Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2131(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0107/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0107/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.55
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0164

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 86k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2131(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008(5),

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0107/2015),

1.  myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2131(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008(5),

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0107/2015),

1.  hyväksyy Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2131(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0107/2015),

A.  ottaa huomioon, että Clean Sky -yhteisyritys perustettiin vuonna 2007 kymmeneksi vuodeksi vauhdittamaan puhtaan lentoliikenneteknologian kehittämistä, validointia ja demonstrointia unionissa, jotta sitä voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman pian;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama unioni sekä ITD-toimien vetäjinä toimivat teollisuutta edustavat kumppanit ja ITD:n assosiaatiojäsenet;

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 800 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta ja että muiden yhteisyrityksen osakkaiden on osallistuttava rahoitukseen vähintään unionin rahoitusosuutta vastaavalla osuudella, kun mukaan otetaan luontaissuoritukset;

E.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen ohjelmassa on sen toimien alkamisesta lähtien ollut yli 600 osallistujaa ja tämä on johtanut uusiin yhteistyökuvioihin ja uusien organisaatioiden osallistumiseen;

F.  huomauttaa, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat osallistuneet ohjelmaan erittäin laajasti ja niille on osoitettu noin 40 prosenttia ehdotuspyyntöjen talousarviosta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  panee merkille, että yhteisyrityksen vuoden 2013 lopullinen lisätalousarvio sisälsi 250 400 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 158 200 000 euroa maksumäärärahoina; toteaa lisäksi, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 90,6 prosenttia, kun se maksumäärärahojen kohdalla oli 87,7 prosenttia;

4.  toteaa huolestuneena, että maksumäärärahojen alhaisempi käyttöaste kuvastaa edelleen talousarvion toteuttamisen viiveitä, vaikka se onkin parempi kuin edeltävänä vuonna (75 prosenttia); toteaa, että talousarvion toteuttamisen viiveet johtuvat pääasiassa toimien toteuttamisen viivästymisestä ja siitä, että ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta avustussopimusten tekemiseen kuluu runsaasti aikaa; toteaa tässä yhteydessä, että joulukuussa 2013 vasta 14 avustussopimusta yhteensä 38:sta oli allekirjoitettu ja että ehdotuspyynnöstä sopimuksen tekemiseen kului keskimäärin yhdeksän kuukautta ja neuvottelujen päättymisestä sopimuksen tekemiseen kului keskimäärin viisi kuukautta;

5.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen mukaisesti muut osakkaat kuin komissio antavat yhteisyritykselle vähintään 600 000 000 euroa, mukaan lukien niiden rahoitusosuus juoksevista kustannuksista; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen ajankohtana unionin sitoma rahoitusosuus oli 713 000 000 euroa ja muiden osakkaiden antamien varojen määrä 409 000 000 euroa; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien arviointisääntöjen soveltaminen, sekä komission arvion;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyritys teki varainhoitovuonna 2013 lisäparannuksia johtamis-, hallinnointi-, taloushallinto- ja kirjanpitomenettelyihinsä, ja panee tässä yhteydessä merkille, että avustusten hallinnointivälinettä on täydennetty; kehottaa yhteisyritystä saattamaan päätökseen hallinnointivälineen käyttöönoton sekä syöttämään järjestelmään kaikki jälkitarkastuksiin liittyvät tiedot;

7.  panee merkille, että tilinpitäjä havaitsi useita puutteita testatessaan avustusten hallinnointivälineen toimintaa; on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta, jonka mukaan yhteisyrityksen on korjattava havaitut puutteet, jotka liittyvät etenkin toimintoon, jolla taloushallinnosta ja tarkastuksista vastaavien toimihenkilöiden kommentit kirjataan järjestelmään, sillä toiminto on validointimenettelyn kannalta olennaisen tärkeä; toteaa, että yhteisyritys on ottanut vuoden 2014 alkupuoliskolla käyttöön useita avustusten hallinnointivälineen parannuksia ja muita parannuksia järjestelmään on suunnitteilla;

8.  toteaa, että yhteisyrityksen osakkaiden toimia koskevista ennakkotarkastuksista ilmeni, että yhdessä tapauksessa sama henkilöstön jäsen validoi sitoumuksen toimien sekä tarkastuksesta vastaavana toimihenkilönä että tulojen ja menojen hyväksyjänä, mikä on vastoin yhteisyrityksen varainhoitoa koskevia säännöksiä ja menettelykäsikirjaa; toteaa lisäksi, että erään maksun tapauksessa tarkastuksesta vastaava toimihenkilö oli myös tulojen ja menojen hyväksyjä; toteaa, että yhteisyritys on päivittänyt rahoituksen varajärjestelmän perehdyttämällä uusia henkilöitä tarkastuksista vastaavan toimihenkilön ja tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviin ja että alullepanotehtävät sekä tarkastus/hyväksyntä pidetään toisistaan erillään; panee merkille toisen tapauksen, jossa tekninen arviointiraportti ei ollut käytettävissä avustusten hallinnointivälineen kautta;

9.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että yhteisyrityksen kumppaneiden kuluilmoituksia koskevissa ennakkotarkastuksissa havaittiin seuraavat puutteet:

   a) kuluilmoitusten ennakkotarkastuksissa käytetyt tarkistuslistat eivät aina olleet täydellisiä
   b) yhdessä tapauksessa sama henkilöstön jäsen vastasi varainhoidon tarkastuksesta ja hyväksymisestä ja kolmessa muussa tapauksessa sama henkilöstön jäsen huolehti taloushallinnosta vastaavan toimihenkilön sekä tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävistä; toteaa huolestuneena, että nämä tapaukset ovat ristiriidassa taloushallinnon käsikirjan määräysten ja tehtävien erottamisen periaatteen kanssa
   c) eräässä tapauksessa avustussopimus kumppanin kanssa tehtiin viisi kuukautta sen jälkeen, kun kyseiset toimet oli aloitettu, kuten neuvotteluraportissa ja avustussopimuksessa oli hyväksytty, mutta asiasta ei annettu vaadittua ilmoitusta, jossa olisi perusteltu, miksi toimet oli tarpeen aloittaa ennen avustussopimuksen tekemistä; panee merkille kumppaneiden avustussopimusten hallinnoinnissa vuonna 2013 saavutetut merkittävät tulokset: kumppaneiden kanssa allekirjoitettiin yhteensä 106 uutta avustussopimusta, neuvottelut yhteensä 99 uudesta avustussopimuksesta kumppaneiden kanssa saatiin onnistuneesti päätökseen, jo tehtyihin avustussopimuksiin hyväksyttiin yhteensä 106 muutosta, ja kumppaneille suoritettiin yhteensä 105 maksua
   d) 31. joulukuuta 2013 yhteisyritykselle toimitettavista 163 kuluilmoituksesta 56:ta ei ollut toimitettu ajoissa; toteaa erittäin huolestuneena, että viivästyneitä kuluilmoituksia oli yhteensä 56 ja että viidessätoista tapauksessa kuluilmoitukset olivat viivästyneet yli vuoden;

10.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että tehtävien erottamiseen liittyvät tapaukset olivat poikkeuksellisia ja aiheutuivat siitä, että paikalla ei ollut riittävästi muita työntekijöitä tehtävien suorittamiseen;

11.  toteaa, että sisäinen tarkastaja käynnisti vuonna 2013 yhdessä ulkoisen tarkastusyrityksen kanssa tarkastuksen, joka koski ITD-toimien koordinointiin ja seurantaan sekä kumppaneiden toimien hallinnointiin liittyviä yhteisyrityksen toimintaprosesseja;

12.  toteaa, että yhteisyritys hyväksyi maaliskuussa 2013 toimintasuunnitelman, jossa käsiteltiin komission sisäisen tarkastuksen (IAS) huomautuksia avustusten hallinnoinnista ja vuotuisesta suunnittelusta, mutta esitettyjä toimia ei kuitenkaan ollut saatu kokonaan toteutettua tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtaan mennessä; huomauttaa, että IAS:n merkittävimmät huomautukset liittyvät ohjelman toteutuksen viiveisiin, määrärahojen vajaakäyttöön ja vaikeuksiin, joita yhteisyrityksellä on varojen käytön arvioinnissa;

13.  toteaa, että IAS esitti 14. maaliskuuta 2014 tarkastustuloksensa, jotka koskivat sisäisen valvonnan järjestelmän riittävyyttä ja vaikuttavuutta avustusten hallinnoinnin ja tämän hallinnoinnin taloudellisen täytäntöönpanon osalta; panee merkille IAS:n tarkastustuloksista, että olemassa oleva sisäisen valvonnan järjestelmä antoi kohtuullisen varmuuden avustusten hallinnoinnille ja taloudelliselle täytäntöönpanolle asetettujen yhteisyrityksen toimintatavoitteiden saavuttamisesta; toteaa kuitenkin, että tarkastuksen perusteella esitettiin neljä merkittävää ja kaksi erittäin merkittävää huomautusta, jotka koskevat parannuksia, joita olisi tehtävä hankesuoritteiden validointimenettelyn vakioimiseen, sekä parannuksia, jotka ovat tarpeen avustusten vahvistettujen ennakkovalidointiohjeiden ja tarkastuslistojen kohdalla;

14.  panee myös merkille, että IAS teki tietoteknisen riskinarvioinnin, joka koski yhteisyrityksen FCH-, IMI-, ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritysten kanssa jakamia yhteisiä tietotekniikan infrastruktuureja;

15.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi IAS:n toimenkuvauksen 31. maaliskuuta 2011; toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskeviin säännöksiin ei kuitenkaan ole vielä sisällytetty varainhoidon puiteasetuksen(1) säännöksiä, jotka koskevat komission sisäisen tarkastajan toimivaltuuksia, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta (EU) N:o 110/2014, joka tuli voimaan vasta 8. helmikuuta 2014, ei ollut vielä hyväksytty;

16.  toteaa, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä(2) säädetään seuranta- ja raportointijärjestelmästä, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron; panee huolestuneena merkille, että yhteisyrityksen laatimat seuranta- ja raportointijärjestelmää koskevat menettelyt eivät täysin vastaa seitsemättä puiteohjelmaa koskevan päätöksen säännöksiä, jotka koskevat tutkimustulosten levittämistä ja niiden yhdistämistä komission järjestelmään; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan asian pikaisesti;

17.  toteaa, että komissio teki maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana vuonna 2013 toisen väliarviointinsa, jossa yhteisyritystä arvioitiin vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tutkimusten laadun kannalta;

18.  panee huolestuneena merkille, että väliarvioinnista annettuun kertomukseen sisältyy useita suosituksia, jotka koskivat sitä, että teknistä henkilöstöä ei ole riittävää määrää tehtäviin nähden, että etenemistä koskevia toimintakertomuksia ja teknisiä arviointiraportteja on tarpeen yhdenmukaistaa yhteisyrityksen ITD-toimiin osallistuvien osakkaiden kesken ja että alihankkijoiden valintamenettelyjä on aihetta parantaa; toteaa, että yhteisyrityksen olisi lisäksi dokumentoitava paremmin avustussopimusten eteneminen ja näin parannettava yleistä säännönmukaisuutta ja tuloksellisuutta;

19.  panee merkille, että toimitusjohtaja hyväksyi yhteisyrityksen toiminnan jatkuvuussuunnitelman 29. marraskuuta 2013 ja että suunnitelma kattaa hätätilanteista palautumisen, sitä seuraavat välittömät toimenpiteet, elvytysjärjestelyt ja toiminnan ylläpitämisen;

Oikeusperusta

20.  ottaa huomioon, että unionin yleiseen talousarvioon sovellettava uusi varainhoitoasetus hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, mutta asetus (EU) N:o 110/2014 tuli voimaan vasta 8. helmikuuta 2014; ottaa huomioon, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset muutettiin asetuksen (EU) N:o 110/2014 muutosten mukaisiksi 3. heinäkuuta 2014;

Muita huomautuksia

21.  panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(3) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukaisesti;

22.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta esittämään kattavan ja asianmukaisen taloudellisen arvion Clean Sky -yhteisyrityksen oikeuksista ja velvoitteista aina siihen saakka, kun Clean Sky 2 -yhteisyritys aloittaa toimintansa;

23.  pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen jo loppuun saatettujen hankkeiden sosioekonomisista hyödyistä; pyytää toimittamaan kyseisen kertomuksen yhteydessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle myös komission arvion;

24.  panee merkille, että yhteisyritys hyväksyi joulukuussa 2013 menettelysäännöt, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää hallintoneuvoston yksityisjäseniin liittyviä eturistiriitoja; toteaa huolestuneena, että vastaavanlaisia menettelysääntöjä ei ollut vielä hyväksytty yhteisyrityksen henkilöstön jäsenten ja muiden toimijoiden (asiantuntijat mukaan lukien) osalta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtana; toteaa, että yhteisyritys ei ole vielä perustanut tietokantaa, johon kirjattaisiin eturistiriidat, yhteensopimattomuus, ilmoitukset ja muut aiheeseen liittyvät asiakirjat;

25.  panee huolestuneena merkille, että ansioluettelojen ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten julkaisemista koskevaa velvoitetta ei sovelleta henkilöstön jäseniin eikä asiantuntijoihin; kehottaa yhteisyritystä ulottamaan tämän velvoitteen myös henkilöstön jäseniin ja asiantuntijoihin; kehottaa yhteisyritystä antamaan selvityksen kaikista eturistiriitoja koskevista ratkaistuista tapauksista syyskuun 2015 loppuun mennessä;

26.  pyytää yhteisyritystä hyväksymään kattavia toimintaperiaatteita sellaisten eturistiriitatilanteiden hallintaa varten kuin virkamiehen luopuminen edustaan, virkamiehen jäävääminen niin, ettei hän voi osallistua päätöksentekoprosessiin, jossa hän on esteellinen, tiettyjen tietojen käyttöoikeuden rajoittaminen jääviltä virkamieheltä, virkamiehen tehtävien uudelleenjärjestely tai virkamiehen eroaminen virastaan syyskuun 2015 loppuun mennessä;

27.  muistuttaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano;

28.  katsoo, että yhteisyrityksen ja SESAR-yhteisyrityksen välisiä yhteyksiä olisi tarvittaessa lujitettava, ja kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä kummankin yhteisyrityksen kanssa parantaakseen viestintää ja vahvistaakseen synergioita ja täydentävyyksiä sekä varmistamaan samalla, että riskiä näiden kahden yhteisyrityksen toiminnan päällekkäisyydestä ei ole.

(1) Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, p.72).
(2) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
(3) EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö