Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2114(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0095/2015

Ingivna texter :

A8-0095/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.53
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0162

Antagna texter
PDF 178kWORD 77k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 (2014/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (005304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 318.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 318.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 (2014/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 318.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 318.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 (2014/2114(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska byrån för GNSS (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2013 till 80 449 967 EUR, vilket utgör en minskning med 23,76 % jämfört med 2012.

B.  Enligt byråns räkenskaper uppgick unionens bidrag till dess budget för 2013 till 13 973 518 EUR, vilket motsvarar en ökning med 9,69 % jämfört med 2012.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och kommentaren är nu markerad som ”har genomförts”. Parlamentet noterar vidare att för de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har en korrigerande åtgärd vidtagits och denna kommentar är nu markerad som ”har genomförts” medan den andra är markerad som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att byrån inte besvarat frågeformuläret från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hantering och förebyggande av intressekonflikter. Parlamentet uppmanar byrån att brådskande anta en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter och att utarbeta och genomföra omfattande riktlinjer och förfaranden för oberoende före utgången av september 2015. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur arbetet framskrider och vilken tidsplan som gäller för fullbordandet av denna policy.

3.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån fortfarande inte offentliggjort verkställande direktörens, styrelsens eller högsta ledningens meritförteckningar och intresseförklaringar, trots den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendation från 2014. Parlamentet uppmanar byrån att brådskande åtgärda denna situation före utgången av september 2015.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte i tillräckligt omfattning svarat på den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens fråga angående kostandseffektiva och miljövänliga lösningar på byråns arbetsplats. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i detta ärende.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån ansvarar för att organisera och förvalta utnyttjandet av det europeiska systemet för navigering genom geostationär överlappning (Egnos). Parlamentet noterar att byrån på grundval av ett delegeringsavtal med kommissionen undertecknade ett kontrakt om utnyttjande av Egnos under perioden 2014–2021 för ett belopp på omkring 588 miljoner EUR. Även om revisionsrätten inte ifrågasätter att förfarandet var konkurrensutsatt anser parlamentet att det är oroväckande att ett behörighetskriterium som användes i den första fasen av upphandlingsförfarandet och som uteslöt ansökningar från konsortier inte hade fastställts i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

6.  Europaparlamentet noterar att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2012 resulterade i ett övergripande budgetgenomförande på 100 % och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 80,53 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.  Parlamentet konstaterar med oro att andelen åtagandebemyndiganden som fördes över till följande budgetår var hög för avdelning II (administrativa utgifter) och uppgick till 1 800 000 EUR (52 %). Parlamentet konstaterar att det som huvudsakligen bidrog till denna höga nivå var de specifika kontrakt som undertecknades vid årets slut (900 000 EUR), efter ett sent godkännande av en ändringsbudget i september 2013. Parlamentet konstaterar dessutom att ca 400 000 EUR hänför sig till tjänster som tillhandahölls men inte fakturerades 2013.

8.  Europaparlamentet beklagar den bristfälliga förvaltning som orsakade mycket stora anslagsöverföringar. Parlamentet uppmanar byrån att uppmärksamma detta och åtgärda den förvaltningsstrategi som orsakade dessa allvarliga misstag.

Överföringar under budgetåret

9.  Europaparlamentet konstaterar utifrån byråns verksamhetsrapport och från revisionsrättens rapport att nivån och typen av överföringar under budgetåret 2013 har hållits inom ramen för byråns finansiella bestämmelser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

10.  Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsiakttagelser lett till några kommentarer i revisionsrättens rapport avseende byråns upphandlingsförfaranden.

11.  Europaparlamentet noterar att man infört en tröskel på 65 % som det nödvändiga resultat som en sökande måste uppnå för att bli kallad till en intervju. Parlamentet uppmanar byrån att beakta situationer där en eller flera sökande fått samma poäng, och uppmanar byrån att fastställa en tydlig policy för hur sökandenas behörighet ska fastställas och att specificera det lägsta och högsta antalet sökande som kan kallas till en intervju, på basis av objektiva och transparenta kriterier. Parlamentet uppmanar byrån att anta dessa interna bestämmelser före utgången av september 2015 och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppföljningen av resultaten.

12.  Europaparlamentet uttrycker oro över tillsättningsmyndighetens skönsmässiga befogenheter att tvinga en godkänd sökande att delta i en andra intervju. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra de kriterier, som måste vara tydliga och heltäckande, som tillsättningsmyndigheten använder för att motivera en andra intervju och för att officiellt föra in en person på förteckningen över godkända sökande för befattningen.

Internrevision

13.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) utförde en granskning 2013 i enlighet med den strategiska revisionsplanen för perioden 2013–2015. Parlamentet konstaterar dessutom att IAS utförde en operativ riskbedömning, vilken resulterade i IAS strategiska revisionsplan för byrån, i vilken de föreslagna granskningsområdena för 2014–2016 förtecknas.

14.  Europaparlamentet noterar att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde anses möjliga att granska inom ramen för granskningsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga.

15.  Europaparlamentet noterar att IAS gjort en skrivbordsbaserad uppföljning av genomförandet av sina tidigare rekommendationer. Parlamentet noterar att varken ”mycket viktiga” eller ”kritiska” rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013.

16.  Europaparlamentet konstaterar att IAS under 2013 gjorde en granskning av byråns personaladministration. Parlamentet konstaterar att granskningen omfattade nyckelområden inom personalförvaltningen med en fokusering på rekrytering, personalbedömning och personalutveckling, övervakning och kontroll samt planering och resursallokering. Parlamentet slår på basis av uppgifter från IAS fast att byråns förvaltnings- och kontrollsystem ger rimlig säkerhet om att den tillämpliga rättsliga ramen och gällande interna förfaranden efterlevs.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som byrån vidtagit när det gäller synlighet och uppmanar byrån att fortsätta tillämpa denna goda praxis.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy