Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2135(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0104/2015

Pateikti tekstai :

A8-0104/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.56
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0165

Priimti tekstai
PDF 425kWORD 98k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(6), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(7) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(8) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0104/2015),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2014 12 16, p. 26.
(2) OL C 452, 2014 12 16, p. 27.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
(6) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(6), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0104/2015),

1.  atideda bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2014 12 16, p. 26.
(2) OL C 452, 2014 12 16, p. 27.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
(6) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0104/2015),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio 20 d. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ENIAC (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinėms nanoelektronikos technologijoms įvairiose taikymo srityse plėtoti;

B.  kadangi 2010 m. liepos mėn. Bendrajai įmonei suteiktas finansinis savarankiškumas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, Belgija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Švedija ir Jungtinė Karalystė ir Europos nanoelektronikos veiklos asociacija (AENEAS);

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą yra 450 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos biudžeto;

E.  kadangi didžiausias AENEAS įnašas yra 30 000 000 EUR, skirtas Bendrosios įmonės einamosiomis išlaidomis padengti, o valstybės narės prie einamųjų išlaidų turi prisidėti nepiniginiais įnašais ir finansiniais įnašais, kurie būtų bent 1,8 karto didesni už ES įnašą;

F.  kadangi bendrosios įmonės ARTEMIS ir ENIAC buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo savo veiklą 2014 m. birželio mėn. ir ši veikla bus tęsiama 10 metų;

G.  kadangi Audito Rūmų 2013 finansinių metų ataskaita buvo parengta vadovaujantis veiklos tęstinumo principu;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose visais pagrindiniais aspektais pateikta teisinga informacija apie jos finansinę būklę 2013 m. gruodžio 31 d. ir operacijų rezultatus bei pinigų srautus finansinių metų pabaigoje, vadovaujantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis finansinių taisyklių nuostatomis ir apskaitos taisyklėmis;

2.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai treti metai iš eilės pateikė sąlyginę nuomonę dėl operacijų, nurodytų metinėse finansinėse ataskaitose, teisėtumo ir tvarkingumo, kadangi nebuvo galima nustatyti, ar ex post audito strategija, kuri labai priklauso nuo nacionalinių finansavimo institucijų (NFI) atliekamo projekto išlaidų deklaracijų audito, suteikia pakankamą patikinimą dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; mano, kad dėl sąlyginės nuomonės kyla abejonių dėl Bendrosios įmonės noro veiksmingai ir rezultatyviai dirbti laikantis didžiausios ekonominės naudos principo; todėl ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančias institucijas apie savo strategiją, skirtą esamai praktikai skubiai pakeisti;

3.  pažymi, jog Audito Rūmai mano, kad nepakanka informacijos apie Bendrosios įmonės ex post audito strategijos įgyvendinimą, kad būtų galima padaryti išvadą, ar ši pagrindinė kontrolės priemonė yra veiksminga; primena savo raginimą Audito Rūmams, kad jie, atlikdami nepriklausomus auditus, teiktų biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai savo nuomonę apie Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nurodomų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

4.  primena, kad 2010 m. Bendroji įmonė patvirtino ex post audito strategiją ir kad ši strategija pradėta įgyvendinti 2011 m.; pažymi, kad projektų išlaidų deklaracijų auditą yra įgaliotos atlikti valstybių narių NFI; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės ex post audito strategijoje nustatyta, kad projekto išlaidų deklaracijų auditą atlieka NFI;

5.  taip pat pažymi, kad Bendroji įmonė 2012 m. atliko ribotą projekto išlaidų deklaracijų peržiūrą ir nustatė, kad klaidų lygis šioje programoje neviršija 2 proc.; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad peržiūros metu nebuvo atlikti jokie auditai ir nebuvo pateiktas peržiūrėtų išlaidų deklaracijų tvarkingumo patikinimas;

6.  remdamasis Bendrosios įmonės pateikta informacija, nurodo, kad buvo pateiktas veiksmų planas, kuriuo siekiama pašalinti Audito Rūmų sąlyginėje nuomonėje nustatytus trūkumus; patvirtina, kad iš Bendrosios įmonės gauta naujausia informacija apie ex post audito vykdymą Bendrojoje įmonėje; laukia Audito Rūmų nuomonės dėl pasiūlytos naujos formulės, kaip skaičiuoti Bendrosios įmonės operacijų įvertintą likutinį klaidų lygį; pažymi, kad veiksmų planas pradėtas įgyvendinti 2014 m.; tikisi, kad bus sėkmingai įgyvendintas visas veiksmų planas, taip pat laukia Audito Rūmų nuomonės apie pasiektus rezultatus; pažymi, kad gali kilti sunkumų nustatant ribą tarp NFI suverenios valdžios ir Bendrosios įmonės valdžios; ragina Bendrąją įmonę pateikti pirmąją veiksmų plano įgyvendinimo tarpinio vertinimo ataskaitą;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės 2013 m. veiklos biudžete iš pradžių buvo numatyta 115 600 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 59 700 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad metų pabaigoje valdyba priėmė taisomąjį biudžetą, pagal kurį įsipareigojimų asignavimų padidino iki 170 000 000 EUR ir mokėjimų asignavimų sumažino iki 36 100 000 EUR, todėl veiklos įsipareigojimų asignavimų vykdymo lygis buvo 100 proc., o mokėjimų asignavimų – 95 proc.;

8.  yra susirūpinęs dėl to, kad turima nedaug informacijos apie vertinimą, susijusį su valstybių narių ir AENEAS įnašais, atitinkančiais tikrąjį Sąjungos mokėjimų lygį; remiantis gauta informacija, valstybių narių įnašas yra mažesnis už sumą, reikalaujamą pagal Bendrosios įmonės įstatus (t. y. už Sąjungos įnašą 1,8 karto didesnė suma); ragina Bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie visų narių, išskyrus Komisiją, įnašus ir vertinimo taisyklių taikymą, taip pat kartu pateikti Komisijos įvertinimą;

9.  ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie socialinę ir ekonominę jau baigtų vykdyti projektų naudą; ragina biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą, taip pat kartu pateikti Komisijos įvertinimą;

Vidaus kontrolės sistemos

10.  nurodo, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) 2013 m. atliko dotacijų valdymo procedūros tinkamumo ir veiksmingumo auditą ir padarė išvadą, kad taikomos procedūros užtikrina pakankamą patikinimą; pažymi, kad ataskaita apima daug rekomendacijų, iš jų dvi pagrindinės, į kurias atsižvelgė Bendroji įmonė, yra susijusios su dokumentais patvirtinto ekspertų atrankos proceso kūrimu ir prieigos teisės kontrole;

11.  pažymi, kad VAT atliko Bendrosios įmonės, taip pat bendrųjų įmonių „Švarus dangus“, ARTEMIS, KEV ir IMI bendros IT infrastruktūros IT rizikos vertinimą; remdamasis ataskaita, pažymi, kad reikia įforminti IT saugumo politiką, taip pat reikia į būsimas sutartis su IT paslaugų teikėjais įtraukti išsamias procedūras;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad sprendime dėl Septintosios bendrosios programos nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, susijusi su mokslinių tyrimų rezultatų apsauga, sklaida ir perdavimu; nustato, kad Bendroji įmonė parengė atitinkamas procedūras tam, kad galėtų stebėti mokslinių tyrimų rezultatų apsaugą ir sklaidą įvairiais projekto etapais; remdamasis Audito Rūmų ataskaita susirūpinęs pažymi, kad procedūras reikia toliau gerinti siekiant visiškos atitikties šio sprendimo nuostatoms;

13.  nurodo, kad 2012 m. rugsėjo mėn. – 2013 m. vasario mėn. laikotarpiu Komisija atliko antrąjį tarpinį vertinimą, kuriame įvertino Bendrosios įmonės, taip pat ir bendrosios įmonės ARTEMIS reikalingumą, veiksmingumą, efektyvumą ir mokslinių tyrimų kokybę; pažymi, kad ataskaita buvo paskelbta 2013 m. gegužės mėn. ir joje buvo pateiktos kelios rekomendacijos Bendrajai įmonei; primena, kad šios priemonės susijusios su projektų peržiūrų efektyvumu, priemonėmis, kurių reikia imtis projektų rinkinio atitikčiai strateginiams Europos tikslams ir tinkamiems jos projektų poveikio ir rezultatų vertinimo rodikliams gerinti;

Kvietimai teikti pasiūlymus

14.  patvirtina, kad pastarieji du kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti 2013 m. ir Bendroji įmonė turėjo galimybę panaudoti likusią 170 000 000 EUR sumą;

Teisinė sistema

15.  atsižvelgia į tai, kad naujasis Finansinis reglamentas, taikomas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui, buvo priimtas 2012 m. spalio 25 d. ir įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d., o pavyzdinis finansinis reglamentas, skirtas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms naujojo Finansinio reglamento 209 straipsnyje, įsigaliojo tik 2014 m. vasario 8 d.; pažymi, kad Bendrosios įmonės finansinės taisyklės nebuvo iš dalies keičiamos siekiant atsižvelgti į pavyzdinį finansinį reglamentą, kadangi ji susijungė su bendrąja įmone ECSEL;

16.  atkreipia dėmesį į bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą(1) ir į vėlesnį politinį susitarimą dėl bendrosioms įmonėms taikomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį;

17.  primena savo prašymą Audito Rūmams pateikti išsamų ir tinkamą finansinį Bendrosios įmonės teisių ir prievolių vertinimą, apimantį laikotarpį iki bendrosios įmonės ECSEL veiklos pradžios datos;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

18.  nurodo, kad Bendroji įmonė ėmėsi visapusiškų interesų konfliktų prevencijos priemonių ir jas paskelbė savo interneto svetainėje; pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, reikėtų apsvarstyti tolesnius patobulinimus, kaip antai sukurti duomenų bazę visai informacijai apie interesų konfliktus kaupti;

19.  ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie interesų konfliktų duomenų bazės kūrimo pažangą;

20.  primena, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija jau anksčiau prašė, kad Audito Rūmai parengtų specialią ataskaitą apie bendrųjų įmonių galimybes kartu su privačiais partneriais užtikrinti Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo programų pridėtinę vertę ir veiksmingą vykdymą.

(1) OL L 163, 2014 5 29, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika