Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2132(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0103/2015

Внесени текстове :

A8-0103/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.54
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0163

Приети текстове
PDF 575kWORD 107k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2015),

1.  Отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 452, 16.12.2014 г., стр. 8.
(2) ОВ С 452, 16.12.2014 г., стр. 9.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(6) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно относно приключването на сметките на Съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2015),

1.  Отлага приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 452, 16.12.2014 г., стр. 8.
(2) ОВ С 452, 16.12.2014 г., стр. 9.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(6) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ARTEMIS („съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да определя и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел да се повиши конкурентоспособността и устойчивостта на Съюза, както и да се позволи появата на нови пазари и обществени приложения,

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.,

В.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 420 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност,

Г.  като има предвид, че общият размер на финансовите вноски на държавите – членки на ARTEMIS следва да възлизат най-малко на 1,8 пъти финансовата вноска на Съюза, а апортните вноски от участващите в проектите организации за научни изследвания и развитие за срока на дейност на съвместното предприятие да бъдат равни на или по-големи от вноските на публичните органи;

Д.  като има предвид, че съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC бяха обединени, за да бъде създадена съвместна технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще продължи да работи в продължение на 10 години,

Е.  като има предвид, че докладът на Сметната палата за финансовата 2013 година е изготвен на принципа на действащо предприятие,

Бюджетно и финансово управление

1.  Отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.  Отбелязва, че стратегията за последващ одит на съвместното предприятие, която беше приета на 25 ноември 2010 г., беше променена на 20 февруари 2013 г.; установява въз основа на доклада на Палатата, че в резултат на промените, внесени през 2013 г., стратегията е основен инструмент за оценяване на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

3.  Отбелязва, че според доклада на Палатата извършените през 2013 г. плащания във връзка със сертификатите за приемане на разходите, предоставени от националните финансиращи органи (НФО) на държавите членки, са в размер на 11 700 000 EUR, което представлява 57 % от общия размер на оперативните плащания;

4.  Отбелязва със загриженост, че административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи (НФО), не включват практически механизми за последващи одити, въпреки че одитът на декларациите за разходи по проекти беше делегиран на НФО;

5.  Отбелязва, че в приетата от съвместното предприятие стратегия за последващ одит се заявява, че то трябва извършва оценка най-малко веднъж годишно дали информацията, изпратена от НФО, предоставя достатъчна увереност по отношение на редовността и законосъобразността на извършените операции;

6.  Отбелязва, че според доклада на Палатата съвместното предприятие е получило одитни доклади от националните финансиращи органи за около 46 % от разходите, свързани с приключени проекти; изразява загриженост, че съвместното предприятие не е извършило оценка на качеството на съответните одити и че към края на март 2014 г. съвместното предприятие не е получило информация относно одитните стратегии на седем от 23-те национални финансиращи органа; отбелязва в допълнение, че следователно съвместното предприятие не е било в състояние да оцени дали последващите одити предоставят достатъчна увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

7.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че в допълнение към подобренията в неговата стратегия за последващ одит е бил представен план за действие, който има за цел да коригира недостатъците, набелязани от Палатата в изказаното от нея становище с резерви; потвърждава, че е получил от съвместното предприятие актуалната информация във връзка с изпълнението на последващия одит в съвместното предприятие; очаква становището на Палатата относно предложената нова формула за изчисляване на очаквания процент остатъчна грешка в операциите на съвместното предприятие; отбелязва, че изпълнението на плана за действие започна през 2014 г.; очаква с интерес успешното изпълнение на целия план за действие, както и становището на Палатата относно резултатите от него; изтъква, че е възможно да възникнат затруднения относно границите между суверенните правомощия на НФО и правомощията на съвместното предприятие; призовава съвместното предприятие да представи първи междинен доклад за оценка на изпълнението на плана за действие;

8.  Констатира въз основа на доклада на Сметната палата, че първоначалният бюджет на съвместното предприятие за 2013 г. включваше бюджетни кредити за поети задължения в размер на 68,9 милиона евро и беше изменен в края на годината, с което бюджетните кредити за поети задължения бяха намалени на 32,6 милиона евро; отбелязва със загриженост, че след намаляването степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания е едва 69%, а степента на усвояване на оперативните бюджетни кредити за поети задължения е 99,4%; отбелязва, че ниската степен на изпълнение на бюджета се дължи главно на дългата и сложна процедура за финансово приключване на проектите;

9.  Отбелязва, че максималният общ бюджет на съвместното предприятие, в съответствие с регламента за неговото създаване, възлиза на 410 милиона евро за покриване на оперативните разходи; отбелязва освен това, че понастоящем стойността на бюджетните кредити за поемане на задължения по поканите за представяне на предложения представляват 201 милиона евро, което се равнява на 49 % от общия бюджет;

10.  Изразява загриженост във връзка с оскъдната информация относно оценката на размера на вноските на държавите членки и на организациите за научни изследвания и развитие, съответстващи на действителното равнище на плащанията на Съюза; отбелязва, че съгласно получената информация вноската на държавите членки е под равнището от 1,8 пъти вноската на Съюза, посочено в устава на съвместното предприятие; призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, включващ информация за това как се прилагат правилата за оценка и придружен от оценка на Комисията;

Правна рамка

11.  Взема предвид, че новият Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, беше приет на 25 октомври 2012 г. и влезе в сила на 1 януари 2013 г., а примерният Финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочен в член 209 на новия Финансов регламент, влезе в сила едва на 8 февруари 2014 г.; отбелязва, че поради сливането в съвместно предприятие ECSEL, финансовите правила на съвместното предприятие ARTEMIS не са изменени, за да отразят тези промени;

12.  Отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията(1) и договореното след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност от страна на Парламента, по препоръка на Съвета, за съвместните предприятия по реда на член 209 от Финансовия регламент;

13.  Отново отправя своето искане към Палатата да представи пълна и адекватна финансова оценка на правата и задълженията на съвместното предприятие за периода до започването на дейността на съвместното предприятие ECSEL;

Системи за вътрешен контрол

14.  Изразява загриженост, че съвместното предприятие не е създало структура за вътрешен одит съгласно изискванията на член 6, параграф 2 от регламента за неговото създаване; отбелязва освен това, че въпреки че уставът на Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е приет от управителния съвет на 25 ноември 2010 г., финансовите правила на съвместното предприятие не са изменени, така че да включат разпоредбата на примерния финансов регламент, която се отнася до правомощията на Службата за вътрешен одит;

15.  Отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е извършила одит на адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол във връзка с управлението на експертите; потвърждава въз основа на заключенията на одита, че настоящата система за вътрешен контрол предоставя достатъчна увереност относно постигането на целите на съвместното предприятие по отношение на управлението на експерти; освен това отбелязва, че са отправени също така няколко важни препоръки по отношение на приемането на цялостна политика на конфиденциалност, както и на деликатното естество на позицията на ръководител на програмата и ма правилата за разпределяне на работното натоварване за дистанционните оценители;

16.  Потвърждава, че съвместното предприятие ARTEMIS, заедно със съвместните предприятия „Чисто небе“, ENIAC, ГКВ и ИИЛ, беше предмет на оценка на риска, свързан с информационните технологии, по отношение на споделяната от тях обща ИТ инфраструктура, извършена от Службата за вътрешен одит;

17.  Потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че Планът за възстановяване при бедствия по отношение на общата ИТ инфраструктура на съвместните предприятия не е одобрен; отбелязва, че съвместното предприятие е приело мерки на своето собствено равнище за справяне със спешни ситуации;

Конфликт на интереси

18.  Отбелязва със сериозно безпокойство, че съвместното предприятие не е спазило препоръките на органа по освобождаване от отговорност от 2014 г. и не е приело цялостна политика за предотвратяване и управление на конфликта на интереси; отново изтъква необходимостта от ясно определение на понятието конфликт на интереси, което трябва да включва както финансовите, така и нефинансовите интереси;

19.  Настоятелно призовава съвместното предприятие да оповести във възможно най-кратки срокове, цялостно и подробно, автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор и членовете на Управителния съвет, до края на септември 2015 г.; изисква също създаването, до края на септември 2015 г., на редовно актуализирана база данни, която да включва цялата информация, свързана с конфликтите на интереси и процедура за тяхното управление, придружена от механизъм за разглеждане на нарушенията на съответната политика;

20.  Призовава съвместното предприятие да приеме всеобхватни политики за управление на ситуации на конфликт на интереси, като например освобождаване на длъжностното лице от съответния интерес, неучастие на длъжностното лице в съответния процес на вземане на решение, ограничаване на достъпа на съответното длъжностно лице до определена информация, промяна на задълженията на длъжностното лице или оставка на длъжностното лице;

21.  Предвид сливането на съвместното предприятие през 2014 г., органът за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета призовава съвместното предприятие ECSEL да не позволи да продължи отсъствието на политика за управление на конфликтите на интереси;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

22.  Отбелязва, че с решението за създаване на Седма рамкова програма (7РП)(2) се установява система за мониторинг и докладване, която обхваща защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; констатира, че във връзка с това съвместното предприятие е разработило процедури за извършване на мониторинг на защитата и разпространението на резултатите от научните изследвания в различни етапи от изпълнението на проектите; отбелязва със загриженост, че в доклада на Палатата се посочва необходимостта от по-нататъшно развитие с цел да бъдат изпълнени изцяло разпоредбите на горецитираното решение;

23.  Потвърждава, че в периода от септември 2012 г. до февруари 2013 г. е извършена втората междинна оценка на Комисията, в която се анализира съвместното предприятие, заедно със съвместното предприятие ENIAC, по отношение на актуалността, ефективността, ефикасността и качеството на научните изследвания; отбелязва, че докладът е публикуван през май 2013 г. и съдържа няколко препоръки към съвместното предприятие; отбелязва, че посочените препоръки се отнасят до ефикасността на проверките на проекти, подобряването на съответствието на портфейла от проекти със стратегическите цели на ЕС, както и това доколко показателите за измерване на въздействието и успеха на проектите са подходящи;

24.  Призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно социално-икономическите ползи от вече приключените проекти; призовава въпросният доклад да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност заедно с оценка на Комисията;

25.  Припомня, че органът по освобождаване от отговорност вече изиска от Палатата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия да гарантират, заедно със своите частни партньори, добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза.

(1) OВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.
(2) Член 7 от Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).

Правна информация - Политика за поверителност