Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2131(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0107/2015

Внесени текстове :

A8-0107/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.55
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0164

Приети текстове
PDF 578kWORD 114k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година (2014/2131(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0107/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 17.
(2) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 18.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.
(6) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
(7) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година (2014/2131(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0107/2015),

1.  Одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 17.
(2) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 18.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.
(6) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
(7) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година (2014/2131(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0107/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе“ („съвместното предприятие“) е създадено през 2007 г. за период от 10 години с цел ускоряване на разработването, одобряването и демонстрирането на екологично чисти технологии за въздушен транспорт в Съюза за възможно най-ранното им внедряване;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.,

В.  като има предвид, че членовете-учредители на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Комисията, и партньори от сектора, като лидерите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), както и асоциираните членове на отделните ИТДС,

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 800 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност, а останалите членове на съвместното предприятие внасят средства, равни най-малко на вноската на ЕС, включително апортните вноски,

Д.  като има предвид, че още от самото начало на дейността си съвместното предприятие привлече над 600 участници в своята програма и това доведе до нови форми на сътрудничество и участие на нови организации,

Е.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) участваха много активно в програмата, като усвоиха около 40% от бюджета, предвиден за поканите за представяне на предложения,

Бюджетно и финансово управление

1.  Отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.  Отбелязва, че в своя доклад („доклада на Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие Палатата посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  Отбелязва, че окончателният коригиращ бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2013 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 250 400 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 158 200 000 EUR; отбелязва освен това, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поемане на задължения е 90,6 %, докато за бюджетните кредити за плащания тя е 87,7 %;

4.  Отбелязва със загриженост, че по-ниският процент при бюджетните кредити за плащания все още отразява забавяния в изпълнението на бюджета, въпреки че процентът се подобри в сравнение с предходната година (75%); потвърждава, че тези проблеми са резултат предимно от закъснения при изпълнението на дейностите, както и на продължителността на времето, което изминава от публикуването на поканата за предложения до подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ; отбелязва във връзка с това, че към декември 2013 г. са подписани само 14 от 38 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, като средното време за подписване е девет месеца от момента на публикуване на обявата и пет месеца от края на преговорите;

5.  Потвърждава информацията от доклада на Палатата, че в съответствие с регламента за създаване на съвместното предприятие членовете на съвместното предприятие, различни от Комисията, участват с вноски на стойност минимум 600 млн. евро, в което се включват техните вноски за покриване на текущи разходи; изтъква, че по времето на одита на Палатата заделената вноска от Съюза възлизаше на 713 000 000 EUR, докато средствата от членовете възлизаха на 409 000 000 EUR; призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, в т.ч. как се прилагат правилата за изчисляване, заедно с оценка на Комисията;

Системи за вътрешен контрол

6.  Потвърждава становището на Палатата, че през 2013 г. съвместното предприятие е продължило да подобрява своите управленски, административни, финансови и счетоводни процедури и във връзка с това отбелязва завършването на „Инструментът за управление на отпускането на безвъзмездна финансова помощ“ (инструмент GMT); призовава съвместното предприятие да приключи интегрирането на инструмента GMT, както и да интегрира в него цялата информация, свързана с извършването на последващ одит;

7.  Отбелязва, че при тестването на инструмента GMT от счетоводителя са били констатирани няколко слабости; изразява съгласие с препоръката на Палатата, че са необходими последващи действия за разрешаването на посочените слабости, по-специално що се отнася до функцията, използвана за въвеждане на коментари от финансовите и проверяващите служители, тъй като тази функция е от съществено значение за процедурата на валидиране; отбелязва, че през първата половина на 2014 г. съвместното предприятие е приложило няколко разработки на инструмента GMT, като са планирани и други подобрения в системата;

8.  Отбелязва, че предварителният контрол на дейностите, извършен от членовете на съвместното предприятие, е установил един случай, когато противно на разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие и на неговия процедурен наръчник, един и същ член на персонала е изпълнявал процедурата за валидиране на поетите задължения като проверяващ служител и като оторизиращ служител; отбелязва освен това, че едно плащане е било извършено при описаните по-горе условия; отбелязва, че съвместното предприятие е обновило резервната финансова система чрез въвеждане на нови участници, които да изпълняват ролите на финансов контрольор и разпоредител с бюджетни кредити, както и че функциите за започване и проверка/оторизиране са разделени; отбелязва освен това втори случай, установен при предварителния контрол, при който докладът за техническа оценка не е бил на разположение в инструмента GMT;

9.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че са били установени поредица слабости по отношение на предварителния контрол на декларациите за възстановяване на разходи, представени от партньорите на съвместното предприятие, като:

   а) предварителните проверки на контролните списъци за декларациите за възстановяване на разходите невинаги са изчерпателни,
   б) в един случай задачите за финансова и оперативна проверка и оторизацията са изпълнени от един и същ служител, а в три други случая задачите на финансовия и оторизиращия служител се изпълняват от едно и също лице; отбелязва със загриженост, че тези случаи противоречат на разпоредбите относно финансовите процедури, както и на принципа за разделение на задълженията;
   в) в друг случай споразумението с партньора за отпускане на безвъзмездна помощ е подписано пет месеца след стартиране на дейностите, както е прието в доклада относно преговорите и в споразумението за безвъзмездни средства, но при липсата на необходимата декларация, която оправдава необходимостта от стартиране на дейностите преди подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ; отбелязва важните резултати, постигнати по отношение на управлението на споразуменията за безвъзмездни средства за партньори през 2013 г., когато бяха подписани общо 106 нови споразумения за безвъзмездни средства за партньори, общо 99 преговори с партньори за нови споразумения за безвъзмездни средства бяха успешно приключени, общо 106 изменения по текущи споразумения за безвъзмездни средства бяха приети и общо 105 плащания бяха преведени на партньори;
   г) от 163 декларации за възстановяване на разходи, към декември 2013 г. 56 не са били подадени; изразява дълбока загриженост, че в 15 от 56-те случая закъсненията са от повече от година;

10.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че случаите, в които е липсвало разделение на задълженията, са имали извънреден характер, поради отсъствието на други субекти, в състояние да изпълнят съответните задължения;

11.  Приема за сведение, че през 2013 г. в сътрудничество с външна одиторска фирма вътрешният одитор стартира одит на бизнес процесите на съвместното предприятие, свързани с „Координиране и мониторинг на дейностите на ИТДС“ и „Управление на дейностите на партньорите“;

12.  Потвърждава, че в резултат на констатациите на Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията във връзка с управлението на отпускането на безвъзмездни средства и ежегодно планиране, през март 2013 г. съвместното предприятие прие план за действие, който не беше напълно осъществен към момента на одита; изтъква, че основните констатации в доклада на IAS се отнасят до закъсненията в изпълнението на програмата, недостатъчното използване на бюджета и затрудненията в оценяването на потреблението на ресурси;

13.  Потвърждава, че на 14 март 2014 г. Службата за вътрешен одит на Комисията представи резултатите от одита във връзка с адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол по отношение на управлението на отпускането на безвъзмездна помощ и нейното финансово изпълнение; отбелязва заключенията на Службата за вътрешен одит, че въведените системи за вътрешен контрол дават достатъчна увереност по отношение на постигането на бизнес целите, определени от Съвместното предприятие за управление на отпускането на безвъзмездна помощ и за нейното финансово изпълнение; отбелязва освен това четири важни констатации и две изключително важни констатации относно придаването на официален характер на процедурата на валидиране на крайните резултати от проектите, както и необходимите подобрения в консолидираното предварително валидиране и контролни списъци;

14.  Отбелязва в допълнение, че Службата за вътрешен одит извърши ИТ оценка на риска на общата ИТ инфраструктура, която съвместното предприятие споделя със съвместните предприятия FCH, IMI, ENIAC и ARTEMIS;

15.  Потвърждава, че уставът на Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е приет от управителния съвет на 31 март 2011 г.; отбелязва, че финансовите правила на съвместното предприятие все още не са изменени с оглед включването на разпоредбите от рамковия финансов регламент(1) относно правомощията на вътрешния одитор на Комисията, поради това, че се очаква приемането на Регламент (ЕС) № 110/2014 относно примерния финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, който влезе в сила едва на 8 февруари 2014 г.;

16.  Отбелязва, че с решението за създаване на Седма рамкова програма (7РП)(2) се установява система за мониторинг и докладване, която обхваща защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; отбелязва със загриженост, че процедурите, свързани със системата за мониторинг и докладване, изготвени от съвместното предприятие, не отговарят напълно на разпоредбите на Решението за 7РП по отношение на разпространението на резултатите от научните изследвания и тяхното интегриране в системите на Комисията; призовава съвместното предприятие спешно да разреши този въпрос;

17.  Отбелязва, че в периода от март до октомври 2013 г. Комисията е извършила втората междинна оценка на съвместното предприятие по отношение на ефективността, ефикасността и качеството на изследванията;

18.  Обезпокоен е, че в доклада относно междинната оценка са формулирани няколко препоръки относно недостатъчния брой на техническите служители, които да изпълняват дейностите на предприятието, необходимостта от хармонизиране на докладите за напредъка на дейността и докладите за техническа оценка сред членовете на ИТДС на съвместното предприятие, както и необходимостта от подобряване на процедурите за подбор на подизпълнители; отбелязва освен това, че за да постигне по-добро съответствие с нормативната рамка и по-добро изпълнение, съвместното предприятие следва да документира по-добре процеса на сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;

19.  Потвърждава, че на 29 ноември 2013 г. изпълнителният директор на съвместното предприятие прие план за непрекъснатост на работата, който обхваща възстановяване на неправомерно извършени разходи, незабавни мерки, които следва да бъдат предприети, механизми за възстановяване на неправомерно извършени разходи и продължаване на действия;

Правна рамка

20.  Взема предвид, че новият Финансов регламент, приложим към общия бюджет на Съюза, беше приет на 25 октомври 2012 г. и влезе в сила на 1 януари 2013 г., а Регламент (ЕС) № 110/2014 влезе в сила едва на 8 февруари 2014 г.; отбелязва, че на 3 юли 2014 г. финансовите правила на съвместното предприятие бяха изменени с цел да вземат под внимание Регламент (ЕС) № 110/2014;

Други коментари

21.  Отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията(3) и постигнатото след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност на съвместните предприятия по реда на член 209 от Финансовия регламент;

22.  Призовава Сметната палата да представи пълна и адекватна финансова оценка на правата и задълженията на съвместното предприятие за периода до започването на дейността на съвместното предприятие „Чисто небе 2“;

23.  Призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно социално-икономическите ползи от вече приключените проекти; призовава въпросният доклад да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност заедно с оценка на Комисията;

24.  Приема за сведение, че през декември 2013 г. съвместното предприятие прие Кодекс за поведение за предотвратяване и намаляване на конфликтите на интереси, приложим за частните лица, които са членове на управителния съвет; изразява загриженост, че приемането на кодекс за поведение по отношение на членовете на персонала и други заинтересовани лица, включително експерти, все още не е приключило към момента на одита; изтъква, че съвместното предприятие не е разработило база данни за вписване на конфликтите на интереси, случаи на несъвместимост, декларации и други свързани с това документи;

25.  Отбелязва със загриженост, че задължението за публикуване на автобиографиите и декларациите за интереси не се прилага за служителите и експертите; призовава съвместното предприятие да разшири това задължение, така че то да обхваща служителите и експертите; настоятелно призовава съвместното предприятие да предостави досие с резултатите от всички разрешени случаи на конфликти на интереси до края на септември 2015 г.;

26.  Изисква от съвместното предприятие да приеме всеобхватни политики за управление на ситуации на конфликт на интереси, като например освобождаване на длъжностното лице от съответния интерес, неучастие на длъжностното лице в съответния процес на вземане на решение, ограничаване на достъпа на съответното длъжностно лице до определена информация, промяна на задълженията на длъжностното лице или оставка на длъжностното лице, до края на септември 2015 г.;

27.  Припомня, че органът по освобождаване от отговорност вече изиска от Палатата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия да гарантират, заедно със своите частни партньори, добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза;

28.  Счита, че когато е целесъобразно, следва да бъдат засилени връзките между съвместното предприятие и съвместното предприятие SESAR; приканва Комисията да работи с двете съвместни предприятия с цел подобряване на комуникациите и засилване на полезното взаимодействие и допълняемостта, като същевременно гарантира, че няма риск от припокриване на дейностите на въпросните две съвместни предприятия.

(1) Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр.72).
(2) OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) OВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.

Правна информация - Политика за поверителност