Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2131(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0107/2015

Esitatud tekstid :

A8-0107/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.55
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0164

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 84k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2131(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EÜ) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(6), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0107/2015),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 17.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 18.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2131(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EÜ) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(6), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0107/2015),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 17.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 18.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2131(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0107/2015),

A.  arvestades, et ühisettevõte Clean Sky (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2007. aastal kümneaastaseks perioodiks, et kiirendada liidus keskkonnasäästliku õhutranspordi tehnoloogiate väljatöötamist, valideerimist ja tutvustamist eesmärgiga need võimalikult varakult kasutusele võtta;

B.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 16. novembril 2009. aastal;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ja integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhid kui tööstuspartnerid koos integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade toetajaliikmetega;

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 800 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest ning teiste ühisettevõtte liikmete eraldatavad ressursid, sh mitterahalised sissemaksed, peavad olema vähemalt võrdsed liidu toetusega;

E.  arvestades, et ühisettevõte on kaasanud alates tegevuse alustamisest oma programmi üle 600 osalise ning on toonud kaasa uut koostööd ning uute osalevate organisatsioonide liitumise;

F.  arvestades, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on osalenud programmis väga laialdaselt – neile on eraldatud ligikaudu 40 % projektikonkursside eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge aasta lõpul vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte lõplik 2013. aasta paranduseelarve sisaldas 250 400 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 158 200 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib lisaks, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 90,6 %, samas kui maksete assigneeringute kasutusmäär oli 87,7 %;

4.  märgib murelikult, et maksete assigneeringute madalam kasutusmäär näitab endiselt, et eelarve täitmisel esineb viivitusi, olgugi et see määr on eelneva aastaga (75 %) võrreldes paranenud; võtab teadmiseks, et need probleemid tulenevad peamiselt viivitustest tegevuste elluviimisel ning projektikonkursside avaldamise ja toetuslepingute allkirjastamise vahelisest liiga pikast ajavahemikust; märgib sellega seoses, et 2013. aasta detsembri seisuga oli 38 toetuslepingust allkirjastatud vaid 14, kusjuures allkirjastamisele kulus keskmiselt üheksa kuud alates konkursi algusest ja viis kuud alates läbirääkimiste lõpuleviimisest;

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et vastavalt ühisettevõtte asutamismäärusele on muude ühisettevõtte liikmete kui komisjoni rahalise osaluse suurus vähemalt 600 000 000 eurot, sh nende osalus, mida kasutatakse jooksvate kulude katteks; juhib tähelepanu asjaolule, et kontrollikoja auditi ajal oli kulukohustustega seotud liidu rahaline osalus 713 000 000 eurot ning muude liikmete vahendite suuruseks oli 409 000 000 eurot; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aruanne kõikide liikmete (v.a komisjon) osaluse kohta, milles on kirjeldatud ka hindamiseeskirjade kohaldamist;

Sisekontroll

6.  võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, et 2013. aastal parandas ühisettevõte veelgi oma juhtimis-, haldus-, finants- ja arvestusmenetlusi, ning märgib sellega seoses toetuste haldamise lahenduse valmimist; palub ühisettevõttel viia lõpule toetuste haldamise lahenduse integreerimine ning integreerida sellesse lahendusse ka järelauditit puudutav täielik teave;

7.  märgib, et peaarvepidaja tuvastas toetuste haldamise lahenduse testimise käigus mitmeid puudusi; nõustub kontrollikoja soovitusega, mille kohaselt tuleb võtta järelmeetmeid seoses niisuguste puuduste kõrvaldamisega, eelkõige funktsiooni puhul, mida kasutati finantsametniku ja kontrolöri kommentaaride sisestamiseks, kuna nimetatud funktsioon on kontrollimis- ja heakskiitmisprotsessi jaoks väga oluline; märgib, et ühisettevõte on 2014. aasta esimesel poolel rakendanud mitu toetuste haldamise lahenduse edasiarendust ning kavas on rakendada teisi süsteemi edasiarendusi;

8.  märgib, et ühisettevõtte liikmete tegevuse eelkontrollimisel tuvastati, et ühel juhul tegeles vastupidiselt ühisettevõtte finantseeskirjade ja menetluskäsiraamatu sätetele kulukohustuste kontrollimise ja heakskiitmisega üks töötaja, kes oli nii kontrolli tegev ametnik kui eelarvevahendite käsutaja; märgib lisaks, et üks makse tehti eespool kirjeldatud tingimustes; tunnustab, et ühisettevõte on uuendanud finantsametnike asendajate süsteemi, lisades uusi isikuid, kes täidavad finantskontrolli ametniku ja eelarvevahendite käsutaja rolli, ning et algatamise ja heakskiitmise/loa andmise ülesanded hoitakse teineteisest eraldi; märgib lisaks, et ühel teisel eelkontrolli käigus tuvastatud juhul ei olnud tehniline hindamisaruanne toetuste haldamise lahenduses kättesaadav;

9.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et Clean Sky partnerite esitatud väljamaksetaotluste eelkontrolliga seoses tuvastati terve rida puudusi, näiteks:

   a) väljamaksetaotluste eelkontrollimisel kasutatavad kontrollnimekirjad ei olnud alati täielikud;
   b) ühel juhul tegeles finants- ja tegevusalase kontrollimise ja heakskiitmisega sama töötaja ning kolmel muul juhul täitis finantsametniku ja eelarvevahendite käsutaja ülesandeid sama töötaja; märgib murelikult, et need juhud ei ole kooskõlas finantsmenetluste sätete ja ülesannete lahususe põhimõttega;
   c) ühel teisel juhul allkirjastati partneriga sõlmitud toetusleping viis kuud pärast tegevuse alustamist, nagu läbirääkimiste aruandes ja toetuslepingus oli heaks kiidetud, kuid puudus nõutav deklaratsioon, mis oleks õigustanud tegevuse alustamist enne toetuslepingu allkirjastamist; märgib, et 2013. aastal saavutati partnerite toetuslepingute haldamises olulisi tulemusi, kuna allkirjastati kokku 106 uut partnerite toetuslepingut, läbirääkimisi partneritega uute toetuslepingute sõlmimiseks viidi edukalt lõpule kokku 99, allkirjastati kokku 106 jooksvate toetuste muudatust ja partneritele tehti kokku 105 väljamakset;
   d) seisuga 31. detsember 2013 oli 163 väljamaksetaotlusest esitamata 56 taotlust; on sügavalt mures asjaolu pärast, et 56 taotlusest 15 puhul olid viivitus pikem kui üks aasta;

10.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et juhtumid, kus puudus üleannete lahusus, olid erandlikud juhtumid, mis tulenesid asjaolust, et töölt olid ära teised kõnealuste ülesannete täitmiseks võimelised olemasolevad töötajad;

11.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal algatas siseaudiitor koostöös organisatsioonivälise audiitorfirmaga auditi ühisettevõtte tegevusprotsesside kohta, mis olid seotud integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade tegevuse koordineerimise ja järelevalve ning partnerite tegevuse juhtimisega;

12.  on saanud kinnituse selle kohta, et komisjoni siseauditi talituse tehtud tähelepanekute alusel võttis ühisettevõte 2013. aasta märtsis vastu toetuste haldamise iga-aastase kavandamise tegevuskava, mis auditi toimumise ajal ei olnud veel täielikult ellu viidud; juhib tähelepanu asjaolule, et siseauditi talituse aruandes esitatud peamised tähelepanekud puudutavad programmi elluviimisel esinenud viivitusi, eelarve alakasutamist ja ressursside kasutamise hindamisega seotud probleeme;

13.  võtab teadmiseks, et 14. märtsil 2014 esitas siseauditi talitus toetuste haldamise ning selle rahastamise sisekontrollisüsteemi nõuetekohasuse ja tulemuslikkuse auditi tulemused; võtab teadmiseks siseauditi talituse järeldused, mille kohaselt annavad olemasolevad sisekontrollisüsteemid piisava kindluse ühisettevõtte poolt toetuste haldamisele ja selle rahastamisele seatud tegevuseesmärkide saavutamise kohta; märgib lisaks nelja olulist tähelepanekut ja kahte väga olulist tähelepanekut, mis puudutavad projektitulemuste kontrollimise j a heakskiitmise menetluse vormistamist ning konsolideeritud eelvalideerimise ja kontrollnimekirjade vajalikku täiustamist;

14.  märgib lisaks, et siseauditi talitus viis läbi ühisettevõtte ja ühisettevõtete FCH, IMI, ENIAC ja ARTEMIS jagatava ühise IT-taristu IT-alase riskihindamise;

15.  võtab teadmiseks, et juhatus võttis siseauditi talituse ametijuhendi vastu 31. märtsil 2011; märgib, et ühisettevõtte finantseeskirju ei ole veel muudetud nii, et need sisaldaksid komisjoni siseaudiitori pädevusele viitavaid raamfinantsmääruse(1) sätteid, kuna määrus (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta ei olnud veel vastu võetud ja see jõustus alles 8. veebruaril 2014;

16.  tunnistab, et seitsmendat raamprogrammi käsitleva otsusega(2) on kehtestatud teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist hõlmav järelevalve- ja aruandlussüsteem; märgib murelikult, et ühisettevõtte poolt välja töötatud järelevalve- ja aruandlussüsteemiga seotud menetlused ei ole seitsmendat raamprogrammi käsitleva otsuse sätetega täielikult kooskõlas, eriti seoses teadusuuringute tulemuste levitamise ja nende komisjoni süsteemidesse integreerimisega; palub ühisettevõttel see probleem kiiremas korras lahendada;

17.  märgib, et 2013. aasta märtsist kuni oktoobrini viis komisjon läbi ühisettevõtte teise vahehindamise ning hindas selle mõjusust, tõhusust ja teadusuuringute kvaliteeti;

18.  tunneb muret asjaolu pärast, et vahehindamise aruandes on esitatud mitmeid soovitusi, mis käsitlevad ühisettevõtte tegevusega seotud tehnilise personali ebapiisavust, eduaruannete ja tehniliste hindamiste aruannete ühtlustamise vajadust kõikide ühisettevõtte integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna liikmete puhul ning alltöövõtjate valikumenetluste täiustamise vajadust; märgib lisaks, et üldise nõuete täitmise ja tulemuslikkuse parandamiseks peaks ühisettevõte dokumenteerima paremini toetuslepingute täitmist;

19.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte tegevdirektor võttis 29. novembril 2013. aastal vastu ühisettevõtte talitluspidevuse kava, mis hõlmab avariitaastet, seejärel viivitamatult võetavaid meetmeid, taastamistegevuse korda ning tegevuste säilitamist;

Õigusraamistik

20.  võtab arvesse, et liidu üldeelarve suhtes kohaldatav uus finantsmäärus võeti vastu 25. oktoobril 2012. aastal ja see jõustus 1. jaanuaril 2013. aastal, samas kui määrus (EL) nr 110/2014 jõustus alles 8. veebruaril 2014. aastal; märgib, et määruse (EL) nr 110/2014 arvessevõtmiseks muudeti 3. juulil 2014. aastal ühisettevõtte finantseeskirju;

Muud märkused

21.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse(3) ja sellega seoses saavutatud poliitilise kokkuleppe ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209;

22.  palub kontrollikojal esitada ühisettevõtte õiguste ja kohustuste kohta täielik ja asjakohane finantshinnang, mis hõlmab ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevuse alustamise kuupäevani jäävat ajavahemikku;

23.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne juba lõpetatud projektide sotsiaal-majandusliku kasu kohta; nõuab, et see aruanne esitataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga;

24.  võtab teadmiseks, et 2013. aasta detsembris võttis ühisettevõte vastu erasektorist pärit juhatuse liikmetele kohaldatava huvide konflikti ennetamise ja leevendamise käitumisjuhendi; tunneb muret asjaolu pärast, et ühisettevõtte töötajatele ja teistele osapooltele, sealhulgas ekspertidele kohaldatavat käitumisjuhendit ei olnud auditi toimumise ajaks veel vastu võetud; juhib tähelepanu asjaolule, et ühisettevõte ei töötanud välja andmebaasi huvide konfliktide, mittevastavuste, deklaratsioonide ja nendega seotud dokumentide registreerimiseks;

25.  märgib murega, et elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamise kohustust ei kohaldata töötajate ja ekspertide suhtes; palub ühisettevõttel laiendada seda kohustust ka töötajatele ja ekspertidele; nõuab tungivalt, et ühisettevõte esitaks 2015. aasta septembri lõpuks dokumenteeritud tõendid kõigi lahendatud huvide konflikti juhtumite kohta;

26.  taotleb, et ühisettevõte võtaks 2015. aasta septembri lõpuks vastu kõikehõlmavad meetmed huvide konflikti olukordade haldamiseks, nagu nõue, et ametnik asjaomasest huvist loobuks, ametniku tagandamine huvide konfliktiga seotud otsustusprotsessis osalemisest, asjassepuutuvale ametnikule konkreetsele teabele juurdepääsu piiramine, ametniku tööülesannete ümberkorraldamine või käsk ametnikul ametist lahkuda;

27.  tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruanne ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide lisaväärtus ning tõhus elluviimine;

28.  on veendunud, et ühisettevõtte Clean Sky ja ühisettevõtte SESAR vahelisi sidemeid tuleks vajaduse korral tugevdada, kutsub komisjoni üles tegema mõlema ühisettevõttega koostööd teabevahetuse parandamiseks ning koostoime ja täiendavuse suurendamiseks, tagades samal ajal, et kahe asjaomase ettevõtte tegevuste vahel ei teki kattumise ohtu.

(1) Komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185 (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72).
(2) ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
(3) ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika