Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2135(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0104/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0104/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.56
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0165

Pieņemtie teksti
PDF 505kWORD 97k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(5),

–  ņemot vērā to Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(6) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0104/2015),

1.  atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu Kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram attiecībā uz ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(6) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(5),

–  ņemot vērā to Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(6) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0104/2015),

1.  atliek ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(6) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0104/2015),

A.  tā kā ENIAC kopuzņēmums (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada 20. decembra uz 10 gadiem, lai sagatavotu un īstenotu pētniecības programmu ar mērķi izstrādāt galvenās prasmes nanoelektronikā dažādās lietojumu jomās;

B.  tā kā Kopuzņēmums ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

C.  tā kā ENIAC kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, ko pārstāv Komisija, Beļģija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Eiropas Nanoelektronikas pasākumu asociācija (AENEAS);

D.  tā kā maksimālais Savienības ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 450 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

E.  tā kā maksimālā summa, kas AENEAS ir jāiegulda Kopuzņēmuma darbības izdevumu segšanai, ir EUR 30 000 000, un dalībvalstīm, sniedzot ieguldījumus natūrā, ir jāpiedalās darbības izdevumu segšanā un jāveic finanšu iemaksas vismaz 1,8 reižu apmērā no Savienības iemaksas;

F.  tā kā kopuzņēmumi ARTEMIS un ENIAC tika apvienoti, lai izveidotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus;

G.  tā kā Revīzijas palātas ziņojums par 2013. finanšu gadu tika sagatavots saskaņā ar nepārtrauktas darbības principu,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palātas (turpmāk „Revīzijas palāta”) ziņojumā par Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembra un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas gada beigās, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

2.  ir ļoti nobažījies, ka Revīzijas palāta trešo gadu pēc kārtas ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par gada pārskatu pakārtoto darījumu likumību un pareizību, jo nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas stratēģija, kas attiecībā uz projektu izmaksu deklarāciju revīziju lielā mērā balstās uz dalībvalstu finansēšanas iestādēm, sniedz pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību; uzskata, ka atzinuma ar iebildēm sniegšana liek apšaubīt Kopuzņēmuma gribu būt efektīvam un rezultatīvam saskaņā ar izmaksu lietderības principu; tāpēc mudina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par savu stratēģiju, ar ko varētu strauji mainīt tagadējo praksi;

3.  atzīmē Revīzijas palātas viedokli, ka informācija, kas pieejama par Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģijas īstenošanu, nav pietiekama, lai varētu secināt to, vai šā galvenā kontroles mehānisma darbība ir efektīva; atkārtoti aicina Revīzijas palātu, pamatojoties uz savām neatkarīgajām revīzijām, sniegt bud‏žeta izpildes apstiprinātājiestādei atzinumu par Kopuzņēmuma gada pārskatos atspoguļoto pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

4.  atgādina, ka Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģija tika pieņemta 2010. gadā un to sāka īstenot 2011. gadā; atzīmē, ka projektu izmaksu deklarāciju revīzija bija uzticēta dalībvalstu finansēšanas iestādēm; norāda, ka Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģija balstās uz valstu finansēšanas iestāžu projektu izmaksu deklarāciju revīziju;

5.  turklāt konstatē, ka Kopuzņēmums 2012. gadā veica izmaksu deklarāciju ierobežotu pārbaudi un secināja, ka programmas kļūdu īpatsvars nepārsniedz 2 %; atzīmē Revīzijas palātas atzinumā norādīto, ka šī pārbaude neietvēra nevienu revīziju un nesniedza pārliecību par pārbaudīto izmaksu deklarāciju pareizību;

6.  konstatē, ka Kopuzņēmums iesniedza rīcības plānu, ar kuru tika paredzēts novērst Revīzijas palātas atzinumā ar iebildi konstatētos trūkumus; apstiprina to, ka ir saņēmis no Kopuzņēmuma pēdējo atjaunināto informāciju par ex post revīzijas īstenošanu Kopuzņēmumā; gaida Revīzijas palātas atzinumu par jauno formulu, kas ierosināta aplēstā atlikušo kļūdu īpatsvara aprēķināšanai Kopuzņēmuma darījumos; atzīmē, ka minētā rīcības plāna īstenošana sākās 2014. gadā; sagaida, ka sekmīgi tiks īstenots viss rīcības plāns, kā arī Revīzijas palāta sniegs atzinumu par īstenošanas rezultātiem; norāda, ka problēmas var radīt tas, kā valstu finansēšanas iestāžu kompetences jomas nošķirt no Kopuzņēmuma kompetences jomām; aicina Kopuzņēmumu sniegt pirmo starpposma izvērtējuma ziņojumu par rīcības plāna īstenošanu;

7.  atzīmē, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pamatdarbības budžets sākotnēji ietvēra saistību apropriācijas EUR 115 600 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 59 700 000 apmērā; norāda, ka gada beigās Valde pieņēma budžeta grozījumus, palielinot saistību apropriācijas līdz EUR 170 000 000 un samazinot maksājumu apropriācijas līdz EUR 36 100 000, kā rezultātā darbībai paredzēto saistību apropriāciju izlietojums sasniedza 100 % un maksājumu apropriāciju izlietojums — 95 %;

8.  pauž bažas par ierobežoto informāciju, kāda pieejama attiecībā uz pašreizējam Savienības maksājumu līmenim atbilstošā dalībvalstu un AENEAS ieguldījuma novērtējumu; saskaņā ar saņemto informāciju dalībvalstu ieguldījums ir mazāks nekā Kopuzņēmuma Statūtos prasītais, proti, vismaz 1,8 lielāks par Savienības finanšu iemaksu; aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par visu pārējo dalībnieku, kas nav Komisija, iemaksām, tostarp par novērtēšanas noteikumu piemērošanu, kā arī Komisijas novērtējumu;

9.  aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par sociālekonomiskajiem labumiem, ko nodrošinājuši jau pabeigtie projekti; prasa iesniegt minēto ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei kopā ar Komisijas veikto novērtējumu;

Iekšējās kontroles sistēmas

10.  konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2013. gadā pārbaudīja subsīdiju pārvaldības procesa atbilstīgumu un efektivitāti, secinot, ka ieviestās procedūras nodrošina pamatotu pārliecību; atzīmē, ka ziņojumā ietverti vairāki ieteikumi un no tiem divus galvenos ieteikumus, proti, par dokumentēta ekspertu atlases procesa ieviešanu un piekļuves tiesību kontroli Kopuzņēmums ir ņēmis vērā;

11.  atzīmē, ka Kopuzņēmumā, tāpat kā kopuzņēmumos Clean Sky, Artemis, FCH un IMI, IAS veica IT riska novērtējumu, pārbaudot šo kopuzņēmumu kopīgo IT infrastruktūru; norāda, ka ziņojumā atzīmēta vajadzība formalizēt IT drošības politiku, kā arī iekļaut detalizētas procedūras turpmākajos līgumos ar IT pakalpojumu sniedzējiem;

12.  atzīmē, ka Septītās pamatprogrammas lēmumā ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas attiecas uz pētniecības rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un nodošanu; konstatē, ka šajā ziņā Kopuzņēmums ir izstrādājis procedūras, ar kurām dažādos projekta posmos uzraudzīt savu pētniecības rezultātu aizsardzību un izplatīšanu; ar bažām atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir minēta vajadzība ieviest papildu procedūras, lai pilnībā izpildītu minētā lēmuma prasības;

13.  konstatē, ka laikposmā no 2012. gada septembra līdz 2013. gada februārim Komisija veica otro starpposma novērtējumu, lai izvērtētu Kopuzņēmuma un ARTEMIS kopuzņēmuma darbības lietderību, efektivitāti, rezultativitāti un pētniecības politiku; norāda, ka ziņojumu sniedza 2013. gada maijā un tajā bija ietverti vairāki Kopuzņēmumam adresēti ieteikumi; atgādina, ka ieteikumos ietvertie pasākumi attiecas uz projekta izskatīšanas efektivitāti, pasākumiem, kas jāveic, lai uzlabotu projekta portfeļa atbilstību Savienības stratēģiskajiem mērķiem un ieviestu atbilstīgus kritērijus, ar kuriem izmērīt Kopuzņēmuma īstenoto projektu sasniegumus;

Priekšlikumu konkursi

14.  konstatē, ka 2013. gadā tika sākti pēdējie divi priekšlikumu konkursi, kas ļāva Kopuzņēmumam izmantot atlikušos EUR 170 000 000;

Tiesiskais regulējums

15.  ņem vērā, ka 2012. gada 25. oktobrī tika pieņemta jauna Finanšu regula par noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un tā stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, savukārt Finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas jaunās Finanšu regulas 209. pantā, stājās spēkā tikai 2014. gada 8. februārī; atzīmē, ka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi nav tikuši grozīti, lai ņemtu vērā Finanšu paraugregulu, jo Kopuzņēmums tika iekļauts kopuzņēmumā ECSEL;

16.  atzīmē Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu(1) un pēc tam panākto politisko vienošanos par budžeta izpildes apstiprinājuma atsevišķu sniegšanu kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu;

17.  atkārtoti aicina Revīzijas palātu iesniegt Kopuzņēmuma tiesību un pienākumu pilnīgu un pienācīgu finansiālo izvērtējumu par laikposmu līdz kopuzņēmuma ECSEL darbības sākšanas dienai;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

18.  konstatē, ka Kopuzņēmums ir veicis visaptverošus pasākumus, lai novērstu interešu konfliktus, un šos pasākumus ir publiskojis savā tīmekļa vietnē; atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir norādīta vajadzība apsvērt tādu turpmāko uzlabojumu ieviešanu kā datubāzes izveide, kurā tiktu iekļauta visa informācija par interešu konfliktiem.

19.  aicina Kopuzņēmumu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par panākto saistībā ar datubāzi, kurā tiktu iekļauta informācija par interešu konfliktiem;

20.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde jau iepriekš ir prasījusi Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu veiktspēju, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu īstenošanu.

(1) OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika