Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2135(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0104/2015

Teksty złożone :

A8-0104/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.56
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0165

Teksty przyjęte
PDF 500kWORD 99k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 (2014/2135(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(6), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisja (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwo publiczno‑prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0104/2015),

1.  odracza decyzję w sprawie udzielenia dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 26.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 27.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.
(6) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(8) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 (2014/2135(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(6), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwo publiczno‑prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0104/2015),

1.  odracza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 26.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 27.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.
(6) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(8) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 (2014/2135(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0104/2015),

A.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwo ENIAC („wspólne przedsiębiorstwo”) zostało utworzone w dniu 20 grudnia 2007 r. na okres 10 lat, aby zdefiniować i zrealizować program badań na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie nanoelektroniki w różnych obszarach zastosowań;

B.  mając na uwadze, że wspólnemu przedsiębiorstwu przyznano niezależność finansową w lipcu 2010 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami wspólnego przedsiębiorstwa są: Unia reprezentowana przez Komisję, Belgia, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Polska, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo oraz stowarzyszenie AENEAS występujące jako przedstawiciel przedsiębiorstw i innych podmiotów badawczo-rozwojowych działających w Europie w dziedzinie nanoelektroniki (zwane dalej AENEAS);

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa przez okres 10 lat wynosi 450 000 000 EUR, a kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego badań;

E.  mając na uwadze, że AENEAS wnosi wkład finansowy do kwoty 30 000 000 EUR na pokrycie bieżących kosztów wspólnego przedsiębiorstwa, a państwa członkowskie wnoszą wkłady rzeczowe na pokrycie bieżących kosztów oraz wnoszą wkłady finansowe w kwocie co najmniej 1,8 razy większej od wkładu Unii;

F.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC połączono w celu utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL JTI), która rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 r. i będzie działać przez 10 lat;

G.  mając na uwadze, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2013 przygotowano przy założeniu kontynuacji dotychczasowej działalności w niezmienionym kształcie;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż wspólne przedsiębiorstwo przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  jest poważnie zaniepokojony, że Trybunał wydał trzeci rok z rzędu opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania, ponieważ nie był w stanie stwierdzić, czy strategia kontroli ex post, która w znacznym stopniu polega na przeprowadzanych przez krajowe organy finansujące (KOF) kontrolach zestawień poniesionych wydatków projektowych, daje wystarczającą pewność dotyczącą legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw; jest zdania, że opinia z zastrzeżeniem podaje w wątpliwość gotowość wspólnego przedsiębiorstwa do skutecznego i wydajnego działania zgodnie z zasadą optymalnego wykorzystania środków finansowych; w związku z tym wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium swojej strategii dotyczącej szybkiej zmiany stosowanych obecnie praktyk;

3.  zauważa, że zdaniem Trybunału dostępne informacje dotyczące wdrażania strategii kontroli ex post wspólnego przedsiębiorstwa nie są wystarczające, aby stwierdzić, czy ten kluczowy mechanizm kontroli funkcjonuje skutecznie; ponownie wzywa Trybunał do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium, na podstawie swoich niezależnych kontroli, własnej opinii na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa;

4.  przypomina, że wspólne przedsiębiorstwo przyjęło strategię kontroli ex post w 2010 r., a jej wdrażanie rozpoczęło się w 2011 r.; zauważa, że kontrolę zestawień poniesionych wydatków projektowych powierzono KOF państw członkowskich; zauważa, że strategia kontroli ex post wspólnego przedsiębiorstwa polega na przeprowadzanych przez KOF kontrolach zestawień poniesionych wydatków projektowych;

5.  zauważa ponadto, że wspólne przedsiębiorstwo dokonało w roku 2012 ograniczonego przeglądu zestawień poniesionych wydatków i na tej podstawie stwierdziło, że poziom błędu w programie wyniósł mniej niż 2%; przyjmuje do wiadomości opinię Trybunału, że przegląd ten nie obejmował żadnych kontroli i nie przyniósł pewności co do prawidłowości zestawień poniesionych wydatków będących jego przedmiotem;

6.  na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo stwierdza, że przedstawiono plan działania, którego celem jest wyeliminowanie uchybień stwierdzonych przez Trybunał w opinii z zastrzeżeniem; potwierdza otrzymanie od wspólnego przedsiębiorstwa ostatniej aktualizacji na temat wdrażania kontroli ex post we wspólnym przedsiębiorstwie; oczekuje na opinię Trybunału w sprawie zaproponowanej nowej formuły obliczania szacowanego poziomu błędu resztowego w transakcjach wspólnego przedsiębiorstwa; zauważa, że w 2014 r. rozpoczęto wdrażanie tego planu działania; oczekuje na pomyślne wdrożenie całego planu działania oraz na opinię Trybunału na temat jego skutków; zauważa, że mogą pojawić się trudności dotyczące rozgraniczenia suwerennych kompetencji KOF i kompetencji wspólnego przedsiębiorstwa; wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedstawienia pierwszego śródokresowego sprawozdania z oceny w sprawie realizacji planu działania;

7.  przyjmuje do wiadomości, że budżet operacyjny wspólnego przedsiębiorstwa na rok 2013 przewidywał pierwotnie środki na zobowiązania w wysokości 115 600 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 59 700 000 EUR; zauważa, że na koniec roku Rada Zarządzająca przyjęła budżet korygujący, zwiększając środki na zobowiązania do 170 000 000 EUR i zmniejszając środki na płatności do 36 100 000 EUR, wskutek czego wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania tytułem wydatków operacyjnych wyniósł 100%, natomiast poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł 95%;

8.  jest zaniepokojony słabym informowaniem o ocenie wkładów państw członkowskich i stowarzyszenia AENEAS odpowiadających faktycznemu poziomowi płatności Unii; zgodnie z otrzymanymi informacjami wkład państw członkowskich jest poniżej poziomu 1,8, co jest zgodne ze statutem wspólnego przedsiębiorstwa; wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wkładów wszystkich członków poza Komisją, w tym na temat przestrzegania przepisów dotyczących oceny, wraz z oceną dokonaną przez Komisję;

9.  wzywa wspólne przedsiębiorstwo do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat korzyści społeczno-gospodarczych z już ukończonych projektów; wzywa do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium tego sprawozdania wraz z oceną dokonaną przez Komisję;

Systemy kontroli wewnętrznej

10.  przyjmuje do wiadomości, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji skontrolowała adekwatność i efektywność procesu zarządzania dotacjami i stwierdziła, że obowiązujące procedury dają wystarczającą pewność; zauważa, że w sprawozdaniu zawarto szereg zaleceń, z których dwa główne, dotyczące zdefiniowania udokumentowanego procesu wyboru ekspertów oraz kontroli nad prawami dostępu, zostały podjęte przez wspólne przedsiębiorstwo;

11.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ocenę ryzyka w zakresie informatyki, którą objęto infrastrukturę informatyczną współdzieloną przez wspólne przedsiębiorstwo oraz wspólne przedsiębiorstwa „Czyste niebo”, ARTEMIS, FCH oraz IMI; na podstawie sprawozdania zauważa, że należy sformalizować politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz uwzględnić szczegółowe procedury w przyszłych umowach z podmiotami świadczącymi usługi informatyczne;

12.  zauważa, że w decyzji o ustanowieniu siódmego programu ramowego ustanowiono system monitorowania i sprawozdawczości obejmujący ochronę, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań; ustala, że wspólne przedsiębiorstwo opracowało w związku z tym procedury monitorowania ochrony i rozpowszechniania wyników badań na poszczególnych etapach realizacji projektu; na podstawie sprawozdania Trybunału z niepokojem zauważa, że konieczny jest dalszy rozwój, aby w pełni dostosować się do przepisów tej decyzji;

13.  zauważa, że w okresie od września 2012 r. do lutego 2013 r. Komisja przeprowadziła drugą ocenę śródokresową wspólnego przedsiębiorstwa oraz wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS pod względem istotności, efektywności, wydajności i jakości prowadzonych badań; zauważa, że sprawozdanie wydano w maju 2013 r. i zawierało ono kilka zaleceń dla wspólnego przedsiębiorstwa; przypomina, że środki te dotyczą efektywności dokonywanych przeglądów projektów, środków, jakie należy podjąć w celu lepszego doboru projektów do strategicznych celów Unii, oraz odpowiednich wskaźników do pomiaru wpływu i powodzenia projektów realizowanych przez wspólne przedsiębiorstwo;

Zaproszenia do składania wniosków

14.  przyjmuje do wiadomości, że w 2013 r. ogłoszono ostatnie dwa zaproszenia do składania wniosków, które umożliwiły wspólnemu przedsiębiorstwu wykorzystanie pozostałych 170 000 000 EUR;

Ramy prawne

15.  bierze pod uwagę, że nowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii przyjęto w dniu 25 października 2012 r., a z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęło ono obowiązywać, natomiast modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 nowego rozporządzenia finansowego, weszło w życie dopiero z dniem 8 lutego 2014 r.; zauważa, że przepisy finansowe wspólnego przedsiębiorstwa nie zostały zmienione w celu uwzględnienia modelowego rozporządzenia finansowego z powodu połączenia ze wspólnym przedsięwzięciem ECSEL;

16.  odnotowuje wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(1) oraz następujące po nim porozumienie polityczne w sprawie odrębnej procedury udzielania absolutorium wspólnym przedsiębiorstwom na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego;

17.  ponawia skierowane do Trybunału wezwanie do przedstawienia kompletnej i właściwej oceny finansowej praw i obowiązków wspólnego przedsiębiorstwa za okres do dnia rozpoczęcia działalności przez wspólne przedsięwzięcie ECSEL;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

18.  przyjmuje do wiadomości, że wspólne przedsiębiorstwo przyjęło kompleksowe środki zapobiegania konfliktom interesów i opublikowało je na swoich stronach internetowych; zauważa, że według sprawozdania Trybunału należy rozważyć możliwość wprowadzenia dalszych usprawnień, np. utworzenia bazy danych zawierającej wszystkie informacje dotyczące sytuacji konfliktu interesów;

19.  wzywa wspólne przedsiębiorstwo do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tworzeniu bazy danych o konflikcie interesów;

20.  przypomina, że organ udzielający absolutorium zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania specjalnego w sprawie potencjału wspólnych przedsięwzięć i ich partnerów prywatnych w zakresie zapewnienia wartości dodanej i skutecznej realizacji unijnych programów z dziedziny badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji.

(1) Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 21.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności