Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2132(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0103/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0103/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.54
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0163

Pieņemtie teksti
PDF 507kWORD 101k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL,(6)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2015),

1.  atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram attiecībā uz ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(6) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL,(6)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2015),

1.  atliek ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(6) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2015),

A.  tā kā ARTEMIS kopuzņēmums (turpmāk „Kopuzņēmums”) ir izveidots 2007. gada decembra uz 10 gadiem ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, tādējādi kāpinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.  tā kā Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 420 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

D.  tā kā Kopuzņēmuma dalībvalstu kopējai iemaksai vajadzētu būt vismaz 1,8 reizes lielākai par Savienības finanšu iemaksu un tā kā to pētniecības un izstrādes organizāciju ieguldījums natūrā, kuras piedalās projektos Kopuzņēmuma darbības laikā, ir vienāds ar publisko iestāžu ieguldījumu vai lielāks par to,

E.  tā kā kopuzņēmumi ARTEMIS un ENIAC tika apvienoti, lai izveidotu struktūru „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus;

F.  tā kā Revīzijas palātas ziņojums par 2013. finanšu gadu tika sagatavots saskaņā ar nepārtrauktas darbības principu,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembra un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģiju, kas pieņemta 2010. gada 25. novembrī, tika grozīta 2013. gada 20. februārī; pamatojoties uz Revīzijas palātas ziņojumu, apstiprina, ka pēc grozījumu izdarīšanas 2013. gadā šī stratēģija ir svarīgs instruments pakārtoto darījumu likumības un pareizības novērtēšanai;

3.  norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā iekļauto informāciju par to, ka 2013. gada maksājumi, kas veikti saskaņā ar dalībvalstu finansēšanas iestāžu izsniegtiem izmaksu apliecinājumiem, bija EUR 11 700 000 apmērā, kas ir 57 % no kopējiem pamatdarbības maksājumiem;

4.  ar bažām konstatē — lai arī projektu izmaksu deklarāciju revīzija ir uzticēta dalībvalstu finansēšanas iestādēm, ar šīm iestādēm parakstītajos administratīvajos nolīgumos nebija iekļauti praktiskie pasākumi ex post revīziju veikšanai;

5.  norāda, ka Kopuzņēmuma pieņemtajā ex post revīzijas stratēģijā ir paredzēts, ka tam vismaz reizi gadā ir jāizvērtē, vai dalībvalstu finansēšanas iestāžu atsūtītā informācija sniedz pietiekamu pārliecību par veikto darījumu pareizību un likumību;

6.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā teikto, ka Kopuzņēmums ir saņēmis no dalībvalstu finansēšanas iestādēm revīzijas ziņojumus, kuros ietverti aptuveni 46 % izmaksu, kas attiecas uz pabeigtajiem projektiem; ar bažām norāda, ka Kopuzņēmums nav izvērtējis šo revīziju kvalitāti un līdz 2014. gada marta beigām vēl nebija saņēmis informāciju par septiņu no divdesmit triju dalībvalstu finansēšanas iestāžu revīziju stratēģiju; turklāt norāda, ka Kopuzņēmums tātad nevar novērtēt, vai ex post revīzijas sniedz pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

7.  saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka papildus uzlabojumiem ex post revīzijas stratēģijā tas ir iesniedzis arī rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar piezīmi; apstiprina to, ka ir saņēmis no Kopuzņēmuma pēdējo atjaunināto informāciju par ex post revīzijas īstenošanu Kopuzņēmumā; sagaida Revīzijas palātas atzinumu par ierosināto jauno formulu atlikušo kļūdu īpatsvara aprēķināšanai Kopuzņēmuma darījumos; norāda, ka minētā rīcības plāna īstenošana sākās 2014. gadā; sagaida, ka sekmīgi tiks īstenots viss rīcības plāns un ka Revīzijas palāta sniegs atzinumu par īstenošanas rezultātiem; uzsver, ka problēmas var radīt valstu finansēšanas iestāžu suverēno pilnvaru nošķiršana no Kopuzņēmuma pilnvarām; aicina Kopuzņēmumu sniegt pirmo starpposma izvērtējuma ziņojumu par rīcības plāna īstenošanu;

8.  pamatojoties uz Revīzijas palātas ziņojumu, konstatē, ka Kopuzņēmuma 2013. gada budžetā sākotnēji iekļautās saistību apropriācijas EUR 68,9 miljonu apmērā tika samazinātas līdz EUR 32,6 miljoniem, gada beigās pieņemot budžeta grozījumus; ar bažām norāda, ka pēc minētā samazinājuma maksājumu apropriāciju izlietojums bija tikai 69 %, savukārt ar pamatdarbību saistītu saistību apropriāciju izlietojums bija 99,4 %;

9.  pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma izveides regulu tā maksimālais kopējais budžets pamatdarbības izdevumu segšanai ir EUR 410 miljoni; turklāt norāda, ka to apropriāciju summa, par kurām pašreiz uzņemtas saistības attiecībā uz priekšlikumu konkursiem, ir EUR 201 miljons jeb 49 % no kopējā budžeta;

10.  pauž bažas par trūcīgo informāciju, kas pieejama attiecībā uz pašreizējam Savienības maksājumu līmenim atbilstošā dalībvalstu un pētniecības un izstrādes organizāciju ieguldījuma novērtējumu; saskaņā ar saņemto informāciju dalībvalstu ieguldījums ir mazāks nekā Kopuzņēmuma Statūtos prasītais, proti, vismaz 1,8 lielāks par Savienības finanšu iemaksu; aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par visu pārējo dalībnieku, kas nav Komisija, iemaksām, tostarp par novērtēšanas noteikumu piemērošanu, kā arī Komisijas novērtējumu;

Tiesiskais regulējums

11.  ņem vērā to, ka 2012. gada 25. oktobrī tika pieņemta jauna Finanšu regula par noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un tā stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, savukārt Finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas jaunās Finanšu regulas 209. pantā, stājās spēkā tikai 2014. gada 8. februārī; norāda, ka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi nav grozīti, lai atspoguļotu šīs izmaiņas, jo notika apvienošanās kopuzņēmumā ECSEL;

12.  atzīmē Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu(1) un tam sekojošo politisko vienošanos, ka par kopuzņēmumu budžeta izpildi Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz atsevišķu apstiprinājumu saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu;

13.  atkārtoti aicina Revīzijas palātu iesniegt Kopuzņēmuma tiesību un pienākumu pilnīgu un pienācīgu finansiālo izvērtējumu par laikposmu līdz kopuzņēmuma ECSEL darbības sākšanas dienai;

Iekšējās kontroles sistēmas

14.  pauž bažas par to, ka Kopuzņēmums nav izveidojis tā izveides regulas 6. panta 2. punktā paredzēto iekšējās revīzijas struktūru; turklāt atzīmē — lai gan Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) uzdevumu aprakstu valde pieņēma 2010. gada 25. novembrī, Kopuzņēmuma finanšu noteikumi nav grozīti, lai tajos iekļautu Finanšu paraugregulas noteikumus par IAS pilnvarām;

15.  pieņem zināšanai, ka IAS 2013. gadā revidēja Kopuzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas piemērotību un efektivitāti saistībā ar ekspertu izmantošanu; pamatojoties uz revīzijas secinājumiem, norāda, ka pašreizējā iekšējās kontroles sistēma nodrošina pamatotu pārliecību par Kopuzņēmuma mērķu sasniegšanu saistībā ar ekspertu izmantošanu; turklāt norāda, ka ir sniegti vairāki nozīmīgi ieteikumi attiecībā uz visaptverošas konfidencialitātes politikas pieņemšanu, programmu vadītāja amata jutīgumu un noteikumiem par attālināto vērtētāju darba slodzes sadalījumu;

16.  apstiprina, ka IAS veica Kopuzņēmuma, kā arī kopuzņēmumu Clean Sky, ENIAC, FCH un IMI kopīgās IT infrastruktūras IT riska novērtējumu;

17.  pamatojoties uz Revīzijas palātas ziņojumu, apliecina, ka vēl nav apstiprināts plāns datu atgūšanai ārkārtas situācijās, kas attiecas uz kopuzņēmumu kopīgo IT infrastruktūru; norāda, ka Kopuzņēmuma līmenī ir apstiprināti pasākumi saistībā ar to, kā rīkoties ārkārtas situācijā;

Interešu konflikti

18.  pauž nopietnas bažas par to, ka Kopuzņēmums nav ņēmis vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes 2014. gada ieteikumus un nav pieņēmis visaptverošu politiku interešu konflikta novēršanai un pārvaldībai; atkārtoti uzsver, ka ir skaidri jādefinē interešu konflikta jēdziens, kurā jāietver gan finanšu, gan nefinanšu intereses;

19.  mudina Kopuzņēmumu līdz 2015. gada septembrim ātri, pilnīgi un padziļināti atklāt izpilddirektora un Padomes locekļu dzīves aprakstus (CV) un interešu deklarācijas; prasa arī līdz 2015. gada septembrim izveidot regulāri atjaunināmu datubāzi, kas ietvertu visu informāciju par interešu konfliktiem un to pārvaldības procedūru līdz ar mehānismu, ko piemēro attiecīgās politikas neievērošanas gadījumā;

20.  aicina Kopuzņēmumu pieņemt visaptverošas politikas pamatnostādnes interešu konflikta situāciju pārvaldībai, tādas kā civildienesta ierēdņa atbrīvošanās no attiecīgajām interesēm, civildienesta ierēdņa atteikšanās no iesaistīšanās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar viņa interesēm, konkrētas informācijas pieejamības ierobežošana attiecīgajam civildienesta ierēdnim, civildienesta ierēdņa pienākumu pārveidošana vai viņa atteikšanās no ieņemamā amata;

21.  tā kā Kopuzņēmums 2014. gadā tika apvienots, budžeta izpildes apstiprinātājiestāde aicina kopuzņēmumu ECSEL nevilcināties ar interešu konfliktu pārvaldības politikas izstrādāšanu;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

22.  pieņem zināšanai, ka Lēmumā par Septīto pamatprogrammu(2) ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas attiecas uz pētniecības rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; konstatē, ka šajā ziņā Kopuzņēmums ir izstrādājis procedūras pētniecības rezultātu aizsardzības un izplatīšanas uzraudzībai dažādos projektu posmos; ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā teikto, ka šīs procedūras ir jāuzlabo, lai tās pilnībā atbilstu minētā lēmuma prasībām;

23.  pieņem zināšanai, ka laikposmā no 2012. gada septembra līdz 2013. gada februārim Komisija veica otro starpposma novērtējumu, lai izvērtētu Kopuzņēmuma un kopuzņēmuma ENIAC darbības atbilstību, lietderību un efektivitāti, kā arī pētniecības kvalitāti; norāda, ka šis ziņojums ir sagatavots 2013. gada maijā un tajā ietverti vairāki Kopuzņēmumam adresēti ieteikumi; norāda, ka minētie ieteikumi skar projektu pārskatīšanas lietderību, uzlabojumus attiecībā uz projektu portfeļa atbilstību Savienības stratēģiskajiem mērķiem un to rādītāju atbilstību, ar kuru palīdzību vērtē Kopuzņēmuma projektu ietekmi un īstenošanas rezultātus;

24.  aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par sociālekonomiskajiem labumiem, ko snieguši jau pabeigtie projekti; prasa iesniegt minēto ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei kopā ar Komisijas veikto novērtējumu;

25.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde jau iepriekš ir prasījusi Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu veiktspēju, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu īstenošanu.

(1) OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.
(2) 7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika