Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2114(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0095/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0095/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.53
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0162

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 93k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2114(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GSA) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2015),

1.  sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 318. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 318. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2114(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas GNSS aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 318. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 318. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2114(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas GNSS aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 80 449 967, t. i., par 23,76 % mazāks nekā 2012. gadā;

B.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības iemaksa Aģentūras 2013. gada budžetā bija EUR 13 973 518, t. i., par 9,69 % lielāka nekā 2012. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka saistībā ar vienu Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā formulēto komentāru, par kuru bija norādīts, ka tā ieviešana ir sākta, ir veikti koriģējoši pasākumi un tagad attiecībā uz šo komentāru ir norādīts, ka tas ir ieviests; turklāt ņem vērā, ka saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem ir veikts viens koriģējošs pasākums un ka attiecībā uz šo komentāru ir norādīts, ka tas ir ieviests, bet attiecībā uz otru — ka ieviešana uz to neattiecas;

2.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Aģentūra nav atbildējusi uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes anketas jautājumiem par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; aicina Aģentūru steidzami pieņemt interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku un līdz 2015. gada septembra beigām izstrādāt un īstenot visaptverošas neatkarības politikas nostādnes un procedūras; mudina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto un par šī uzdevuma pabeigšanai paredzēto grafiku;

3.  ar bažām konstatē, ka Aģentūra joprojām nav publiskojusi izpilddirektora, valdes vai augstāko amatpersonu CV un interešu deklarācijas, lai gan šāda prasība bija iekļauta budžeta izpildes apstiprinātājiestādes 2014. gada ieteikumos; aicina Aģentūru steidzami līdz 2015. gada septembra beigām novērst šo situāciju;

4.  konstatē, ka Aģentūra nav sniegusi pienācīgas atbildes uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes jautājumiem par rentabliem un videi draudzīgiem risinājumiem savā darbavietā; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo aspektu;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

5.  pieņem zināšanai to, ka Aģentūra ir atbildīga par Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) ekspluatācijas organizēšanu un pārvaldību; ņem vērā, ka, pamatojoties uz deleģēšanas nolīgumu ar Komisiju, Aģentūra 2013. gadā parakstīja līgumu par EGNOS ekspluatāciju periodam no 2014. gada līdz 2021. gadam EUR 588 miljonu apmērā; pauž bažas par to, ka, lai gan Revīzijas palāta neapšaubīja procedūras konkurētspēju, atbilstības kritēriji, kas tika piemēroti iepirkuma procedūras pirmajā posmā, kurā tika atšķiroti konsorciju iesniegtie pieteikumi, nebija saskaņā ar noteikumiem par Finanšu regulas īstenošanu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.  norāda, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā kopējais saistību apropriāciju izpildes līmenis bija gandrīz 100 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 80,53 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.  ar bažām konstatē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts to apropriāciju īpatsvars, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz 2014. gadu, proti, EUR 1 800 000 jeb 52 %; pieņem zināšanai, ka šī augstā īpatsvara galvenais iemesls ir tas, ka īpaši līgumi EUR 900 000 vērtībā tika parakstīti gada beigās vēlīnas, 2013. gada septembrī notikušas budžeta grozījuma apstiprināšanas dēļ; turklāt ņem vērā, ka aptuveni EUR 400 000 attiecas uz pakalpojumiem, kurus sniedza 2013. gadā, bet par kuriem 2013. gadā netika izrakstīti faktūrrēķini;

8.  pauž sarūgtinājumu par slikto pārvaldību, kuras dēļ tika pārnests ļoti liels apropriāciju apmērs; mudina Aģentūru ņemt to vērā un ieviest izmaiņas pārvaldības stratēģijā, kuras dēļ tika pieļautas šādas nopietnas kļūdas;

Pārvietojumi

9.  ņem vērā, ka saskaņā ar Aģentūras gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas ziņojumu 2013. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda Aģentūras finanšu noteikumiem;

Publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

10.  ņem vērā, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu Revīzijas palātas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

11.  pieņem zināšanai to, ka ir ieviests 65 % minimālais limits, kas kandidātam ir jāiegūst, lai saņemtu uzaicinājumu uz interviju; aicina Aģentūru ņemt vērā situāciju, kad viens vai vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu; prasa, lai Aģentūra noteiktu skaidru politiku attiecībā uz kandidātu atbilstības paziņošanu un precizētu to kandidātu minimālo un maksimālo skaitu, kuri tiks uzaicināti uz intervijām, ievērojot objektīvus un pārredzamus kritērijus; mudina Aģentūru līdz 2015. gada septembra beigām pieņemt minētos iekšējos noteikumus un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par rezultātiem šo turpmāko pasākumu īstenošanā;

12.  pauž bažas par to, ka iecēlējinstitūcija, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, var likt veiksmīgam kandidātam ierasties uz otru interviju; aicina Aģentūru publiskot kritērijus, ko iecēlējinstitūcija izmanto, un kuriem jābūt skaidriem un visaptverošiem, , lai pamatotu otras intervijas rīkošanu un oficiāli iekļautu kandidātu ar attiecīgo amata vietu saistītajā rezerves sarakstā;

Iekšējā revīzija

13.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2013. gadā veica revīziju saskaņā ar stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam; turklāt ņem vērā, ka IAS veica operacionālā riska novērtēšanu, kuras rezultātā IAS izstrādāja Aģentūras stratēģisko iekšējās revīzijas plānu, iekļaujot tajā priekšlikumus par revīzijas tēmām periodā no 2014. gada līdz 2016. gadam;

14.  norāda, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus procesus, kuriem piemīt liels objektīvais risks, bet kurus nevar uzskatīt par revidējamiem atbilstoši revīzijas plānam, jo kontroles mehānismi ir novērtēti kā neesoši vai nepietiekami;

15.  ņem vērā, ka IAS veica dokumentu pārbaudi attiecībā uz iepriekš sniegto ieteikumu izpildi; pieņem zināšanai to, ka 2013. gada 31. decembrī visi ārkārtīgi būtiskie vai ļoti svarīgie ieteikumi bija īstenoti;

16.  pieņem zināšanai to, ka 2013. gadā IAS veica revīziju par tēmu „Cilvēkresursu pārvaldība Aģentūrā”; ņem vērā, ka šajā revīzijā tika aplūkotas svarīgākās cilvēkresursu pārvaldības jomas, galveno uzmanību pievēršot darbā pieņemšanai, personāla novērtēšanai un attīstībai, uzraudzībai un kontrolei, kā arī plānošanai un resursu sadalei; pieņem zināšanai, ka saskaņā ar IAS sniegto informāciju Aģentūrā ieviestā pārvaldības un kontroles sistēma sniedz pamatotu pārliecību par to, ka tiek nodrošināta atbilstība piemērojamajam tiesiskajam regulējumam un iekšējām procedūrām;

Citi komentāri

17.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Aģentūra ir veikusi savas atpazīstamības uzlabošanai; un mudina to turpināt pielietot minētos labās prakses piemērus;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika