al Curții și marcate ca fiind „în curs” în raportul pe 2012 și că o observație este marcată în raportul pe 2013 al Curții ca fiind „finalizată” iar celelalte trei observații sunt marcate în continuare ca fiind „în curs”; în plus, constată că, în ceea ce privește cele șase observații făcute în raportul Curții pe 2012, au fost întreprinse de asemenea acțiuni corective și că trei observații sunt marcate în prezent ca fiind „finalizate” iar celelalte trei observații sunt marcate ca fiind „în curs”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că:

   s-au instituit o serie de măsuri pentru a gestiona și preveni situațiile de conflict de interese și s-a elaborat o procedură disciplinară detaliată; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dacă va fi adoptată o politică specifică pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pe baza orientărilor Comisiei;
   rezultatele și impactul activității Agenției asupra cetățenilor Uniunii sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul Agenției, în special prin raportul anual de activitate al Agenției, dar și prin contactele sale cu mass-media și cu organizațiile societății civile;
   procedurile de recrutare examinate prezentau deficiențe semnificative care le-au afectat transparența și principiul egalității de tratament acordat candidaților; salută faptul că Agenția a implementat proceduri menite să reducă aceste deficiențe;

Argumentele care stau la baza exprimării opiniei cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

3.  regretă faptul că, timp de doi ani la rând, Curtea nu a obținut asigurări rezonabile cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor Agenției; constată că, pentru a verifica cheltuielile declarate de țările care cooperează cu Agenția, aceasta a efectuat controale de verosimilitate înainte de efectuarea plăților pentru operațiunile comune de returnare și pentru operațiuni comune terestre/maritime/aeriene; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că, pentru contractele de finanțare semnate înainte de iunie 2013, Agenția nu a solicitat în mod obișnuit documente care să justifice drepturile de plată ale țărilor care cooperează cu Agenția; subliniază necesitatea unei analize detaliate a utilizării fondurilor Uniunii în operațiunile terestre/maritime/aeriene comune;

4.  ia act de faptul că majoritatea operațiunilor din 2013 au fost finanțate prin contracte de finanțare semnate înainte de luna iunie 2013; în plus, ia act de faptul că operațiunile de finanțare din 2013 nu au făcut obiectul unor controale ex post, deoarece numai acordurile de finanțare pentru operațiunile din anii anteriori fac obiectul unor astfel de controale;

5.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în lipsa unor dovezi corespunzătoare și suficiente cu privire la eficacitatea controalelor ex ante și ex post vizând operațiunile de finanțare din 2013, Curtea nu a putut obține o asigurare suficientă referitoare la legalitatea și regularitatea operațiunilor de finanțare din 2013 legate de acțiunile terestre/maritime/aeriene comune;

6.  salută introducerea unui sistem consolidat și mai cuprinzător de verificări ex ante pentru acordurile de finanțare semnate după luna iunie 2013, conform constatărilor Curții; constată, în plus, că, potrivit Agenției, eșantionul statistic folosit de Curte pentru auditul pe 2013 nu a inclus operațiunile care intră sub incidența sistemului consolidat de control ex ante; cere Agenției să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la controalele ex post realizate conform sistemului de verificare ameliorat, precum și o analiză detaliată a îmbunătățirilor aduse sistemului;

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

7.  ia act de faptul că, în opinia Curții, cu excepția aspectelor descrise mai sus, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului financiar 2013 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

Observații cu privire la fiabilitatea conturilor

8.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, pe baza raportului Curții, declarațiile furnizorilor la sfârșitul exercițiului au fost reconciliate cu o dificultate considerabilă; subliniază că este necesar să se monitorizeze în mod mai regulat bilanțurile furnizorilor și să se analizeze diferențele cu o mai mare promptitudine;

9.  constată totuși, din informațiile furnizate de Agenție, că procesul de reconciliere este un exercițiu complex și de durată, care solicită cooperare și sisteme de informații contabile de ambele părți; în plus, constată că majoritatea entităților publice care cooperează cu Agenția nu dispun de sisteme contabile centralizate și nici nu utilizează o contabilitate pe bază de angajamente; constată că Agenția a lansat un exercițiu suplimentar de reconciliere în 2014 pentru a ameliora calitatea reconcilierii;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese

10.  regretă faptul că Agenția nu a adoptat o politică clară, cuprinzătoare și obiectivă pentru prevenirea și gestionarea conflictului de interese; constată că, chiar dacă Agenția încă nu a semnat acordul cu privire la sediul său, acest lucru nu o împiedică să adopte norme, coduri și orientări interne care prevăd definițiile, principiile și cerințele esențiale necesare pentru o politică privind conflictul de interese; în plus, solicită Agenției să adopte măsuri concrete pentru a soluționa și gestiona cazurile de conflict de interese; solicită Agenției să adopte respectivele măsuri până la sfârșitul lunii septembrie 2015 și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul concret al politicii privind conflictul de interese;

11.  constată că Agenția funcționează din 2005 și încă nu a publicat CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, ale personalului și ale experților; subliniază necesitatea publicării documentelor respective, fapt care ar permite identificarea și dezvăluirea intereselor private care s-ar putea afla în conflict cu atribuțiile funcționarilor;

12.  solicită Agenției să efectueze o dezvăluire rapidă, completă și aprofundată a CV-urilor și a declarațiilor de interese până la sfârșitul lunii septembrie 2015;

13.  îndeamnă Agenția să adopte politici cuprinzătoare de gestionare a situațiilor care implică conflicte de interese, cum ar fi: dezinvestirea dobânzii de către un funcționar public, interzicerea participării funcționarului public la procesul decizional respectiv, restricții privind accesul funcționarului public respectiv la anumite informații, reconfigurarea atribuțiilor funcționarului public sau demiterea din funcție a funcționarului public;

Gestiunea bugetară și financiară

14.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,75 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 63,98 %;

Credite angajate și reportări

15.  este îngrijorat cu privire la faptul că 32 de milioane EUR, sau 35 % din creditele de angajament din 2013 au fost reportate în 2014; constată, din raportul Curții, că natura multianuală a operațiunilor Agenției și riscul ridicat de evenimente neprevăzute reprezintă o provocare specială în ceea ce privește planificarea și execuția bugetului anual și că bugetele rectificative adoptate ulterior nu se află sub controlul Agenției; subliniază, cu toate acestea, că îmbunătățirea monitorizării bugetului este în continuare posibilă pentru a contribui la reducerea nivelului reportărilor; solicită Agenției să adopte rapid măsuri menite să îmbunătățească controlul asupra operațiunilor sale de finanțare multianuale;

16.  ia act de faptul că reportările includ angajamente globale în valoare de 5 200 000 EUR, ceea ce reprezintă soldul unei subvenții suplimentare în valoare de 8 200 000 EUR; constată că subvenția a fost furnizată de autoritățile bugetare spre sfârșitul anului 2013 pentru a face față nevoilor operaționale neașteptate și urgente; observă că regulamentul financiar al Agenției nu prevede o bază clară pentru astfel de reportări, deși s-au efectuat angajamente globale pentru a acoperi operațiunile aferente din 2014; regretă faptul că regulamentul financiar al Agenției, care urmărește regulamentul financiar-cadru revizuit, rămâne vag în această privință, chiar și după revizuirea sa în 2013;

Transferuri

17.  constată, pe baza raportului Curții, că în 2013 s-au realizat 20 de transferuri bugetare, în valoare de 12 200 000 EUR; constată că această situație se explică parțial prin faptul că fondurile necesare pentru operațiuni au fost transferate de la alte linii bugetare până în momentul în care subvențiile suplimentare au devenit disponibile; în plus, constată că Agenția a redus numărul de transferuri cu 30% în comparație cu anul 2012 și că va continua să depună eforturi în acest sens; observă că nevoile operaționale vor continua să determine alocarea de credite pentru liniile bugetare care au cel mai mult nevoie;

Auditul intern

18.  ia act de faptul că, în 2013, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei nu a realizat la Agenție niciun angajament de audit nou; în plus, ia act de faptul că IAS a urmărit statutul de implementare a recomandărilor acceptate din cadrul auditurilor IAS privind „managementul subvențiilor” și „planificarea operațională bazată pe contribuția părților interesate interne și externe”; constată că IAS a concluzionat faptul că, din cele cinci recomandări raportate ca fiind pregătite pentru analiză, patru au fost implementate în mod corespunzător, iar o recomandare „foarte importantă” care a fost făcută în auditul privind „managementul subvențiilor” (2009) a fost încadrată ca fiind „importantă”;

Alte observații

19.  constată că, deși Agenția a devenit operațională deja în anul 2005, până în prezent a funcționat doar pe bază de corespondență și de schimburi derulate cu statul membru gazdă, mai degrabă decât pe baza unui acord cuprinzător cu privire la sediu încheiat între Agenție și statul membru, care nu a fost niciodată semnat; este, prin urmare, de acord cu Curtea că un astfel de acord ar aduce mai multă transparență în ceea ce privește condițiile în care funcționează Agenția și personalul acesteia; solicită autorităților din statul membru gazdă să remedieze această situație și invită Agenția să includă în următorul său raport anual de activitate implicațiile absenței acordului;

20.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că cererile repetate adresate de Agenție autorităților statului membru gazdă a acesteia nu au avut succes și că intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(1) în decembrie 2011 nu a schimbat această situație; constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că autoritățile statului membru și-au exprimat recent dorința de a începe negocierile și că schimburile sunt în curs; invită Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune o actualizare a stadiului negocierilor;

o
o   o

21.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter transversal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la rezoluția sa din 29 aprilie 2015(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 304, 22.11.2011, p. 1).
(2) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate