Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2114(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0095/2015

Esitatud tekstid :

A8-0095/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.53
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0162

Vastuvõetud tekstid
PDF 175kWORD 77k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2114(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(5), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2114(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(5), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2015),

1.  märgib, et Euroopa GNSSi Agentuuri lõplik raamatupidamise aruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2114(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2015),

A.  arvestades, et Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 80 449 967 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 23,76 % suurust vähenemist;

B.  arvestades, et agentuuri finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse suurus 13 973 518 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 9,69 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe märkusega, mille kontrollikoda tegi 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning kõnealuse märkuse seisuks on märgitud nüüd „lõpetatud”; märgib lisaks, et kahe märkuse suhtes, mille kontrollikoda tegi 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud üks parandusmeede ja selle märkuse seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, samas kui teise puhul on märgitud „ei ole kohaldatav”;

2.  väljendab sügavat kahetsust, et agentuur ei vastanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimustikule huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta; kutsub agentuuri üles võtma kiiremas korras vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika ning töötama 2015. aasta septembri lõpuks välja mitmekülgne sõltumatuse poliitika ja vastavad menetlused ning neid rakendama; nõuab tungivalt, et agentuur teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tehtud edusammudest ning meetmete lõpuleviimiseks kehtestatud ajakavast;

3.  võtab murega teadmiseks, et agentuur ei ole eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 2014. aastal antud soovitusele vaatamata senini avaldanud tegevdirektori, haldusnõukogu ega kõrgema juhtkonna elulookirjeldusi ega majanduslike huvide deklaratsioone; kutsub agentuuri üles parandama seda olukorda kiiremas korras 2015. aasta septembri lõpuks;

4.  märgib, et agentuur ei andnud piisavat vastust eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimusele kulutõhusate ja keskkonnahoidlike lahenduste kohta agentuuri töökohas; kutsub agentuuri üles eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses teavitama;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

5.  võtab teadmiseks, et agentuur on vastutav Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) kasutamise korraldamise ja haldamise eest; märgib, et komisjoniga sõlmitud delegeerimislepingu alusel allkirjastas agentuur 2013. aastal lepingu EGNOSe kasutamiseks ajavahemikus 2014–2021 summas u 588 miljonit eurot; tunneb muret asjaolu pärast, et ehkki kontrollikoda ei sea menetluse puhul kahtluse alla konkurentsireeglite järgimist, rakendati hankemenetluse esimeses etapis kriteeriumi, mis välistas konsortsiumide kandideerimise, see aga ei olnud kooskõlas finantsmääruse rakendusnormidega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

6.  märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemuseks oli see, et assigneeringute kulukohustustega sidumise üldine määr oli peaaegu 100 % ja maksete assigneeringute täitmismäär oli 80,53 %;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

7.  märgib murega, et ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) kõrge – 52 % ehk 1 800 000 eurot; võtab teadmiseks, et peamisteks teguriteks, millest see kõrge määr tuleneb, on erilepingud, mis allkirjastati 900 000 euro suuruses summas aasta lõpus, tingituna paranduseelarve hilisest vastuvõtmisest 2013. aasta septembris; märgib lisaks, et umbes 400 000 eurot on seotud 2013. aastal osutatud teenustega, mille eest samal aastal arveid ei esitatud;

8.  väljendab pettumust halva juhtimise üle, mis tõi kaasa väga suure järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringute määra; nõuab, et agentuur võtaks selle teadmiseks ja korrigeeriks nende tõsiste vigadeni viinud juhtimisstrateegiat;

Ümberpaigutamised

9.  märgib, et agentuuri aasta tegevusaruande ja kontrollikoja aruande kohaselt jäid 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad agentuuri finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hankemenetlused ja töölevõtmise kord

10.  märgib, et ei 2013. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda teinud oma aruandes märkusi agentuuri hankemenetluste kohta ;

11.  võtab teadmiseks, et kandidaadi vestlusele kutsumise eelduseks olevaks tulemuseks kehtestati vähemalt 65 %; kutsub agentuuri üles võtma arvesse olukorda, kus üks või rohkem kandidaate kogub sama arvu punkte; palub agentuuril koostada selge kandidaatide vastuvõetavaks tunnistamise strateegia ja määrata objektiivsete ning läbipaistvate kriteeriumide kohaselt kindlaks vestlusele kutsutavate kandidaatide minimaalne ja maksimaalne arv; nõuab tungivalt, et agentuur võtaks kõnealuse sise-eeskirja vastu 2015. aasta septembri lõpuks ja teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni järelmeetmete tulemustest;

12.  väljendab muret ametisse nimetava asutuse otsustusõiguse üle kohustada edukaks osutunud kandidaati tulema teisele vestlusele; palub agentuuril avaldada selged ja kõikehõlmavad kriteeriumid, mida ametisse nimetav asutus kasutab teise vestluse korraldamise põhjendamiseks ja kandidaadi ametlikuks nimetamiseks ametikohaga seotud reservnimekirja;

Siseaudit

13.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas 2013. aastal auditi kooskõlas oma strateegilise auditikavaga aastateks 2013–2015; märgib lisaks, et siseauditi talitus teostas operatsiooniriski hindamise, mille alusel koostas siseauditi talitus agentuuri strateegilise siseauditi kava, milles on loetletud kavandatud audititeemad aastateks 2014–2016;

14.  täheldab, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad oma olemuselt kõrge riskiga protsessid, mida ei olnud auditikava raames võimalik käsitleda auditeeritavatena, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse;

15.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas oma varasemate soovituste rakendamise dokumentaalse kontrolli; märgib, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi „väga olulise” ega „kriitilise tähtsusega” soovituse elluviimine;

16.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 2013. aastal agentuuri personalijuhtimise auditi; võtab teadmiseks, et see hõlmas personalijuhtimise põhivaldkondi ning selles keskenduti töölevõtmisele, personali hindamisele ja arendamisele, järelevalvele ja kontrollile ning planeerimisele ja vahendite eraldamisele; on siseauditi talituse andmete põhjal teinud kindlaks, et agentuuris kasutatav haldus- ja kontrollisüsteem annab piisava kindluse seoses vastavusega kohaldatavale õigusraamistikule ja sisemenetlustele;

Muud märkused

17.  avaldab heameelt agentuuri poolt nähtavuse suurendamiseks võetud meetmete üle; ergutab agentuuri seda head tava jätkama;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika