Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2132(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0103/2015

Esitatud tekstid :

A8-0103/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.54
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0163

Vastuvõetud tekstid
PDF 180kWORD 80k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Artemis
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ühisettevõtte Artemis 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2132(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Artemis 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte Artemis ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EÜ) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2015),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte Artemis 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 8.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 9.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ühisettevõtte Artemis 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2132(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Artemis 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte Artemis ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EÜ) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2015),

1.  lükkab edasi ühisettevõtte Artemis 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 8.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 9.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Artemis 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2132(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Artemis 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2015),

A.  arvestades, et ühisettevõte Artemis (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2007. aasta detsembris 10 aastaks ja selle eesmärk on määratleda ja rakendada teadusuuringute kava manussüsteemide põhitehnoloogiate arendamiseks eri rakendusvaldkondades, et tugevdada liidu konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning võimaldada uute turgude ja ühiskondlike rakenduste tekkimist;

B.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 2009. aasta oktoobris;

C.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 420 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

D.  arvestades, et ühisettevõttes Artemis osalevate liikmesriikide rahalise toetuse kogusumma peaks olema vähemalt 1,8 korda ELi rahalisest toetusest suurem, ning et ühisettevõtte tegutsemisaja jooksul projektides osalevate teadus- ja arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus on riigiasutuste toetusega võrdne või sellest suurem;

E.  arvestades, et ühisettevõtted Artemis ja ENIAC ühendati, et luua ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ECSEL JTI), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

F.  arvestades, et kontrollikoja 2013. aasta aruande koostamisel on lähtutud tegevuse jätkuvuse põhimõttest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge aasta lõpul vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  võtab teadmiseks ühisettevõtte järelauditite strateegia, mis võeti vastu 25. novembril 2010 ja mida muudeti 20. veebruaril 2013; järeldab kontrollikoja aruandest, et koos 2013. aastal tehtud muudatustega on nimetatud strateegia võtmetähtsusega vahend aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks;

3.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et 2013. aastal tehti riiklike rahastamisasutuste väljastatud kulude heakskiitmise kontrollitõenditega seotud makseid kokku 11 700 000 euro eest, mis moodustab 57% kõigist tegevuskulude maksetest;

4.  märgib murelikult, et kuigi projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimine on delegeeritud riiklikele rahastamisasutustele, ei sisalda nendega sõlmitud halduslepingud järelauditite läbiviimise praktilist korda;

5.  märgib, et ühisettevõtte poolt vastu võetud järelauditite strateegias on märgitud, et ühisettevõte peab hindama vähemalt korra aastas, kas riiklike rahastamisasutuste saadetud teave annab tehtud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindlustunde;

6.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt sai ühisettevõte riiklikelt rahastamisasutustelt auditiaruanded, mis hõlmasid 46 % lõpetatud projektidega seotud kuludest; märgib murelikult, et ühisettevõte ei hinnanud nende auditite kvaliteeti ning et 2014. aasta märtsi lõpuks ei olnud ühisettevõte saanud teavet auditistrateegiate kohta 23st riiklikust rahastamisasutusest seitsmelt rahastamisasutuselt; märgib lisaks, et seetõttu ei olnud ühisettevõttel võimalik hinnata, kas järelauditid annavad piisava kindluse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

7.  võtab ühisettevõtte andmete põhjal teadmiseks, et lisaks tema järelauditite strateegia parandamisele esitati tegevuskava, mille eesmärk on kõrvaldada kontrollikoja märkusega arvamuses tuvastatud puudused; kinnitab ühisettevõttelt viimase ajakohastatud teabe saamist seoses järelauditite rakendamisega ühisettevõttes; ootab kontrollikoja hinnangut uue arvutamismeetodi kohta, mis pakuti välja ühisettevõtte tehingute hinnangulise jääkvigade määra arvutamiseks; märgib, et tegevuskava rakendamine algas 2014. aastal; ootab terve tegevuskava edukat rakendamist ning kontrollikoja arvamust selle tulemuste kohta; toonitab, et riikliku rahastamisasutuse suveräänse pädevuse ja ühisettevõtte pädevuse piirid võivad tekitada raskusi; kutsub ühisettevõtet üles esitama esimese vahehindamise aruannet tegevuskava elluviimise kohta;

8.  võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et 2013. aasta esialgne eelarve sisaldas 68,9 miljoni euro eest kulukohustuste assigneeringuid ning seda muudeti aasta lõpus, vähendades kulukohustuste assigneeringuid 32,6 miljoni euroni; märgib murelikult, et pärast vähendamist oli kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär vaid 69 % ning põhitegevuse kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär 99,4 %; eelarve täitmise määr on peamiselt madal seetõttu, et projektide rahaline lõpetamine on pikk ja keeruline protsess;

9.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte maksimaalne kogueelarve on asutamismääruse kohaselt 410 miljonit eurot, et katta tegevuskulud; märgib lisaks, et projektikonkursside praegune kulukohustustega seotud maksumus oli 201 miljonit eurot ehk 49 % kogueelarvest;

10.  on mures asjaolu pärast, et teave, mis puudutab liidu toetuse tegelikule tasemele vastavat liikmesriikide ning teadus- ja arendusorganisatsioonide toetuse hindamist, on puudulik; märgib, et vastavalt saadud teabele on liikmesriikide toetus väiksem kui ühisettevõtte põhikirjas nõutud 1,8-kordne toetus; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aruanne kõikide liikmete (v.a komisjon) osaluse kohta, milles on kirjeldatud ka hindamiseeskirjade kohaldamist;

Õigusraamistik

11.  võtab arvesse, et liidu üldeelarve suhtes kohaldatav uus finantsmäärus võeti vastu 25. oktoobril 2012. aastal ja see jõustus 1. jaanuaril 2013. aastal, kuid uue finantsmääruse artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärus jõustus alles 8. veebruaril 2014. aastal; märgib, et kuna ühisettevõte ühendati ühisettevõtteks ECSEL, ei ole ühisettevõtte finantseeskirju nende muudatuste kajastamiseks muudetud;

12.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse(1) ja sellega seoses saavutatud poliitilise kokkuleppe ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209;

13.  palub kontrollikojal esitada ühisettevõtte õiguste ja kohustuste kohta täielik ja asjakohane finantshinnang, mis hõlmab ühisettevõtte ECSEL tegevuse alustamise kuupäevani jäävat ajavahemikku;

Sisekontroll

14.  tunneb muret asjaolu pärast, et ühisettevõte ei ole loonud siseauditi üksust, nagu on nõutud selle asutamise määruse artikli 6 lõikes 2; märgib veel, et kuigi haldusnõukogu kiitis 25. novembril 2010. aastal heaks komisjoni siseauditi talituse ametijuhendi, ei ole ühisettevõtte finantseeskirjadesse lisatud näidisfinantsmääruse sätet, mis käsitleb siseauditi talituse volitusi;

15.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal viis siseauditi talitus läbi ühisettevõtte sisekontrolli nõuetekohasuse ja tulemuslikkuse auditi seoses ekspertide haldamisega; võtab auditi järelduste põhjal teadmiseks, et praegune sisekontroll võimaldab anda piisava kindluse seoses ühisettevõtte poolt ekspertide haldamiseks seatud eesmärkide saavutamisega; märgib lisaks, et tehti mitmeid olulisi soovitusi tervikliku konfidentsiaalsuspoliitika vastuvõtmise, programmiametniku ametikoha tundlikkuse ja kaughindajate töökoormuse nõuete kohta;

16.  sedastab, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ühisettevõtete Artemis, Clean Sky, ENIAC, FCH ning IMI kasutatava ühise IT-taristu riskide hindamise;

17.  sedastab kontrollikoja aruande põhjal, et ühisettevõtete ühise IT-taristu avariitaasteplaani ei ole veel heaks kiidetud; märgib, et ühisettevõte on asutuse tasandil vastu võtnud hädaolukordadele reageerimise meetmed;

Huvide konfliktid

18.  märgib väga murelikult, et ühisettevõte ei ole järginud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 2014. aasta soovitusi ega võtnud vastu kõikehõlmavaid meetmeid huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks; kordab, et huvide konflikti kontseptsioon tuleb selgelt määratleda ning see peab hõlmama nii rahalisi kui ka mitterahalisi huve;

19.  nõuab tungivalt, et ühisettevõte avaldaks viivitamatult selle tegevdirektori ja haldusnõukogu liikmete täielikud ja põhjalikud elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid 2015. aasta septembriks; samuti nõuab, et 2015. aasta septembriks loodaks regulaarselt ajakohastatav andmebaas, mis sisaldab kogu huvide konfliktidega seotud teavet, ning kõnealuse teabe haldamise menetlus ning mehhanism, mille abil tegeletakse meetmete rikkumisega;

20.  nõuab, et ühisettevõte võtaks vastu kõikehõlmavad meetmed huvide konflikti olukordade haldamiseks, nagu nõue, et ametnik asjaomasest huvist loobuks, ametniku tagandamine huvide konfliktiga seotud otsustusprotsessis osalemisest, asjassepuutuvale ametnikule konkreetsele teabele juurdepääsu piiramine, ametniku tööülesannete ümberkorraldamine või käsk ametnikul ametist lahkuda;

21.  eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon palub ühisettevõte ühinemise tõttu 2014. aastal, et ühisettevõte ECSEL ei põlistaks huvide konfliktide haldamisega seotud meetmete puudumist;

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus

22.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi loomise otsuses(2) on kehtestatud teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist käsitlev järelevalve- ja aruandlussüsteem; kinnitab, et ühisettevõte on välja töötanud teadusuuringute tulemuste kaitset ja levitamist eri projektietappides käsitleva järelevalvekorra; märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et seda tuleb otsuse sätete täielikuks täitmiseks veel edasi arendada;

23.  võtab teadmiseks, et Euroopa Komisjon viis 2012. aasta septembrist kuni 2013. aasta veebruarini läbi teise vahehindamise, et hinnata ühisettevõtte ja ühisettevõtte ENIAC asjakohasust, mõjusust, tõhusust ja teadusuuringute kvaliteeti; võtab teadmiseks, et see aruanne avaldati 2013. aasta mais ning sisaldas mitmeid soovitusi ühisettevõttele; märgib, et need soovitused on seotud projektide läbivaatamiste tõhususe, projektiportfelli ja strateegiliste Euroopa eesmärkide parema sobitamise ning ühisettevõtte projektide mõju ja edukuse hindamiseks kasutatavate parameetrite sobivusega;

24.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne juba lõpetatud projektide sotsiaal-majandusliku kasu kohta; nõuab, et see aruanne esitataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga;

25.  tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruande ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ning lisaväärtus.

(1) ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)) artikkel 7 (ELT L 412, 30.12.2006, lk 6).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika