Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2131(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0107/2015

Texte depuse :

A8-0107/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.55
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0164

Texte adoptate
PDF 360kWORD 109k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2131(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0107/2015),

1.  acordă directorului executiv al Întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 17.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 18.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30, 4.2.2008, p. 1.
(6) JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2131(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0107/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor Întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 17.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 18.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30, 4.2.2008, p. 1.
(6) JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2131(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0107/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună Clean Sky („întreprinderea comună”) a fost înființată în 2007, pentru o perioadă de 10 ani, cu obiectivul de a accelera dezvoltarea, validarea și demonstrarea în Uniune a tehnologiilor ecologice de transport aerian, în vederea punerii cât mai rapide în practică a acestor tehnologii;

B.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, partenerii din sectorul industrial care și-au asumat rolul de coordonatori ai „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI), precum și membrii asociați ai DTI;

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 800 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare și întrucât alți membri ai întreprinderii comune vor contribui cu resurse cel puțin egale cu contribuția Uniunii, inclusiv contribuții în natură;

E.  întrucât întreprinderea comună a implicat, de la lansarea operațiunilor sale, peste 600 de participanți în programul său, ceea ce a dus la noi colaborări și la participarea a noi organizații;

F.  întrucât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au contribuit în mod semnificativ la întreprinderea comună Clean Sky, aproximativ 40% din bugetul destinat cererilor de propuneri fiind alocat acestora,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de declarația Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.  ia act de faptul că, în raportul său privind conturile anuale ale întreprinderii comune („raportul Curții”), Curtea a precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  ia act de faptul că bugetul rectificativ final al întreprinderii comune pentru 2013 a cuprins credite de angajament în valoare de 250 400 000 EUR și credite de plată în valoare de 158 200 000 EUR; în plus, ia act de faptul că rata de utilizare pentru creditele de angajament a fost de 90,6 %, iar rata de utilizare pentru creditele de plată a fost de 87,7 %;

4.  ia act cu îngrijorare de faptul că rata mai scăzută de utilizare a creditelor de plată reflectă în continuare întârzieri în execuția bugetului, deși aceasta s-a îmbunătățit în raport cu exercițiul precedent (75%); constată că aceste probleme se datorează în principal întârzierilor apărute în implementarea activităților, precum și duratei de timp înregistrate între publicarea cererilor de propuneri și semnarea acordurilor de grant; în acest sens, constată că, până în luna decembrie 2013, fuseseră semnate numai 14 dintre cele 38 de acorduri de grant, durata medie de timp necesară pentru semnare fiind de nouă luni de la momentul publicării cererii de propuneri și de cinci luni de la data încheierii negocierilor;

5.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, potrivit regulamentului de instituire a întreprinderii comune, membrii întreprinderii comune, alții decât Comisia, contribuie cu resurse în valoare de cel puțin 600 000 000 EUR, inclusiv contribuțiile pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare; subliniază că, la momentul realizării auditului Curții, contribuția angajată de Uniune se ridica la 713 000 000 EUR, în timp ce resursele din partea membrilor se ridicau la 409 000 000 EUR; invită întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind contribuțiile din partea tuturor membrilor, alții decât Comisia, inclusiv privind aplicarea normelor de evaluare, însoțit de o evaluare realizată de Comisie;

Sistemele de control intern

6.  constată, pe baza opiniei Curții, că în 2013 întreprinderea comună a continuat să își îmbunătățească procedurile de gestiune, administrative, financiare și contabile și ia act, în acest sens, de finalizarea „instrumentului de gestionare a granturilor” (GMT - Grant management tool); cere întreprinderii comune să finalizeze integrarea instrumentului GMT și să integreze în acest instrument informațiile complete legate de exercițiile de audit ex post;

7.  constată că la testarea instrumentului GMT ordonatorul de credite a identificat mai multe deficiențe; este de acord cu recomandarea Curții conform căreia sunt necesare acțiuni suplimentare pentru rezolvarea acestor deficiențe, în special în ceea ce privește funcția utilizată pentru introducerea observațiilor formulate de responsabilii financiari și de verificatori, deoarece această funcție este esențială pentru procedura de validare; ia act de faptul că o serie de îmbunătățiri ale instrumentului GMT au fost introduse de întreprinderea comună în prima jumătate a anului 2014, iar alte îmbunătățiri ale sistemului sunt planificate;

8.  ia act de constatările controlului ex ante efectuat cu privire la activitățile desfășurate de membrii întreprinderii comune, și anume că, într-un caz, contrar normelor financiare ale întreprinderii comune și manualului său de proceduri, același membru al personalului a desfășurat procedura de validare a angajamentului, atât în calitate de verificator, cât și în calitate de ordonator de credite; ia act, în plus, de faptul că o plată a fost efectuată în condițiile descrise mai sus; ia act de faptul că întreprinderea comună a actualizat sistemul financiar de înlocuire prin introducerea unor noi actori care să îndeplinească rolurile de verificator financiar și ordonator de credite și că funcțiile de inițiere și de verificare/autorizare rămân separate; remarcă, în plus, un al doilea caz identificat de controlul ex ante, în care raportul de evaluare tehnică nu era disponibil în instrumentul GMT;

9.  constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că au fost identificate o serie de deficiențe în ceea ce privește controlul ex ante al declarațiilor de cheltuieli prezentate de partenerii întreprinderii comune, cum ar fi:

   (a) controalele ex ante pentru listele de verificare a declarațiilor de cheltuieli nu erau întotdeauna complete;
   (b) într-un caz, sarcinile de verificare financiară și operațională și ordonanțarea au fost efectuate de același membru al personalului, iar în alte trei cazuri sarcinile de responsabil financiar și de ordonator de credite au fost efectuate de același membru al personalului; constată cu îngrijorare că aceste cazuri contravin procedurilor financiare și principiului separării funcțiilor;
   (c) într-un alt caz, acordul de grant cu un partener a fost semnat după cinci luni de la începerea activităților, după cum a fost aprobat în raportul de negociere și în acordul de grant, dar în lipsa declarației obligatorii care să justifice necesitatea demarării activităților înainte de semnarea acordului de grant; ia act de rezultatele importante obținute în legătură cu gestionarea acordurilor de grant încheiate cu partenerii în anul 2013, în care au fost semnate 106 acorduri noi de grant încheiate cu partenerii, au fost finalizate în total 99 de negocieri pentru noi acorduri de grant încheiate cu partenerii, au fost semnate 106 modificări ale acordurilor de grant în curs și s-au realizat în total 105 plăți către parteneri;
   (d) dintre cele 163 de declarații de cheltuieli de la 31 decembrie 2013, 56 nu fuseseră prezentate; este profund îngrijorat de faptul că, dintre cele 56 de declarații, 15 au întârzieri de peste un an;

10.  constată, pe baza informațiilor primite de la întreprinderea comună, că absența separării funcțiilor s-a înregistrat în cazuri excepționale, cauzate de lipsa altor persoane disponibile pentru a îndeplini sarcinile;

11.  ia act de faptul că, în 2013, auditorul intern a demarat, în cooperare cu o societate externă de audit, un audit cu privire la procesele comerciale ale întreprinderii comune legate de „coordonarea și monitorizarea activităților DTI” și „gestionarea activităților partenerilor”;

12.  constată că întreprinderea comună a adoptat, în martie 2013, un plan de acțiune ca răspuns la observațiile formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei privire la gestionarea granturilor - planificarea anuală, plan care, la momentul realizării auditului, nu era pe deplin implementat; subliniază că principalele observații din raportul IAS se referă la întârzierile înregistrate în implementarea programului, la subutilizarea bugetului și la dificultățile pe care le întâmpină întreprinderea comună la evaluarea consumului de resurse;

13.  constată că, la 14 martie 2014, IAS a prezentat rezultatele auditului referitor la caracterul adecvat și la eficacitatea sistemului de control intern în ceea ce privește gestionarea granturilor și implementarea sa financiară; ia act de concluziile IAS conform cărora sistemele de control intern existente oferă asigurări rezonabile cu privire la realizarea obiectivelor de activitate stabilite de întreprinderea comună în legătură cu gestionarea granturilor și cu implementarea sa financiară; în plus, ia act de patru observații importante și de două observații foarte importante referitoare la oficializarea procedurii de validare a rezultatelor proiectelor, precum și de îmbunătățirile necesare în ceea ce privește validarea ex ante consolidată și listele de verificare;

14.  pe lângă aceasta, ia act de faptul că IAS a realizat o evaluare a riscurilor IT, care a vizat infrastructura informatică pe care întreprinderea comună o utilizează în comun cu întreprinderile comune FCH, IMI, Eniac și Artemis;

15.  constată că, la 31 martie 2011, Consiliul de conducere a adoptat Carta privind misiunea IAS; ia act de faptul că normele financiare ale întreprinderii comune nu au fost încă modificate pentru a include dispozițiile din Regulamentul financiar cadru(1) referitoare la competențele auditorului intern al Comisiei din cauza adoptării pendinte a Regulamentului (UE) nr. 110/2004 privind regulamentului financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, la care se face referire la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, care a intrat în vigoare abia la 8 februarie 2014;

16.  recunoaște că Decizia privind al șaptelea program-cadru(2) (Decizia PC7) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; ia act cu îngrijorare de faptul că procedurile referitoare la sistemul de monitorizare și de raportare instituite de întreprinderea comună nu respectă întru totul cerințele prevăzute în Decizia PC7 în ceea ce privește diseminarea rezultatelor activităților de cercetare și integrarea lor în sistemele Comisiei; cere întreprinderii comune să remedieze de urgență această situație;

17.  constată că, între lunile martie și octombrie 2013, Comisia a realizat cea de-a doua evaluare intermediară a întreprinderii comune din punctul de vedere al eficacității, al eficienței și al calității activității de cercetare;

18.  este preocupat de faptul că raportul evaluării intermediare conține o serie de recomandări privind numărul nesatisfăcător de membri ai personalului tehnic în raport cu volumul activităților, necesitatea armonizării rapoartelor privind progresul activităților și a rapoartelor de evaluare tehnică la nivelul membrilor DTI din cadrul întreprinderii comune, precum și necesitatea unor îmbunătățiri a procedurilor de selectare a subcontractanților; constată, de asemenea, că întreprinderea comună ar trebui să documenteze mai bine evoluția acordurilor de grant, astfel încât să îmbunătățească nivelul general de conformitate și de performanță;

19.  constată că, la 29 noiembrie 2013, directorul executiv al întreprinderii comune a adoptat planul de asigurare a continuității activității întreprinderii comune, care prevede recuperarea în caz de dezastru, măsurile imediate care se impun în urma unui dezastru, dispozițiile în materie de recuperare și menținerea activităților;

Cadrul juridic

20.  ia în considerare faptul că noul Regulament financiar aplicabil bugetului general al Uniunii a fost adoptat la 25 octombrie 2012 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013 în timp ce Regulamentul (UE) nr. 110/2014 nu a intrat în vigoare decât la 8 februarie 2014; constată că normele financiare ale întreprinderii comune au fost modificate la 3 iulie 2014 pentru a ține seama de Regulamentul (UE) nr. 110/2014;

Alte observații

21.  ia act de declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei(3), precum și de acordul politic încheiat ulterior privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar;

22.  invită Curtea să prezinte o evaluare financiară completă și adecvată cu privire la drepturile și obligațiile întreprinderii comune Clean Sky din perioada care s-a scurs până la data lansării activității întreprinderii comune Clean Sky 2;

23.  invită întreprinderea comună să prezinte un raport autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la beneficiile socioeconomice ale proiectelor deja finalizate; solicită ca acest raport să fie prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune împreună cu o evaluare întocmită de Comisie;

24.  ia act de faptul că, în decembrie 2013, întreprinderea comună a adoptat codul de conduită pentru prevenirea și atenuarea conflictelor de interese, acest cod aplicându-se membrilor privați ai Consiliului de conducere; este preocupat de faptul că adoptarea codului de conduită similar aplicabil membrilor personalului și altor persoane, inclusiv experților, era încă în curs la momentul auditului; subliniază că întreprinderea comună nu a creat încă o bază de date pentru înregistrarea conflictelor de interese, a incompatibilităților, a declarațiilor și a documentelor conexe;

25.  constată cu îngrijorare că obligația de a publica CV-ul și declarația de interese nu se aplică membrilor personalului și experților; solicită întreprinderii comune să extindă această obligație la membrii personalului și experți; îndeamnă întreprinderea comună să pună la dispoziție o evidență a tuturor cazurilor rezolvate de conflicte de interese până la sfârșitul lunii septembrie 2015;

26.  solicită întreprinderii comune să adopte politici cuprinzătoare de gestionare a conflictelor de interese, cum ar fi dezinvestirea intereselor funcționarului public, interzicerea participării funcționarului public la procesul decizional respectiv, restricții privind accesul funcționarului public respectiv la anumite informații, reconfigurarea atribuțiilor funcționarului public sau demiterea din funcție a funcționarului public până la sfârșitul lunii septembrie 2015;

27.  reamintește că autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a solicitat în trecut Curții să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii.

28.  consideră că, atunci când este cazul, ar trebui consolidate legăturile dintre întreprinderea comună și întreprinderea comună SESAR și invită Comisia să coopereze cu ambele întreprinderi comune, pentru a îmbunătăți comunicarea și a consolida sinergiile și complementaritățile, garantând, în același timp, că nu există riscul unor suprapuneri între activitățile celor două întreprinderi comune în cauză.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 72).
(2) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 163, 29.5.2014, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate