Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2132(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0103/2015

Teksty złożone :

A8-0103/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.54
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0163

Teksty przyjęte
PDF 502kWORD 102k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 (2014/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(6), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwo publiczno‑prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2015),

1.  odracza decyzję o udzieleniu dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 8.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 9.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.
(6) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(8) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 (2014/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ECSEL(6), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwo publiczno‑prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2015),

1.  odracza zamknięcie ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 8.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 9.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.
(6) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(8) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 (2014/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2015),

A.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS („wspólne przedsiębiorstwo”) ustanowiono w grudniu 2007 r. na okres 10 lat, aby zdefiniować i zrealizować program badań na rzecz rozwoju kluczowych technologii w zakresie systemów wbudowanych w różnych obszarach zastosowań w celu wzmocnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Unii oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych,

B.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwo rozpoczęło samodzielną działalność w październiku 2009 r.,

C.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa przez okres 10 lat wynosi 420 000 000 EUR, a kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego w zakresie badań,

D.  mając na uwadze, że wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS powinny być łącznie co najmniej 1,8 razy wyższe niż wkład finansowy Unii, a wkłady rzeczowe organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach powinny być przez cały okres funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa równe lub wyższe niż wkład organów publicznych;

E.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC połączono w celu utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL), która rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 r. i będzie działać przez 10 lat;

F.  mając na uwadze, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2013 przygotowano w oparciu o zasadę kontynuacji działalności;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa za 2013 r. rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego;

2.  odnotowuje, że strategia kontroli ex post wspólnego przedsiębiorstwa, którą przyjęto w dniu 25 listopada 2010 r., została zmieniona dnia 20 lutego 2013 r.; w oparciu o sprawozdanie Trybunału stwierdza, że zmieniona w 2013 r. strategia jest kluczowym narzędziem służącym do oceny legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń;

3.  odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału płatności, których dokonano w 2013 r. na podstawie poświadczeń kosztów wydanych przez krajowe organy finansujące (KOF) państw członkowskich, wyniosły 11 700 000 EUR, co stanowi 57 % całkowitych płatności operacyjnych;

4.  z zaniepokojeniem zauważa, że zawarte z KOF umowy administracyjne nie zawierają praktycznych ustaleń dotyczących kontroli ex post, chociaż kontrolę zestawień poniesionych wydatków projektowych powierzono KOF;

5.  odnotowuje, że zgodnie ze strategią kontroli ex post przyjętą przez wspólne przedsiębiorstwo musi ono przynajmniej raz w roku ocenić, czy informacje przesłane przez KOF dają wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości dokonanych transakcji;

6.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo otrzymało od KOF sprawozdania z kontroli obejmujące około 46 % kosztów związanych ze zrealizowanymi projektami; z zaniepokojeniem zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo nie przeprowadziło oceny jakości tych kontroli i że do końca marca 2014 r. nie otrzymało informacji na temat strategii kontroli od siedmiu z 23 KOF; ponadto zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo nie było w stanie ocenić, czy kontrole ex post dają wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdań;

7.  na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo stwierdza, że poza usprawnieniami dotyczącymi strategii kontroli ex post przedstawiono plan działania, którego celem jest wyeliminowanie uchybień stwierdzonych przez Trybunał w opinii z zastrzeżeniami; potwierdza otrzymanie od wspólnego przedsiębiorstwa ostatniej aktualizacji na temat wdrażania kontroli ex post we wspólnym przedsiębiorstwie; oczekuje na opinię Trybunału w sprawie nowego wzoru zaproponowanego do obliczania szacunkowego poziomu błędu resztowego w transakcjach wspólnego przedsiębiorstwa; zauważa, że w 2014 r. rozpoczęto wdrażanie tego planu działania; oczekuje na pomyślne wdrożenie całego planu działania oraz na opinię Trybunału na temat jego skutków; zauważa, że mogą pojawić się trudności dotyczące rozgraniczenia suwerennych kompetencji KOF i kompetencji wspólnego przedsiębiorstwa; wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedłożenia pierwszego śródokresowego sprawozdania oceniającego w sprawie wdrożenia planu działania;

8.  w oparciu o sprawozdanie Trybunału stwierdza, że pierwotny budżet wspólnego przedsiębiorstwa na 2013 r. obejmował środki na zobowiązania w kwocie 68,9 mln EUR i został zmieniony pod koniec roku, co doprowadziło do zmniejszenia środków na zobowiązania do 32,6 mln EUR; z zaniepokojeniem zauważa, że po tym zmniejszeniu kwoty poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł zaledwie 69 %, podczas gdy wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania tytułem wydatków operacyjnych sięgnął 99,4 %; zauważa, że niski wskaźnik wykonania budżetu jest w głównej mierze efektem długotrwałego i skomplikowanego procesu finansowego zamknięcia projektów;

9.  odnotowuje, że maksymalny łączny budżet wspólnego przedsiębiorstwa wynosi zgodnie z jego rozporządzeniem ustanawiającym 410 mln EUR na pokrycie wydatków operacyjnych; ponadto zauważa, że środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach zaproszeń do składania wniosków, wynoszą obecnie 201 mln EUR, czyli 49 % łącznego budżetu;

10.  jest zaniepokojony niedostatecznymi informacjami na temat oceny wkładów państw członkowskich i organizacji badawczo-rozwojowych odpowiadających faktycznemu poziomowi wkładu UE; zwraca uwagę, że zgodnie z otrzymanymi informacjami wkład państw członkowskich jest niższy niż poziom 1,8 zgodny z wymogami statutu wspólnego przedsiębiorstwa; wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania w sprawie składek wszystkich członków oprócz Komisji, w tym stosowania zasad oceny, wraz z oceną sporządzoną przez Komisję;

Ramy prawne

11.  bierze pod uwagę, że nowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii przyjęto w dniu 25 października 2012 r., a z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęło ono obowiązywać, natomiast modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 nowego rozporządzenia finansowego, weszło w życie dopiero z dniem 8 lutego 2014 r.; zauważa, że w regulaminie finansowym wspólnego przedsiębiorstwa nie wprowadzono wynikających stąd zmian z powodu połączenia ze wspólnym przedsięwzięciem ECSEL;

12.  odnotowuje wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(1) oraz późniejsze porozumienie polityczne w sprawie odrębnej procedury udzielania absolutorium wspólnym przedsiębiorstwom przez Parlament na zalecenie Rady zgodnie z art. 209 rozporządzenia finansowego;

13.  ponownie wzywa Trybunał do przedstawienia kompletnej i właściwej oceny finansowej praw i obowiązków wspólnego przedsiębiorstwa za okres do dnia rozpoczęcia działalności przez wspólne przedsięwzięcie ECSEL;

Systemy kontroli wewnętrznej

14.  jest zaniepokojony, że wspólne przedsiębiorstwo nie powołało jednostki audytu wewnętrznego zgodnie z wymogiem zawartym w art. 6 ust. 2 jego rozporządzenia ustanawiającego; ponadto zauważa, że chociaż w dniu 25 listopada 2010 r. Rada Zarządzająca przyjęła kartę obowiązków Służby Audytu Wewnętrznego Komisji, nie wprowadzono zmian w regulaminie finansowym wspólnego przedsiębiorstwa, polegających na włączeniu do niego przepisów modelowego rozporządzenia finansowego dotyczących uprawnień Służby Audytu Wewnętrznego;

15.  odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej wspólnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do zarządzania ekspertami; na podstawie wniosków z audytu stwierdza, że istniejący system kontroli wewnętrznej daje wystarczającą pewność co do realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ekspertami; ponadto zauważa, że przedstawiono szereg ważnych zaleceń dotyczących przyjęcia kompleksowej polityki w zakresie poufności, newralgicznego charakteru stanowiska urzędnika odpowiedzialnego za program oraz przepisów dotyczących przydzielania pracy zewnętrznym ewaluatorom;

16.  uznaje, że wspólne przedsiębiorstwo – wraz ze wspólnymi przedsiębiorstwami „Czyste niebo”, ENIAC, FCH oraz IMI – było przedmiotem oceny ryzyka w zakresie systemów informatycznych obejmującej wspólną infrastrukturę informatyczną, którą przeprowadziła Służba Audytu Wewnętrznego;

17.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że nie zatwierdzono jeszcze planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej dla wspólnych przedsiębiorstw korzystających ze wspólnej infrastruktury informatycznej; odnotowuje, że wspólne przedsiębiorstwo przyjęło we własnym zakresie środki postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;

Konflikty interesów

18.  z ogromnym zaniepokojeniem zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo nie wdrożyło zaleceń organu udzielającego absolutorium z 2014 r. i nie przyjęło kompleksowej strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; przypomina, że należy jasno zdefiniować konflikt interesów, tak aby uwzględnić zarówno interesy finansowe, jak i niefinansowe;

19.  wzywa wspólne przedsiębiorstwo do szybkiego, pełnego i szczegółowego ujawnienia życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i członków Rady Zarządzającej do końca września 2015 r.; ponadto wzywa do utworzenia do końca września 2015 r. regularnie aktualizowanej bazy danych zawierającej wszystkie informacje związane z konfliktami interesów oraz określenia procedury zarządzania takimi sytuacjami, a także mechanizmu postępowania w przypadku naruszenia zasad;

20.  zwraca się do wspólnego przedsiębiorstwa, aby przyjęło kompleksową politykę zarządzania takimi sytuacjami konfliktu interesów jak: zrzeczenie się interesu przez urzędnika publicznego, odsunięcie urzędnika publicznego od procesu podejmowania decyzji, którego konflikt dotyczy, ograniczenie urzędnikowi publicznemu, którego konflikt dotyczy, dostępu do określonych informacji, zmiana zakresu obowiązków urzędnika publicznego lub rezygnacja urzędnika publicznego ze sprawowania urzędu;

21.  ponieważ wspólne przedsięwzięcia zostały połączone w 2014 r., organ udzielający absolutorium wzywa wspólne przedsięwzięcie ECSEL, by położyło kres brakowi strategii postępowania w przypadku konfliktu interesów;

Monitorowanie wyników badań i sprawozdawczość w tym zakresie

22.  zauważa, że decyzja o ustanowieniu siódmego programu ramowego(2) wprowadza system monitorowania i sprawozdawczości obejmujący ochronę, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań; ustala, że wspólne przedsiębiorstwo opracowało w związku z tym procedury monitorowania ochrony i rozpowszechniania wyników badań na poszczególnych etapach realizacji projektu; na podstawie sprawozdania Trybunału z niepokojem zauważa, że konieczny jest dalszy rozwój, aby w pełni dostosować się do przepisów tej decyzji;

23.  zauważa, że w okresie od września 2012 r. do lutego 2013 r. Komisja przeprowadziła drugą ocenę śródokresową wspólnego przedsiębiorstwa oraz wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC pod względem istotności, efektywności, wydajności i jakości prowadzonych badań; zauważa, że sprawozdanie wydano w maju 2013 r. i zawierało ono kilka zaleceń dla wspólnego przedsiębiorstwa; odnotowuje, że zalecenia te dotyczą efektywności przeglądów projektów, środków, jakie należy podjąć w celu lepszego doboru projektów do strategicznych celów europejskich, oraz odpowiednich wskaźników do pomiaru wpływu i powodzenia projektów realizowanych przez wspólne przedsiębiorstwo;

24.  wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat korzyści społeczno-ekonomicznych już zrealizowanych projektów; wzywa do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium tego sprawozdania wraz z oceną sporządzoną przez Komisję;

25.  przypomina, że organ udzielający absolutorium zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania specjalnego w sprawie potencjału wspólnych przedsięwzięć i ich partnerów prywatnych w zakresie zapewnienia wartości dodanej i skutecznej realizacji unijnych programów z dziedziny badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

(1) Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 21.
(2)Artykuł 7 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 6).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności