Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2135(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0104/2015

Esitatud tekstid :

A8-0104/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.56
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0165

Vastuvõetud tekstid
PDF 180kWORD 79k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2135(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega asutatakse ühisettevõte ENIAC(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0104/2015),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alljärgnevas resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 26.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 27.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2135(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega asutatakse ühisettevõte ENIAC(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0104/2015),

1.  lükkab edasi ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 26.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 27.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2135(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0104/2015),

A.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 20. detsembril 2007 kümneks aastaks eesmärgiga määratleda ja rakendada teadusuuringute kava nanoelektroonika põhipädevuste arendamiseks eri rakendusvaldkondades;

B.  arvestades, et 2007. aasta juulis muudeti ühisettevõte finantsküsimustes iseseisvaks;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab komisjon, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Prantsusmaa, Poola, Portugal, Rootsi, Saksamaa ja Ühendkuningriik ning Euroopa nanoelektroonika ühendus AENEAS;

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 450 000 000 eurot, mis makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

E.  arvestades, et AENEAS peab andma ühisettevõtte jooksevkulude katteks kuni 30 000 000 eurot ning liikmesriigid peavad panustama mitterahaliselt jooksevkuludesse ja toetama ühisettevõtet summaga, mis ületab liidu toetuse vähemalt 1,8 korda;

F.  arvestades, et ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC ühendati, et luua ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ECSEL JTI), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

G.  arvestades, et kontrollikoja 2013. aasta aruande koostamisel on lähtutud tegevuse jätkuvuse põhimõttest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”) öeldakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  peab väga murettekitavaks asjaolu, et kontrollikoda esitas kolmandat aastat järjest märkusega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kuna ei suutnud otsustada, kas järelauditite strateegia (mis suurel määral tugineb projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimisele riiklike rahastamisasutuste poolt) annab piisava kindluse alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes; on seisukohal, et märkusega arvamus seab kahtluse alla ühisettevõtte tahte olla tõhus ja tulemuslik vastavalt kulutasuvuse põhimõttele; nõuab seepärast, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru oma strateegia kohta muuta kiiremas korras neid praeguseid tavasid;

3.  võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, et ühisettevõtte järelauditite strateegia rakendamise kohta saadaolev teave ei ole piisav, et kontrollikoda saaks teha järeldusi selle keskse kontrollivahendi tulemuslikkuse kohta; kordab üleskutset, et kontrollikoda oma sõltumatute auditite põhjal esitaks eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele omaenda seisukoha ühisettevõtte aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

4.  tuletab meelde, et ühisettevõte võttis järelauditite strateegia vastu 2010. aastal ja hakkas seda rakendama 2011. aastal; märgib, et projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimine on delegeeritud liikmesriikide riiklikele rahastamisasutustele; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte järelauditite strateegia tugineb riiklike rahastamisasutuste tehtavale väljamaksetaotluste auditeerimisele;

5.  märgib lisaks, et 2012. aastal korraldas ühisettevõte kulude väljamaksetaotluste piiratud läbivaatamise, millest selgus, et programmi veamäär jääb alla 2%; võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et nimetatud läbivaatamine ei hõlmanud auditeerimist ega kinnitanud läbivaadatud väljamaksetaotluste korrektsust;

6.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte esitas tegevuskava, mille eesmärk on kõrvaldada kontrollikoja märkusega arvamuses nimetatud puudused; sedastab, et on ühisettevõttelt saanud viimase ajakohastatud dokumendi järelauditi rakendamise kohta ühisettevõttes; ootab kontrollikoja arvamust ettepaneku kohta kasutada uut valemit hinnangulise allesjäänud veamäära arvutamiseks ühisettevõtte tehingutes; märgib, et tegevuskava rakendamine algas 2014. aastal; ootab kogu tegevuskava edukat rakendamist ning kontrollikoja arvamust selle tulemuste kohta; juhib tähelepanu sellele, et võib tekitada raskusi riiklike rahastamisasutuste suveräänse pädevuse ja ühisettevõtte pädevuse piiritlemisel; kutsub ühisettevõtet üles esitama tegevuskava rakendamise kohta esimese vahehindamisaruande;

7.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2013. aasta tegevuskulude eelarve sisaldas algselt 115 600 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 59 700 000 euro ulatuses maksete assigneeringuid; märgib, et aasta lõpus võttis juhatus vastu paranduseelarve, millega suurendati kulukohustuste assigneeringuid 170 000 000 euroni ja vähendati maksete assigneeringuid 36 100 000 euroni, mille tulemusena kujunes tegevuskulude kulukohustuste assigneeringute täitmise määraks 100% ja maksete assigneeringutel 95%;

8.  peab murettekitavaks asjaolu, et pole piisavalt teavet, mis puudutab liikmesriikide ja AENEASe rahalist osalust vastavalt liidu maksete tegelikule tasemele; vastavalt saadud teabele jääb liikmesriikide toetus allapoole nõutud taset, mis ühisettevõtte põhikirja kohaselt peab olema vähemalt 1,8 korda ELi toetusest suurem; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aruande, mis käsitleb kõikide liikmete (v.a komisjon) osamakseid ja hindamiseeskirjade kohaldamist;

9.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande juba lõpetatud projektide sotsiaal-majandusliku kasu kohta; nõuab, et see aruanne esitataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga;

Sisekontroll

10.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal auditeeris komisjoni siseauditi talitus toetuste haldamise protsessi asjakohasust ja mõjusust ning jõudis järeldusele, et praegused menetlused annavad piisava kindluse; märgib, et aruandes on mitmeid soovitusi, millest kaht peamist, mis puudutavad ekspertide valikuks dokumenteeritud menetluse kehtestamist ja juurdepääsuõiguste kontrolli, on ühisettevõte järginud;

11.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ühisettevõtte, aga ka ühisettevõtete Clean Sky, Artemis, FCH ja IMI kasutatava ühise IT-taristu IT-riskide hindamise; võtab aruandest teadmiseks vajaduse vormistada IT valdkonna turvalisuse poliitika ning lisada tulevikus IT teenuste osutajatega sõlmitavatesse lepingutesse üksikasjalikud menetlused;

12.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi loomise otsuses on kehtestatud teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist käsitlev järelevalve- ja aruandlussüsteem; kinnitab, et ühisettevõte on välja töötanud oma teadusuuringute tulemuste kaitset ja levitamist eri projektietappides käsitleva järelevalvekorra; märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et seda tuleb otsuse sätete täielikuks täitmiseks veel edasi arendada;

13.  võtab teadmiseks, et komisjon viis ajavahemikus 2012. aasta septembrist kuni 2013. aasta veebruarini läbi teise vahehindamise, et hinnata ühisettevõtete ENIAC ja ARTEMIS asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja teadusuuringute kvaliteeti; võtab teadmiseks, et vastav aruanne avaldati 2013. aasta mais ning sisaldas mitmeid soovitusi ühisettevõttele; tuletab meelde, et meetmed puudutavad projektide läbivaatamise tõhusust, meetmeid, mida tuleb võtta selleks, et parandada projektiportfelli vastavust liidu strateegilistele eesmärkidele, ning asjakohaseid parameetreid projektide mõju ja edukuse hindamiseks;

Projektikonkursid

14.  võtab teadmiseks, et viimased kaks projektikonkurssi käivitati 2013. aastal ning see võimaldas ühisettevõttel kasutada ära ülejäänud 170 000 000 eurot;

Õigusraamistik

15.  võtab arvesse, et liidu üldeelarve suhtes kohaldatav uus finantsmäärus võeti vastu 25. oktoobril 2012. aastal ja see jõustus 1. jaanuaril 2013. aastal, kuid uue finantsmääruse artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärus jõustus alles 8. veebruaril 2014. aastal; märgib, et liitumise tõttu ühisettevõtteks ECSEL ei ole ühisettevõtte finantseeskirju näidisfinantsmääruse põhjal muudetud;

16.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse(1) ja sellega seoses saavutatud poliitilise kokkuleppe ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209;

17.  kordab oma nõuet, et kontrollikoda esitaks ühisettevõtte õiguste ja kohustuste kohta täieliku ja asjakohase finantshinnangu, mis hõlmaks perioodi kuni ühisettevõtte ECSEL tegevuse alustamise kuupäevani;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

18.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte on võtnud põhjalikke meetmeid huvide konfliktide vältimiseks ning avaldanud need meetmed oma veebisaidil; märgib kontrollikoja aruande põhjal vajadust kaaluda täiendavaid parandusi, näiteks andmebaasi loomist, mis sisaldaks kogu huvide konfliktidega seotud teavet;

19.  palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellest, milliseid edusamme on tehtud seoses huvide konflikte käsitleva andmebaasiga;

20.  tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruande ühisettevõtete suutlikkuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ning lisandväärtus.

(1) ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika