Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2131(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0107/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0107/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.55
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0164

Pieņemtie teksti
PDF 509kWORD 103k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky"
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2131(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 71/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu Clean Sky(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 558/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu Clean Sky 2,(6) un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012(8) 209. pantā,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0107/2015),

1.  sniedz kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 17. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 18. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 30, 4.2.2008., 1. lpp.
(6) OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2131(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 71/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu Clean Sky(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 558/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu Clean Sky 2,(6) un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012(8) 209. pantā,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0107/2015),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 17. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 18. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 30, 4.2.2008., 1. lpp.
(6) OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2131(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0107/2015),

A.  tā kā kopuzņēmums Clean Sky (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gadā uz 10 gadiem ar mērķi Eiropas Savienībā paātrināt ekoloģiski tīru gaisa transporta tehnoloģiju izstrādi, pārbaudi un demonstrēšanu, lai tās varētu iespējami drīz izmantot;

B.  tā kā 2009. gada 16. novembrī Kopuzņēmums sāka patstāvīgi darboties;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība, kuru pārstāv Komisija, un nozares partneri, proti, Integrētu tehnoloģiju demonstrācijas projektu (ITD) vadītāji kopā ar ITD asociētajiem dalībniekiem;

D.  tā kā Savienības 10 gadu perioda maksimālā iemaksa Kopuzņēmumam ir EUR 800 000 000, kas jāveic no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta, un tā kā citu Kopuzņēmuma dalībnieku ieguldījumam, tostarp natūrā, ir jābūt vismaz tikpat lielam kā Savienības iemaksai;

E.  tā kā Kopuzņēmums kopš darbības sākuma savā programmā ir iesaistījis vairāk nekā 600 dalībnieku un ir izveidojis jaunu sadarbību un piesaistījis jaunas organizācijas;

F.  tā kā Kopuzņēmuma programmā ļoti plaši ir piedalījušies mazie un vidējie uzņēmumi un tiem ir piešķirti aptuveni 40 % no uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus atvēlētā budžeta,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas sniegto informāciju, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka tā darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem;

2.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma 2013. gada galīgie budžeta grozījumi ietvēra saistību apropriācijas EUR 250 400 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 158 200 000 apmērā; turklāt norāda, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 90,6 %, bet maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis — 87,7 %;

4.  pauž bažas par to, ka, lai gan maksājumu apropriāciju izlietojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (75 %) ir uzlabojies, tā zemais līmenis joprojām liecina par kavējumiem budžeta izpildē; pieņem zināšanai, ka minētās problēmas galvenais iemesls ir kavēšanās darbību īstenošanā, kā arī ilgais laiks, kas paiet no uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus publicēšanas līdz dotāciju nolīgumu parakstīšanai; šajā sakarībā atzīmē, ka 2013. gada decembrī bija parakstīti tikai 14 no 38 dotāciju nolīgumiem un ka vidējais nolīguma parakstīšanas laiks kopš uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus bija deviņi mēneši un kopš sarunu beigām — pieci mēneši;

5.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma izveides regulu tā dalībnieku, kas nav Komisija, ieguldījums, tostarp kārtējo izmaksu segšanā, ir vismaz EUR 600 000 000; norāda, ka laikā, kad Revīzijas palāta veica pārbaudi, Savienības veiktā iemaksa bija EUR 713 000 000, turpretim no dalībniekiem saņemtie līdzekļi — EUR 409 000 000; aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par visu dalībnieku, kas nav Komisija, ieguldījumu, tostarp par novērtēšanas noteikumu piemērošanu, kā arī Komisijas veikto novērtējumu;

Iekšējās kontroles sistēmas

6.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas atzinumu, ka Kopuzņēmums 2013. gadā turpināja uzlabot vadības, administratīvās, finanšu un grāmatvedības procedūras, un šajā sakarībā atzīmē, ka tika pabeigta Dotāciju pārvaldības rīka (DPR rīks) izveide; aicina Kopuzņēmumu pabeigt DPR rīka integrāciju un iekļaut tajā pilnu informāciju, kas saistīta ar ex post revīzijām;

7.  atzīmē, ka grāmatvedis, testējot DPR rīku, atklāja vairākus trūkumus; piekrīt Revīzijas palātas ieteikumam, ka Kopuzņēmumam jāseko, lai šie trūkumi tiktu novērsti, it īpaši attiecībā uz funkciju, ko grāmatveži un par pārbaudi atbildīgie darbinieki izmanto komentāru ievadīšanai, jo tā ir ļoti svarīga, veicot apstiprināšanas procedūru; atzīmē, ka Kopuzņēmums 2014. gada pirmajā pusē ir veicis vairākus uzlabojumus DPR un plāno veikt vēl citus minētās sistēmas uzlabojumus;

8.  atzīmē, ka Kopuzņēmuma dalībnieku veikto darbību ex ante pārbaudes rezultātā tika konstatēts viens gadījums, kad pretrunā Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un procedūru rokasgrāmatai viens un tas pats darbinieks apstiprināja saistības gan kā par pārbaudi atbildīgais darbinieks, gan kā kredītrīkotājs; turklāt atzīmē, ka šādos apstākļos ir veikts viens maksājums; pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums ir atjauninājis finanšu dublēšanas sistēmu, ieviešot jaunus amatus finanšu kontroliera un kredītrīkotāja pienākumu pildīšanai, un ka darbību uzsākšanas funkcija tiek nošķirta no darbību apstiprināšanas funkcijas; turklāt atzīmē, ka, veicot ex ante pārbaudi, tika konstatēts cits gadījums, kad tehniskā novērtējuma ziņojums nebija pieejams DPR rīkā;

9.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām atzīmē, ka attiecībā uz Kopuzņēmuma partneru iesniegto izmaksu deklarāciju ex ante pārbaudi tika konstatētas vairākas nepilnības, tādas kā:

   a) ex ante izmaksu deklarāciju pārbaudēm izmantotie kontrolsaraksti ne vienmēr bija pilnīgi;
   b) vienā gadījumā finanšu un darbības pārbaudi un apstiprināšanu veica viens un tas pats darbinieks un trijos citos gadījumos grāmatveža un kredītrīkotāja pienākumus veica tas pats darbinieks; ar bažām atzīmē, ka minētie gadījumi ir pretrunā finanšu procedūru noteikumiem un pienākumu nošķiršanas principam;
   c) vēl citā gadījumā dotācijas nolīgums ar partneri tika parakstīts piecus mēnešus pēc darbību sākšanas, kā bija noteikts sarunu ziņojumā un dotācijas nolīgumā, bet trūkstot vajadzīgajai deklarācijai, kas pamato nepieciešamību sākt darbības pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas; atzīmē nozīmīgos rezultātus, kas sasniegti attiecībā uz dotācijas nolīgumiem ar Kopuzņēmuma partneriem 2013. gadā, kurā tika parakstīti 106 jauni dotācijas nolīgumi ar partneriem, tika sekmīgi pabeigtas 99 sarunas par jauniem dotācijas nolīgumiem ar partneriem, tika parakstīti 106 grozījumi attiecībā uz jau paredzētām dotācijām un tika veikti 105 maksājumi partneriem;
   d) 2013. gada 31. decembrī vēl nebija iesniegtas 56 no 163 izmaksu deklarācijām; pauž nopietnas bažas par to, ka 15 gadījumos no 56 šie kavējumi pārsniedza vienu gadu;

10.  pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka pienākumu nenošķiršana bija izņēmuma gadījumi, kas tika pieļauti tāpēc, ka nebija darbinieku, kas varētu veikt attiecīgos uzdevumus;

11.  pieņem zināšanai, ka 2013. gadā iekšējais revidents sadarbībā ar ārējās revīzijas sabiedrību sāka pārbaudīt Kopuzņēmuma uzņēmējdarbības procesus saistībā ar ITD darbību koordināciju un uzraudzību un partneru darbību pārvaldību;

12.  apliecina, ka, atsaucoties uz apsvērumiem, ko bija formulējis Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) attiecībā uz dotāciju pārvaldības gada plānu, Kopuzņēmums 2013. gada martā pieņēma rīcības plānu, kurš revīzijas laikā vēl nebija pilnībā īstenots; norāda, ka galvenie apsvērumi, kas ietverti IAS ziņojumā, attiecas uz kavējumiem programmas ieviešanā, budžeta nepilnīgu izlietojumu un grūtībām novērtēt resursu izlietojumu;

13.  secina, ka IAS 2014. gada 14. martā iepazīstināja ar rezultātiem, kas iegūti, revidējot iekšējās kontroles sistēmas piemērotību un efektivitāti attiecībā uz dotāciju pārvaldību un tās finansiālo īstenošanu; norāda uz IAS formulētajiem secinājumiem, ka iekšējās kontroles sistēmas sniedz pamatotu pārliecību par Kopuzņēmuma dotāciju pārvaldībai noteikto darbības mērķu sasniegšanu un finansiālo īstenošanu; turklāt norāda uz četriem svarīgiem apsvērumiem un diviem ļoti svarīgiem apsvērumiem, kas attiecas uz projektu nodevumu apstiprināšanas procedūras dokumentēšanu un konsolidēto ex ante apstiprināšanas vadlīniju un kontrolsarakstu uzlabošanu;

14.  turklāt norāda, ka IAS veica IT riska novērtēšanu kopējai IT infrastruktūrai, kuru kopuzņēmums Clean Sky izmanto kopā ar kopuzņēmumiem FCH, IMI, ENIAC un ARTEMIS;

15.  ņem vērā, ka 2011. gada 31. martā valde pieņēma IAS uzdevumu aprakstu; atzīmē, ka vēl nav tikuši grozīti Kopuzņēmuma finanšu noteikumi, lai tajos iekļautu pamata Finanšu regulas(1) noteikumus par Komisijas iekšējā revidenta pilnvarām, jo nebija pieņemta Regula (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā, kura stājās spēkā tikai 2014. gada 8. februārī;

16.  pieņem zināšanai, ka Lēmumā par Septīto pamatprogrammu(2) ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas attiecas uz pētniecības rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; ar bažām norāda, ka uzraudzības un ziņošanas sistēmas procedūras, ko izstrādājis Kopuzņēmums, neatbilst pilnībā Septītās pamatprogrammas noteikumiem par pētījumu rezultātu izplatīšanu un to integrēšanu Komisijas sistēmā; aicina Kopuzņēmumu steidzami atrisināt šo problēmu;

17.  norāda, ka no 2013. gada marta līdz oktobrim Komisija veica Kopuzņēmuma otro starpposma novērtējumu, tajā pievēršoties efektivitātes, lietderības un pētniecības kvalitātes aspektiem;

18.  pauž bažas par to, ka ziņojumā, kas sagatavots pēc starpposma novērtējuma, ir ietverti vairāki ieteikumi saistībā ar neadekvātu tehnisko darbinieku skaitu, ņemot vērā veicamā darba apjomu, vajadzību saskaņot visu Kopuzņēmuma ITD dalībnieku progresa ziņojumus par darbībām un tehniskās novērtēšanas ziņojumus, kā arī nepieciešamību uzlabot apakšlīguma slēdzēju atlases procedūras; turklāt norāda, ka Kopuzņēmumam ir jāpilnveido dotāciju nolīgumu izpildes gaitas dokumentēšana, lai uzlabotu vispārējo atbilstību un darba rezultātus;

19.  pieņem zināšanai, ka 2013. gada 29. novembrī Kopuzņēmuma izpilddirektors pieņēma darbības nepārtrauktības plānu, kas aptver negadījumu seku novēršanu, tūlītējos pasākumus, kuri veicami uzreiz pēc negadījuma, kā arī negadījumu seku novēršanas kārtību un darbības nodrošināšanu;

Tiesiskais regulējums

20.  ņem vērā to, ka Savienības vispārējam budžetam piemērojamā jaunā Finanšu regula tika pieņemta 2012. gada 25. oktobrī un stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, savukārt Regula (ES) Nr. 110/2014 stājās spēkā tikai 2014. gada 8. februārī; pieņem zināšanai, ka 2014. gada 3. jūlijā tika grozīti Kopuzņēmuma finanšu noteikumi, lai ņemtu vērā Regulu (ES) Nr. 110/2014;

Citi komentāri

21.  atzīmē Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu(3) un pēc tam panākto politisko vienošanos par budžeta izpildes apstiprinājuma atsevišķu sniegšanu kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu;

22.  aicina Revīzijas palātu iesniegt Kopuzņēmuma tiesību un pienākumu pilnīgu un atbilstošu finansiālu izvērtējumu par laikposmu līdz kopuzņēmuma Clean Sky 2 darbības sākšanas dienai;

23.  aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par sociālekonomiskajiem labumiem, ko nodrošinājuši jau pabeigtie projekti; prasa iesniegt minēto ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei kopā ar Komisijas veikto novērtējumu;

24.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums 2013. gada decembrī pieņēma Rīcības kodeksu interešu konfliktu novēršanai un mazināšanai, kuru piemēro valdes locekļiem no privātā sektora; pauž bažas, ka revīzijas laikā joprojām nebija pieņemts Rīcības kodekss, kas jāievēro Kopuzņēmuma personālam un citiem darbiniekiem, tostarp ekspertiem; norāda, ka Kopuzņēmums vēl nav izveidojis datubāzi, lai reģistrētu interešu konfliktus, neatbilstības, deklarācijas un saistītos dokumentus;

25.  ar bažām konstatē, ka prasība publicēt CV un interešu deklarācijas netiek piemērota Kopuzņēmuma darbiniekiem un ekspertiem; aicina Kopuzņēmumu paplašināt šo pienākumu, to attiecinot arī uz darbiniekiem un ekspertiem; mudina Kopuzņēmumu līdz 2015. gada septembra beigām iesniegt sarakstu ar visiem novērstajiem interešu konflikta gadījumiem;

26.  prasa Kopuzņēmumam līdz 2015. gada septembra beigām pieņemt visaptverošas politikas pamatnostādnes interešu konflikta situāciju pārvaldībai, tādas kā civildienesta ierēdņa atbrīvošanās no attiecīgajām interesēm, civildienesta ierēdņa atteikšanās no iesaistīšanās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar viņa interesēm, konkrētas informācijas pieejamības ierobežošana attiecīgajam civildienesta ierēdnim, civildienesta ierēdņa pienākumu pārveidošana vai viņa atteikšanās no ieņemamā amata;

27.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde jau iepriekš ir prasījusi Revīzijas palātai kopā ar kopuzņēmumu privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par to veiktspēju, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu īstenošanu;

28.  uzskata, ka vajadzības gadījumā būtu jāstiprina saikne starp Kopuzņēmumu un kopuzņēmumu SESAR, un aicina Komisiju strādāt kopā ar šiem abiem kopuzņēmumiem, lai uzlabotu komunikāciju un pastiprinātu sinerģiju un papildināmību, vienlaikus nodrošinot to, ka nepastāv abu kopuzņēmumu darbības pārklāšanās risks.

(1) Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.).
(2) OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
(3) OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika