Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2132(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0103/2015

Ingivna texter :

A8-0103/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.54
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0163

Antagna texter
PDF 185kWORD 81k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 till rådet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(6), särskilt artikel 1.2 och artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2015).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Artemis budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) EUT C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(6), särskilt artikel 1.2 och artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) EUT C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (2014/2132(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2015), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Artemis (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka unionens konkurrenskraft och hållbarhet och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i oktober 2009.

C.  Unionens bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 420 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

D.  Det ekonomiska bidraget från Artemis medlemsstater bör i sin helhet uppgå till minst 1,8 gånger unionens ekonomiska bidrag, och bidrag in natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt under det gemensamma företagets varaktighet ska vara lika stort eller större än bidraget från offentliga myndigheter.

E.  De gemensamma företagen Artemis och Eniac har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel). Det gemensamma teknikinitiativet Ecsel inledde verksamheten i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

F.  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2013 har upprättats enligt fortlevnadsprincipen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Parlamentet noterar att det gemensamma företagets efterhandsrevisionsstrategi, som antogs den 25 november 2010, ändrades den 20 februari 2013. Parlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att strategin – med de ändringar som gjordes 2013 – är ett centralt verktyg för att bedöma de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport uppgick de betalningar som gjordes 2013 på grundval av de intyg om godkännande av kostnader som utfärdats av nationella finansieringsmyndigheter i medlemsstaterna till 11 700 000 EUR, vilket motsvarar 57 % av de totala driftsbetalningarna.

4.  Europaparlamentet noterar med oro att de administrativa överenskommelser som har ingåtts med de nationella finansieringsmyndigheterna inte innefattar de praktiska arrangemangen för efterhandsrevisionerna, trots att granskningen av ersättningsanspråk för projekt har delegerats till de nationella finansieringsmyndigheterna.

5.  Europaparlamentet konstaterar att det i den strategi för efterhandsrevision som det gemensamma företagets styrelse har antagit fastställs att det gemensamma företaget minst en gång om året måste bedöma om den information som de nationella finansieringsmyndigheterna lämnar ger tillräcklig säkerhet om de verkställda transaktionernas laglighet och korrekthet.

6.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att de granskningsrapporter som det gemensamma företaget fick från de nationella finansieringsmyndigheterna täckte in omkring 46 % av kostnaderna för avslutade projekt. Parlamentet noterar med oro att det gemensamma företaget inte bedömde kvaliteten på dessa granskningar samt att sju av 23 nationella finansieringsmyndigheter i slutet av mars 2014 inte hade tillhandahållit det gemensamma företaget information om revisionsstrategierna. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget därför inte kunde avgöra om efterhandsrevisionerna gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

7.  Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att man förutom förbättringarna av sin strategi för efterhandsrevision hade lämnat in en åtgärdsplan för att tillmötesgå iakttagelserna i revisionsrättens uttalande med reservation. Parlamentet har mottagit det gemensamma företagets senaste uppdatering avseende företagets genomförande av efterhandsrevisionsstrategin. Parlamentet inväntar revisionsrättens yttrande över den nya formeln för beräkning av en uppskattad kvarstående felprocent i det gemensamma företagets transaktioner. Parlamentet noterar att genomförandet av åtgärdsplanen inleddes 2014. Parlamentet ser fram emot ett framgångsrikt genomförande av hela åtgärdsplanen samt revisionsrättens yttrande om dess resultat. Parlamentet påpekar att svårigheter kan uppkomma när det gäller gränsdragningen mellan de nationella finansieringsmyndigheternas suveräna befogenheter och det gemensamma företagets befogenheter. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lägga fram en första rapport om interimsutvärderingen av genomförandet av åtgärdsplanen.

8.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företagets ursprungliga budget för 2013 innehöll åtagandebemyndiganden på 68,9 miljoner EUR och ändrades i slutet av året, vilket innebar att åtagandebemyndigandena minskades till 32,6 miljoner EUR. Parlamentet konstaterar med oro att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena efter minskningen endast uppgick till 69 %, medan utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena för drift var 99,4 %. Det låga budgetgenomförandet beror främst på den utdragna och komplexa processen för att avsluta projekten ekonomiskt.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets högsta budget för driftsutgifter, enligt dess inrättandeförordning uppgår till 410 miljoner EUR. Parlamentet noterar dessutom att det aktuella belopp som anslagits för ansökningsomgångar uppgår till 201 miljoner EUR, vilket utgör 49 % av den totala budgeten.

10.  Europaparlamentet är oroat över den bristfälliga informationen om utvärderingen av huruvida medlemsstaternas och forskning- och utvecklingsorganisationernas bidrag motsvarar den faktiska nivån på unionens betalningar. Enligt den mottagna informationen ligger medlemsstaternas bidrag under den nivå på 1,8 som krävs enligt det gemensamma företagets stadgar. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om bidragen från alla medlemmar, utöver kommissionen, inbegripet tillämpningen av utvärderingsbestämmelserna, tillsammans med en bedömning från kommissionen.

Rättslig ram

11.  Europaparlamentet beaktar att den nya budgetförordningen för unionens allmänna budget antogs den 25 oktober 2012 och trädde i kraft den 1 januari 2013, men att den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som anges i artikel 209 i den nya budgetförordningen inte trädde i kraft förrän den 8 februari 2014. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser, på grund av sammanslagningen i det gemensamma företaget Ecsel, inte ändrats så att de återspeglar dessa förändringar.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande(1) och den efterföljande politiska överenskommelsen om separat ansvarsfrihet som ska beviljas av parlamentet, på rekommendation av rådet, för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen.

13.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till revisionsrätten om att den ska lägga fram en fullständig och lämplig bedömning av det gemensamma företagets rättigheter och skyldigheter för perioden fram till det datum då det gemensamma företaget Ecsel inledde sin verksamhet.

Internkontrollsystem

14.  Europaparlamentet är oroat över att det gemensamma företaget inte inrättat en internrevisionsfunktion, enligt kraven i artikel 6.2 i inrättandeförordningen. Parlamentet noterar dessutom att även om styrelsen antog uppdragsbeskrivningen för kommissionens tjänst för internrevision (IAS) den 25 november 2010, har det gemensamma företagets finansiella bestämmelser inte ändrats så att de skulle införliva modellbudgetförordningens bestämmelse avseende IAS befogenheter.

15.  Europaparlamentet konstaterar att IAS under 2013 genomförde en granskning av lämpligheten och ändamålsenligheten i det gemensamma företagets system för internkontroll med avseende på hanteringen av experter. Parlamentet ser på basis av granskningsresultaten att det nuvarande systemet för internkontroll ger rimlig säkerhet om att de mål som det gemensamma företaget fastställt för hanteringen av experter har uppnåtts. Parlamentet noterar dessutom att flera viktiga rekommendationer också lämnades i fråga om antagande av en heltäckande sekretesspolicy samt ifråga om den programansvariges känsliga befattning och reglerna för att fördela arbete till distansbedömare.

16.  Europaparlamentet konstaterar att IAS gjort en it-riskbedömning av det gemensamma företaget tillsammans med de gemensamma företagen Clean Sky, Eniac, FCH och IMI med avseende på deras gemensamma it-infrastruktur.

17.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att katastrofplanen för det gemensamma företagets gemensamma it-infrastruktur inte har godkänts. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget på egen hand vidtagit åtgärder för att kunna hantera nödsituationer.

Intressekonflikter

18.  Europaparlamentet noterar med stor oro att det gemensamma företaget inte iakttog den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer från 2014, och har sålunda inte antagit en heltäckande policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet upprepar att det behövs en tydlig definition av begreppet intressekonflikt, vilken måste innefatta både finansiella och icke-finansiella intressen.

19.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att se till att verkställande direktörens och styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar brådskande och till fullo offentliggörs före september 2014. Parlamentet begär även att det senast september 2015 inrättas en databas som regelbundet uppdateras med all information om intressekonflikter och ett förfarande för att hantera dem samt en mekanism för att hantera brott mot policyn.

20.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att anta övergripande strategier för hanteringen av situationer där intressekonflikter uppstår, t.ex. att en tjänsteman avstår från sina förmåner eller nekas deltagande i ett beslutsfattande där han eller hon är jävig, att en jävig tjänstemans tillgång till vissa uppgifter begränsas, att en tjänstemans offentliga uppgifter omorganiseras eller att tjänstemannen entledigas.

21.  Mot bakgrund av det gemensamma företagets sammanslagning 2014, uppmanar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten det gemensamma företaget Ecsel att se till att avsaknaden av en policy för hantering av intressekonflikter inte blir bestående.

Övervakning och rapportering av forskningsresultat

22.  Europaparlamentet noterar att enligt beslutet om sjunde ramprogrammet(2) ska ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat införas. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i detta avseende har tagit fram förfaranden för att övervaka skyddet och spridningen av forskningsresultat i olika projektskeden. Parlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att denna övervakning måste utvecklas ytterligare för att fullt ut följa bestämmelserna i beslutet.

23.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen mellan september 2012 och februari 2013 gjorde sin andra interimsutvärdering för att bedöma det gemensamma företaget tillsammans med det gemensamma företaget Eniac med avseende på relevans, effektivitet, genomslag och forskningskvalitet. Parlamentet noterar att rapporten publicerades i maj 2013 och innehöll flera rekommendationer till det gemensamma företaget. Parlamentet konstaterar att dessa rekommendationer hänför sig till projektgranskningarnas effektivitet, bättre anpassning av projektportföljen till strategiska EU-mål och lämpliga metoder för att mäta och bedöma projektens effekter och framsteg.

24.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om de socioekonomiska vinsterna av redan genomförda projekt. Parlamentet kräver att denna rapport lämnas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tillsammans med en utvärdering från kommissionen.

25.  Europaparlamentet påminner om att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tidigare begärt att revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

(1) EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.
(2) Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 6).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy