Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2114(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0095/2015

Teksty złożone :

A8-0095/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.53
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0162

Teksty przyjęte
PDF 498kWORD 94k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013 (2014/2114(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(7) (UE, Euratom) nr 966/2012, w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 318.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 318.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013 (2014/2114(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(7) (UE, Euratom) nr 966/2012, w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 318.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 318.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013 (2014/2114(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2015),

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2013 wyniósł 80 449 967 EUR, co stanowi zmniejszenie o 23,76 % w porównaniu z 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Agencji wkład Unii do jej budżetu na rok 2013 wyniósł 13 973 518 EUR, co stanowi wzrost o 9,69 % w stosunku do roku 2012;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonej jako znajdująca się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i uwaga ta jest teraz oznaczona jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z dwiema uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i jedna uwaga oznaczona jest teraz jako „zrealizowane”, a jedna jako „nie dotyczy”;

2.  głęboko ubolewa, że Agencja nie odpowiedziała na kwestionariusz organu udzielającego absolutorium w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; wzywa Agencję do niezwłocznego przyjęcia strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz do opracowania i wdrożenia kompleksowych strategii i procedur niezależności do końca września 2015 r.; nalega, aby Agencja poinformowała organ udzielający absolutorium o poczynionych postępach i ramach czasowych określonych do realizacji strategii;

3.  zauważa z zaniepokojeniem, że Agencja wciąż nie opublikowała żadnych życiorysów ani deklaracji o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego, Rady Administracyjnej czy kadry kierowniczej wyższego szczebla, pomimo zalecenia organu udzielającego absolutorium z 2014 r.; zwraca się do Agencji o zaradzenie tej sytuacji w trybie pilnym do końca września 2015 r.;

4.  zauważa, że Agencja nie udzieliła wystarczającej odpowiedzi na pytanie organu udzielającego absolutorium dotyczące opłacalnych i ekologicznych rozwiązań dla środowiska pracy; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o tej sprawie;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

5.  przyznaje, że Agencja jest odpowiedzialna za organizację eksploatacji i zarządzanie eksploatacją europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS); odnotowuje, że na podstawie zawartej z Komisją umowy o delegowaniu zadań Agencja podpisała umowę o eksploatacji systemu EGNOS w latach 2014−2021 na kwotę około 588 milionów EUR; jest zaniepokojony, że choć wprawdzie Trybunał nie ma zastrzeżeń co do konkurencyjnego charakteru postępowania o udzielenie zamówienia, jednak zastosowane na pierwszym etapie postępowania kryterium kwalifikowalności, na podstawie którego wykluczono zgłoszenia konsorcjów, nie było zgodne z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia finansowego;

Zarządzanie budżetem i finansami

6.  zwraca uwagę, że dzięki wysiłkom związanym z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2012 wskaźnik ogólnego poziomu środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był zbliżony do 100 %, a wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 80,53 %;

Zobowiązania i przeniesienia

7.  z niepokojem zauważa, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 1 800 000 EUR (52 %); uznaje, że głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego wysokiego poziomu stanowią konkretne umowy podpisane na koniec roku wynoszące 900 000 EUR, co spowodowane zostało późnym zatwierdzeniem budżetu korygującego we wrześniu 2013 r.; odnotowuje ponadto, że około 400 000 EUR związane jest z usługami, które zostały zrealizowane, lecz za które nie otrzymano faktur w 2013 r.;

8.  wyraża rozczarowanie złym zarządzaniem, które spowodowało bardzo wysoki poziom przeniesionych środków; wzywa Agencję do przyjęcia tego do wiadomości i do poprawienia strategii zarządzania, która doprowadziła do tych poważnych błędów;

Przesunięcia

9.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Agencji oraz sprawozdaniem Trybunału, poziom i charakter przeniesień w roku 2013 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

10.  zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji;

11.  uznaje wprowadzenie wynoszącego 65 % progu odnoszącego się do punktacji, jaką uzyskać musi kandydat, aby został zaproszony na rozmowę; wzywa Agencję do uwzględnienia sytuacji, gdy kilku kandydatów uzyskuje taką samą liczbę punktów, i apeluje do Agencji o określenie jasnej polityki stwierdzania kwalifikowalności kandydatów oraz sprecyzowanie minimalnej i maksymalnej liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę, zgodnie z obiektywnymi i przejrzystymi kryteriami; nalega, aby Agencja przyjęła te zasady wewnętrzne przed końcem września 2015 r. i poinformowała organ udzielający absolutorium o wynikach działań następczych;

12.  wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że organ powołujący może zobowiązać wybranego kandydata do udziału w drugiej rozmowie; zwraca się do Agencji o opublikowanie kryteriów, które muszą być jasne i kompleksowe, stosowanych przez organ powołujący przy uzasadnianiu organizacji drugiej rozmowy oraz przy oficjalnym mianowaniu na stanowisko kandydata z listy rezerwowej;

Audyt wewnętrzny

13.  odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt zgodnie ze strategicznym planem audytu dla Agencji na lata 2013–2015; zauważa ponadto, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ocenę ryzyka operacyjnego, w wyniku czego powstał sporządzony przez IAS strategiczny plan kontroli wewnętrznej dla Agencji, w którym wyszczególniono proponowane obszary podlegające kontroli na lata 2014−2016;

14.  zauważa, że w trakcie prowadzenia analizy ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła pewne procesy charakteryzujące się wysokim ryzykiem naturalnym, które nie mogły zostać uznane za mogące podlegać audytowi w ramach planu kontroli, ponieważ kontrole oceniono jako brakujące lub niewystarczające;

15.  przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego dokonała kontroli w postaci przeglądu dokumentacji w odniesieniu do wdrożenia swych wcześniejszych zaleceń; odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było żadnych niewdrożonych zaleceń o „zasadniczym” lub „bardzo istotnym znaczeniu”;

16.  stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła kontrolę „zarządzania zasobami ludzkimi w Agencji”; odnotowuje, że kontrola obejmowała kluczowe dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, z naciskiem na rekrutację, ocenę i rozwój pracowników, nadzór i kontrolę, a także planowanie i przydział zasobów; na podstawie informacji uzyskanych od Służby Audytu Wewnętrznego stwierdza, że system zarządzania i kontroli istniejący w Agencji daje wystarczającą pewność co do dostosowania do obowiązujących ram prawnych i procedur wewnętrznych;

Inne uwagi

17.  z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte przez Agencję w odniesieniu do widoczności i zachęca ją do dalszego stosowania tych dobrych praktyk;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności