Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2132(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0103/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0103/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.54
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0163

Usvojeni tekstovi
PDF 422kWORD 100k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: ARTEMIS – ugrađeni računalni sustavi
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0103/2015),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL , Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 8.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 9.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0103/2015),

1.  odgađa zatvaranje računa Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 8.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 9.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3.Rezolucija Europskog Parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0103/2015),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće Artemis („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina u cilju utvrđivanja i provedbe „programa istraživanjaˮ za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave u različitim područjima primjene kako bi se povećala konkurentnost i održivost Unije te omogućilo nastajanje novih tržišta i društveno relevantnih primjena,

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.,

C.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 420 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje,

D.  budući da bi financijski doprinosi država članica za ARTEMIS trebali sveukupno iznositi najmanje 1,8 puta uvećan financijski doprinos Unije i da je doprinos u naravi organizacija za istraživanje i razvoj koje sudjeluju u projektima tijekom razdoblja na koje je Zajedničko poduzeće osnovano jednak doprinosu javnih tijela ili veći od njega.

E.  budući da su Zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC spojena s ciljem stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL), koja je započela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina,

F.  budući da je izvješće Suda za financijsku godinu 2013. sastavljeno prema načelu trajnosti poslovanja,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je Revizorski sud („Sudˮ) izjavio da godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za 2013. u svim bitnim aspektima predstavljaju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  prima na znanje strategiju Zajedničkog poduzeća za ex post revizije koja je donesena 25. studenog 2010. i izmijenjena 20. veljače 2013.; na temelju izvješća Suda utvrđuje da je ta strategija zahvaljujući izmjenama iz 2013. ključni instrument za ocjenu zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

3.  na temelju izvješća Suda prima na znanje da su plaćanja izvršena tijekom 2013. godine povezana s potvrdama o prihvaćanju troškova koje su izdala nacionalna tijela država članica za financiranje iznosila 11 700 000 milijuna EUR ili 57 % ukupnih operativnih plaćanja;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da u administrativnim sporazumima potpisanima s nacionalnim tijelima za financiranje nisu uključeni praktični mehanizmi za ex post revizije, iako je revizija zahtjeva za povrat projektnih troškova delegirana nacionalnim tijelima za financiranje;

5.  napominje da Zajedničko poduzeće prema donesenoj ex post strategiji barem jednom godišnje mora procijeniti pružaju li informacije koje su dostavila nacionalna tijela za financiranje dovoljna jamstva o pravilnosti i zakonitosti izvršenih transakcija;

6.  na temelju izvješća Suda prima na znanje da je Zajedničko poduzeće zaprimilo revizijska izvješća od nacionalnih tijela za financiranje kojima je obuhvaćeno otprilike 46 % troškova povezanih s dovršenim projektima; sa zabrinutošću primjećuje da Zajedničko poduzeće nije procijenilo kvalitetu tih revizija i da do kraja ožujka 2014. Zajedničko poduzeće nije primilo informacije o revizijskim strategijama sedam od ukupno 23 nacionalna tijela za financiranje; uz to prima na znanje da Zajedničko poduzeće stoga nije bilo u mogućnosti procijeniti pružaju li se ex post revizijama dovoljna jamstva o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

7.  potvrđuje da je Zajedničko poduzeće, uz poboljšanje svoje strategije za ex post reviziju, donijelo akcijski plan za uklanjanje nedostataka koje je Sud utvrdio u svomu uvjetovanom mišljenju; potvrđuje da je zaprimio posljednje izvješće Zajedničkog poduzeća u pogledu provedbe ex post revizije u Zajedničkom poduzeću; čeka mišljenje Suda o novoj predloženoj formuli za izračun procijenjene stope preostale pogreške u transakcijama Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da je provedba akcijskog plana započela 2014.; sa zanimanjem iščekuje uspješnu provedbu čitavog akcijskog plana i mišljenje Suda o njegovu ishodu; ističe da bi se u pogledu razgraničenja između ovlasti nacionalnih tijela za financiranje i ovlasti Zajedničkog poduzeća mogle javiti poteškoće; poziva Zajedničko poduzeće na to da podnese izvješće o prvom privremenom ocjenjivanju o provedbi akcijskog plana;

8.  na temelju izvješća Suda utvrđuje da je početni proračun Zajedničkog poduzeća za 2013. iznosio je 68,9 milijuna EUR odobrenih sredstava za obveze te da je izmijenjen na kraju godine, čime su odobrena sredstva za obveze smanjena na 32,6 milijuna EUR; sa zabrinutošću primjećuje da je nakon smanjenja stopa korištenja odobrenim sredstvima za plaćanja bila samo 69 %, dok je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza bila 99,4 %; do niske stope izvršenja proračuna došlo je uglavnom zbog dugotrajnog i složenog postupka financijskog zaključenja projekata;

9.  prima na znanje da maksimalan ukupni proračun Zajedničkog poduzeća, utvrđen Uredbom o njegovu osnivanju, iznosi 410 milijuna EUR kako bi se podmirili operativni troškovi; nadalje prima na znanje da trenutačni iznos odobrenih sredstava rezerviranih za pozive na dostavu prijedloga iznosi 201 milijun EUR, što je 49 % ukupnog proračuna;

10.  zabrinut je zbog činjenice što ima malo informacija o ocjenjivanju doprinosa država članica i organizacija za istraživanje i razvoj koje bi bile u skladu sa stvarnom razinom plaćanja Unije; u skladu sa zaprimljenim informacijama doprinos država članica manji je od razine od 1,8 kako se zahtijeva statutom Zajedničkog poduzeća; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvještaj o doprinosima svih članova koji nisu Komisija, kao i o primjeni pravila o ocjenjivanju, zajedno s procjenom Komisije;

Pravni okvir

11.  uzima u obzir da je nova Financijska uredba koja je primjenjiva na opći proračun Unije usvojena 25. listopada 2012. te je stupila na snagu 1. siječnja 2013., dok je Ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. nove Financijske uredbe stupila na snagu tek 8. veljače 2014. godine; prima na znanje da zbog udruživanja u Zajedničko poduzeće ESCEL financijska pravila Zajedničkog poduzeća nisu izmijenjena kako bi se njima odrazile te promjene;

12.  napominje zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije(1) te politički sporazum koji je uslijedio o odvojenoj razrješnici koju Parlament na preporuku Vijeća treba dati Zajedničkim poduzećima u skladu s člankom 209. Financijske uredbe;

13.  ponavlja svoj poziv Sudu da predstavi potpunu i primjerenu financijsku procjenu prava i obveza Zajedničkog poduzeća za razdoblje do datuma početka djelovanja Zajedničkog poduzeća ECSEL;

Sustavi unutarnjeg nadzora

14.  zabrinut je zbog toga što Zajedničko poduzeće još nije uspostavilo službu za provedbu unutarnje revizije kao što je utvrđeno člankom 6. stavkom 2. Uredbe o njegovu osnivanju; nadalje prima na znanje da financijska pravila Zajedničkog poduzeća nisu izmijenjena kako bi uključila odredbu iz ogledne financijske uredbe o ovlastima sustava unutarnjeg nadzora, iako je upravni odbor 25. studenog 2010. usvojio Povelju o misiji Službe Komisije za unutarnju reviziju;

15.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2013. revidirala prikladnost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole Zajedničkog poduzeća u pogledu upravljanja suradnjom sa stručnjacima; na temelju zaključaka revizije utvrđuje da trenutačni sustav unutarnje kontrole pruža razumna jamstva o postizanju ciljeva koje je Zajedničko poduzeće postavilo za upravljanje suradnjom sa stručnjacima; nadalje, prima na znanje da je doneseno nekoliko važnih preporuka o usvajanju sveobuhvatne politike povjerljivosti, osjetljivosti radnog mjesta voditelja programa te pravilima za dodjeljivanje posla ocjenjivačima na daljinu;

16.  potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju obavila procjenu rizika IT-a u zajedničkim infrastrukturama IT-a u Zajedničkom poduzeću i u zajedničkim poduzećima Clean Sky, ENIAC, FCH i IMI;

17.  prema izvješću Suda potvrđuje da plan oporavka od katastrofe za zajedničku infrastrukturu IT-a Zajedničkog poduzeća još nije odobren; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće na vlastitoj razini usvojilo mjere za postupanje u hitnim situacijama;

Sukobi interesa

18.  s velikom zabrinutošću napominje da Zajedničko poduzeće nije poštovalo preporuke tijela nadležnog za davanje razrješnice iz 2014. i da nije usvojilo opsežnu politiku upravljanja sukobima interesa i njihova sprečavanja; ponavlja potrebu za jasnim definiranjem koncepta sukoba interesa, kojim se mora obuhvatiti financijski i nefinancijski interes;

19.  potiče Zajedničko poduzeće na brzo, cjelovito i temeljito objavljivanje životopisa i izjava o financijskim interesima od strane njegovog izvršnog direktora i članova upravnog odbora do rujna 2015.; također zahtijeva izradu baze podataka do rujna 2015., koju će se redovito ažurirati, a koja će uključivati sve informacije u vezi sa sukobima interesa i postupkom za upravljanje njima te mehanizam za rješavanje povreda politike;

20.  poziva Zajedničko poduzeće na donošenje opsežne politike za upravljanje situacijama sukoba interesa kao što je odustajanje javnog dužnosnika od njegovih interesa, njegovog izuzeća iz procesa odlučivanja na koji se utječe, ograničavanja pristupa određenim informacijama od strane predmetnog javnog dužnosnika, reorganizacija njegovih dužnosti ili davanje ostavke javnog dužnosnika s njegove dužnosti;

21.  budući da je Zajedničko poduzeće udruženo 2014., tijelo zaduženo za davanje razrješnice poziva Zajedničko poduzeće ECSEL da uvede politiku o upravljanju sukobima interesa;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

22.  prima na znanje da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu(2) uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; utvrđuje da je Zajedničko poduzeće u tom smislu razvilo postupke za praćenje zaštite i širenje rezultata istraživanja u različitim fazama projekta; na temelju izvješća Suda sa zabrinutošću primjećuje daljnju potrebu za daljnjim razrađivanjem tih postupaka kako bi se u potpunosti ispunile odredbe Odluke;

23.  utvrđuje da je između rujna 2012. i veljače 2013. provedeno drugo prijelazno ocjenjivanje Europske komisije tijekom koje je izvršena procjena Zajedničkog poduzeća zajedno sa Zajedničkim poduzećem ENIAC u pogledu relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i kvalitete istraživanja; prima na znanje da je izvješće objavljeno u svibnju 2013. i da je sadržavalo nekoliko preporuka za Zajedničko poduzeće; konstatira da se te preporuke odnose na učinkovitost procjene projekata, poboljšanje usklađivanja portfelja projekta sa strateškim europskim ciljevima te prikladnost podataka za mjerenje učinka i uspješnosti njegovih projekata;

24.  poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvještaj o društveno-gospodarskim prednostima već završenih projekata; poziva da se taj izvještaj zajedno s procjenom Komisije dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

25.  podsjeća na to da je tijelo nadležno za davanje razrješnice prethodno zatražilo da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodana vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracijskih programa.

(1) SL L 163, 29.5.2014., str. 21.
(2) Članak 7. Odluke br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti