Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2132(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0103/2015

Indgivne tekster :

A8-0103/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.54
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0163

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 81k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0103/2015),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL for gennemførelsen af fællesforetagendet Artemis' budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 452 af 16.12.2014, s. 8.
(2) EUT C 452 af 16.12.2014, s. 9.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
(6) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, der er omhandlet i artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0103/2015),

1.  udsætter afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 452 af 16.12.2014, s. 8.
(2) EUT C 452 af 16.12.2014, s. 9.
(3) EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
(6) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(7) EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0103/2015),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Artemis ("fællesforetagendet") blev oprettet i december 2007 for en periode på 10 år til fastlæggelse og gennemførelse af en "forskningsdagsorden" for udvikling af centrale teknologier til indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke Unionens konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe mulighed for helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i oktober 2009;

C.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet i løbet af de 10 år er 420 000 000 EUR, som afholdes over bevillingen til det syvende forskningsrammeprogram;

D.  der henviser til, at de finansielle bidrag fra Artemis-medlemsstaterne samlet mindst bør udgøre 1,8 gange Unionens finansielle bidrag, og at bidraget i naturalier fra forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i projekterne i løbet af fællesforetagendets levetid, skal være mindst lig med eller overstige bidraget fra de offentlige myndigheder;

E.  der henviser til, at fællesforetagenderne Artemis og Eniac blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på 10 år;

F.  der henviser til, at Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2013 er blevet udarbejdet på grundlag af princippet om going concern;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at Revisionsretten ("Retten") har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme ved regnskabsårets afslutning, i overensstemmelse med dets finansielle regler;

2.  noterer sig, at fællesforetagendets strategi for efterfølgende revision, som blev vedtaget den 25. november 2010, er blevet ændret den 20. februar 2013; konstaterer på baggrund af Rettens beretning, at strategien – med de ændringer, der blev foretaget i 2013 – er et centralt redskab til at vurdere de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

3.  bemærker, at de i 2013 afholdte betalinger i relation til attester for godkendte omkostninger udstedt af medlemsstaternes finansieringsmyndigheder ifølge Revisionsrettens beretning beløb sig til 11 700 000 EUR, eller 57 % af de samlede operationelle betalinger;

4.  bemærker med bekymring, at de administrative aftaler, der er undertegnet med de nationale finansieringsmyndigheder, ikke indeholder nogen praktiske ordninger for efterfølgende revision, selv om kontrollen af projekternes omkostningsanmeldelser er blevet uddelegeret til medlemsstaternes finansieringsmyndigheder;

5.  bemærker, at strategien for efterfølgende revision, som fællesforetagendet har vedtaget, angiver, at det mindst en gang om året skal vurdere, om de oplysninger, de nationale finansieringsmyndigheder har fremsendt, giver tilstrækkelig sikkerhed, for at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

6.  konstaterer, at fællesforetagendet ifølge Rettens beretning modtog revisionsberetninger fra de nationale finansieringsmyndigheder, som dækkede ca. 46 % af omkostningerne til de afsluttede projekter; bemærker med bekymring, at fællesforetagendet ikke vurderede kvaliteten af disse revisioner, og at fællesforetagendet ved udgangen af marts 2014 ikke havde modtaget oplysninger om revisionsstrategierne hos syv ud af 23 nationale finansieringsmyndigheder; bemærker endvidere, at fællesforetagendet derfor ikke var i stand til at vurdere, om de efterfølgende revisioner giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

7.  erfarer fra fællesforetagendet, at der ud over forbedringerne af dets strategi for efterfølgende revisioner blev fremlagt en handlingsplan, som sigter mod at afhjælpe de mangler, Retten pegede på i sin erklæring med forbehold; anerkender at have modtaget den seneste opdatering fra fællesforetagendet med hensyn til gennemførelsen af den efterfølgende revision i fællesforetagendet; afventer Rettens udtalelse om den nye foreslåede formel for beregning af den anslåede restfejlfrekvens i fællesforetagendets transaktioner; noterer sig, at gennemførelsen af handlingsplanen blev påbegyndt i 2014; imødeser den vellykkede gennemførelse af hele handlingsplanen og Rettens udtalelse om resultaterne heraf; påpeger, at der kan opstå vanskeligheder med hensyn til grænserne mellem de nationale finansieringsmyndigheders suveræne autoritet og fællesforetagendets autoritet; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge en første foreløbig evalueringsrapport om gennemførelsen af handlingsplanen;

8.  konstaterer på baggrund af Rettens beretning, at fællesforetagendets oprindelige budget omfattede forpligtelsesbevillinger på i alt 68,9 mio. EUR og blev ændret ved årets udgang, således at forpligtelsesbevillingerne blev skåret ned til 32,6 mio. EUR; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne efter nedskæringen kun var 69 %, mens udnyttelsesgraden for de operationelle forpligtelsesbevillinger var 99,4 %; mener, at den lave udnyttelsesgrad hovedsagelig skyldes den omstændelige og komplekse procedure, der skal følges, når projekterne afsluttes finansielt;

9.  noterer sig, at det maksimale samlede budget for fællesforetagendet ifølge dets oprettelsesforordning beløber sig til 410 mio. EUR til dækning af aktionsudgifter; noterer sig endvidere, at den aktuelle sum af indgåede forpligtelser til forslagsindkaldelserne udgør 201 mio. EUR, svarende til 49 % af det samlede budget;

10.  er bekymret over, at der ikke findes tilstrækkelige oplysninger om evalueringen af, hvorvidt medlemsstaternes og forsknings- og udviklingsorganisationernes bidrag svarer til det faktiske niveau for Unionens betalinger; minder om, at medlemsstaternes bidrag ifølge de modtagne oplysninger ligger under niveauet på 1,8 som krævet i henhold til fællesforetagendets vedtægter; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om bidrag fra alle andre medlemmer end Kommissionen, herunder om anvendelsen af reglerne om vurdering af bidrag, sammen med en vurdering fra Kommissionen;

Retlige rammer

11.  tager med i betragtning, at den nye finansforordning vedrørende Unionens almindelige budget blev vedtaget den 25. oktober 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013, medens finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i den nye finansforordning, først trådte i kraft den 8. februar 2014; bemærker, at fællesforetagendets finansielle bestemmelser ikke er blevet ændret, så de afspejler disse ændringer, på grund af dets indlemmelse i fællesforetagendet ESCEL;

12.  noterer sig den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(1) og den efterfølgende politiske aftale om, at Parlamentet skal meddele fællesforetagendet særskilt decharge efter henstilling fra Rådet i medfør finansforordningens artikel 209;

13.  gentager sit krav til Revisionsretten om at fremlægge en fuldstændig og passende finansiel vurdering af fællesforetagendets rettigheder og forpligtelser for perioden frem til det tidspunkt, hvor fællesforetagendet ECSEL indledte sin virksomhed;

Interne kontrolsystemer

14.  er bekymret over, at fællesforetagendet ikke har oprettet en intern revisionsfunktion som krævet i artikel 6, stk. 2, i dets oprettelsesforordning; bemærker desuden, at fællesforetagendets finansielle regler ikke er blevet ændret, så de omfatter den bestemmelse i finansforordningsmodellen, der henviser til Kommissionens Interne Revisionstjenestes (IAS') beføjelser, selv om beskrivelsen af IAS' opgaver blev vedtaget af bestyrelsen den 25. november 2010;

15.  bemærker, at IAS i 2013 gennemførte en revision af fællesforetagendets interne kontrolsystems hensigtsmæssighed og effektivitet i forhold til ledelse af eksperter; anerkender på baggrund af revisionens konklusioner, at det nuværende interne kontrolsystem giver rimelig sikkerhed for, at de forretningsmål, Artemis har opstillet for ledelse af eksperter, opfyldes; bemærker desuden, at der blev fremsat flere vigtige anbefalinger angående vedtagelse af en samlet fortrolighedspolitik samt om den følsomme karakter af stillingen som programmedarbejder og reglerne for fordeling af fjernbedømmernes arbejdsbyrde;

16.  anerkender, at fællesforetagendet i samarbejde med Clean Sky, ENIAC, BCB og IMI har fået foretaget en IT-risikovurdering af deres fælles IT-infrastrukturer, som blev udført af IAS;

17.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at katastrofeberedskabsplanen for fællesforetagendernes fælles IT-infrastruktur endnu ikke er blevet godkendt; noterer sig, at fællesforetagendet på sit eget niveau har truffet foranstaltninger til håndtering af nødsituationer;

Interessekonflikter

18.  bemærker med stor bekymring, at fællesforetagendet ikke har fulgt dechargemyndighedens henstillinger fra 2014 og ikke har vedtaget en samlet politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; gentager, at der er behov for en klar definition af begrebet interessekonflikt, der skal omfatte såvel finansielle som ikke-finansielle interesser;

19.  opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at sørge for en hurtig, fuldstændig og dybtgående offentliggørelse af CV'er og interesseerklæringer fra dets administrerende direktør og bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af september 2015; anmoder endvidere om, at der oprettes en regelmæssigt ajourført database, der indeholder alle oplysninger vedrørende interessekonflikter og en procedure for håndtering af disse, såvel som en mekanisme til håndtering af tilsidesættelse af politikken, inden udgangen af september 2015;

20.  anmoder fællesforetagendet om at vedtage udførlige politikker for håndtering af situationer med interessekonflikter, som f.eks. at tjenestemanden afhænder de pågældende interesser, at tjenestemanden erklærer sig inhabil til at deltage i en berørt beslutningsproces, at den pågældende tjenestemands adgang til bestemte oplysninger begrænses, at tjenestemandens opgaver omlægges, eller at tjenestemanden nedlægger sit embede;

21.  dechargemyndigheden opfordrer, eftersom fællesforetagendet er fusioneret i 2014, fællesforetagendet ECSEL til ikke at gøre fraværet af en politik for håndtering af interessekonflikter til en permanent tilstand;

Tilsyn med og rapportering af forskningsresultater

22.  noterer sig, at afgørelsen om det syvende rammeprogram(2) indfører et tilsyns- og rapporteringssystem vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultaterne; konstaterer, at fællesforetagendet i denne henseende har udviklet procedurer med henblik på at føre tilsyn med beskyttelsen og formidlingen af deres forskningsresultater i forskellige faser; bemærker med bekymring i Revisionsrettens beretning, at der er behov for en yderligere udvikling for at efterkomme bestemmelserne i afgørelsen fuldt ud;

23.  anerkender, at Kommissionen mellem september 2012 og februar 2013 gennemførte sin anden foreløbige evaluering med henblik på at vurdere fællesforetagendet hvad angår relevans, effektivitet, produktivitet og forskningskvalitet; bemærker, at rapporten blev offentliggjort i maj 2013 og indeholdt en række anbefalinger til fællesforetagendet; bemærker, at disse anbefalinger vedrører projektevalueringens kvalitet, de foranstaltninger der skal træffes for at forbedre projektporteføljens overensstemmelse med EU's strategiske mål, og udvikling af en egnet model til at måle Artemis-projekternes virkning og succes;

24.  opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden en rapport om de socioøkonomiske fordele ved de allerede afsluttede projekter; opfordrer til, at denne rapport forelægges dechargemyndigheden sammen med en vurdering fra Kommissionen;

25.  minder om, at dechargemyndigheden tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

(1) EUT L 163 af 29.5.2014, s. 21.
(2) Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 6).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik