Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2131(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0107/2015

Pateikti tekstai :

A8-0107/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.55
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0164

Priimti tekstai
PDF 431kWORD 106k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2131(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(6), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0107/2015),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2014 12 16, p. 17.
(2) OL C 452, 2014 12 16, p. 18.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 30, 2008 2 4, p. 1.
(6) OL L 169, 2014 6 7, p. 77.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2131(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(6), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0107/2015),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2014 12 16, p. 17.
(2) OL C 452, 2014 12 16, p. 18.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 30, 2008 2 4, p. 1.
(6) OL L 169, 2014 6 7, p. 77.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2131(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0107/2015),

A.  kadangi bendroji įmonė „Švarus dangus“ (toliau – Bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. 10 metų laikotarpiui siekiant paspartinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą Sąjungoje ir siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti;

B.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.,

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Europos Sąjunga, atstovaujama Komisijos, ir pramonės partneriai, kaip integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP) lyderiai, ir ITPPP asocijuotieji nariai;

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 800 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos biudžeto, o kitų Bendrosios įmonės narių įnašas, įskaitant nepiniginius įnašus, privalo būti bent jau lygus ES įnašui;

E.  kadangi Bendroji įmonė nuo pat veiksmų pradžios į savo programą įtraukė daugiau kaip 600 dalyvių ir aktyviai siekė naujų formų bendradarbiavimo ir naujų organizacijų dalyvavimo;

F.  kadangi programoje labai aktyviai dalyvavo mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir maždaug 40 proc. pagal kvietimus teikti paraiškas numatyto biudžeto skirta joms;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendrosios įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais teisingai nurodyta Bendrosios įmonės finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

2.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2013 m. biudžete buvo numatyta 250 400 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 158 200 000 EUR mokėjimų asignavimų; be to, pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 90,6 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 87,7 proc.;

4.  susirūpinęs pažymi, kad mažesnis mokėjimų asignavimų lygis vis dar rodo, kad vėluojama įvykdyti biudžetą, nors, palyginti su ankstesniais metais, šis lygis pagerėjo (75 proc.); pripažįsta, kad šias problemas daugiausia lemia su veiklos vykdymu susiję vėlavimai ir laiko tarpas nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo iki susitarimų dėl dotacijų pasirašymo; ryšium su tuo pažymi, kad 2013 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyti tik 14 susitarimų iš 38: vidutinis jų pasirašymo laikotarpis – devyni mėnesiai nuo kvietimo paskelbimo ir penki mėnesiai nuo derybų pabaigos;

5.  remdamasis Audito Rūmų rekomendacija, konstatuoja, kad pagal Bendrosios įmonės steigimo reglamentą kiti nei Komisija Bendrosios įmonės nariai turi prisidėti ne mažiau kaip 600 000 000 EUR ištekliais, įskaitant jų indėlį padengiant veiklos išlaidas; pabrėžia, kad Audito Rūmų audito metu Sąjungos įnašas siekė 713 000 000 EUR, o iš narių gauti ištekliai sudarė 409 000 000 EUR; ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie visų narių, išskyrus Komisiją, įnašus ir vertinimo taisyklių taikymą, taip pat Komisijos atliktą įvertinimą;

Vidaus kontrolės sistemos

6.  konstatuoja, kad, Audito Rūmų nuomone, 2013 m. Bendroji įmonė ir toliau tobulino savo valdymo, administravimo, finansų ir apskaitos procedūras, ir, atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad buvo baigta diegti dotacijų valdymo (GMT) priemonė; ragina Bendrąją įmonę užbaigti GMT priemonės integraciją ir į šią priemonę integruoti visą su ex post auditu susijusią informaciją;

7.  pažymi, kad apskaitos pareigūnui tikrinant GMT priemonę nustatyti keli trūkumai; pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad reikia stebėti veiksmus, susijusius su šių trūkumų pašalinimu, visų pirma susijusių su funkcija, naudojama finansų srities ir patikrinimą atliekančių pareigūnų pastaboms įvesti; pažymi, kad Bendroji įmonė per pirmąjį 2014 m. pusmetį įdiegė keletą GMT patobulinimų, taip pat suplanuoti kiti sistemos patobulinimai;

8.  kalbant apie Bendrosios įmonės narių vykdomą veiklos ex ante kontrolę, pasakytina, kad ją atlikus nustatytas vienas atvejis, kai tas pats darbuotojas kaip patikrinimą atliekantis pareigūnas ir leidimus suteikiantis pareigūnas atliko įsipareigojimo patvirtinimo procedūrą (o tai prieštarauja Bendrosios įmonės finansinių taisyklių ir procedūrų vadovo nuostatoms); be to, pažymi, kad vienas mokėjimas atliktas prieš tai nurodytomis sąlygomis; pripažįsta, kad Bendroji įmonė atnaujino atsarginę finansų sistemą, paskirdama naujus darbuotojus, deleguodama jiems finansų tikrintojo ir leidimus išduodančiojo pareigūno funkcijas ir kad inicijavimo ir patikrinimo (leidimų išdavimo) funkcijos yra atskiriamos; be to, atkreipia dėmesį į antrą atvejį, nustatytą per ex ante patikrą, kai techninio vertinimo ataskaita nebuvo įtraukta į GMT priemonę;

9.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs konstatuoja, kad rasta daug trūkumų, susijusių su Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ partnerių pateiktų išlaidų deklaracijų ex ante kontrole, būtent:

   a) kontroliniai sąrašai, naudojami vykdant išlaidų deklaracijų ex ante kontrolę, ne visuomet buvo išsamūs;
   b) vienu atveju finansų ir veiklos tikrinimo užduotis atliko bei leidimus suteikė tas pats darbuotojas, kitais trimis atvejais finansų srities ir leidimus suteikiančių pareigūnų užduotis atliko tas pats darbuotojas; susirūpinęs pažymi, kad šie atvejai prieštarauja finansinių procedūrų nuostatoms ir pažeidžia pareigų atskyrimo principą;
   c) kitu atveju su partneriu sudarytas susitarimas dėl dotacijų buvo pasirašytas praėjus penkiems mėnesiams po veiklos vykdymo pradžios, kaip patvirtinta derybų ataskaitoje ir susitarime dėl dotacijos, bet nepateikus būtino pareiškimo, pagrindžiančio poreikį pradėti vykdyti veiklą prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijos; atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. pasiekta svarbių rezultatų valdant susitarimus su partneriais dėl dotacijų – iš viso pasirašyti 106 nauji susitarimai su partneriais dėl dotacijų, sėkmingai baigtos iš viso 99 derybos dėl naujų susitarimų dėl dotacijų, iš viso pasirašyti 106 pakeitimai dėl teikiamų dotacijų ir iš viso atlikti 105 mokėjimai partneriams;
   d) 2013 m. gruodžio 31 d. 56 išlaidų deklaracijos iš 163 nebuvo pateiktos; yra labai susirūpinęs, kad 15 atvejų iš 56 vėlavimai truko ilgiau nei metus;

10.  remdamasis Bendrosios įmonės pateikta informacija konstatuoja, kad pareigų atskyrimo trūkumas buvo išimtinis atvejis dėl to, kad nebuvo kitų šias pareigas galinčių atlikti asmenų;

11.  atsižvelgia į tai, kad 2013 m. vidaus auditorius, bendradarbiaudamas su išorės audito įmone, pradėjo vykdyti su integruotųjų technologijų demonstravimo (ITD) padalinių veiklos koordinavimu ir priežiūra bei partnerių veiklos valdymu susijusių Bendrosios įmonės veiklos procesų auditą;

12.  patvirtina, kad, Komisijos Vidaus audito tarnybai (VAT) pateikus pastabas dėl dotacijų valdymo metinio planavimo, Bendroji įmonė 2013 m. kovo mėn. priėmė veiksmų planą, kuris tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, nebuvo iki galo įgyvendintas; primena, kad pagrindinės VAT pastabos yra susijusios su vėlavimu įgyvendinti programą, per mažu biudžeto lėšų panaudojimu ir sunkumais įvertinti išteklių naudojimą;

13.  konstatuoja, kad 2014 m. kovo 14 d. VAT pateikė audito, susijusio su dotacijų valdymo ir jo finansinio įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos adekvatumu ir veiksmingumu, rezultatus; atkreipia dėmesį į VAT išvadas, kad turimos vidaus kontrolės sistemos suteikia pakankamą patikinimą dėl Bendrosios įmonės nustatytų su dotacijų valdymu ir jo finansiniu įgyvendinimu susijusių veiklos tikslų pasiekimo; be to, atkreipia dėmesį į keturias svarbias pastabas ir dvi labai svarbias pastabas dėl projekto rezultatų patvirtinimo procedūros įteisinimo, taip pat dėl konsoliduotų ex ante patvirtinimo gairių ir kontrolinių sąrašų reikalingų patobulinimų;

14.  be to, pažymi, kad VAT atliko bendros IT infrastruktūros, kuria bendroji įmonė „Švarus dangus“ dalijasi su bendrosiomis įmonėmis KEV, NVI, ENIAC ir ARTEMIS, rizikos įvertinimą;

15.  konstatuoja, kad 2011 m. kovo 31 d. Valdyba patvirtino Komisijos Vidaus audito tarnybos užduočių chartiją; pažymi, kad dėl to, jog nebuvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, kuris įsigaliojo tik 2014 m. vasario 8 d., 209 straipsnyje nurodytas pavyzdinis finansinis reglamentas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, Bendrosios įmonės finansinės taisyklės dar nėra iš dalies pakeistos įtraukiant pagrindų reglamento(1) nuostatas, kurioje daroma nuoroda į Komisijos vidaus auditoriaus įgaliojimus;

16.  konstatuoja, kad Sprendime dėl septintosios bendrosios programos(2) (7BP) nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, apimanti mokslinių tyrimų rezultatų apsaugą, sklaidą ir perdavimą; susirūpinęs pažymi, kad su Bendrosios įmonės išvystyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema susijusios procedūros nevisiškai atitinka 7BP sprendimo nuostatas dėl mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos ir jų integravimo į Komisijos sistemas; ragina Bendrąją įmonę kuo skubiau ištaisyti šią padėtį;

17.  pažymi, kad 2013 m. kovo – spalio mėn. Komisija atliko Bendrosios įmonės antrąjį tarpinį vertinimą ir įvertino Bendrosios įmonės veiksmingumą, efektyvumą ir mokslinių tyrimų kokybę;

18.  yra susirūpinęs, kad tarpinio vertinimo ataskaitoje pateiktos kelios rekomendacijos dėl nepakankamo techninio personalo skaičiaus jos veiklai vykdyti, poreikio suderinti skirtingų Bendrosios įmonės ITD padalinių narių teikiamas veiklos pažangos ataskaitas ir techninio vertinimo ataskaitas bei poreikio atlikti subrangovų atrankos procedūrų patobulinimus; be to, pažymi, kad siekdama pagerinti bendrą atitiktį ir veiklos rezultatus Bendroji įmonė turėtų geriau dokumentuoti susitarimų dėl dotacijų eigą;

19.  pripažįsta, kad Bendrosios įmonės vykdomasis direktorius 2013 m. lapkričio 29 d. patvirtino veiklos tęstinumo planą, apimantį veiklos atkūrimą po ekstremaliųjų įvykių, veiksmus, kurie po to turi būti nedelsiant vykdomi, veiklos atkūrimo mechanizmus ir tolesnį veiklos vykdymą;

Teisinė sistema

20.  atsižvelgia į tai, kad naujasis Finansinis reglamentas, taikomas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui, buvo priimtas 2012 m. spalio 25 d. ir įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d., o Reglamentas (ES) Nr. 110/2014 įsigaliojo tik 2014 m. vasario 8 d.; konstatuoja, kad siekiant atsižvelgti į Reglamentą (ES) Nr. 110/2014 2014 m. liepos 3 d. buvo pakeistos Bendrosios įmonės finansinės taisyklės;

Kitos pastabos

21.  atkreipia dėmesį į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą(3) ir į vėlesnį politinį susitarimą dėl bendrosioms įmonėms taikomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį;

22.  ragina Audito Rūmus pateikti išsamius ir tinkamus finansinius bendrosios įmonės „Švarus dangus“ teisių ir prievolių vertinimus, apimančius laikotarpį nuo bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ veiklos pradžios iki dabar;

23.  ragina Bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie socialinę ir ekonominę jau baigtų vykdyti projektų naudą; ragina biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą ir kartu pateikti Komisijos įvertinimą;

24.  atsižvelgia į tai, kad 2013 m. gruodžio 13 d. Bendroji įmonė patvirtino privatiems Valdybos nariams taikomą interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo elgesio kodeksą; yra susirūpinęs, kad audito metu vis dar nebuvo priimtas patvirtintas atitinkamas darbuotojams ir kitiems subjektams (įskaitant ekspertus) taikomas elgesio kodeksas pabrėžia, kad Bendroji įmonė dar nesukūrė duomenų bazės, kurioje būtų registruojami interesų konfliktai, neatitikimai, deklaracijos ir susiję dokumentai;

25.  susirūpinęs pažymi, kad prievolė skelbti gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas netaikoma darbuotojams ir ekspertams; ragina Bendrąją įmonę šią prievolę taip pat taikyti darbuotojams ir ekspertams; ragina Bendrąją įmonę iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos pateikti informaciją apie visų išspręstų interesų konfliktų atvejus;

26.  prašo Bendrosios įmonės iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos priimti išsamias politikos priemones, kuriomis būtų valdomi tokie interesų konfliktų atvejai kaip: viešo pareigūno interesų pašalinimas, viešo pareigūno nušalinimas nuo dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, atitinkamo viešo pareigūno teisių susipažinti su tam tikra informacija apribojimas, viešo pareigūno pareigų perskirstymas ar jo atleidimas iš pareigų;

27.  primena, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija anksčiau yra raginusi Audito Rūmus parengti specialią ataskaitą dėl bendrųjų įmonių ir jų privačių partnerių pajėgumų, siekiant užtikrinti pridėtinę vertę ir veiksmingą Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą;

28.  mano, kad, kai tinkama, reikėtų gerinti Bendrosios įmonės ir bendros įmonės SESAR sąsajas, ragina Komisiją dirbti su abiem bendrosiomis įmonėmis siekiant gerinti jų komunikaciją ir gerinti jų sąveiką bei papildomumą ir kartu užtikrinti, kad būtų išvengta šių dviejų bendrųjų įmonių veiklos dubliavimosi pavojaus.

(1) 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (OL L 357, 2002 12 31, p. 72).
(2) OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
(3) OL L 163, 2014 5 29, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika