Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2131(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0107/2015

Ingivna texter :

A8-0107/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.55
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0164

Antagna texter
PDF 189kWORD 86k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: Den gemensamma företaget Clean Sky
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 (2014/2131(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(6), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0107/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2 ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) EUT C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3)EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 (2014/2131(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(6), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0107/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) EUT C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 (2014/2131(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0107/2015), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Clean Sky (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades 2007 för en period på tio år för att påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i EU så att denna ska kunna utnyttjas så snart som möjligt.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är unionen, företrädd av kommissionen, och partner från näringslivet, såsom ansvariga utvecklare av integrerade teknikdemonstratorer (ITD-utvecklare), och associerade ITD-medlemmar.

D.  EU-bidraget till det gemensamma företaget får under en period på tio år högst uppgå till 800 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet. Övriga medlemmar av det gemensamma företaget ska bidra med resurser som minst motsvarar unionens bidrag, inbegripet naturabidrag.

E.  Det gemensamma företaget har sedan det inledde sin verksamhet involverat mer än 600 deltagare i sitt program och detta har lett till nya samarbeten och till deltagandet av nya organisationer.

F.  Små och medelstora företag har i mycket stor utsträckning deltagit i programmet och ungefär 40 % av budgeten för ansökningsomgångar har avsatts för dessa företag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning anger att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2013 innehöll åtagandebemyndiganden på 250 400 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 158 200 000 EUR. Parlamentet noterar dessutom att utnyttjandegraden var 90,6 % för åtagandebemyndigandena och 87,7 % för betalningsbemyndigandena.

4.  Europaparlamentet noterar med oro att den lägre utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden fortfarande återspeglar förseningar i genomförandet av budgeten, även om utnyttjandegraden har förbättrats jämfört med det föregående året (75 %). Parlamentet konstaterar att dessa förseningar framför allt gäller genomförandet av verksamhet och den tid som förflyter mellan offentliggörandet av ansökningsomgångar och undertecknandet av bidragsöverenskommelser. Parlamentet noterar att i december 2013 hade endast 14 av 38 bidragsöverenskommelser undertecknats, och att den genomsnittliga tiden för undertecknande var nio månader från tidpunkten då ansökningsomgången offentliggjordes och fem månader från det att förhandlingarna hade avslutats.

5.  Europaparlamentet erfar från revisionsrättens rapport att enligt förordningen om bildande av det gemensamma företaget ska medlemmarna, förutom kommissionen, i det gemensamma företaget bidra med minst 600 000 000 EUR, inbegripet deras bidrag för att täcka löpande kostnader. Parlamentet påpekar att när revisionsrätten gjorde sin granskning uppgick det bidrag som unionen hade anslagit till 713 000 000 EUR, medan medlen från de andra medlemmarna uppgick till 409 000 000 EUR. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om bidragen från alla medlemmar, utöver kommissionen, inbegripet tillämpningen av utvärderingsbestämmelserna, tillsammans med en bedömning från kommissionen.

System för intern kontroll

6.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att det gemensamma företaget under 2013 fortsatte att förbättra sina förfaranden för ledning, administration, finansiell förvaltning och redovisning och noterar i detta sammanhang att verktyget för förvaltning av bidrag (GMT-verktyget) färdigställdes under året. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att slutföra integreringen av GMT-verktyget och att integrera fullständig information om efterhandsrevisionerna i systemet.

7.  Europaparlamentet noterar att flera brister noterades när GMT-verktyget testades av utanordnaren. Parlamentet ställer sig bakom revisionsrättens rekommendation att dessa brister måste följas upp, särskilt funktionen för att föra in de finans- och kontrollansvarigas kommentarer, eftersom denna funktion är grundläggande i valideringsförfarandet. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget har gjort flera förbättringar av GMT-verktyget under första halvåret 2014 och att andra förbättringar av systemet planeras.

8.  Europaparlamentet konstaterar när det gäller förhandskontrollen av den verksamhet som medlemmarna i det gemensamma företaget bedriver att i ett fall (i strid med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och förfarandehandbok) utfördes förfarandet för validering av åtagandet av samma medlem av personalen i egenskap av både kontrollansvarig och utanordnare. Parlamentet noterar också att en betalning utfördes enligt de villkor som beskrivits ovan. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har uppdaterat systemet för ersättare för finansansvariga genom att låta nya personer fungera som kontrollansvarig och utanordnare och att funktionerna för initiativet till en transaktion och kontroll/godkännande hålls åtskilda. Parlamentet noterar dessutom att i ett annat fall som konstaterats under förhandskontrollen fanns rapporten om teknisk bedömning inte tillgänglig i GMT-verktyget.

9.  Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten i sin rapport påtalar en rad brister som noterades när det gällde förhandskontrollen av ersättningsanspråk från det gemensamma företagets partner, t.ex.:

   a) De checklistor som användes för förhandskontrollen av ersättningsanspråk var inte alltid fullständiga.
   b) I ett fall utfördes den finansiella och operativa kontrollen och godkännandet av samma medlem av personalen; i tre andra fall utfördes de uppgifter som ska utföras av den finansansvarige och utanordaren av en och samma medlem av personalen. Parlamentet konstaterar med oro att dessa fall strider mot bestämmelserna i de finansiella förfarandena och principen om åtskillnad av funktioner.
   c) I ett annat fall undertecknades bidragsöverenskommelsen med partnern fem månader efter det att verksamheten hade inletts, enligt överenskommelsen i förhandlingsrapporten och i bidragsöverenskommelsen, men utan den nödvändiga motiveringen till varför verksamheten måste inledas innan bidragsöverenskommelsen hade undertecknats. Parlamentet noterar de viktiga resultat som uppnåddes 2013 när det gäller bidragsöverenskommelser för partner då totalt 106 nya bidragsöverenskommelser för partner undertecknades, 99 förhandlingar om nya bidragsöverenskommelser med partner slutfördes, 106 ändringar av pågående bidrag undertecknades och 105 utbetalningar gjordes till partner.
   d) Den 31 december 2013 hade 56 av 163 ersättningsanspråk inte lämnats in i tid. Parlamentet är djupt bekymrat över att 15 av dessa 56 fall lämnades in mer än ett år för sent.

10.  Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att de fall då det inte gjorts någon åtskillnad mellan funktioner var undantagsfall som orsakats av att andra personer som kunnat utföra dessa uppgifter varit lediga.

11.  Europaparlamentet noterar att under 2013 inledde internrevisorn i samarbete med ett externt revisionsföretag en revision av det gemensamma företagets affärsprocesser avseende samordning och övervakning av ITD-verksamheterna och förvaltning av partnernas verksamhet.

12.  Europaparlamentet konstaterar att som svar på de observationer som kommissionens tjänst för internrevision (IAS) gjort i fråga om förvaltning av bidrag − årlig planering, antog det gemensamma företaget i mars 2013 en handlingsplan som vid tidpunkten för revisionen inte genomförts helt och hållet. Parlamentet påpekar att de viktigaste observationerna i rapporten från IAS gäller förseningarna i genomförandet av programmet, underutnyttjande av budgeten och det gemensamma företagets svårigheter att bedöma resursförbrukningen.

13.  Europaparlamentet konstaterar att den 14 mars 2014 presenterade IAS resultatet av revisionen av internkontrollsystemets lämplighet och ändamålsenlighet när det gäller förvaltningen av bidrag och det finansiella genomförandet. Parlamentet noterar att IAS drog slutsatsen att internkontrollsystemet gav rimlig säkerhet om att de affärsmål som det gemensamma företaget fastställt för förvaltningen av bidrag och det finansiella genomförandet uppnåtts. Parlamentet noterar dessutom fyra viktiga observationer och två mycket viktiga observationer vad beträffar formaliseringen av förfarandet för validering av projektresultat och förbättringar som behöver göras av de konsoliderade riktlinjerna för förhandsvalidering och checklistor.

14.  Europaparlamentet noterar dessutom att IAS gjorde en it-riskbedömning av den it-infrastruktur som det gemensamma företaget delar med det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och de gemensamma företagen IMI, Eniac och Artemis.

15.  Europaparlamentet konstaterar att styrelsen antog uppdragsbeskrivningen för IAS den 31 mars 2011. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser ännu inte har ändrats så att de inbegriper bestämmelserna i ramförordningen(1) som gäller kommissionens internrevisors befogenheter, eftersom förordning (EU) nr 110/2014 om modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap som anges i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 trädde i kraft först den 8 februari 2014.

16.  Europaparlamentet noterar att enligt beslutet om sjunde ramprogrammet(2) ska ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat införas. Parlamentet noterar med oro att det förfarande för systemet för övervakning och rapportering som det gemensamma företaget har tagit fram inte följer bestämmelserna i beslutet fullt ut, särskilt inte vad beträffar spridningen av forskningsresultat och integreringen av dem i kommissionens system. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta.

17.  Europaparlamentet noterar att kommissionen mellan början av mars och slutet av oktober 2013 gjorde en andra interimsutvärdering, i vilken den bedömde det gemensamma företaget med avseende på ändamålsenlighet, effektivitet och forskningskvalitet.

18.  Europaparlamentet är bekymrat över att rapporten innehåller flera rekommendationer om att det gemensamma företaget inte har tillräckligt med teknisk personal för att genomföra verksamheten, att lägesrapporter och tekniska utvärderingsrapporter behöver harmoniseras mellan ITD:erna och att urvalsprocessen när det gäller underleverantörer måste förbättras. Parlamentet noterar också att det gemensamma företaget bör bättre dokumentera förloppet för bidragsöverenskommelser för att på så sätt förbättra efterlevnaden och resultatet totalt sett.

19.  Europaparlamentet konstaterar att verkställande direktören den 29 november 2013 antog det gemensamma företagets kontinuitetsplan, som omfattar katastrofberedskap, omedelbara åtgärder som ska vidtas därefter, återhämtningsarrangemang och upprätthållande av verksamheten.

Rättslig ram

20.  Europaparlamentet beaktar att den nya budgetförordningen för unionens allmänna budget antogs den 25 oktober 2012 och trädde i kraft den 1 januari 2013, men att förordning (EU) nr 110/2014 inte trädde i kraft förrän den 8 februari 2014. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser har ändrats så att de återspeglar förordning (EU) nr 110/2014 per den 3 juli 2014.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet uppmärksammar parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande(3) och den efterföljande politiska överenskommelsen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen.

22.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lägga fram en fullständig och lämplig bedömning av det gemensamma företagets rättigheter och skyldigheter för perioden fram till det datum då det gemensamma företaget Clean Sky 2 inledde sin verksamhet.

23.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om de socioekonomiska vinsterna av redan genomförda projekt. Parlamentet kräver att denna rapport lämnas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tillsammans med en utvärdering från kommissionen.

24.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget i december 2013 antog en uppförandekod för att förhindra och minska intressekonflikter som gäller för privata medlemmar av styrelsen. Parlamentet är bekymrat över att motsvarande uppförandekod för att förhindra och minska intressekonflikter som gäller för personalen och andra aktörer (bland annat experter) ännu inte antagits vid tidpunkten för revisionen. Parlamentet påpekar att det gemensamma företaget ännu inte har utvecklat en databas där intressekonflikter, oförenligheter, förklaringar och tillhörande dokument registreras.

25.  Parlamentet är oroat över att anställda och experter inte är skyldiga att offentliggöra sina meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att se till att även anställda och experter omfattas av denna skyldighet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att tillhandahålla ett register över samtliga fall med intressekonflikter som lösts fram till slutet av september 2015.

26.  Europaparlamentet begär att det gemensamma företaget före utgången av september 2015 antar övergripande strategier för hanteringen av situationer där intressekonflikter uppstår, t.ex. att en tjänsteman avstår från sina förmåner eller nekas deltagande i ett beslutsfattande där han eller hon är jävig, att en jävig tjänstemans tillgång till vissa uppgifter begränsas, att en tjänstemans offentliga uppgifter omorganiseras eller att tjänstemannen entledigas.

27.  Europaparlamentet påminner om att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tidigare begärt att revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

28.  Europaparlamentet anser att förbindelserna bör stärkas mellan det gemensamma företaget och det gemensamma företaget Sesar, och uppmanar kommissionen att arbeta med båda de gemensamma företagen för att förbättra kommunikationen och förstärka komplementariten och synergierna, samtidigt som den måste se till att det inte finns någon risk för överlappningar mellan de två gemensamma företagen.

(1) Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).
(2) EUT L 412, 30.12.2006, s.1.
(3) EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy