Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2114(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0095/2015

Indgivne tekster :

A8-0095/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.53
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0162

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 77k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 (2014/2114(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(5), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 318.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 318.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 (2014/2114(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(5), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 318.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 318.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 (2014/2114(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske GNSS-agentur ("agenturet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 80 449 967 EUR, hvilket svarer til et fald på 23,76 % sammenlignet med 2012;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for 2013 ifølge dets årsregnskab var på 13 973 518 EUR, hvilket svarer til en stigning på 9,69 % sammenlignet med 2012;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske GNSS-agenturs årsregnskab for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, for så vidt angår én bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at bemærkningen nu er markeret som "afsluttet"; bemærker endvidere, at der er truffet en korrigerende foranstaltning, for så vidt angår de to bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at denne bemærkning nu er markeret som "afsluttet", mens den anden er markeret som "ikke relevant";

2.  beklager dybt, at agenturet ikke besvarede dechargemyndighedens spørgeskema om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at vedtage en politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og til at udarbejde og gennemføre omfattende uafhængighedspolitikker og -procedurer senest ved udgangen af september 2015; opfordrer indtrængende agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort, og om den tidsramme, der er fastsat til at gennemføre politikken;

3.  bemærker med bekymring, at agenturet endnu ikke har offentliggjort den administrerende direktørs, bestyrelsens eller den øverste ledelses CV’er og interesseerklæringer på trods af dechargemyndighedens henstilling i 2014; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at rette op på denne situation senest ved udgangen af september 2015;

4.  bemærker, at agenturet ikke i tilstrækkelig grad har besvaret dechargemyndighedens spørgsmål om omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger på sit arbejdssted; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om dette forhold;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

5.  anerkender, at agenturet er ansvarligt for at organisere og forvalte driften af den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (Egnos); noterer sig på baggrund af en delegeringsaftale med Kommissionen, at agenturet i 2013 underskrev en kontrakt om driften af Egnos for perioden 2014-2021 til et beløb på 588 mio. EUR; er bekymret over, at der i udbudsprocedurens første fase – selv om Revisionsretten ikke anfægter, at udbuddet var konkurrencebaseret – blev anvendt et udvælgelseskriterium, som udelukkede ansøgninger fra konsortier, hvilket ikke var i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i, at der samlet set blev indgået forpligtelser for næsten 100 % af bevillingerne, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 80,53 %;

Forpligtelser og fremførsler

7.  bemærker med bekymring, at niveauet af forpligtede bevillinger, som blev fremført, var for højt for afsnit II (administrationsudgifter) og beløb sig til 1 800 000 EUR eller 52 %; erkender, at de hovedfaktorer, der bidrog til dette høje niveau, er specifikke kontrakter, som blev underskrevet ved årets udgang, og som beløb sig til 900 000 EUR, på grund af en sen vedtagelse af et ændringsbudget i september 2013; bemærker endvidere, at omkring 400 000 EUR vedrører tjenesteydelser, som blev leveret, men ikke faktureret i 2013;

8.  udtrykker sin skuffelse over den dårlige forvaltning, som resulterede i et meget højt antal fremførte bevillinger; opfordrer indtrængende agenturet til at tage dette til efterretning og korrigere den forvaltningsstrategi, der førte til disse alvorlige fejl;

Overførsler

9.  noterer sig, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2013 ifølge agenturets årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens beretning ligger inden for de rammer, der er fastlagt i agenturets finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

10.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til agenturets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

11.  anerkender indførelsen af en tærskel på 65 % som de nødvendige point en ansøger skal opnå for at blive indkaldt til samtale; opfordrer agenturet til at tage højde for den situation, hvor en eller flere ansøgere har opnået det samme antal point; anmoder agenturet om at fastlægge en klar politik med henblik på at fastslå, hvorvidt ansøgerne er egnede, og på at fastsætte det minimums- og maksimumsantal af ansøgere, som vil blive indkaldt til samtale, i overensstemmelse med objektive og gennemsigtige kriterier; opfordrer indtrængende agenturet til at vedtage disse interne regler senest ved udgangen af september 2015 og til at underrette dechargemyndigheden om opfølgningsresultaterne;

12.  udtrykker sin bekymring over ansættelsesmyndighedens skønsbeføjelser til at tvinge en udvalgt ansøger til endnu en samtale; opfordrer agenturet til at offentliggøre klare og omfattende kriterier, som anvendes af ansættelsesmyndigheden til at begrunde, om der skal afholdes endnu en samtale, og til officielt at udpege kandidaten på reservelisten til stillingen;

Intern revision

13.  erkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte en revision i overensstemmelse med sin strategiske revisionsplan for 2013-2015; bemærker endvidere, at IAS gennemførte en operationel risikovurdering, som resulterede i IAS' strategiske interne revisionsplan for agenturet, der indeholder en fortegnelse over de emner, som foreslås medtaget i revisionen for perioden 2014-2016;

14.  bemærker, at IAS i forbindelse med risikovurderingen opdagede nogle procedurer med høj indbygget risiko, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da kontrollerne blev vurderet til at være ikke-eksisterende eller utilstrækkelige;

15.  bemærker, at IAS gennemførte en skrivebordskontrol for at følge op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger; noterer sig, at der ikke var nogen udestående "meget vigtige" eller "kritiske" anbefalinger pr. 31. december 2013;

16.  erkender, at IAS i 2013 gennemførte en revision af personaleforvaltningen i agenturet; noterer sig, at den dækkede centrale områder inden for personaleforvaltning med fokus på ansættelse, medarbejderevaluering og -udvikling, tilsyn og kontrol samt planlægning og ressourcefordeling; konstaterer på baggrund af oplysninger fra IAS, at det forvaltnings- og kontrolsystem, som anvendes i agenturet, giver rimelig sikkerhed for, at den gældende retlige ramme og de gældende interne procedurer overholdes;

Andre bemærkninger

17.  glæder sig over de foranstaltninger, som agenturet har iværksat med hensyn til synlighed og tilskynder det til forsat at anvende denne gode praksis;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik