Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2131(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0107/2015

Předložené texty :

A8-0107/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.55
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0164

Přijaté texty
PDF 497kWORD 107k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013 (2014/2131(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0107/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013 (2014/2131(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0107/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013 (2014/2131(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0107/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v roce 2007 na období 10 let s cílem urychlit v Unii vývoj, ověřování a demonstrace čistých technologií letecké dopravy pro co nejrychlejší zavedení do praxe;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, a průmysloví partneři, např. hlavní představitelé „integrovaných technologických demonstračních systémů“ (ITD) spolu s přidruženými členy ITD;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 800 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum, a že ostatní členové společného podniku mají přispívat zdroji, které jsou alespoň rovnocenné příspěvku Unie, včetně věcných příspěvků;

E.  vzhledem k tomu, že společný podnik od počátku svého provozu do svého programu zapojil více než 600 účastníků a vedl k nové spolupráci a účasti nových organizací;

F.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky se programu velmi intenzivně účastní a je jim přidělováno přibližně 40 % rozpočtu na výzvy k předkládání návrhů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že konečný opravný rozpočet společného podniku na rok 2013 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 250 400 000 EUR a prostředky na platby ve výši 158 200 000 EUR; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 90,6 % a míra čerpání prostředků na platby 87,7 %;

4.  s obavami konstatuje, že nižší míra čerpání prostředků na platby stále odráží zpoždění v plnění rozpočtu, ačkoliv se ve srovnání s předchozím rokem zlepšila (75 %); uznává, že je to především důsledek zpoždění při plnění činností a také doby, která uplyne mezi zveřejněním výzev k předkládání návrhů a podpisem grantových dohod; poukazuje v tomto ohledu na skutečnost, že od prosince 2013 bylo podepsáno jen 14 z celkových 38 grantových dohod, přičemž průměrná doba na podepsání dohody byla devět měsíců od okamžiku zveřejnění výzvy a pět měsíců od skončení vyjednávání;

5.  na základě zprávy Účetního dvora uznává, že v souladu se zřizujícím nařízením společného podniku musí členové společného podniku s výjimkou Komise přispět zdroji ve výši alespoň 600 000 000 EUR, včetně jejich příspěvků na pokrytí provozních nákladů; poukazuje na to, že v okamžiku, kdy proběhl audit Účetního dvora, činil příspěvek, k němuž se Unie zavázala, 713 000 000 EUR, zatímco zdroje od ostatních členů činily 409 000 000 EUR; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil spolu s posouzením Komise zprávu o příspěvcích všech členů vyjma Komise, která bude informovat také o uplatňování pravidel pro oceňování;

Systémy vnitřní kontroly

6.  potvrzuje názor Účetního dvora, že společný podnik i v roce 2013 nadále zlepšoval své řízení, administrativní, finanční a účetní postupy, a poukazuje v tomto ohledu na dokončení nástroje pro řízení grantů; vyzývá společný podnik, aby dokončil integraci tohoto nástroje a aby do něj zahrnul úplné informace o auditech ex post;

7.  konstatuje, že při testování nástroje pro řízení grantů zjistil účetní několik nedostatků; souhlasí s doporučením Účetního dvora, že je třeba předložit další informace po vyřešení těchto nedostatků, především co se týče funkce používané k vkládání připomínek finančními pracovníky a ověřujícími osobami, jelikož tato funkce je pro proces validace zásadní; konstatuje, že společný podnik provedl v první polovině roku 2014 několik změn v nástroji pro řízení grantů a další změny systému se plánují;

8.  konstatuje, že kontrola ex ante týkající se činností vykonávaných členy společného podniku zjistila jeden případ, kdy v rozporu s ustanoveními finančních pravidel společného podniku a jeho manuálem postupů stejný zaměstnanec prováděl potvrzení platnosti závazku z pozice ověřovatele a zároveň schvalující osoby; dále konstatuje, že za výše popsaných podmínek byla učiněna jedna platba; bere na vědomí, že společný podnik aktualizoval systém finančního zálohování tím, že do něj zapojil nové subjekty, které plní úlohu finančního ověřovatele a schvalující osoby a že funkce zahajování a ověřování / schvalování jsou prováděny odděleně; bere na vědomí další případ zjištěný kontrolou ex ante, při němž nebyla v nástroji pro řízení grantů k dispozici zpráva o technickém hodnocení;

9.  na základě zprávy Účetního dvora bere s obavami na vědomí, že byla zjištěna řada nedostatků s ohledem na kontrolu ex ante týkající se nákladů vykazovaných partnery společného podniku, např.:

   a) seznamy používané při kontrolách ex ante pro posuzování žádostí o proplacení nákladů nebyly vždy úplné,
   b) v jednom případě byly úkoly finančního a provozního ověřování a schvalování provedeny stejným zaměstnancem a ve třech dalších případech byly úkoly finančního pracovníka a schvalující osoby provedeny stejným zaměstnancem; s obavami konstatuje, že tyto případy jsou v rozporu s ustanoveními finančních postupů a zásadou oddělení funkcí;
   c) v dalším případě byla grantová dohoda s partnerem podepsána pět měsíců poté, co byla daná činnost zahájena způsobem schváleným ve zprávě o jednání a v grantové dohodě, aniž by však bylo předloženo požadované prohlášení odůvodňující, proč je nutno zahájit činnost před podpisem grantové dohody; konstatuje, že v roce 2013 bylo dosaženo významných výsledků v souvislosti s řízením grantových dohod pro partnery – bylo podepsáno celkem 106 nových grantových dohod s partnery, úspěšně dokončeno celkem 99 jednání o nových grantových dohodách, podepsáno celkem 106 změn probíhajících grantů a učiněno celkem 105 plateb partnerům;
   d) celkového počtu 163 výkazů nákladů jich k 31. prosinci 2013 nebylo 56 předloženo; je hluboce znepokojen skutečností, že 15 z těchto výkazů je zpožděno o více než rok;

10.  bere na vědomí vyjádření společného podniku, že případy neoddělení funkcí byly výjimečné a byly způsobeny absencí jiného zaměstnance, který by tuto funkci mohl vykonat;

11.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2013 zahájil interní auditor ve spolupráci s externí auditorskou firmou audit podnikových procesů týkajících se „koordinace a monitorování činností ITD“ a „řízení činností partnerů“;

12.  potvrzuje, že v důsledku připomínek útvaru interního auditu Komise (IAS) týkajících se řízení grantů a ročního plánování přijal společný podnik v březnu 2013 akční plán, který v době auditu nebyl plně uplatňován; poukazuje na to, že hlavní připomínky ve zprávě útvaru interního auditu Komise se týkají zpoždění při plnění programu, nedostatečného využívání rozpočtu a problémů s hodnocením spotřeby zdrojů;

13.  bere na vědomí, že dne 14. března 2014 předložil útvar interního auditu výsledky auditu týkajícího se přiměřenosti a efektivnosti systému vnitřní kontroly s ohledem na řízení grantů a jeho finanční provádění; bere na vědomí závěry útvaru interního auditu, že zavedený systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o dosahování obchodních cílů stanovených společným podnikem pro řízení grantů a jeho finanční provádění; dále bere na vědomí čtyři důležité připomínky a dvě velmi důležité připomínky týkající se formalizace postupu pro validování projektových výstupů a potřebných zlepšení konsolidovaných validací ex ante a kontrolních seznamů;

14.  dále bere na vědomí, že útvar interního auditu provedl hodnocení rizik infrastruktury IT, kterou společný podnik sdílí se společným podnikem pro palivové články a vodík, se společným podnikem iniciativy pro inovativní léčiva, ENIAC a Artemis;

15.  bere na vědomí, že charta o poslání útvaru interního auditu Komise byla přijata správní radou dne 31. března 2011; konstatuje, že finanční pravidla společného podniku nebyla dosud upravena tak, aby zahrnovala ustanovení rámcového finančního nařízení(1) o pravomocích interního auditora Komise, a to z toho důvodu, že dosud nebylo přijato nařízení (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, které vstoupilo v platnost teprve 8. února 2014;

16.  bere na vědomí, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu(2) vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; s obavami konstatuje, že postupy týkající se systému monitorování a předkládání zpráv vyvinutého společným podnikem zcela nesplňují ustanovení rozhodnutí o sedmém rámcovém programu, co se týče šíření výsledků výzkumu a jejich začleňování do systémů Komise; vyzývá společný podnik, aby tuto situaci neprodleně napravil;

17.  bere na vědomí, že mezi březnem a říjnem 2013 provedla Komise druhé průběžné hodnocení společného podniku a hodnotila jej z hlediska účinnosti, účelnosti a kvality výzkumu;

18.  je znepokojen tím, že ze zprávy o průběžném hodnocení vyplynulo několik doporučení ohledně neodpovídajícího počtu technických zaměstnanců, kteří vykonávají jeho činnosti, potřeby harmonizovat zprávy o pokroku činnosti a zprávy o odborném hodnocení napříč členy ITD společného podniku a také ohledně potřeby zlepšit postupy výběru subdodavatelů; dále konstatuje, že společný podnik by měl lépe dokumentovat průběh grantových dohod, aby se zlepšilo celkové dodržování pravidel a výkon;

19.  bere na vědomí, že výkonný ředitel společného podniku přijal dne 29. listopadu 2013 plán zachování kontinuity provozu, který se týká obnovení provozu po havárii, bezprostředních opatření po havárii, mechanismů pro zajištění obnovy a údržby činností;

Právní rámec

20.  bere v úvahu, že nové finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Unie bylo přijato dne 25. října 2012 a nabylo účinku dnem 1. ledna 2013, zatímco nařízení (EU) č. 110/2014 vstoupilo v platnost až 8. února 2014; bere na vědomí, že finanční pravidla společného podniku byla dne 3. července 2014 změněna a uvedena v soulad s nařízením (EU) č.110/2014;

Další poznámky

21.  bere na vědomí společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(3) a následnou politickou dohodu na zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení;

22.  vyzývá Účetní dvůr, aby předložil úplné a řádné finanční posouzení práv a povinností společného podniku za období až do data, kdy zahájil činnost společný podnik Clean Sky 2;

23.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o socio-ekonomických výhodách již dokončených programů; vyzývá, aby byla tato zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložena spolu s hodnocením Komise;

24.  bere na vědomí, že v prosinci 2013 společný podnik přijal kodex chování pro prevenci a zmírňování střetů zájmů, který se vztahuje na soukromé osoby, jež jsou členy správní rady; je znepokojen tím, že v době auditu ještě stále nebyl přijat kodex chování pro zaměstnance a jiné aktéry, včetně odborníků; poukazuje na to, že společný podnik zatím nevypracoval databázi pro zaznamenávání střetů zájmů, nesrovnalostí, prohlášení a souvisejících dokumentů;

25.  se znepokojením konstatuje, že povinnost zveřejňovat životopisy a prohlášení o zájmech se nevztahuje na zaměstnance a na odborníky; vyzývá společný podnik, aby tuto povinnost rozšířil i na zaměstnance a na odborníky; naléhavě vyzývá společný podnik, aby do konce září 2015 poskytl seznam všech vyřešených případů střetu zájmů;

26.  žádá společný podnik, aby do konce září 2015 přijal souhrnné politiky pro řízení situací, kdy dojde ke střetu zájmů, například odstranění zájmu státního úředníka, vyloučení státního úředníka ze zapojení do dotčeného rozhodovacího procesu, omezení přístupu dotčeného státního úředníka ke konkrétní informaci, přerozdělení povinností státního úředníka nebo odstoupení státního úředníka z funkce;

27.  připomíná, že orgán příslušný k udělení absolutoria již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o možnostech společných podniků a jejich soukromých partnerů zajistit přínos a účinnou realizaci programů Unie v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrací;

28.  domnívá se, že ve vhodných případech by měly být posíleny vazby mezi společným podnikem Clear Sky a společným podnikem SESAR; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s oběma společnými podniky s cílem zlepšit komunikaci a posílit součinnost a doplňkovost a aby zároveň zajistila, že nebude docházet k překrývání činností těchto dvou společných podniků.

(1) Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72).
(2) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí