Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2114(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0095/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0095/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.53
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0162

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan GSA-virasto
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GSA-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2114(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2015),

1.  myöntää Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 318.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 318.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2114(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2015),

1.  toteaa, että Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 318.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 318.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2114(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2015),

A.  toteaa, että Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 80 449 967 euroa, mikä tarkoittaa 23,76 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  toteaa, että viraston tilinpäätöksen mukaan unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta vuonna 2013 oli 13 973 518 euroa, mikä tarkoittaa 9,69 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen antaman kertomuksen mukaan yhden vuoden 2011 kertomuksessa esitetyn yhden huomautuksen osalta, joka vuoden 2012 kertomuksessa oli ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja se on nyt tilintarkastustuomioistuimen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen johdosta yhdessä tapauksessa toteutettiin korjaavia toimia ja kyseinen huomautus on nyt ”toteutettu” ja toisen tilanne on ”ei relevantti”;

2.  pitää erittäin valitettavana, että virasto ei vastannut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen tekemään kyselyyn eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta; kehottaa virastoa hyväksymään pikaisesti eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet sekä laatimaan ja panemaan täytäntöön kattavat riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt syyskuun 2015 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle saavutetusta edistyksestä ja toimintaperiaatteiden toteuttamiselle vahvistetusta aikataulusta;

3.  panee huolestuneena merkille, että virasto ei ole vieläkään julkaissut toimitusjohtajan, hallintoneuvoston jäsenten tai ylimmän johdon ansioluetteloita eikä etunäkökohtia koskevia ilmoituksia huolimatta vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vuonna 2014 antamasta suosituksesta; kehottaa virastoa korjaamaan tilanteen viipymättä syyskuun 2015 loppuun mennessä;

4.  panee merkille, että virasto ei antanut riittävää vastausta vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kysymykseen työympäristöä koskevista kustannustehokkaista ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista; kehottaa virastoa antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tietoja tästä asiasta;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

5.  panee merkille, että virasto vastaa Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän (EGNOS) käytön organisoinnista ja hallinnoinnista; toteaa, että virasto allekirjoitti vuonna 2013 komission kanssa tehdyn valtuutussopimuksen perusteella sopimuksen EGNOS-järjestelmän käytöstä vuosina 2014–2021 ja että sopimuksen arvo on noin 588 miljoonaa euroa; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei aseta hankintamenettelyn kilpailullista luonnetta kyseenalaiseksi, mutta on huolissaan siitä, että menettelyn ensimmäisessä vaiheessa sovellettu valintakriteeri, joka sulki menettelyn ulkopuolelle konsortioiden hakemukset, ei ollut varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen mukainen ;

Talousarvio- ja varainhallinto

6.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2012 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmääräahojen yleinen taso oli lähes 100 prosenttia ja että maksumäärärahojen käyttöaste oli 80,53 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  panee huolestuneena merkille, että osastossa 2 (hallintomenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso oli korkea, yhteensä 1 800 000 euroa eli 52 prosenttia; panee merkille, että tähän korkeaan tasoon vaikuttivat ennen kaikkea tietyt sopimukset, joiden arvo oli 900 000 euroa ja jotka allekirjoitettiin vuoden lopussa siksi, että lisätalousarvio hyväksyttiin vasta syyskuussa 2013; panee lisäksi merkille, että noin 400 000 euroa liittyi vuonna 2013 toimitettuihin mutta laskuttamatta jääneisiin palveluihin;

8.  on pettynyt heikkoon hallinnointiin, jonka seurauksena määrärahoja siirrettiin erittäin paljon seuraavalle varainhoitovuodelle; kehottaa virastoa ottamaan tämän huomioon ja korjaamaan hallintostrategiaa, joka johti näihin vakaviin virheisiin;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

9.  panee merkille, että viraston toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan viraston varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

10.  panee merkille, että vuonna 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

11.  panee merkille, että on otettu käyttöön 65 prosentin kynnysarvo, joka hakijan on saavutettava saadakseen kutsun haastatteluun; kehottaa virastoa ottamaan huomioon tilanteen, jossa yhdellä tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä; kehottaa virastoa vahvistamaan selkeät periaatteet, joiden mukaan päätetään hakijoiden kelpoisuudesta ja määritellään haastatteluun kutsuttavien hakijoiden vähimmäis- ja enimmäismäärä, ja noudattamaan tässä objektiivisia ja avoimia kriteerejä; kehottaa virastoa hyväksymään nämä sisäiset säännöt syyskuun 2015 loppuun mennessä ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jatkotuloksista;

12.  on huolestunut nimittävän viranomaisen harkintavallasta, jonka perusteella se voi velvoittaa valituksi tulleen hakijan tulemaan toiseen haastatteluun; kehottaa virastoa julkaisemaan selkeät ja kattavat kriteerit, joita nimittävä viranomainen käyttää perustellessaan toisen haastattelun järjestämistä ja nimittäessään varallaololuetteloon kirjatun hakijan virallisesti virkaan;

Sisäinen tarkastus

13.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2013 virastossa strategisen tarkastussuunnitelman 2013–2015 mukaisen tarkastuksen; panee merkille, että IAS toteutti myös toimintaa koskevan riskinarvioinnin, jonka tuloksena IAS laati virastoa varten strategisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman, jossa mainitaan ehdotetut tarkastuskohteet vuosiksi 2014–2016;

14.  panee merkille, että IAS määritti riskinarvioinnissa tiettyjä prosesseja, joihin liittyi suuri riski ja joita ei voitu pitää tarkastussuunnitelman puitteissa tarkastuskelpoisina, koska katsottiin, että valvontaa ei ollut tai se oli riittämätöntä;

15.  panee merkille, että IAS tarkasteli asiakirjojen perusteella aiempien suositustensa täytäntöönpanoa; panee merkille, että 31. joulukuuta 2013 ei ollut keskeneräisiä erittäin tärkeitä eikä kriittisiä suosituksia;

16.  panee merkille, että vuonna 2013 IAS toteutti virastossa henkilöresurssien hallintaa koskevan tarkastuksen; panee merkille, että tarkastus kattoi henkilöresurssien hallintaa koskevat keskeiset alueet ja keskittyi palvelukseenottoon, henkilöstön arviointiin ja kehitykseen, tarkastuksiin ja valvontaan sekä suunnitteluun ja resurssien jakoon; panee IAS:n antamien tietojen perusteella merkille, että virastossa käytössä oleva hallinto- ja valvontajärjestelmä tarjoaa kohtuullisen varmuuden siitä, että sovellettavaa lainsäädäntöä ja sisäisiä menettelyjä noudatetaan;

Muita huomautuksia

17.  panee tyytyväisenä merkille viraston toteuttamat toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi; kannustaa virastoa jatkamaan näitä hyviä käytäntöjä;

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö