Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2132(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0103/2015

Předložené texty :

A8-0103/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.54
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0163

Přijaté texty
PDF 497kWORD 101k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného ECSEL(6), zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8)

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2015),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 absolutoriu, které má být uděleno společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného ECSEL(6), zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2015),

1.  odkládá uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosince 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v říjnu 2009;

C.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let je 420 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu;

D.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvky poskytované členskými státy společného podniku ARTEMIS by měly celkem představovat nejméně 1,8 násobku finančního příspěvku Unie, a věcný příspěvek ze strany výzkumných a vývojových organizací účastnících se na projektech poskytnutý během trvání společného podniku bude totožný nebo vyšší než příspěvek ze strany veřejných orgánů;

E.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS byl sloučen se společným podnikem ENIAC s cílem vytvořit společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila svou činnost v červnu 2014 a bude vyvíjet činnost dalších 10 let;

F.  vzhledem k tomu, že zpráva Účetního dvora byla vypracována s ohledem na předpoklad kontinuity činnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosince 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  bere na vědomí, že strategie společného podniku pro audity ex post, která byla přijata dne 25. listopadu 2010, byla dne 20. února 2013 změněna; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že se změnami provedenými v roce 2013 je tato strategie klíčovým nástrojem pro posuzování legality a správnosti uskutečněných operací;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora platby provedené v roce 2013 na základě osvědčení o schválení nákladů, která vydaly vnitrostátní financující orgány členských států, dosáhly 11,7 milionu EUR, což představuje 57 % celkových operačních plateb;

4.  se znepokojením konstatuje, že ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány není nijak upraveno provádění auditů ex post, přestože bylo na tyto orgány delegováno provádění auditů výkazů nákladů souvisejících s projekty;

5.  konstatuje, že v souladu se strategií pro audity ex post, kterou společný podnik přijal, je tento podnik povinen alespoň jednou ročně posoudit, zda informace obdržené od vnitrostátních financujících orgánů poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací;

6.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik obdržel od vnitrostátních financujících orgánů auditní zprávy, které se týkají přibližně 46 % nákladů na dokončené projekty; se znepokojením si všímá, že společný podnik kvalitu těchto auditů nijak neposuzoval a že do konce března 2014 společný podnik neobdržel informace o auditních strategiích sedmi z 23 vnitrostátních financujících orgánů; konstatuje dále, že společný podnik proto nemohl posoudit, zda strategie pro audity ex post poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací;

7.  na základě informací společného podniku bere na vědomí, že kromě zlepšení strategie pro audity ex post byl rovněž předložen akční plán, jehož cílem je napravit nedostatky, které ve svém výroku s výhradou odhalil Účetní dvůr; potvrzuje, že od společného podniku obdržel poslední aktualizaci ohledně provádění auditů ex post v rámci této organizace; očekává stanovisko Účetního dvora k novému vzorci, jenž byl navržen za účelem výpočtu odhadované míry zbytkových chyb v rámci operací společného podniku; konstatuje, že provádění tohoto akčního plánu bylo zahájeno v roce 2014; netrpělivě očekává úspěšné provedení celého akčního plánu i stanovisko Účetního dvora k jeho výsledku; upozorňuje na to, že se mohou vyskytnout obtíže v souvislosti s vymezením svrchované pravomoci vnitrostátních financujících orgánů a pravomocí společného podniku; vyzývá společný podnik, aby předložil první průběžnou hodnotící zprávu o provádění akčního plánu;

8.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že původní rozpočet společného podniku na rok 2013 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 68,9 milionu EUR, přičemž na konci roku byl přijat opravný rozpočet, kterým se snížily prostředky na závazky na 32,6 milionu EUR; se znepokojením konstatuje, že po tomto snížení činila míra čerpání prostředků na platby pouze 69 %, zatímco míra čerpání prostředků na operační závazky byla 99,4 %; nízká míra plnění rozpočtu byla způsobena zejména zdlouhavým a složitým procesem finanční uzávěrky projektů;

9.  bere na vědomí, že podle nařízení o založení společného podniku činí maximální celkový rozpočet podniku 410 milionů EUR, aby se pokryly operační výdaje; dále konstatuje, že současná výše prostředků vyčleněných na výzvy k předkládání návrhů představuje 201 milionů EUR, tedy 49 % celkového rozpočtu;

10.  je znepokojen špatnou informovaností ohledně hodnocení toho, do jaké míry odpovídají příspěvky členských států a výzkumných a vývojových organizací skutečné úrovni plateb ze strany Unie; podle obdržených informací je příspěvek členských států pod úrovní 1,8, jak požaduje statut společného podniku; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil spolu s posouzením Komise zprávu o příspěvcích všech členů vyjma Komise, která bude informovat také o uplatňování pravidel pro oceňování;

Právní rámec

11.  bere na vědomí, že dne 25. října 2012 bylo přijato nové finanční nařízení pro souhrnný rozpočet Unie, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013, zatímco vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nového finančního nařízení vstoupilo v platnost až 8. února 2014; konstatuje, že vzhledem ke sloučení do společného podniku ECSEL nebyla finanční pravidla společného podniku upravena tak, aby tyto změny zohledňovala;

12.  bere na vědomí společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(1) a následnou politickou dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně samostatného absolutoria, které má společnému podniku podle článku 209 finančního nařízení udělit na doporučení Rady Parlament;

13.  opakuje svůj požadavek, aby Účetní dvůr předložil úplné a řádné finanční posouzení práv a povinností společného podniku za období až do data, kdy společný podnik ECSEL zahájil činnost;

Systémy vnitřní kontroly

14.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik dosud nevytvořil vlastní útvar interního auditu, jak stanoví čl. 6 odst. 2 nařízení o založení společného podniku; konstatuje dále, že přestože správní rada přijala dne 25. listopadu 2010 chartu o poslání útvaru interního auditu Komise, nebyla finanční pravidla společného podniku změněna tak, aby zahrnovala ustanovení rámcového nařízení o pravomoci interního auditora Komise;

15.  bere na vědomí, že v roce 2013 útvar interního auditu kontroloval přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve vztahu k řízení spolupráce s odborníky; na základě závěrů auditu konstatuje, že stávající vnitřní kontrolní systém poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o dosažení cílů, které společný podnik nastavil pro řízení odborníků; dále konstatuje, že bylo vydáno několik důležitých doporučení týkajících se přijetí podrobné politiky o zachování důvěrnosti, citlivosti pozice programového manažera a pravidel pro rozdělení pracovního zatížení pro distanční hodnotitele;

16.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl hodnocení rizik IT ve společných podnicích ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC, FCH a IMI zaměřené na jejich sdílené infrastruktury IT;

17.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že plán pro obnovu činnosti společných podniků pro společnou infrastrukturu IT nebyl zatím schválen; všímá si, že společný podnik zatím sám přijal vlastní opatření na řešení mimořádných situací;

Střet zájmů

18.  se znepokojením konstatuje, že společný podnik nesplnil doporučení orgánu příslušného pro udělení absolutoria z roku 2014 a nepřijal komplexní politiku pro prevenci a řešení střetu zájmů; znovu připomíná, že je potřeba přesně definovat pojem střetu zájmů, který musí zahrnovat finanční i nefinanční zájmy;

19.  naléhavě vyzývá společný podnik, aby do konce září 2015 přistoupil k rychlému, úplnému a hloubkovému zveřejnění životopisů a prohlášení o zájmech výkonného ředitele a členů správní rady; požaduje rovněž, aby byla do září 2015 vytvořena databáze, která bude pravidelně aktualizována, bude obsahovat veškeré informace spojené se střetem zájmů a stanoví postup pro řešení těchto případů a také mechanismus pro řešení porušení dané politiky;

20.  žádá společný podnik, aby přijal souhrnné politiky pro řízení situací, kdy dojde ke střetu zájmů, například odstranění zájmu státního úředníka, vyloučení státního úředníka ze zapojení do dotčeného rozhodovacího procesu, omezení přístupu dotčeného státního úředníka ke konkrétní informaci, přerozdělení povinností státního úředníka nebo odstoupení státního úředníka z funkce;

21.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 došlo ke sloučení společného podniku, vyzývá orgán příslušný k udělení absolutoria společný podnik ECSEL, aby ukončil tento nedostatek politiky v oblasti řešení střetů zájmů;

Monitorování výsledků výzkumu a podávání zpráv

22.  bere na vědomí, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu(2) vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; došel k závěru, že společný podnik vytvořil postupy pro monitorování ochrany a šíření výsledků výzkumu v různých fázích projektu; na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že tyto postupy je potřeba dále rozvinout, aby byly plně v souladu s ustanoveními uvedeného rozhodnutí;

23.  bere na vědomí, že v době od září 2012 do února 2013 prováděla Komise druhé průběžné hodnocení a v jeho rámci hodnotila společné podniky ARTEMIS a ENIAC z hlediska relevantnosti, účinnosti, efektivity a kvality výzkumu; konstatuje, že zpráva byla zveřejněna v květnu 2013 a uváděla několik doporučení pro společný podnik; konstatuje, že tato doporučení se týkají efektivnosti projektových prověrek, opatření na zlepšení souladu projektového portfolia se strategickými evropskými cíli a vhodných ukazatelů pro měření dopadu a úspěšnosti projektů společného podniku;

24.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o socio-ekonomických výhodách již dokončených programů; vyzývá, aby byla tato zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložena spolu s hodnocením Komise;

25.  připomíná, že orgán příslušný pro udělení absolutoria již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů s cílem zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečnění programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace.

(1) Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 21.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).

Právní upozornění - Ochrana soukromí