Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2114(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0095/2015

Внесени текстове :

A8-0095/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.53
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0162

Приети текстове
PDF 572kWORD 97k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година (2014/2114(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0095/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 318.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 318.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година (2014/2114(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0095/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 318.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 318.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година (2014/2114(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 80 449 967 EUR, което представлява намаление с 23,76% спрямо 2012 г.,

Б.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията вноската на Съюза в бюджета ѝ за 2013 г. възлиза на 13 973 518 EUR, което представлява увеличение с 9,69% спрямо 2012 г.,

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркиран като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и той сега е маркиран като „завършен“; освен това отбелязва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., е предприето едно корективно действие и единият коментар сега е маркиран като „завършен“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“;

2.  Изразява дълбоко съжаление поради факта, че Агенцията не е отговорила на въпросника на органа по освобождаване от отговорност относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси; призовава Агенцията да приеме спешно политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и да разработи и приложи до края на септември 2015 г. всеобхватни политики и процедури за независимост; настоятелно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък и за сроковете, определени за завършването на процеса;

3.  Отбелязва със загриженост, че въпреки препоръката от 2014 г. на органа по освобождаване от отговорност Агенцията все още не е публикувала автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор, на управителния съвет и на висшето ръководство; призовава Агенцията да коригира спешно това положение до края на септември 2015 г.;

4.  Отбелязва, че Агенцията не е отговорила достатъчно подробно на въпроса на органа по освобождаване от отговорност за икономически ефективните и екологосъобразни решения във връзка с работното й място; призовава Агенцията да предостави на органа по освобождаване от отговорност информация по този въпрос;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

5.  Отбелязва, че Агенцията отговаря за организацията и управлението на експлоатацията на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS); отбелязва, че въз основа на споразумение с Комисията за делегиране на правомощия Агенцията е сключила през 2013 г. договор за експлоатация на EGNOS за периода 2014 –2021 г. за сума в размер на 588 милиона евро; изразява загриженост, че макар Сметната палата да не поставя под въпрос конкурентния характер на процедурата, критерият за допустимост, приложен в първата фаза на процедурата за възлагане на обществени поръчки, изключва заявленията от консорциуми, а това е в нарушение на правилата за прилагане на Финансовия регламент;

Бюджет и финансово управление

6.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 г. са довели до общо ниво на бюджетните кредити, за които са поети задължения, което се доближава до 100%, и че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 80,53%;

Поети задължения и преноси

7.  Отбелязва със загриженост, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (Административни разходи) и възлиза на 1 800 000 EUR (52%); установява, че основните фактори, които са допринесли за това високо равнище, са специфични договори, сключени в края на годината (поради закъснялото одобряване на коригиращ бюджет през септември 2013 г.) за обща сума в размер на 900 000 EUR; отбелязва освен това, че близо 400 000 EUR се отнасят до предоставени услуги, за които обаче не са издадени фактури през 2013 г.;

8.  Изразява разочарование относно лошото управление, довело до много висок размер на пренесени бюджетни кредити; настоятелно призовава Агенцията да отбележи това положение и да коригира управленската стратегия, довела до тези сериозни грешки;

Трансфери

9.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Агенцията, както и според доклада на Сметната палата, размерът и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила на Агенцията;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

10.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари в доклада на Сметната палата относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията;

11.  Отчита въвеждането на минимален праг от 65% по отношение на необходимия резултат, който трябва да получи даден кандидат, за да бъде поканен на събеседване; призовава Агенцията да вземе предвид ситуация, в която един или повече кандидати са получили един и същ брой точки и изисква от Агенцията да установи ясна политика за определяне на допустимостта на кандидатите и да уточни минималния и максималния брой на кандидатите, които ще бъдат поканени да се явят на събеседване, въз основа на обективни и прозрачни критерии; настоятелно призовава Агенцията да приеме тези вътрешни правила до края на септември 2015 г. и да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите;

12.  Изразява загриженост във връзка с дискреционните правомощия на органа по назначаването да задължи одобрен кандидат да се яви на второ събеседване; призовава Агенцията да публикува критериите, използвани от органа по назначаването, които трябва да бъдат ясни и изчерпателни, за да обоснове организирането на второ събеседване и официалното включване на даден кандидат в списъка с резерви за длъжността;

Вътрешен одит

13.  Установява, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит в съответствие със своя стратегически план за одит за периода 2013—2015 г.; отбелязва освен това, че Службата за вътрешен одит е извършила оценка на операционния риск, в резултат на което е изготвила стратегическия си план за вътрешен одит за Агенцията, съдържащ предложените одитни теми за периода 2014 —2016 г.;

14.  Отбелязва, че при анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила определени процедури с висок присъщ риск, които не биха могли да бъдат считани за подлежащи на одит в рамките на одитния план, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен;

15.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит е направила документна проверка за проследяване на изпълнението на предишните й препоръки; отбелязва, че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени нито много важни, нито критични препоръки;

16.  Установява, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е извършила одит на тема „Управление на човешките ресурси в Агенцията“; отбелязва, че той обхваща ключовите области на управлението на човешките ресурси, с акцент върху набирането, оценяването и развитието на персонала, надзора и контрола, както и върху планирането и разпределението на ресурсите; констатира въз основа на информация от Службата за вътрешен одит, че съществуващата система за управление и контрол в Агенцията предоставя достатъчна увереност относно съответствието с приложимите правни разпоредби и вътрешни процедури;

Други коментари

17.  Приветства мерките, предприети от Агенцията по отношение на видимостта, и насърчава Агенцията да продължи да прилага тези добри практики;

o
o   o

18.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност