Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2135(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2015

Внесени текстове :

A8-0104/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.56
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0165

Приети текстове
PDF 572kWORD 105k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(5),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 година за създаване на съвместното предприятие ECSEL(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

—  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0104/2015),

1.  Отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 26.
(2) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 27.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.
(6) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8-0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(5),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 година за създаване на съвместното предприятие ECSEL(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

—  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0104/2015),

1.  Отлага приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.26.
(2) OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.27.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.
(6) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0104/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ENIAC („съвместното предприятие“) e създадено на 20 декември 2007 г. за период от 10 години, за да определя и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови способности в областта на наноелектрониката в различни сфери на приложение;

Б.  като има предвид, че Съвместното предприятие получи финансова автономност през юли 2010 г.,

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Европейската комисия, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция, Обединеното кралство и сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS),

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 450 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност,

Д.  като има предвид, че максималният размер на участието на AENEAS е 30 000 000 EUR за текущите разходи на съвместното предприятие, а държавите членки участват с апортни вноски за покриване на текущите разходи и осигуряват финансови вноски в размер най-малко на 1,8 пъти финансовата вноска на Съюза,

Е.  като има предвид, че съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC бяха обединени, за да бъде създадена съвместна технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще продължи да работи в продължение на 10 години,

Ж.  като има предвид, че докладът на Сметната палата за финансовата 2013 година е изготвен на принципа на действащо предприятие,

Бюджетно и финансово управление

1.  Отбелязва, че в своя доклад („доклад на Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2013 г., Сметната палата („Палатата“) заявява, че годишните отчети на Съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31.12.2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  Изразява дълбока загриженост, че Палатата е изказала становище с резерви, за трета поредна година, относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети, тъй като не е била в състояние да установи дали стратегията за последващ одит, която разчита в голяма степен на извършването на одит на декларациите за разходи по проекти от националните финансиращи органи (НФО), предоставя достатъчно увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции; счита, че в изразеното становище с резерви се поставя под въпрос готовността на Съвместното предприятие да бъде ефективно и ефикасно в съответствие с принципа на икономическа ефективност;настоятелно призовава следователно Съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно своята стратегия за бърза промяна на текущите практики;

3.  Отбелязва, че Палатата счита, че наличната информация относно прилагането на стратегията за последващ одит на съвместното предприятие е недостатъчна, за да може Палатата да достигне до заключение дали този ключов инструмент действа ефективно; подновява призива си Палатата, посредством своите независими одити, да предостави на органа по освобождаване от отговорност свое собствено становище относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие;

4.  Припомня, че през 2010 г. съвместното предприятие прие стратегия за последващ одит и че нейното изпълнение започна през 2011 г; отбелязва, че одитът на декларациите за възстановяване на разходи по проектите е делегиран на националните финансиращи органи на държавите членки; отбелязва, че стратегията на съвместното предприятие за последващ одит разчита в голяма степен на националните финансиращи органи за извършването на одит на декларациите за възстановяване на разходи по проектите;

5.  Отбелязва освен това, че през 2012 г. съвместното предприятие е извършило ограничена проверка на декларациите за възстановяване на разходи, в която се заключава, че процентът на грешки в програмата е под 2%; отбелязва становището на Палатата, че въпросната проверка не е включвала одити и не предоставя увереност относно редовността на прегледаните декларации за възстановяване на разходи;

6.  Потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че е бил представен план за действие, който има за цел да коригира недостатъците, констатирани от Палатата в изказаното от нея становище с резерви; потвърждава, че е получил от съвместното предприятие актуалната информация във връзка с изпълнението на последващия одит в съвместното предприятие; очаква становището на Сметната палата относно предложената нова формула за изчисляване на очаквания процент остатъчна грешка в операциите на Съвместното предприятие; отбелязва, че изпълнението на плана за действие започна през 2014 г.; очаква с интерес успешното изпълнение на целия план за действие, както и становището на Палатата относно резултатите от него; изтъква, че е възможно да възникнат затруднения относно границата между суверенните правомощия на НФО и правомощията на съвместното предприятие; призовава съвместното предприятие да представи първи междинен доклад за оценка на изпълнението на плана за действие;

7.  Отбелязва, че първоначално оперативния бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2013 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 115 600 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 59 700 000 EUR; отбелязва, че в края на годината Управителният съвет прие коригиращ бюджет, който увеличи бюджетните кредити за поети задължения на 170 000 000 EUR и намали бюджетните кредити за плащания на 36 100 000 EUR, в резултат на което степента на изпълнение на оперативните бюджетни кредити за поети задължения беше 100% и 95% по отношение на бюджетните кредити за плащания;

8.  Изразява загриженост във връзка с ограничената налична информация относно оценката на размера на вноските на държавите членки и на AENEAS, съответстващи на действителното равнище на плащанията на Съюза; отбелязва, че съгласно получената информация вноската на държавите членки е под равнището от 1,8 пъти вноската на Съюза, посочено в устава на съвместното предприятие; призовава Съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, включващ информация за това как се прилагат правилата за оценка и придружен от оценка на Комисията;

9.  Призовава Съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно социално-икономическите ползи от вече приключените проекти; призовава въпросният доклад да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност заедно с оценка на Комисията;

Системи за вътрешен контрол

10.  Потвърждава, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията извърши одит на адекватността и ефективността на процеса на управление на безвъзмездната финансова помощ и достигна до заключението, че действащите процедури осигуряват достатъчно увереност; отбелязва, че докладът включва няколко препоръки, като съвместното предприятие е взело предвид основните две сред тях, които се отнасят до организирането на документиран процес за подбор на експерти и контрол на правото на достъп;

11.  Отбелязва, че съвместното предприятие ENIAC, както и за съвместните предприятия „Чисто небе“, ARTEMIS, ГКВ и ИИЛ, беше подложено на оценка на риска, свързан с информационните технологии, по отношение на общата ИТ инфраструктура, която съвместните предприятия споделят, извършена от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS); отбелязва въз основа на информация от доклада необходимостта от въвеждане на официални политики за ИТ сигурност, както и необходимостта от включване на подробни процедури в бъдещите договори с доставчици на ИТ услуги;

12.  Отбелязва, че с решението за създаване на Седма рамкова програма (7РП) се установява система за мониторинг и докладване, която обхваща защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; констатира, че във връзка с това съвместното предприятие е разработило процедури за извършване на мониторинг на защитата и разпространението на резултатите от научните изследвания в различни етапи от изпълнението на проектите; отбелязва със загриженост, че в доклада на Палатата се посочва необходимостта от по-нататъшно развитие с цел да бъдат изпълнени изцяло разпоредбите на горецитираното решение;

13.  Потвърждава, че в периода от септември 2012 г. до февруари 2013 г. е извършена втората междинна оценка на Комисията с цел да се анализира съвместното предприятие, заедно със съвместното предприятие ARTEMIS, по отношение на актуалността, ефективността, ефикасността и качеството на научните изследвания; отбелязва, че докладът е публикуван през май 2013 г. и съдържа няколко препоръки към съвместното предприятие; отбелязва, че мерките се отнасят до ефикасността на проверките на проекти, мерки, които следва да се предприемат за подобряване на съответствието на портфейла от проекти със стратегическите цели на Съюза и подходящи показатели за измерване на въздействието и успеха на неговите проекти;

Покани за представяне на предложения

14.  Потвърждава, че последните две покани за представяне на предложения са публикувани през 2013 г. и дават възможност на съвместното предприятие да използва останалите 170 000 000 EUR;

Правна рамка

15.  Взема предвид, че новият Финансов регламент, приложим към общия бюджет на Съюза, бе приет на 25 октомври 2012 г. и влезе в сила на 1 януари 2013 г., а примерният финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочен в член 209 на новия Финансов регламент, влезе в сила едва на 8 февруари 2014 г.; отбелязва, че поради сливането в съвместно предприятие ECSEL, финансовите правила на съвместното предприятие ENIAC не са изменени, за да отразят тези промени;

16.  Отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията(1) и постигнатото след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност на съвместните предприятия по реда на член 209 от Финансовия регламент;

17.  Отново отправя своето искане към Палатата да представи пълна и адекватна финансова оценка на правата и задълженията на съвместното предприятие за периода до започването на дейността на съвместното предприятие ECSEL;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  Потвърждава, че съвместното предприятие е предприело всеобхватни мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси и ги е публикувало на своя уебсайт; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че следва да бъдат обмислени допълнителни подобрения като например създаване на база данни, която да включва цялата информация, която се отнася до конфликтите на интереси;

19.  Призовава Съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка във връзка с базата данни относно конфликтите на интереси;

20.  Припомня, че органът по освобождаване от отговорност вече изиска от Палатата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия да гарантират, заедно със своите частни партньори, добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза.

(1) OВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.

Правна информация - Политика за поверителност