Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2132(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0103/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0103/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.54
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0163

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 82k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2132(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2015),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2132(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2015),

1.  lykkää ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2132(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2015),

A.  ottaa huomioon, että ARTEMIS-yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi määrittelemään ja toteuttamaan tutkimusohjelma sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien avainteknologioiden kehittämiseksi eri sovellusaloilla unionin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen lujittamiseksi sekä mahdollistamaan uusien markkinoiden ja yhteiskunnallisten sovellusten syntyminen;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa lokakuussa 2009;

C.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 420 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

D.  toteaa, että ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuuksien kokonaismäärän olisi oltava unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen ja että hankkeisiin yhteisyrityksen keston ajan osallistuvien tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden luontaissuoritusten on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin viranomaisten osuus;

E.  ottaa huomioon, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

F.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2013 on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.  panee merkille, että yhteisyrityksen 25. marraskuuta 2010 hyväksyttyä jälkitarkastusstrategiaa muutettiin 20. helmikuuta 2013; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2013 muutettu strategia on keskeinen väline, jonka avulla arvioidaan tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta;

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2013 suoritetut maksut, joiden perusteena olevista kuluista osakasvaltioiden kansalliset rahoitusviranomaiset olivat antaneet hyväksymistä koskevan todistuksen, olivat määrältään 11 700 000 euroa ja että näiden maksujen osuus kaikista toimintaan liittyvistä maksuista oli 57 prosenttia;

4.  panee huolestuneena merkille, että hankekuluilmoitusten tarkastaminen on siirretty kansallisten rahoitusviranomaisten tehtäväksi, mutta niiden kanssa tehdyissä hallinnollisissa sopimuksissa ei määrätä jälkitarkastuksia koskevista käytännön järjestelyistä;

5.  toteaa, että yhteisyrityksen hyväksymän jälkitarkastusstrategian mukaisesti yhteisyrityksen on arvioitava vähintään kerran vuodessa, saadaanko kansallisten rahoitusviranomaisten toimittamien tietojen perusteella riittävä varmuus toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

6.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen kansallisilta rahoitusviranomaisilta saamat tarkastuskertomukset kattoivat noin 46 prosenttia päätökseen saatettujen hankkeiden kuluista; panee huolestuneena merkille, että yhteisyritys ei arvioinut näiden tarkastusten laatua ja että yhteisyritys ei myöskään ollut saanut maaliskuun 2014 loppuun mennessä tietoa tarkastusstrategioista seitsemältä kansalliselta rahoitusviranomaiselta 23:sta; toteaa, että yhteisyritys ei täten pystynyt arvioimaan, saatiinko jälkitarkastusten perusteella riittävä varmuus tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

7.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että jälkitarkastusstrategiaan tehtyjen parannusten lisäksi on esitetty toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on korjata tilintarkastustuomioistuimen varauman sisältävässä lausunnossaan mainitsemat puutteet; panee merkille, että yhteisyritykseltä on saatu viimeisimmät tiedot sen jälkitarkastusten toteuttamisesta; odottaa saavansa tilintarkastustuomioistuimelta lausunnon yhteisyrityksen toimien arvioitua jäännösvirhetasoa varten ehdotetusta uudesta laskentakaavasta; toteaa, että toimintasuunnitelman täytäntöönpano alkoi vuonna 2014; odottaa, että toimintasuunnitelma pannaan kokonaisuudessaan onnistuneesti täytäntöön ja että tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon sen tuloksista; toteaa, että rajan vetäminen kansallisten rahoitusviranomaisten suvereenin toimivallan ja yhteisyrityksen toimivallan välille voi tuottaa vaikeuksia; kehottaa yhteisyritystä antamaan ensimmäisen väliarviointikertomuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

8.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon sisältyi maksusitoumusmäärärahoja 68,9 miljoonaa euroa ja että vuoden lopussa maksusitoumusmäärärahoja vähennettiin 32,6 miljoonaan euroon; toteaa huolestuneena, että vähennyksen jälkeen maksumäärärahojen käyttöaste oli vain 69 prosenttia, kun toimintaa koskevien maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,4 prosenttia; toteaa, että talousarvion toteutusaste oli alhainen, mikä johtuu lähinnä siitä, että hankkeiden päättämiseen liittyvä varainhoitoprosessi on pitkä ja monimutkainen;

9.  panee merkille, että yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen mukaisesti toimintamenoihin tarkoitettujen määrärahojen enimmäismäärä on 410 miljoonaa euroa; toteaa lisäksi, että ehdotuspyyntömenettelyihin sidottujen määrärahojen määrä on tällä hetkellä 201 miljoonaa euroa eli 49 prosenttia määrärahojen kokonaismäärästä;

10.  on huolissaan siitä, että tiedot arvioinnista, joka koskee osakasvaltioiden ja T&K-organisaatioiden rahoitusosuuksien suhdetta unionin maksujen tosiasialliseen tasoon, ovat niukat; huomauttaa, että saatujen tietojen mukaan osakasvaltioiden rahoitusosuus on alle 1,8-kertainen, toisin kuin yhteisyrityksen säännöissä edellytetään; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien arviointisääntöjen soveltaminen, sekä komission arvion;

Oikeusperusta

11.  ottaa huomioon, että unionin yleiseen talousarvioon sovellettava uusi varainhoitoasetus hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, mutta uuden varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitettuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus tuli voimaan vasta 8. helmikuuta 2014; toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevia säännöksiä ei ole ECSEL-yhteisyritykseen yhdistymisen vuoksi tarkistettu näiden muutosten mukaisiksi;

12.  panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(1) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta, joka parlamentin on määrä myöntää neuvoston suosituksesta varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukaisesti;

13.  kehottaa jälleen tilintarkastustuomioistuinta esittämään kattavan ja asianmukaisen taloudellisen arvion yhteisyrityksen oikeuksista ja velvoitteista aina siihen saakka, kun ECSEL-yhteisyritys aloittaa toimintansa;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

14.  toteaa huolestuneena, että vaikka yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisyrityksellä on oltava sisäiset tarkastusvalmiudet, tällaisia valmiuksia ei ole luotu; toteaa lisäksi, että vaikka hallintoneuvosto hyväksyi komission sisäisen tarkastuksen (IAS) toimenkuvauksen 25. marraskuuta 2010, yhteisyrityksen varainhoitoa koskeviin säännöksiin ei ole sisällytetty varainhoidon puiteasetuksen säännöstä, joka koskee IAS:n toimivaltuuksia;

15.  panee merkille, että IAS tarkasti vuonna 2013 yhteisyrityksen sisäisen valvonnan järjestelmän riittävyyden ja vaikuttavuuden asiantuntijatietojen hallinnoinnin osalta; ottaa huomioon, että tarkastuksessa todettiin, että nykyisellä sisäisen valvonnan järjestelmällä saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että yhteisyrityksen asiantuntijatietojen hallinnoinnille asettamat toimintatavoitteet saavutetaan; toteaa, että IAS esitti myös useita tärkeitä suosituksia, jotka koskevat kattavien luottamuksellisuutta koskevien toimintaperiaatteiden hyväksymistä, ohjelmavastaavan toimen arkaluonteisuutta ja sääntöjä töiden jakamisesta etäarvioijille;

16.  panee merkille, että IAS teki yhteisyrityksestä ja Clean Sky-, ENIAC-, FCH- ja IMI-yhteisyrityksistä tietoteknisen riskinarvioinnin, joka koski niiden yhteisiä tietotekniikan infrastruktuureja;

17.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyritysten yhteisen tietoteknisen infrastruktuurin palautumissuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty; toteaa, että yhteisyritys on tällä välin hyväksynyt omalla tasollaan toimenpiteitä hätätilanteiden varalta;

Eturistiriidat

18.  panee erittäin huolestuneena merkille, että yhteisyritys ei ole noudattanut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vuonna 2014 antamaa suositusta eikä hyväksynyt eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia kattavia toimintaperiaatteita; palauttaa mieliin, että olisi määriteltävä selkeästi, missä tilanteessa on kyse eturistiriidasta, ja että määritelmään olisi sisällytettävä niin taloudelliset kuin ei-taloudelliset etunäkökohdat;

19.  kehottaa yhteisyritystä julkistamaan pikaisesti, kattavasti ja perusteellisesti toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset syyskuuhun 2015 mennessä; pyytää myös, että luodaan tietokanta, jota olisi päivitettävä säännöllisesti, jotta se sisältäisi kaikki eturistiriitoihin liittyvät tiedot, ja että lisäksi olisi määritettävä kyseisten tietojen hallinnointimenettely ja mekanismi, jonka avulla käsitellään toimintaperiaatteiden rikkomuksia, syyskuuhun 2015 mennessä;

20.  pyytää yhteisyritystä hyväksymään kattavia toimintaperiaatteita sellaisten eturistiriitatilanteiden hallintaa varten kuin virkamiehen luopuminen edustaan, virkamiehen jäävääminen niin, ettei hän voi osallistua päätöksentekoprosessiin, jossa hän on esteellinen, tiettyjen tietojen käyttöoikeuden rajoittaminen jääviltä virkamieheltä, virkamiehen tehtävien uudelleenjärjestely tai virkamiehen eroaminen virastaan;

21.  toteaa, että nyt kun yhteisyritys on yhdistynyt vuonna 2014 ECSEL-yhteisyritykseen, vastuuvapauden myöntävä viranomainen kehottaa ECSEL-yhteisyritystä laatimaan menettelyn eturistiriitojen hallinnoimiseksi;

Seuranta ja raportointi tutkimustuloksista

22.  panee merkille, että seitsemättä puiteohjelmaa(2) koskevassa päätöksessä säädetään seuranta- ja raportointijärjestelmästä, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron; toteaa, että yhteisyritys on kehittänyt tätä varten menettelyjä, joiden avulla seurataan tutkimustulosten suojaamista ja levitystä hankkeiden eri vaiheissa; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että seurantaa on vielä kehitettävä, jotta se vastaisi täysin päätöksen säännöksiä;

23.  panee merkille, että komissio teki syyskuun 2012 ja helmikuun 2013 välisenä aikana toisen väliarviointinsa, jossa yhteisyritystä ja ENIAC-yhteisyritystä arvioitiin tarkoituksenmukaisuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tutkimusten laadun kannalta; panee merkille, että kertomus annettiin toukokuussa 2013 ja siinä esitettiin yhteisyritykselle useita suosituksia; toteaa, että suositukset koskivat hankearviointien tehokkuutta, toimenpiteitä, jotka olisi toteutettava, jotta hankesalkku vastaisi paremmin unionin strategisia tavoitteita, ja hankkeiden vaikutuksen ja onnistumisen mittaamiseen tarkoitettuja asianmukaisia muuttujia;

24.  pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen jo loppuun saatettujen hankkeiden sosioekonomisista hyödyistä; pyytää toimittamaan kyseisen kertomuksen yhteydessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle myös komission arvion;

25.  muistuttaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano.

(1) EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 6).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö